Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion

Debatt om förslag 21 oktober 2020

Protokoll från debatten

Anföranden: 15

Anf. 49 Fredrik Schulte (M)

Fru talman! Nu kommer någonting väldigt ovanligt - någonting som man inte får se och höra ofta - att hända: att en moderat går upp i talarstolen, företräder Moderaterna och är emot en skattesänkning.

Vi, Moderaterna, är Sveriges skattesänkarparti. Vi tycker att det är viktigt att sänka skatten och göra det mer lönsamt att arbeta och att driva företag så att vi kan lyfta Sveriges välstånd så att fler människor som befinner sig i socioekonomiskt utsatta områden kan få ett jobb och ta sig ur sin situation. Det här är bra. Skattesänkningar är bra. De ger mer frihet för människor att bestämma över sina egna medel som de har tjänat ihop.

Men när man genomför skattesänkningar måste det ske rättvist. Det måste vara lika för alla. Det kan inte vara så att vissa människor får skattesänkningar för att de råkar bo på en viss plats och att andra inte får det.

Fru talman! Sverige har de senaste åren utvecklats åt ett mycket destruktivt håll. Vi ser hur kriminalitet kraftigt ökar, och vi ser våld med en brutalitet och hänsynslöshet som vi inte sett på generationer. Vi har ett ekonomiskt klimat i Sverige med lägst tillväxt i hela EU. Vår arbetslöshet är bland de högsta i EU. Vi har en situation där statsskulden ökar på ett historiskt sätt.

För att möta de här problemen har vi en regering som är nära nog totalt tondöv och som gör så gott som ingenting för att ta sig an de här verkliga problemen. I stället strör man pengar på ett sätt som sällan tidigare har gjorts, och åtgärderna träffar inte de stora samhällsproblem som vi står inför. Den här skattesänkningen är ett mycket bra exempel.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduk-tion

Det finns framför allt tre skäl till att jag tycker att riksdagen borde avslå förslaget om den här skattesänkningen.

Det första skälet är att det är orättvist. Det är inte en skattesänkning som kommer att gå till hantverkaren i Norrköping eller Borås. Det är inte en skattesänkning som kommer att gå till sjuksköterskan i Luleå eller Umeå. Det är inte ens en skattesänkning som kommer att gå till undersköterskan i Tjärna ängar, Rinkeby, Angered eller Rosengård och som vill ta sig ur sin situation och komma bort från de socialt utsatta områdena för att barnen inte ska behöva växa upp i en miljö präglad av gängkriminalitet.

Nej, det här är en skattesänkning som går till några få. Den går till några hundra tusen i Sverige som bor i vissa kommuner. Det här är inte rättvist. Sänker man skatten måste det vara logiskt och det måste vara rättvist så att det kommer alla till del och inte enligt en godtycklig princip där vissa får bara för att de råkar bo i en viss kommun och andra inte gör det.

Det andra skälet är att det finns en bisarr godtycklighet i hur regeringen har valt ut vilka som ska få de här skattesänkningarna. Skellefteå med 72 000 invånare anses vara en landsbygdskommun som ska få den här skattesänkningen, men Hofors med sina 9 000 invånare får det inte. Surahammar, som jag tror de flesta anser är landsbygd med sina 10 000 invånare, får inte den här skattesänkningen. Grums kommun får det inte och inte heller de 5 600 personer som bor i Laxå. Däremot betraktas Östersund med sina 60 000 invånare och ett universitet som landsbygd och ska få den här skattesänkningen. Det finns ingen logik i det här.

Det tredje skälet är att det här är ett förslag som signalerar en generell utveckling i politiken där regeringen med sina vänsterpartier som stöd på olika sätt ger hundralappar till människor på landsbygden men tar ifrån dem tusenlappar i form av höjd bensinskatt, höjd fordonsskatt och en flygskatt som gör att flyglinjer läggs ned och det blir svårt att ta sig från många avkrokar till andra delar av Sverige, till exempel om man måste ta sig till Karolinska sjukhuset, som är ett av världens bästa sjukhus, för att göra en akut operation. Så och på många andra sätt gör man livet surt för och jäklas med människor, vanligt folk, som bor runt om i Sverige.

Det här är inte en logisk politik. Det är inte en politik som riktar in sig på de verkliga problem som vi har i Sverige. Det här förslaget innebär en orättvis politik. Den saknar stringens, är präglad av godtycklighet och är del av en orättvis politik som gör det svårt för människor att bo på landsbygden.

Vi i Moderaterna vill i stället sänka skatten för alla. Vi vill att alla som jobbar ska få inkomstförstärkningar så att det lönar sig att arbeta, gå till jobbet och driva företag.

Vi tänker ta bort den här typen av symbolpolitik som den här regeringen har ägnat sig åt, till exempel förslagen som jag nämnde med att ha en av världens högsta bensinskatter, plastpåseskatt, flygskatt och sådant som gör livet svårt för människor som bor ute på landsbygden. I stället ska vi ha en politik som gör det lönsamt att arbeta för alla och som är rättvis och präglas av en sund princip utifrån det perspektivet.

Med de orden vill jag yrka bifall till vår reservation.

(Applåder)


Anf. 50 Eric Westroth (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduk-tion

Fru talman! Regeringen har här lagt fram ett förslag till riksdagen att besluta om, nämligen införandet av en regional skattereduktion. Det är ett förslag som skulle kunna uppfattas som en geografisk klyvning av Sverige. Sverigedemokraternas uppfattning är att regeringens förslag om en regional skattereduktion är problematiskt. Det bidrar inte till att öka sammanhållningen i Sverige utan spär tvärtom på den splittringspolitik som regeringar av olika färger under lång tid redan har förstärkt genom växande utanförskapsområden och straffbeskattningar på transporter och landsbygd.

Syftet med den regionala skattereduktionen är att en skattelättnad ska tillfalla boende i de utpekade regioner som bedöms vara ekonomiskt svagare i framför allt norra och mellersta Sverige. Det motiveras med långa avstånd och sämre service, vilket är faktorer som vi också anser behöver kompenseras för. Men vi är högst tveksamma till att den föreslagna skattereduktionen är rätt sätt att bemöta och kompensera för detta.

Visst kan man tycka att det verkar välvilligt att sänka skatten för de som bor i glesbygd, men på det sätt som regeringen vill göra det och begränsa det till boende i en väl utpekad geografisk region pekar man ut områden som oattraktiva, vilket knappast kan förväntas vara smickrande för de berörda kommunerna.

Dessutom skapas det en gränsdragningsproblematik, då en del av de kommuner som egentligen ingår i området men som har en lite större tätort inte får ta del av skattereduktionen trots att delar av dessa kommuner har samma glesbygdsstruktur. Man glömmer också bort att det i södra Sverige också finns delar som har en liknande glesbygdsstruktur, men dessa får inte heller ta del av skattereduktionen.

Fru talman! För att få ta del av det föreslagna avdraget ska man vara folkbokförd före den 1 november i en av de kommuner som är utpekade i förslaget. Avdragets storlek är på 1 675 kronor, alltså drygt 140 kronor i månaden. Att säga att detta belopp skulle vara avgörande, på det sätt som regeringen menar, för att få invånare att stanna kvar eller till och med flytta dit är nog att överdriva. Det är en skattereduktion som räcker till knappt två tankar bensin eller en lunch i månaden under ett år. Vi tror inte att detta kommer att få avgörande inverkan på var människor väljer att bosätta sig.

Fru talman! Flera tunga remissinstanser har dessutom avstyrkt förslaget. Bland dessa kan nämnas LO, TCO, Akademikerförbundet och Svenskt Näringsliv. Anledningarna till att dessa remissinstanser avstyrker förslaget är lite olika. Några anser att det är en felprioritering. Man uttrycker tveksamhet till att det kommer att få någon faktisk verkan och menar att effekten i så fall förmodas vara svag. Man påpekar också att förslaget gör avsteg från målet med en generell inkomstbeskattning och att det gör skattesystemet mer komplicerat och svåröverskådligt.

Ett flertal andra tunga remissinstanser avstyrker i och för sig inte förslaget men uttrycker ändå tveksamheter huruvida det kommer att få den verkan som regeringen avser. Bland dessa finns SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, Konjunkturinstitutet och Umeå universitet.

Fru talman! Sverige behöver undvika en politik som leder till allmän splittring av landet, särskilt en uppdelning av geografiska områden på det sätt som föreslås i regeringens proposition. Vi ser förslaget som symbolpolitik eftersom det erhållna beloppet är förhållandevis litet och varken träffsäkert eller rättvist. Är detta förslag på fullt allvar det bästa regeringen kan komma på för att ge hushåll i glesbygd stöd?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduk-tion

Att människor som bor där behöver kompenseras på ett eller annat sätt för den merkostnad som det innebär är dock en bra utgångspunkt. Men om man har för avsikt att gynna de enskilda som bor på lands- och glesbygd behöver man ge dem bättre förutsättningar för att hantera de längre avstånden och de högre kostnaderna det innebär.

Vi menar att det hade varit bättre med välavvägda inkomstskattesänkningar för dem med lägre inkomster. Det hade varit bättre med sänkta drivmedelsskatter och förbättrade, i stället för försämrade, avdragsmöjligheter för resor till och från arbetet. Det hade varit bättre att avskaffa bonus-malus. Den subventionerade elbilen är inte ett realistiskt alternativ för de flesta i norra Sverige med tanke på avstånden och det kalla klimatet.

Det hade varit bättre att satsa på vägar, befintliga järnvägar och flygtrafiken i dessa områden. En väl fungerande infrastruktur och att ha råd att köra sin bil till jobbet är avgörande faktorer för att vi ska ha en fungerande lands- och glesbygd. Vi behöver ge alla som bor i Sveriges mer glesbefolkade områden bra förutsättningar för att bo kvar. De behöver något bättre än regeringens förslag som ligger på bordet.

Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till den gemensamma reservationen i betänkandet.


Anf. 51 Sultan Kayhan (S)

Fru talman! I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var i landet man bor. För att möjliggöra detta finns det i regeringens budget för nästa år många bra satsningar, bland annat på ett kraftfullt grönt återstartspaket som ger 75 000 nya jobb, en snabbare klimatomställning och en starkare välfärd genom satsningar på sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Det är investeringar som gör att vi kan jobba oss ur krisen och bygga Sverige starkt.

Höjda pensioner och a-kassa är sådant som behövs i hela landet och som gynnar oss alla. Men det behövs också särskilda satsningar som riktas till landsbygden. Stora områden av Sverige har på grund av långa avstånd och låg befolkningstäthet andra förutsättningar för utveckling än resten av landet. Det är lägesnackdelar som påverkar både människor och företag.

Invånare i landsbygdskommuner får oftare betala högre skatter och har mindre tillgång till service. Det skapar klyftor som vi inte ska ha. För att få ett tryggare och mer jämlikt land som håller ihop behöver vi överbrygga klyftorna mellan stad och land, mellan den tredjedel av Sverige som är södra Sverige och de två tredjedelar som är Norrland, mellan de så kallade skogslänen och övriga län. Orsaken är enkel; vi behöver varandra. Genom sammanhållning och gemenskap möjliggör vi för bästa möjliga utveckling för hela Sverige.

Fru talman! Riksdagen har beslutat om ett övergripande mål för den sammanhållna landsbygdspolitiken. Målet är en levande landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd.

Nästa steg, som vi debatterar här i dag, är regeringens förslag om att införa en skattereduktion med 1 675 kronor per år för boende i vissa glest befolkade områden. Det är en kompensation som inte ska negligeras, vilket vissa partier gör i sina reservationer. Det blir nästan komiskt när Moderaterna försöker ändra betydelsen av rättvisa. Totalt beräknas ca 810 000 personer få skattereduktionen, och störst procentuell betydelse får det för personer med låga inkomster.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduk-tion

Ingen har tänkt att en regional skattereduktion ska vara tillräcklig för att överbrygga varenda lägesnackdel som finns. Den är i stället tänkt som en del i en helhet för en rättvisare utjämning som vi skulle vilja genomföra.

Regeringen gör en del för att stärka landsbygden, exempelvis

ökad satsning på vägunderhåll där åtgärder i landsbygd prioriteras

fortsatt kraftfullt landsbygdsprogram

utbyggnad av bredband i hela landet

satsningar på en hållbar besöksnäring i hela landet och på ett utvecklat företagsklimat i gles- och landsbygdskommuner

satsning på naturnära jobb och den gröna näringen.

Det är bara några satsningar som visar att det finns ett helhetstänk.

Fru talman! Jag yrkar bifall till propositionen. Jag vill också återge vad vår förre landsbygdsminister Sven-Erik Bucht sa vid ett tillfälle: Debatten i Sverige har alltför ofta fokus på konflikt. Förort ställs mot innerstad, norr mot söder och, inte minst, stad mot land. Vi behöver komma bort från den polariseringen och bort från bilden av att det ena måste vara rätt och det andra fel. Det är hög tid att stärka gemenskapen mellan stad och land.

Avslutningsvis vill jag återigen understryka vikten av just detta. Varje möjlighet till att stärka gemenskapen oss människor emellan måste vi politiker ta.


Anf. 52 Fredrik Schulte (M)

Fru talman! Sultan Kayhan sa inledningsvis något i stil med att alla i Sverige ska kunna förverkliga sina liv oavsett var man bor. Det är ett ganska fint värdeuttryck som jag tror att de flesta kan skriva under på. Jag kan också ha respekt och förståelse för och hålla med om ingångsvärdet att man ska hjälpa dem som befinner sig på samhällets botten och ge dem bättre förutsättningar.

Sultan får dock gärna förklara för mig logiken och rättvisan i att akademikern, professorn som jobbar på Mittuniversitetet, har god inkomst och bor i Östersund, som är kanske inte en storstad men en ändå relativt medelstor svensk stad, han ska få 100 kronor i månaden i skattesänkning. Men undersköterskan i Rinkeby som kämpar för att komma därifrån, för att hennes barn inte ska behöva leva med gängkriminaliteten, hon får inte den skattesänkningen.

Det är fina ord om att man ska hjälpa dem som befinner sig på samhällets botten. Men i praktiken är det en ganska brutal orättvisa, geografisk men också principiell, i att de som verkligen befinner sig längst ned i samhällspyramiden inte får den här skattesänkningen. Det är en ganska häpnadsväckande lek med ord som Sultan och Socialdemokraterna ägnar sig åt. Jag vill därför fråga hur hon får detta att gå ihop med sin rättvisesyn.

Jag vill också be Sultan förklara logiken bakom de kommuner man har valt ut. Varför får inte de som bor i Hofors, Grums, Laxå eller Surahammar skattesänkningen? Men de som bor i Skellefteå och Östersund, som är medelstora svenska städer, får det. Det är ganska obegripligt.


Anf. 54 Sultan Kayhan (S)

Fru talman! Tack för frågan, Fredrik Schulte! Den här definitionen av rättvisa är talande för Moderaternas politik. När ni genomförde jobbskatteavdrag efter jobbskatteavdrag så att det blev pensionärer och sjuka som till slut fick betala högst skatt av alla tänkte ni inte på rättvisa. När ni sänkte skatten mest för de rika som redan har det bäst talade ni inte om rättvisa. När era skattesänkningar gjorde att klyftorna sköt iväg i raketfart och drabbade vanligt folk talade ni inte om någon rättvisa. För det här var ju moderat politik när den är som bäst, när den drar isär vårt land.

Partiet som använde skattesänkningar som universallösning på allt vill nu helt plötsligt stoppa en skattereduktion som ska kompensera något för lägesnackdelar i vissa områden. När en reduktion nu procentuellt sett kan gynna dem mest som har minst ska Moderaterna minsann tala om rättvisa. Det är sannerligen en skolboksdefinition av borgerligt struntsnack.

Precis som det står i propositionen handlar indelningen av områden om lägesnackdelar som man bedömer finns i de delar som påverkas av skattereduktionen. Man kan här inte gå på storleken på städer i den bemärkelsen som den moderate ledamoten försöker göra. Det handlar i stället om lägesnackdelar som har med befolkningstäthet och avstånd att göra.


Anf. 55 Fredrik Schulte (M)

Fru talman! Hyckleriet från Socialdemokraterna är varje gång lika komiskt. När Moderaterna vill avveckla arvs, gåvo- och värnskatterna och införa jobbskatteavdrag så att det för vanligt folk lönar sig att arbeta tycker Socialdemokraterna att det handlar om hemska orättvisor. När de själva avvecklar arvs, gåvo- och värnskatterna och nu vill sänka skatten för höginkomsttagare i Skellefteå och Östersund men inte för låginkomsttagare i till exempel Rinkeby, Tjärna ängar eller Angered är det plötsligt höjden av rättvisa.

Det här är ett häpnadsväckande hyckleri från Socialdemokraternas håll. Jag tror nog att de flesta ser igenom detta den här gången. Vi kommer att få se hur väljarna flyr från det socialdemokratiska partiet.

Det kanske fanns en känsla av rättvisa hos Socialdemokraterna en gång i tiden, men den finns inte längre. Nu handlar det om godtyckliga skattesänkningar till vissa bara för att de bor i en viss kommun. Det kanske fanns en känsla hos Socialdemokraterna att man skulle sköta Sverige väl, men nu är den borta. Nu får gängkriminaliteten härja fritt. Vi har lägst tillväxt i hela Europa. Vi finns bland dem med Europas högsta arbetslöshet. Vi har en historisk ökning av statsskulden.

Det kanske fanns en känsla inom socialdemokratin av att man brydde sig om och förstod sig på vanligt folks situation, men denna känsla är borta. Nu inför man symbolpolitik såsom chockhöjda bensin- och fordonsskatter, plastpåseskatter och flygskatter som tar bort flyglinjer till avkrokar i Sverige, vilket gör det svårt att bo på landsbygden. Sedan försöker man som lite plåster på såren ge någon hundralapp i skattesänkning, som dessutom är så missriktad att de som verkligen har det svårt i samhället inte får den, medan höginkomsttagare som bor i Östersund och Skellefteå får den.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduk-tion

Det finns ingen logik i detta. Det är ett symtomatiskt och typiskt exempel på att den här regeringen inte klarar av att adressera samhällsproblemen och hur den missköter Sverige. Jag tror att de flesta inser att Sverige har försämrats under den här regeringens tid.


Anf. 56 Sultan Kayhan (S)

Fru talman! Den moderata ledamoten gör här en rejäl omskrivning av historien.

Om jag får beskriva höjden av rättvisa ser den absolut inte ut så där. Det vore i stället att omfördela rikedomarna i vårt land så att de kommer vanligt folk till del. Det skiljer sig från det som Moderaterna gjorde under alliansregeringens hela tid, Fredrik Schulte. Ni sa att ni gav till vanligt folk men gav faktiskt allra mest till dem som redan hade mest. Det finns väldigt många undersökningar och mycket statistik som visar just att de rikare har blivit väldigt mycket rikare medan de som har det sämre ställt har halkat efter otroligt mycket. Och det är till följd av den politiken.

Låt mig återgå till det vi i dag debatterar och som ni både har skrivit om och som ni säger här i debatten. Det handlar om miljöperspektivet. Ni vill hellre tala om skatter som skulle innebära att man inte har en miljöpolitik. Jag har faktiskt en fråga angående det. Jag har gått igenom ert budgetförslag. Å ena sidan försöker ni säga att ni tar ansvar för Sverige, å andra sidan har ni helt och hållet tappat jobbfrågan. Ni säger också att Sverigedemokraterna är en naturlig partner för er, men de har över huvud taget ingen klimatprofil i sin politik. Vi kan se att ni också har tappat väldigt mycket av det. Det här skulle jag vilja höra mer om i en annan debatt. Ledamoten har ju ingen möjlighet att svara på det nu. Vilken klimatpolitik har ni egentligen i detta sammanhang?


Anf. 57 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! När landsbygden mår bra mår Sverige bra. På landsbygden utvinner många av våra stora exportbolag sina råvaror. Här produceras nästan all vår mat, och här skapas den förnybara energi och de biodrivmedel vi behöver för en riktig klimatomställning. Hit kommer besökare från hela världen för att uppleva vår natur. Hit åker människor i jakt på lugn och ro eller spänning.

Stora delar av landsbygden, särskilt i nordvästra Sverige, står dock inför stora geografiska och demografiska utmaningar. Stora avstånd, vikande befolkningsutveckling och en hög andel äldre innebär att många på landsbygden betalar mer i skatt jämfört med i många andra kommuner, trots att de ofta får sämre offentlig service i utbyte. Enligt Statistiska centralbyrån kommer den demografiska klyftan mellan stad och land att öka framöver. Det riskerar att förvärra en cykel av ännu högre skatter, ännu större avfolkning och ännu sämre ekonomiska förutsättningar. Vi måste bryta den negativa spiralen, och det är bråttom.

Den här utvecklingen försätter inte bara landsbygden i ett ekonomiskt underläge, utan den utgör också en djup strukturell orättvisa. Landsbygdsbor har rätt till likvärdig vård, skola, omsorg, trygghet och infrastruktur som alla andra. De bör även ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Om detta inte sker riskerar förtroendet för samhället att minska och missnöjet att breda ut sig.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduk-tion

Fru talman! Trots att boende på landsbygden betalar högre skatt än genomsnittet tar det längre tid och kostar mer pengar för dem att ta sig till jobbet, skolan och servicekontoret. Man har sämre kollektivtrafik. Vi ser dessutom ofta att landsbygdsbor får gå samman för att samordna snöröjning, renhållning, va-nät, gatljus, lekplatser, badplatser, bryggor och bredband. Det är viktigt att landsbygdsbor kompenseras för de unika utmaningar de står inför. Vi måste därför ta ordentliga tag i den orättvisa skatteklyfta som i dag finns mellan stad och land.

Fru talman! Klyftan mellan stad och land behöver slutas på flera fronter. Skatteutjämningssystemet innehåller från den 1 januari i år ett större fokus på gleshet. Det är en viktig reform för att stärka förutsättningar för glesbygdskommuner. Skatteutjämningssystemet är något vi alla här relaterar till, och vi ser olika behov av förändring. För Centerpartiet var det viktigast att ett fungerande system för landsbygden kom på plats.

Dåligt underhållna vägar är vardag för många på landsbygden. Dessutom kan man vara tvungen att betala ur egen ficka för den väg man bor utmed och färdas på. Samtidigt betalar man som alla andra vägarna via skattsedeln och bekostar övriga vägar.

Att vägunderhållet med särskilt fokus på bärighet och tjälsäkring förstärks är en central del av januariavtalet. Anslaget för vägunderhåll var tidigare 118 miljoner för 2020. Under våren anslogs 300 miljoner extra, och i budgeten för 2021 har vi lyckats lägga in ytterligare 500 miljoner.

Centerpartiet driver dessutom frågan om ett landsbygdsavdrag för avgifter till samfälligheter. De boende på landsbygden kan då få avdrag för den samfällighetsavgift de betalar för bland annat vägar. Det som i en storstad är en självklarhet - att vägen har bärighet och är tjälsäkrad och snöplogad - måste landsbygdsbon ofta ordna resurser för ur egen ficka.

Den pågående pandemin har gjort det uppenbart för alla att behovet av bredband i hela landet är en grundläggande del av infrastrukturen och något som alla måste ha tillgång till. Nu satsas via överenskommelser i januariavtalet nästan 2 miljarder kronor under en femårsperiod på bredband i hela landet.

Fru talman! Sänkt inkomstskatt för boende på landsbygden är ett viktigt steg bland flera som måste tas för att område för område bygga bort de strukturella orättvisor som i dag är uppenbara. Centerpartiet lanserade förslag om höjt grundavdrag i Almedalen 2019 och ser redan nu ett första resultat i frågan.

Det här förslaget innebär att boende i glest befolkade områden får en statlig skattereduktion. Det blir en skattesänkning för boende i drygt 70 kommuner i nordvästra Sverige. Det påverkar inte kommunernas skatteintäkter, men har enligt Centerpartiet ett viktigt signalvärde. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.


Anf. 58 Fredrik Schulte (M)

Fru talman! Jag hade först egentligen tänkt ställa samma fråga till Centerpartiet som jag ställde till Socialdemokraterna, med tanke på att Socialdemokraterna kanske inte riktigt gav något särskilt uttömmande svar om rättvisan i att vissa människor som bor i vissa kommuner ska få lägre skatt än andra. Men sedan slog det mig att det här med att gynna vissa grupper och ge särlösningar till vissa kommuner på många sätt är kärnan i Centerpartiets politik. De vill sänka arbetsgivaravgiften, men inte för alla företag utan bara för dem som anställer unga. De vill ha regionstöd till vissa regioner men inte andra. De vill ha lägre skatt för vissa företag men inte andra företag. Nu handlar det om lägre skatt för vissa människor men inte andra människor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduk-tion

Vad vill jag då egentligen ha sagt med detta? Jo, jag vill ha sagt att Centerpartiet inte är ett parti för den som vill se marknadsliberala reformer. Marknadsliberala reformer och marknadsekonomi kräver nämligen likvärdiga regler som inte snedvrider konkurrens. Brinner man för de frågorna är det tydligt att Centerpartiet inte är valet.

Vad jag däremot skulle vilja fråga Centerpartiets företrädare Helena Vilhelmsson är om hon kan förklara logiken bakom vilka kommuner man har valt ut. Jag ställde den frågan även till Socialdemokraterna, men fick inget vettigt svar. Varför ska medelstora städer som Östersund och Skellefteå få den här skattesänkningen, men inte Hofors, Grums, Laxå och Surahammar? Vilken är logiken bakom det? Det får ni väldigt gärna förklara.

Ni får också väldigt gärna förklara logiken bakom att ni ger någon hundralapp till vissa människor på landsbygden - men inte alla - och sedan tar tusenlappar med andra handen genom höjd bensinskatt, höjd fordonsskatt och en återinförd flygskatt som kommer att stänga av flyglinjer till många avkrokar av landet. Snälla, förklara den här logiken!


Anf. 59 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Jag vill börja med att backa ett steg så att vi kan se situationen som den är i dag. Du nämnde marknadsliberala reformer, Fredrik Schulte. För att marknadsliberala reformer ska fungera behöver det som steg ett vara rättvisa förutsättningar. Det är ju basen. Centerpartiet menar att det inte är så i dag.

Att just de här kommunerna har valts ut beror på att de ingår i stödområde A eller B, vilket också står i betänkandet. Ledamoten vet säkert varför vi har valt dem.

Detta är ett första steg. Som jag sa i mitt anförande vill vi gå vidare för att på ett träffsäkert sätt nå ännu fler som drabbas av de strukturella orättvisor som sitter kvar efter många års centraliseringspolitik. Tycker Moderaterna att det är okej att boende i Undersåker i Jämtland ska betala sin egen väg, sin egen lekplats och sitt eget bibliotek? Det är ju de orättvisorna vi vill komma åt. Därmed tycker jag faktiskt att träffsäkerheten är ganska god.

Generella skattesänkningar är jättebra, men de kan säkert i vissas ögon te sig väldigt olika. En generell skattesänkning ger mer i plånboken för rika på Östermalm likaväl som för andra.

Jag menar att detta förslag har en ganska hög och bred träffsäkerhet. Det är ett första steg. Vi vill till exempel fortsätta att jobba med landsbygdsavdrag.


Anf. 60 Fredrik Schulte (M)

Fru talman! Hög och bred träffsäkerhet? Vi pratar om ungefär 100 kronor i månaden. Hold your horses! Det här kommer inte att få någon större inverkan på livet på landsbygden.

Det som däremot kommer att få stor inverkan på livet på landsbygden är de höjda bensinskatterna, de höjda fordonsskatterna och flygskatten, som kommer att leda till att flyglinjer läggs ned. Det kommer att få negativ inverkan på livet på den riktiga landsbygden. Jag uppmanar människor att se igenom retoriken och se verkligheten. Det är en sak att stå här och säga fina ord, men den praktiska politiken slår faktiskt ganska brutalt mot många delar av landet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduk-tion

Jag noterar att vi inte får något vettigt svar på varför Östersund och Skellefteå, medelstora svenska städer, ska få den här skattesänkningen, medan mindre orter i till exempel Jämtland inte får den. Svaret kanske kommer i nästa replik - jag betvivlar det dock.

Avslutningsvis skulle jag vilja reda ut begreppen lite. Det är ingen i Sverige som är emot att man ska ge stöd till delar av landet som har det kämpigare. Det finns inget parti och ingen riksdagsledamot som ifrågasätter det. Men för det har vi det kommunala skatteutjämningssystemet, som Helena Vilhelmsson nämnde i sitt inledningsanförande. Det är primärt genom det systemet man ska sköta den här fördelningen.

Varför är det då så viktigt att det sker på det sättet? Jo, det är viktigt därför att man orsakar en snedvridning av konkurrensen om man hela tiden håller på och gör sådana här särlösningar, som Centerpartiet ständigt är så kära i, med sänkta arbetsgivaravgifter för just den gruppen, sänkta skatter för just den här typen av företag och nu sänkta inkomstskatter för vissa typer av människor beroende på var de bor. För att marknadsekonomi ska funka måste det vara så enhetliga regelverk som möjligt. Regional utjämning ska ske via det kommunala skatteutjämningssystemet för att man ska få ett transparent system och inte snedvridning.


Anf. 61 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Jag är helt enig med ledamoten om att det allra viktigaste instrumentet här är ett fungerande skatteutjämningssystem. Därför var vi i Centerpartiet väldigt nöjda med att vi drev igenom ett gleshetsindex i skatteutjämningssystemet. Jag är inte alldeles säker på att Moderaterna var med på den pucken. Men det får vi ta i en annan debatt.

Jag har över huvud taget inte pratat om summan i skattesänkningen. Jag kan göra det sedan. Men när jag pratar om träffsäkerhet menar jag att den här skattereformen faktiskt når dem som har konstaterat högre kostnader och inga andra. Sedan finns det fler som har det, och det har jag sagt.

Fredrik Schulte! Du sa att du inte fick något svar på frågan om vad som kommer. Vi har sagt att nästa steg är att jobba för till exempel ett landsbygdsavdrag. Regionala skattebaser är också någonting som vi vill jobba för. Det ligger långt fram i tiden, men det är en jätteviktig sak.

Som avslutning kan vi återgå till summan. Jag tycker att det är lite intressant att det raljeras om den faktiska summan. Det talas om en pizza i månaden och så vidare. Jag undrar om det skulle låta likadant om vi - vilket gud förbjude - skulle stå inför ett beslut om en skattehöjning. Hade en skattehöjning på motsvarande summa varit lika irrelevant för människors vardag? Förmodligen inte! Detta säger att det finns ett stort signalvärde. Sedan kan man tycka vad man vill om hur viktigt det är. Men jag är ganska stolt över att vi vågar ta ett sådant här beslut. Vi ger en kraftig signal till den som bor i ett område med strukturella orättvisor: Vi ser dig, och vi kommer att ge dig en lättnad i vardagen!


Anf. 63 Tony Haddou (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduk-tion

Fru talman! Sverige har stora och kraftigt ökande ekonomiska klyftor. Ojämlikheten syns på kartor - mellan regioner och inom våra städer. Av de tio rikaste kommunerna i Sverige finns åtta i Stockholms län. Alla de tio fattigaste ligger på landsbygden. Det är inte svårt att konstatera att landsbygden, bruksorterna och förorter lämnats efter. Förslaget vi debatterar i dag handlar om områden som ofta har högre kommunalskatt än övriga landet och sämre tillgång till offentlig service.

Förslaget vi debatterar i dag handlar om områden som ofta har högre kommunalskatt än övriga landet och sämre tillgång till offentlig service. Förslaget löser inte de grundläggande problemen, utan det behövs rättvisa ekonomiska villkor för boende i kommuner i glest befolkade områden. Det behövs också en övergripande strategi som bygger på långsiktighet och ett tydligt ansvar för staten att se till att grundläggande samhällsservice finns i hela landet. Tillgången till offentlig service är avgörande för att människor ska kunna bo och leva sina liv. Statlig service måste också finnas tillgänglig även på landsbygd och i glesbygd.

Vänsterpartiet vill se satsningar som berör samhällets alla delar, och det löses inte med en sådan här skattereduktion. Det här är naturligtvis inte tillräckligt av regeringen. Det behövs en bred skattereform som bygger på jämlikhet och ökade statliga resurser till välfärden.

Samtidigt vill vi att systemet för den kommunala utjämningen förstärks. Det ska gå att bo i hela landet, och alla ska kunna ta del av väl fungerande välfärdsverksamheter. I dag har alla kommuner långt ifrån samma förutsättningar.

De vidgade klassklyftorna har slitit isär samhället. De svikna delarna av Sverige har en sak gemensamt. Det är när marknadskrafter får fritt spelrum som butiker stängs och jobb försvinner. Marknaden frågar bara efter hur många som kan betala. Då dras resurserna till städerna och till centrum.

Offentlig service ska inte styras av marknadslogik och enbart utgå från efterfrågan. Sverige ska vara ett land som håller ihop. Våra gemensamma rikedomar skapas av hela landets resurser och hela landets arbete. Då ska det också komma alla till del.

För tittar vi på skattesystemet sticker Sverige ut genom att inte ta ut skatt på exempelvis vare sig arv, förmögenheter eller fastigheter. Ett exempel är den fastighetsskatt vi hade tidigare som omvandlats till en avgift där mångmiljonären i 20-miljonersvillan i storstaden inte betalar mer än den vanliga löntagaren i normalvillan i glesbygden.

Men inte nog med att Sverige är unikt genom att varken ha skatt på arv, förmögenheter eller fastigheter. Sverige har gått ännu längre genom att införa bidrag som särskilt vänder sig till dem med ekonomiska resurser.

Pengarna har alltså koncentrerats till de allra rikaste i Sverige. För att lösa frågan vi debatterar i dag krävs en kraftfull omfördelningspolitik.


Anf. 64 Hampus Hagman (KD)

Fru talman! Kristdemokraterna arbetar för sänkta skatter. När vi har suttit i regering har vi varit med och sänkt skatterna. Den budget vi fick igenom ihop med Moderaterna 2018 bidrog till att sänka skatterna, och i våra oppositionsbudgetar har vi genom åren lagt fram olika förslag på skattesänkningar. Sänkta skatter är ett mål i sig. Det bidrar till ökad frihet för människor. Det ökar incitamenten för arbete och företagande. Det stärker hushållens ekonomi, ökar tillväxten och skapar fler jobb. I den budget vi nyss lade fram som svar på januaripartiernas budget föreslår vi sänkta skatter för alla.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduk-tion

Januaripartierna - regeringen, Centerpartiet och Liberalerna - har valt en annan väg. I stället för skattesänkningar som kommer alla till del väljer de styrande partierna ut vissa grupper som man sänker skatterna för. Den här gången är det din bostadsort som avgör om det blir skattesänkning eller inte.

Regeringens politik får mig att tänka på det gamla humorprogrammet Varan-TV, som ju glädjande nog är aktuellt igen. Där fanns det ett inslag med viktig samhällsinformation. Det lät ungefär så här: Nu börjar det lacka mot jul, och jultomten kommer i år att dela ut julklappar i följande kommuner: Höganäs, Mariestad, Göteborg postnummerområde 530 33 och Gällivare. God jul!

Fru talman! Januaripartierna behandlar med detta förslag skattepolitiken på samma godtyckliga sätt som Varan-TV:s jultomte behandlade julklappsutdelningen. Hur kommer det sig annars att en undersköterska i landsbygdskommuner som Herrljunga och Emmaboda inte får en skattesänkning, medan en undersköterska i Ragunda eller Vansbro får det? Hur kommer det sig att den som bor på landsbygden i norra delen av Faluns kommun inte får en skattesänkning medan den som bor på andra sidan kommungränsen på landsbygden i Rättviks kommun får en skattesänkning?

Skattesänkningen är inte bara godtycklig. Den bryter också mot principen om ett likabehandlande skattesystem. Detta är allvarligt därför att det riskerar att undergräva allmänhetens förtroende för skattesystemet och i förlängningen också förtroendet för staten. Dessutom är det olyckligt att ett skattesystem som redan är komplicerat nu blir ännu mer komplicerat. Det som kanske är allra mest konstigt i sammanhanget är att januaripartierna tvärtom har lovat att förenkla skattesystemet.

Fru talman! Det är inte bara vi kristdemokrater som är motståndare till den här orättvisa och godtyckliga skattesänkningen. I remissvaren finns det ett tydligt motstånd. LO är emot, och Svenskt Näringsliv är emot. Akademikerförbundet SSR och TCO är emot. Konjunkturinstitutet och Umeå universitet menar att det saknas empiriska belägg som motiverar förslaget.

Denna skattesänkning lider av stora brister. Vi i Kristdemokraterna säger i våra budgetmotioner nej till detta. Vår budget hade i stället inneburit skattesänkningar för alla. Dessutom ser vi till att färre löntagare, till exempel barnmorskor och poliser, betalar statlig skatt.

Fru talman! Eftersom vårt budgetalternativ föll i riksdagens budgetomröstning förra hösten, och denna proposition är en konsekvens av den budget som antogs, kommer Kristdemokraterna att avstå från att delta i detta beslut.


Anf. 65 Joar Forssell (L)

Fru talman! Om man är en sådan som jag, som gillar att sänka skatter och tycker att folk skulle få behålla mer av sina egna pengar själva, blir man ganska glad när man hör socialdemokrater som talar om att skattesänkningar ger trygghet och skapar livschanser. Det var ungefär sammanfattningen av det socialdemokratiska inlägget här tidigare i debatten. Vi har hört vänsterpartister som även de skriver under på att sänka skatten. Det är ju fantastiskt! Den högervridningen av svensk ekonomisk politik är ju någonting som man bara har kunnat drömma om.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduk-tion

Milton Friedman, ekonomen som vissa av oss här inne tycker om och andra säkert tycker mindre om, är kanske en av nutidens allra främsta nationalekonomer. Han sa ungefär följande, och nu översätter jag fritt och parafraserar lite grann. Han sa att han var för varje skattesänkning, överallt, alltid och av vilka skäl som helst. Alla skattesänkningar är bra skattesänkningar, oavsett i vilket sammanhang, när, var, hur och varför. Man ska sänka skatten.

Jag kan inte undvika att småle lite grann när jag tänker på Milton Friedman i hans himmel, där han tittar ned på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet här i kammaren i dag. Han hade nog varit stolt över er vänsterpartier. Ni delar verkligen detta att skatten ska ned oavsett skäl, oavsett plats och oavsett tid.

Fru talman! Det är klart att den här skattesänkningen inte har varit den skattesänkning i budgetarna från januaripartierna som har varit Liberalernas främsta skattepolitiska fråga. Precis som det har sagts här tidigare från till exempel Kristdemokraterna har en av våra främsta skattepolitiska frågor varit att få till en bred skattereform för att göra skattesystemet enklare och mer enhetligt.

Då kan man tänka sig att det är märkligt att det här går på tvärs med detta. Ja, det är sant. Men poängen här är att det görs i väntan på en bred skattereform, innan vi har rott detta i hamn. Det kommer att ros i hamn med januaripartierna. I väntan på detta är det bra att sänka skattetrycket och sänka skatten så mycket som möjligt.

När vi gör en sådan skattereform - som förmodligen kommer att vara tuff för alla inblandade partier men helt nödvändig för landet - kommer utgångspunkten i skatteläget att vara en lägre skatt än vad den hade varit än om man inte gör till exempel den här skattesänkningen. Det är naturligtvis väldigt viktigt.

Det var någon här i kammaren i dag som hånade Socialdemokraternas skattesänkariver och sa att när Alliansen ville sänka skatten blev man utskälld av Socialdemokraterna, men nu vill Socialdemokraterna själva sänka skatten. Ja, när Socialdemokraterna vill sänka skatten verkar vissa så kallade högerpartier i den här salen vilja skälla ut dem, men när man själva vill sänka skatten slår man sig för bröstet.

Jag skulle vilja säga, fru talman, att en skattekrona mindre till staten och en skattekrona mer i en medborgares plånbok är någonting positivt. För som Milton Friedman sa: Vi är för skattesänkningar överallt, alltid och av vilka skäl som helst.

I det här fallet är det en riktad skattesänkning, och jag ser gärna att den i framtiden breddas så att det blir fler och fler. Det har påtalats tidigare här i talarstolen att det finns kommuner och orter i Sverige som förmodligen skulle behöva skattesänkningar mer än vissa av dem som nu omfattas.

Det är ett skäl till att återkomma till reformen och utvidga den så att fler får sänkt skatt. Det är inte ett skäl till att vara emot reformen, utan det är ett skäl till att vilja ha reformen och gå ännu längre så att fler får sänkt skatt. Allra helst skulle varenda kotte i det här landet få sänkt arbetsgivaravgift.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduk-tion

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 19.)

Beslut

Sänkt skatt för personer i glesbygd (SkU6)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att sänka skatten för personer i glest befolkade kommuner i främst Norrland och nordvästra Svealand.

Förslaget innebär att boende i glest befolkade områden får en skattereduktion, alltså en skattesänkning, på 1 675 kronor per år. Den föreslagna skattereduktionen gäller drygt 70 kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Dalarnas län, Värmlands län och Västra Götalands län. Syftet med lagändringen är att bidra till en levande landsbygd och skapa bättre förutsättningar för personer som bor och betalar skatt i glesbygdskommuner.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Lagändringen börjar gälla den 1 december 2020 och gäller retroaktivt för hela 2020.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.