Riksrevisionen

Debatt om förslag 27 november 2002
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 2

Anf. 23 Per Unckel (M)

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 12 för i år har utskottet glädjen att för riksdagens kammare framlägga de mer detaljerade förslag som rör inrättandet av en oberoende riksrevisionsmyndig- het under riksdagen. Som kammaren säkert minns accepterade vi för några veckor sedan i en andra läsning den förändring av grundlagen som krävs för att den oberoende riks- revisionen ska kunna inrättas. Nu kommer alltså steg två med förslag till föränd- ringar av riksdagsordningen, en lag om den nya stat- liga revisionen, en instruktion för riksrevisionsmyn- digheten samt diverse konsekvensändringar i annan lagstiftning som detta nödvändiggör. Vad riksdagen nu är på väg att göra är alltså att ge riksrevisionen sin form och sina konturer. Det är en myndighet under riksdagen som upprättas och som tillförsäkras oberoende i sin granskande verksamhet. Den blir därmed en god efterföljare till riksdagens erfarenheter från JO-ämbetet och under senare tid från Riksbanken. JO, Riksbanken och statsrevisionen blir alltså i framtiden de tre delar av Myndighets- Sverige som lyder direkt under riksdagen. Den nya myndigheten kommer att ledas av tre stycken riksrevisorer som var och en svarar för sin del av granskningen, självständigt och under eget ansvar. I riksrevisionsmyndigheten kommer också att finnas en styrelse med parlamentarisk förankring med rätt att ta initiativ med anledning av det som riksrevi- sionen finner i sina granskningar men som inte är en del av själva granskningen. Den nya myndigheten ska träda i kraft den 1 juli nästa år, men förbereds redan av en särskild organisationskommitté. Det är, herr talman, en stor glädje att det har varit möjligt att samla samtliga riksdagens partier bakom det förslag som utskottet nu lägger fram. Styrkan ligger med andra ord i att samtliga partier härmed står bakom inrättandet av denna betydelsefulla myndig- het. Samtidigt som jag ber att få yrka bifall till försla- get i konstitutionsutskottets betänkande vill jag näm- na att allt tyder på att vi också innan riksdagen åt- skiljs till julvila kan föreslå det tredje steget i inrät- tande av myndigheten, nämligen de tre riksrevisorer som ska bekläda de centrala ämbetena i myndighe- tens ledning.

Anf. 24 Göran Magnusson (S)

Herr talman! Dagens debatt och nästa veckas be- slut i frågan om inrättandet av en riksrevision under riksdagen är ur riksdagens synpunkt det näst sista steget i en lång process, som startade med olika de- batter och diskussioner för flera år sedan. Det hela processades sedan inom riksdagens ram och resulte- rade så småningom till slut i ett förslag från riksdags- styrelsen. Det var en oenig riksdagsstyrelse som lade fram förslaget. I hanteringen i konstitutionsutskottet växte så småningom en kompromiss fram. Den kom- promissen är det som är grunden för dagens beslut. Jag vill gärna från min och Socialdemokraternas sida - eftersom vi var i minoritet i frågan - säga att det är viktigt med bred enighet i grundläggande för- fattningsfrågor. Om man har detta för ögonen kan det kräva att man omprövar saker och att man deltar i en kompromiss för att skapa goda förutsättningar för en, i det här fallet, riksrevisionsverksamhet. På det sättet, genom den breda enighet som också har manifesterats flera gånger i kammaren i den här frågan, skapar man förutsättningar för en bra verksamhet som inte i sig kommer att ifrågasättas alltefter olika majoritetsför- hållanden. Herr talman! I en tidigare debatt kring Riksrevi- sionen sade jag ungefär så här om den statliga revi- sionen, och det är hämtat ur riksdagsstyrelsens förslag till riksdagen: Den statliga revisionen representerar inte en beslutsfunktion. Dess uppgift är att på grund- val av sin granskning informera om förhållandena inom den statliga verksamheten. Revisionen har inte till uppgift att ifrågasätta politiska beslut. Det är en uppgift för den politiska processen, för de politiska organen. Utgångspunkten för revisionen är det poli- tiskt fattade beslutet och de mål som detta beslut sätter upp för det statliga åtagandet. Revisionen ska ge svar på hur en verksamhet faktiskt bedrivs och vilka resultat och effekter den ger i förhållande till de mål och de krav som statsmakterna ställer upp. Målen och kraven är revisionens norm från vilken gransk- ningen utgår. De bedömningar som man ska göra på grundval av revisionens arbete ska göras i de politiska organen. Fru talman! Jag har velat markera detta ytterligare en gång i den här debatten. Jag tycker att det är en central del av den teoretiska grund som det här för- slaget vilar på. Det ryms alltså väl inom den kom- promiss som vi tillsammans i utskottet och här i kammaren står för när det gäller den tredje myndighet som ska sortera direkt under riksdagen. Det här är det näst sista steget, och jag vill gärna säga att jag hoppas att det sista steget i organiserandet av den nya riksrevisionen kan tas före juluppehållet. Jag instämmer i ordföranden Per Unckels bedömning att allt tyder på att konstitutionsutskottet före julup- pehållet också ska kunna lägga fram förslag på de tre personer som ska leda den nya riksrevisionen. De tre riksrevisorerna ska var för sig själv och självständigt göra granskningar och svara för bedömningar som sedan levereras till de det vederbör, ibland regering- en, ibland riksdagen. Den nya styrelsen för revisionen bör få en väsentlig roll i det arbete som Riksrevisio- nen ska bedriva till fromma för en effektiv använd- ning av statsmedel och till fromma för de medborgare som med sina skattemedel betalar de statliga verk- samheterna. Enligt min mening är det utomordentligt viktigt att varje skattekrona används effektivt. Där tror jag att jag till och med kan gå tillbaka till förre socialmi- nistern Gustav Möller som uttalade sig i samma rikt- ning vid något tillfälle. Han sade att illa använda skattepengar är stöld från skattebetalarna. Riksrevi- sionens uppgift är stor när det gäller att se till att vi får en effektiv statlig verksamhet. Fru talman! Med det yrkar jag bifall till förslaget i konstitutionsutskottets betänkande nr 12.

Beslut

Riksrevisionen (KU12)

Riksdagen beslutade om två nya lagar och en rad lagändringar, bl.a. i riksdagsordningen, med anledning av riksdagens tidigare beslut om inrättande av en ny myndighet, Riksrevisionen. Riksrevisionen, som inrättas den 1 juli 2003, ska ha till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Lagarna träder i kraft den 1 juli 2003. Riksdagen beslutade också, på initativ av konstitutionsutskottet, om en lag om lön till riksrevisorerna. Lagen träder i kraft den 1 januari 2003. Regeringen har också lämnat ett lagförslag om arvodet till styrelsen i Riksrevisionen. Riksdagen beräknas behandla detta förslag under våren 2003.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till utskottets förslag till lag om lön till riksrevisorer. Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag