Till innehåll på sidan

Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Debatt om förslag 28 maj 2019

Protokoll från debatten

Anföranden: 13

Anf. 11 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Låt mig inledningsvis yrka bifall till Moderaternas reservation i detta betänkande.

Jag och Moderaterna är bekymrade över att regeringen inte ser och än mindre förmår att kraftfullt agera för att adressera de verkligt stora folkhälsopolitiska utmaningar vi står inför och de ökade hälsoklyftor som nu växer fram. Den svenska befolkningen blir alltmer inaktiv och överviktig. I dag är varannan svensk överviktig eller fet. Och våra barn och unga ägnar omkring 70 procent av sin vakna tid åt att sitta, stå eller röra sig väldigt lite. Blott 10 procent av deras vakna tid ägnas åt fysisk aktivitet på måttlig ansträngningsnivå.

Om vi inte vänder utvecklingen riskerar dagens barn att leva kortare än sina föräldrar. Stillasittande är på riktigt livsfarligt. Jag önskar, fru talman, att vi kunde ägna dessa frågor större uppmärksamhet i den folkhälsopolitiska debatten.

Fru talman! Rent generellt tycker jag att vi ägnar de folkhälsopolitiska frågorna för lite uppmärksamhet. När vi väl diskuterar folkhälsofrågorna tenderar vi att diskutera symbolpolitik och klåfingrig reglering framför de verkligt viktiga och stora frågorna. Symtomatiskt för den rödgröna regeringen är dess oförmåga att prioritera och ta tag i Sveriges verkliga problem och utmaningar, särskilt inom det folkhälsopolitiska området. Man silar mygg och sväljer kameler.

Vi moderater tycker inte att alkoglass ska vara oreglerad, men, fru talman, vi ser samtidigt att isglassfylla ärligt talat inte är ett särskilt utbrett problem. Vad som dock är ett rejält och utbrett problem är att smuggelspriten flödar in över våra gränser och att skrupelfria personer fyller sociala medier och säljer sprit och narkotika till våra barn och unga.

Nu har vi 416 sidors utredning och en proposition på 245 sidor om alkoglass - ett tämligen perifert problem. Samtidigt förvånas socialministern över att det är så enkelt att langa och köpa alkohol på till exempel Instagram.

Vi moderater är till skillnad från regeringen inte yrvakna utan har länge sett problemen. Vi har därför bland annat lagt fram förslag om rejäla resursförstärkningar till tull och polis för att hejda införseln av alkohol och narkotika och för att ge polisen ökade möjligheter att jaga och ta fast langarna.

Totalt uppgår våra satsningar på polisen till nära 1,6 miljarder mer än regeringens och omfattar bland annat en särskild lönesatsning för att öka polisyrkets attraktivitet och helt enkelt ta steg för att komma närmare målet 10 000 fler polisanställda till 2024.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Därtill kommer våra satsningar på tullen. Vi vill att det tillsätts 500 nya tulltjänstemän under mandatperioden och tillför i ett första steg 90 miljoner kronor för att finansiera detta.

Fru talman! Regeringens proposition om alkoglass och liknande produkter är smal och rör just bara dessa produkter. I den följdmotion som vi moderater har lämnat för vi ett mer övergripande resonemang och en mer övergripande diskussion om den svenska alkoholpolitiken. Att ett statligt bolag nu ska få i uppdrag att sälja glass gör att man verkligen kan fundera på om vi inte ska ta ett ordentligt omtag om den svenska alkoholpolitiken. Vi ser i dag att politiken också är inkonsekvent. Varför är det till exempel tillåtet att sälja folköl med en alkoholhalt på upp till 3,5 procent men inte att sälja must eller cider med samma styrka?

Vi tycker att det är tid för en ordentlig, genomgripande översyn av den svenska alkoholmarknaden, inte minst mot bakgrund av att Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi i en färsk rapport har slagit fast att den nuvarande alkoholpolitiken inte fungerar tillfredsställande utan rent av dåligt.

Vi moderater är inte rädda för att ifrågasätta gamla sanningar. För oss är Systembolaget sannerligen inget självändamål. Men i syfte att minska alkoholens skadeverkningar har vi sett detaljhandelsmonopolet på alkohol som motiverat. Låt oss utvärdera om det fortsatt är ett verkningsfullt verktyg.

(Applåder)


Anf. 12 Lena Emilsson (S)

Fru talman! I dag ska vi behandla socialutskottets betänkande 18 Reglering av alkoglass m.fl. produkter - ett smalt litet betänkande, men oerhört viktigt.

De senaste åren har det börjat komma ut en hel del nya produkter på marknaden. Det rör sig om annorlunda produkter som inte är drycker men innehåller alkohol i alla fall. De kan ha en skyhög alkoholhalt - ända upp till 96 volymprocent. Dessa produkter är framtagna på ett sätt som gör att de inte omfattas av den nuvarande alkohollagstiftningen, och de kan därför säljas på andra ställen än Systembolaget. De hamnar alltså utanför den kontroll vi har för alla andra alkoholprodukter.

Det finns ett stort antal nya produkter, till exempel glass eller frusna drinkar med en alkoholhalt på upp till ca 9 volymprocent. Det är alltså isglass som är starkare än en normal starköl. Det kan vara grädde med tillsatt alkohol, med en alkoholhalt på upp till 14 volymprocent. Det kan vara oliver som innehåller så mycket som 2,5 centiliter sprit. Det kan vara gelégodis med en alkoholhalt på ca 6,5 procent; det är också starkare än en vanlig starköl. Och det kan vara pulver eller tabletter som innehåller ända upp till 96 volymprocent alkohol. Det är alltså livsfarliga produkter.

Som ni förstår måste vi också reglera denna typ av produkter. I det lagförslag vi nu debatterar införs begreppet "alkoholdrycksliknande preparat" just för att täcka in denna nya marknad. I propositionen lämnas förslag till en definition: "alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel."

Så långt det är möjligt ska detta regleras på samma sätt som all annan alkohol. Det gäller försäljning, partihandel, marknadsföring, servering och tillsyn men också straffbestämmelser som finns i alkohollagen om olovlig försäljning, olovligt innehav, olovligt anskaffande och olovlig hantering med mera. Det ska vara så lika som möjligt för alla alkoholhaltiga produkter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Fru talman! Varför görs då denna reglering? Jo, ytterst handlar det om folkhälsa och säkerhet samt om att stärka att alkoholpreparat och alkoholprodukter inte ska komma ut på en oreglerad marknad. Det är en viktig och bra folkhälsopolitik. Det handlar om mer än det som Johan Hultberg betecknade som isglassfylla. Här är monopolet viktigt, för det är både verkningsfullt och bra.

Speciellt viktigt är monopolet när det gäller sådana produkter som tilltalar barn, till exempel gelégodis och vispgrädde. Pulver med 96 procents alkoholhalt kan vara direkt livshotande om det intas i större mängd, och för barn är den större mängd som leder till förgiftning ingen stor mängd. Man kanske inte ens vet om att dessa produkter innehåller alkohol. Man kanske tror att det bara är oliver man äter eller ren saft eller läsk man dricker fast det är pulver iblandat.

Systembolaget ska få förtroendet att sälja dessa alkoholdrycksliknande preparat precis som alkoholdrycker, och det tycker vi är mycket bra. Denna kontroll behövs så att underåriga inte ska komma över dessa produkter. Det är det som är hela poängen. Det behövs också att dessa produkter underkastas precis samma regler som andra alkoholpreparat.

Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.

(Applåder)


Anf. 13 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Huvudpoängen i mitt anförande var att regeringen silar mygg och sväljer kameler och att man missar de stora folkhälsopolitiska utmaningarna. Det gäller i allmänhet men också om vi inriktar oss på just området alkohol. Medan vi har enormt stora problem med att våra barn och ungdomar genom bara en sökning i telefonen snabbt och lätt kan få tag på alkohol och narkotika lägger regeringen en massa kraft och tid på dagens fråga. Lena Emilsson lyfte i sitt inlägg fram att detta är en mycket viktig proposition och fråga.

Jag tycker att det är rimligt att vi har en reglering på detta område, men viktigare för mig och Moderaterna är trots allt att vi kan minska problemet med smuggelsprit, stärka tullen och jaga dem som skrupelfritt utnyttjar barn och ungdomar och säljer och langar alkohol och narkotika till dem.

Mina frågor till ledamoten Emilsson är därför:

Varför kommer det inga förslag från regeringen på hur vi ska komma till rätta med langningen och smugglingen och hur vi ska pressa tillbaka detta som på riktigt är stora folkhälsopolitiska utmaningar och problem?

Tycker inte Lena Emilsson att det blir lite absurt om Systembolaget i framtiden inte bara ska ha frysdiskar med glass utan också olivdiskar och ett sortiment av alkoholhaltiga godisprodukter?

Skulle inte detta kunna vara en ingång till att vi gör en större översyn och tar ett större grepp om huruvida vi har hittat den rätta regleringen av alkoholmarknaden för framtiden?


Anf. 14 Lena Emilsson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Fru talman! Jag tackar Johan Hultberg för intressanta frågor.

I grund och botten handlar detta om att vi har helt olika syn på alkoholmonopolet, det vill säga att bara Systembolaget ska sälja alkohol.

Bara för att vi nu har ett litet betänkande om att reglera de oreglerade produkterna betyder det inte att vi inte gör något på alla de andra områden som Johan Hultberg nämnde. Det är också angelägna frågor. Givetvis är det viktigt att bekämpa smuggling och olovlig försäljning på alla sätt, men det är inte det dagens betänkande handlar om.

Det är viktigt att behålla alkoholmonopolet, för man ska inte kunna köpa 96-procentigt pulver som kan blandas i vatten. Det är för övrigt produkter som man kan diskutera om de ska få säljas över huvud taget. Men det är inte det som det handlar om här utan om att de ska vara reglerade. Nu blir det så att om någon vill köpa en sådan produkt, om den finns till salu, kommer den att tillhandahållas av Systembolaget.

Jag tycker att detta är fullt rimligt eftersom det är viktigt att behålla monopolet. Vi måste ha en försäljning som garanterar att underåriga inte kommer åt dem, och då spelar det ingen roll om det är gelégodis eller ett 96-procentigt pulver. Jag tycker därför att detta är en mycket viktig fråga.


Anf. 15 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Jag tycker som sagt att det är viktigare att vi ser de verkligt stora problemen och utmaningarna. Jag konstaterar att ledamoten Emilsson inte med ett ord beskriver det arbete regeringen påstås göra för att komma till rätta med langningen, smugglingen och den enorma mängd alkohol som förs in över våra gränser och säljs till våra minderåriga.

Det är häpnadsväckande att ta del av socialministerns uttalande i medierna om att hon är förvånad över hur lättillgängligt alkohol och narkotika är. Jag blir på riktigt bekymrad över att regeringen inte har bättre kunskap och insikt om våra barns och ungas verklighet och hur lätt det är att få tag på alkohol och narkotika.

Jag vill inte raljera för mycket i denna fråga, även om det kanske uppfattas så. Det är dock viktigt att vi ser de verkliga utmaningarna och att vi inte låter dagens fråga stjäla fokus från de större frågorna. Det är min poäng.

Ledamoten Emilsson säger att det är viktigt att behålla monopolet. Min ingång är då att diskutera huruvida det är ett verkningsfullt verktyg. Bland annat har ESO kommit med en rapport där man slår fast att Systembolaget inte tycks vara det längre. Då tycker jag och Moderaterna att det vore rimligt att ta ett samlat grepp och utvärdera huruvida Systembolaget verkligen är ett effektivt verktyg för att uppnå det som både ledamoten Emilsson och jag vill: att minimera alkoholens negativa sociala och hälsomässiga konsekvenser.

Återigen: Är Socialdemokraterna beredda att titta på vilka redskap som är mest effektiva i politiken? Eller är Systembolaget som sådant ett självändamål för ledamoten Emilsson och Socialdemokraterna?


Anf. 16 Lena Emilsson (S)

Fru talman! Johan Hultberg talar mycket om att vi i denna debatt ska debattera sådant som betänkandet inte handlar om, men jag håller mig till sak. I dag debatterar vi betänkande 18, och det handlar om alkoglass med flera produkter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Det är mycket intressant att Johan Hultberg lyfter fram ESO:s rapport Synd och skatt. När denna rapport presenterades fick den skarp kritik. En professor i referensgruppen sa att den var ovetenskaplig, saknade mänsklig hänsyn och inte alls tittade på vad som händer om man släpper på försäljning och kontroll.

Denna rapport innehåller bara ekonomiska räkneexempel på vad vården av alkoholskador kostar, vad det kostar när människor tvingas sjukskriva sig och inte kan betala skatt på sin lön, vad det blir på pluskontot om man dör i förtid för att staten slipper betala ut pension och så vidare. Den handlar inget om mänskliga frågor eller om mänskligt lidande för den som är alkoholiserad och för de anhöriga som också drabbas.

Rapporten innehåller heller inget om vad som händer om man släpper på alkoholmonopolet och låter alkoholprodukter säljas i vanliga affärer. Vad händer när man släpper på denna kontroll, och hur påverkar det försäljningen? Det var ingen sådan siffra med över huvud taget.

Jag tycker att det inte var någon bra rapport, och jag tycker att alkoholmonopolet är viktigt.


Anf. 17 Christina Östberg (SD)

Fru talman! I dag ska socialutskottet behandla propositionen om reglering av alkoglass och andra alkoholhaltiga produkter, vilket vi välkomnar. Regleringen omfattar bland annat försäljning, partihandel, marknadsföring, servering och tillsyn.

Under senare år har alkoholhaltiga produkter lanserats i Sverige och internationellt, avsedda att förtäras, men då inte bara i dryckesform utan även som glass, godis och pulver. När de så kallade alkoglassarna dök upp kunde de säljas fritt, utan att man ställde några krav på åldersgräns eller marknadsföring. Nu föreslås att dessa produkter ska följa samma typ av regler som alkoholhaltiga drycker.

Produkter med söt smak och färgglada förpackningar har alltid haft en lockelse hos barn och unga. Innehåller de dessutom alkohol anser vi att det är bra och viktigt att man reglerar marknaden för sådana produkter, framför allt för att skydda våra unga men även för att främja folkhälsan och hindra skadliga effekter orsakade av alkohol.

I propositionen föreslår regeringen att en ny definition, alkoholdrycksliknande preparat, ska införas. Den ska omfatta alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med alkoholdrycker och som kan antas användas som berusningsmedel, och dessa ska så långt det är möjligt regleras på samma sätt som alkoholdrycker. Även de bestämmelser som ger polisen rätt att förverka alkoholdrycker ska gälla dessa preparat.

I propositionen föreslås också att Systembolagets försök med hemleverans av alkohol ska avslutas och bli del av monopolets ordinarie verksamhet, vilket vi inte har något emot. En utvärdering har visat att hemleveranser bara omfattar en liten del av Systembolagets omsättning och inte har drivit på försäljning och alkoholkonsumtion under försöket.

Med detta sagt yrkar jag bifall till propositionen om reglering av alkoglass och andra alkoholdrycksliknande produkter.


Anf. 18 Lena Emilsson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Fru talman! Jag tycker att det är väldigt bra att Sverigedemokraterna stöder betänkandet och ser faran i en fri försäljning. Samtidigt ställer jag mig lite undrande eftersom de har motionerat om att Systembolagets monopol ska avskaffas. Hur går det då med alla alkoholhaltiga produkter som ni nu säger ja till att de ska regleras, Christina Östberg? Hur tänker Sverigedemokraterna i denna fråga? Vad vill ni egentligen med monopolet?


Anf. 19 Christina Östberg (SD)

Fru talman! Tyvärr är detta en fråga som vi inte haft uppe på vårt bord. Vi är för monopolet och tycker att det är positivt.


Anf. 20 Lena Emilsson (S)

Fru talman! Sverigedemokraterna är alltså för monopolet, men i det betänkande som vi debatterade för bara ett par veckor sedan fanns motioner från flera sverigedemokrater som angav att man ville avskaffa monopolet. Eftersom de fanns med betyder det att detta är Sverigedemokraternas politik.

Vad är anledningen till att ni har skiftat fot på detta område och nu vill behålla monopolet, Christina Östberg?


Anf. 21 Christina Östberg (SD)

Fru talman! Eftersom vi inte yrkade bifall till motionerna står vi inte bakom dem. Det var väl enskilda motioner i sådana fall.


Anf. 22 Michael Anefur (KD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut.

Det är bra att vi i dag har att behandla ett betänkande som reglerar all form av alkohol. Tidigare lagstiftare i denna församling har inte tagit i beaktande att alkohol skulle kunna uppträda i till exempel fryst form, i pulverform eller godisform, och de har därför heller inte reglerat det. Detta åtgärdas genom betänkandet, och det är bra. Det känns som att vi kommer att få en enig riksdag bakom detta.

Fru talman! När alkoglassen kom till vår kännedom beslutade de stora livsmedelsföretagen snabbt att ta bort den ur sitt sortiment. Det gjorde de eftersom de ansåg att det inte var försvarbart att sälja alkohol i en till största delen barnrelaterad produkt. Jag vill påstå att livsmedelsföretagen har en inre kompass som visade helt rätt i det avseendet, nämligen att se barnen först.

Jag kan ur ett rent logiskt perspektiv förstå hur Moderaterna resonerar när de vill tillåta försäljning av alkoglass upp till 3,5 procent, men då ger man samtidigt barnperspektivet för lite utrymme, anser vi kristdemokrater. Som kristdemokrat väljer jag att alltid, när det är möjligt, ge så mycket stöd och skydd till barnen som över huvud taget kan uppnås, så även i denna fråga.

Fru talman! Allvarligt talat: Sverige har klarat sig och kommer att klara sig utmärkt utan en folkglass 3,5 procent.


Anf. 23 Barbro Westerholm (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Fru talman! Debatten handlar om reglering eller förändring av vår alkohollagstiftning. Detta är bara en liten del av folkhälsopolitiken, som ju har en mycket större bredd.

Det handlar inte om ofarliga preparat. Det har låtit så i medierna ibland när man har skrattat och sagt: Reglera glass - vad då! Men som Lena Emilsson redovisade här är det inte ofarliga produkter. De är inte harmlösa, och därför är det viktigt att de regleras. Men att ändra lagstiftning stiftad i en tid när man inte kunde förutse alla saker och ting som skulle dyka upp tar tid, och ibland ska också EU kopplas in. Då blir det många sidor, och det tar tid. Men det måste det få göra. Vi i Liberalerna stöder lagen helt och fullt.

Det är också viktigt, som har påpekats, att detta är en del av folkhälsopolitiken. Jag vill påminna om att vi har debatterat betänkanden om folkhälsofrågor, ANDT-frågor och så vidare, och vi har en ny lagstiftning på folkhälsoområdet. Det som är viktigt för oss nu är att följa upp hur lagstiftningen fungerar och hur kännedom om den sprids ute i regioner och kommuner och i hela samhället.

Vi kanske vid något tillfälle ska diskutera och få mer kännedom om hur Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna arbetar med denna lagstiftning och så vidare. Men det är en annan debatt, och jag slutar därför mitt anförande här.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 15.)

Beslut

Alkoglass och liknande produkter ska regleras som alkoholdrycker (SoU18)

Alkoglass och liknande produkter som går att jämföra med alkoholdrycker ska så långt det är möjligt regleras på samma sätt. Reglerna ska exempelvis gälla vid försäljning, marknadsföring och servering av produkterna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget medför bland annat att termen "alkoholdrycksliknande preparat" införs i alkohollagen, smittskyddslagen, radio- och tv-lagen och några andra lagar. Dessutom ska straffbestämmelserna i bland annat alkohollagen även börja gälla för de här produkterna. Det kan exempelvis handla om olovligt innehav.

Lagändringarna börjar gälla 1 juli 2019 förutom ändringarna i radio- och tv-lagen, de börjar gälla 2 juli 2019.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.