Till innehåll på sidan

Ökad kontroll av vapen

Debatt om förslag 28 april 2006

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 1 Jeppe Johnsson (M)

Herr talman! Vapen kan brukas - och missbrukas. Vi moderater har vid ett antal tillfällen föreslagit det som nyss presenterats som ett av propositionens huvudförslag - att polisen ska få rätt att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen och andra farliga föremål i fordon. Vi stöder naturligtvis utskottets förslag i den delen. Herr talman! En del andra förslag i betänkandet anser vi däremot vara mindre väl genomtänkta. Vi saknar också ett antal förslag och satsningar som skulle göra det möjligt att ta både ett och flera steg framåt i kampen mot de illegala vapnen i samhället. Vi vill markera vikten av att åtgärder riktas rätt så att inte legal vapenhantering inom idrottsrörelsen och bland jägare utsätts för onödig byråkrati medan smuggling och kriminell vapenhantering kan fortgå. Vi vill inte sila myggen och svälja kamelerna. Det centrala är att mängden vapen som används i brottsliga sammanhang radikalt minskas. Herr talman! I betänkandet finns tolv reservationer, varav tio som vi moderater står bakom. För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 8 om att regeringen ska införa en tillfällig vapenamnesti. Vi borde inte behöva upprepa detta. Det finns redan en beställning från riksdagen om att genomföra en tillfällig vapenamnesti, det vill säga att man utan risk för straff ska kunna lämna in vapnen till polisen. Men vi är något luttrade. Regeringen har i detta fall som i så många andra fall lång leveranstid på riksdagens beställningar. Den förhoppningsvis blivande utskottsminoriteten - jag tänker på just denna fråga när det gäller utskottsminoritet - skriver: "Utskottet utgår från att regeringen snarast återkommer med ett förslag om en tidsbegränsad vapenamnesti. Något ytterligare initiativ från riksdagens sida i denna fråga behövs enligt utskottet inte." Herr talman! Vi som har varit med ett litet tag i detta utskott vet att det brukar ta tid och att det många gånger behövs både en och två påminnelser för att få riksdagens beställningar utförda. Det borde inte vara svårt att komma till skott för regeringen, för att travestera dagens ämne lite grann. Det finns ett färdigt koncept från 1993, då man under tre månader fick in drygt 17 000 vapen och 15 ton ammunition. Fråga nr 1: Tycker Göran Norlander och Socialdemokraterna att det var bra att dessa vapen och denna ammunition togs om hand? Vid jakande svar, gå till fråga nr 2, som det brukar låta i enkäter. Fråga nr 2, Göran Norlander, är: Varför är det då så omöjligt att i alla fall försöka upprepa succén från 1993? Herr talman! Det är illegala vapen som vi ska förhindra. Det måste ske utan att vi för den skull gör tillvaron onödigt besvärlig för de legala vapenägarna och användarna, det vill säga jägare och tävlingsskyttar. Jag hade en lärare i realskolan som sade mycket förnuftigt. Bland annat sade han: Man ska inte ta till storsläggan när det räcker med flugsmällan. Uttrycket är tillämpligt på detta betänkande på många punkter. Vi anser att förslagen i en del avseenden skjuter över målet. I vissa delar av betänkandet gäller också att ni undviker storsläggan och i stället viftar lite lätt med flugsmällan. Herr talman! För att komma åt illegala vapen krävs satsningar på både polis och tull. Det krävs att straffen är väl avvägda och att hela straffskalan används. Vapenbrott på allmän plats ska bedömas som grovt. Våra satsningar på polis och tull är nödvändiga för att kunna hålla den grova kriminaliteten i schack och förhindra och beivra smuggling. Vår nuvarande justitieminister säger ibland ett och gör något annat. Han var för ett tag sedan ute i medierna och sade att polisen inte ska ha några ekonomiska begränsningar i sitt arbete mot den organiserade brottsligheten. Men han talar ett annat språk i vårpropositionen. Där görs det inga satsningar på rättsväsendet. För 2007 och 2008 aviserades i stället en liten sänkning av utgiftsramen till följd av reviderade pris- och löneomräkningar. Under 2005 pensionerades 363 medarbetare inom polisen, varav 100 civilanställda, för att bereda plats åt nyanställningar. Under innevarande år planerar RPS att finansiera avgångar med pensionsersättning för 350 poliser. Bodström har gång på gång lovat en polis om dagen. I år är det inte skottår, och då är det 365 poliser som vi är lovade - det vill säga ett netto på 15. Och då har jag inte, herr talman, spekulerat i eventuella minskningar av antalet civilanställda. Samtidigt lägger man på polisen fler uppgifter och andra kostnader än personalkostnader. I det här betänkandet lägger utskottsmajoriteten dessutom ytterligare arbetsuppgifter på polisen om vissa förslag i betänkandet går igenom och genomförs. Herr talman! Vi finner ingen anledning att belasta polisen med ytterligare administrativa uppgifter. Vi anser att nuvarande ordning för skrotning av vapen ska bibehållas. Vi anser att vapenhandlares rätt att ta emot vapen för skrotning ska vara kvar. Finns behov av ökad kontroll kan man lösa detta på andra sätt. Ett förslag om formell licensiering för vapenhandlare för att ta hand om vapen kan man till exempel ta till. Ett annat förslag är att Rikspolisstyrelsen faktiskt skärper sin kontroll. Den har väl inte alltid varit på topp. I propositionen skriver regeringen följande för att motivera sitt beslut att bara tillåta skrotning av vapen hos polisen. "En sådan ordning innebär att det alltid kommer att finnas ett stort antal välbelägna inlämningsställen." Herr talman! Lever vi i samma verklighet? Det är numera ett välkänt faktum, i alla fall för stora delar av svenska folket, att polisstationer på många orter har lagts ned eller att öppettiderna är mycket begränsade. Att frånta vapenhandlare och vapenentreprenörer möjligheten att skrota vapen är definitivt inte att öka tillgängligheten för dem som vill göra sig av med vapen på ett säkert och lagligt sätt. Om vi har vapenhandlarna att lämna in till, vet vi att det i alla fall finns 500 olika ställen. Borde inte de poliser som finns vara ute i verkligheten och beivra övrig brottslighet i stället för att administrera skrotning av vapen, i alla fall de stunder de inte agerar passfotografer efter ett tidigare beslut här i kammaren eller utför andra administrativa uppgifter som tidigare utfördes av civilanställda. Dessutom har polisen på vissa ställen inte varit helt lyckosam i hanteringen av sina egna vapen. Men det här granskas ju av Justitiekanslern, och jag är helt övertygad om att eventuella brister kommer att rättas till. Herr talman! Vi moderater har inte låtit oss övertygas om att det är en bra åtgärd att slopa sekretessen för uppgifter i vapenregistret om namn och adress på vapenhandlare och andra näringsidkare som har rätt att ta emot vapen. Vi får stöd i Ds 2004:32 som heter Förstärkt vapenkontroll m.m. där man tycker likadant. Sekretessen försvårar i dag för kriminella att på olika sätt identifiera och i värsta fall med vapenhot komma över vapen som finns, inte minst hos de vapenhandlare som verkar i grossistledet och på så sätt kanske har lite fler vapen hemma. Herr talman! Det är i och för sig bra att utskottet öppnar för mindre byråkrati och krångel när det gäller möjligheten att få använda ljuddämpare på jakt- och tävlingsvapen, men varför inte godta de förslag som förts fram i olika motioner? Verkligheten är inte, som i amerikanska gangsterfilmer, att ljuddämpare gör att det inte hörs ett dugg då man skjuter. Det handlar om att reducera den farliga knallen lite grann och att minska rekylen. Herr talman! Vi tycker att ljuddämpare ska anses som ett tillbehör till vapnet i likhet med vad som gäller för ett kikarsikte i dag. Har en jägare erhållit licens för ett gevär innebär det att samhället anser personen tillförlitlig att hantera vapen. När personen är godkänd att hantera vapen anser jag det vara befängt om man dessutom skulle behöva licens för en ljuddämpare. Det är själva vapnet som är farligt, inte ljuddämparen. Ljuddämparen gör vapnet mindre farlig för den som använder det och för dem som står i närheten.

Anf. 2 Karin Granbom (Fp)

Herr talman! Vapen tillåts i vårt samhälle för jakt, och i vissa fall också för att öka säkerheten. Men vapen för dessa positiva användningsområden kan hamna i fel händer. Dessutom smugglas det in vapen till vårt land. Människor skjuts, huggs och slås till döds och skadas av illegala vapen. Bara förekomsten av vapen kan skada genom att den som hotas med ett vapen drabbas av ett psykiskt lidande. Det är svårt att säga hur många vapen som finns i omlopp i Sverige i dag. Mörkertalet är så stort att det inte går att förlita sig på statistik. Men en sak kan man konstatera, och det är att varje vapen som är utom kontroll innebär livsfara. Vi vet att den grövre organiserade brottsligheten ökar, och i dessa grupper är vapen ett vanligt inslag. Då och då läser vi om uppgörelser i den undre världen med mycket grovt våld och skjutvapen. Dessutom får vi ta del av rån, butiksrån och värdetransportrån som genomförs under vapenhot. Nog finns det tydliga indikationer på problem med vapen i det svenska samhället. Nästa vecka ska vi ta ställning till det här betänkandet. Då ska vi också ta ställning till en vapenamnesti. Vi i Folkpartiet står bakom det. Vapenamnesti har visat sig effektivt i andra länder, bland annat i våra grannländer Norge och Danmark som relativt nyligen genomförde amnestier. Visst kan man tro att de vapen som finns ute i samhället och gör skada inte kommer in genom en vapenamnesti, men i Norge fick man faktiskt inte bara in gamla jaktvapen. Man fick också in automatpistoler och maskingevär. När vi i Sverige genomförde en amnesti 1993 lämnades det in tusentals vapen. Jag har hört en siffra på 17 000. Vid stickprovstagning fungerade en hel del av dessa. Så varför inte göra en kraftansträngning för att få in dessa vapen som kan hamna i orätta händer och innebära livsfara? Jag ser inget bra argument emot, och därför yrkar jag bifall till reservation 8 om en tillfällig vapenamnesti. Jag vill också kort tala om tullens och polisens viktiga ansvar för att hindra vapen från att komma in i vårt land. När det gäller vapenförekomsten i Sverige är det oerhört viktigt att minska tillgången för de kriminella ligorna. Visst kan det hända att de gör inbrott och får tag på vapen den vägen, men det realistiska sättet att minska tillgången för de kriminella ligorna är att se till att tullen och polisen har ett gott internationellt samarbete, att de jobbar underrättelsestyrt och att vapen beslagtas vid Sveriges gräns. Polisen och tullen måste få de resurser som krävs för att kunna genomföra ett bra jobb. Om detta har vi en reservation i betänkandet, nr 10. Vi har flera reservationer i det här betänkandet, man jag tänker inte tala så mycket längre i dag. Jag vill säga att de förslag som regeringen nu lägger fram är välkomna. De handlar om att minska risken för att legala skjutvapen hamnar på den illegala marknaden, bland annat genom större krav på skrotning och bättre kontroll över vem det är som innehar legala vapen. Det är bra att regeringen tar tag i dessa frågor. Jag vill också säga att vi inte kan stanna där. Bara detta att regeringens förslag enbart handlar om skjutvapen är en brist. Vi måste se till att vi får en betydligt bättre kontroll över alla de stickvapen som finns på allmän plats. Vi bör också tänka till hur vi ska se på luftpistoler och luftgevär som tidigare ansågs ha begränsad effekt. De här vapnen, som är identiska med riktiga vapen, används inte bara som leksaker och prydnadsföremål. De används också för att hota med, och de kan också byggas om. Herr talman! Det verkar som om det finns en tendens i samhället att våldet blir råare och att insikten om vilka enorma skador vapen kan åstadkomma minskar. Det ser vi folkpartister mycket allvarligt på. Vi vill fortsätta att intensivt diskutera de här frågorna, men jag nöjer mig med detta för i dag.

Anf. 3 Rolf Olsson (V)

Herr talman! Jag ska fatta mig mycket kort i detta anförande. Vänsterpartiet står i alla väsentliga delar bakom betänkandet och den proposition som ligger till grund för betänkandet. Förslagen syftar till att förhindra att skjutvapen hamnar på den illegala marknaden och till att motverka missbruk av och olyckhändelser med vapen samt brottslig verksamhet med hjälp av vapen i omlopp. Förslaget att ge polisen rätt att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen och andra farliga föremål i fordon anser Vänsterpartiet vara välmotiverat. Det finns likaså tydliga motiv att stödja förslaget att ta bort möjligheten för enskilda att skrota vapen och att vapen som ska skrotas alltid ska lämnas till polisen. I slutändan ska SKL få ensamrätt att skrota vapnen. Vi menar att det är nödvändigt då det visat sig att i en del fall har vapen som anmälts som inlämnade till vapenhandlare sålts vidare, och det är givetvis oacceptabelt. Det är mycket rimligt, som föreslås i betänkandet, att läkare får skyldighet att anmäla till polisen om en patient av medicinska skäl bedöms vara olämplig att inneha vapen. Också i övriga delar ställer sig Vänsterpartiet bakom de slutsatser och förslag som framförs i betänkandet. Till betänkandet har dock fogats en motion från allmänna motionstiden som föranleder oss att lägga en reservation och ett särskilt yttrande till betänkandet. Herr talman! Vänsterpartiet vill i sin reservation se ytterligare möjligheter att skärpa vapenlagstiftningen genom att låta utreda möjligheter att använda rättsekonomiska instrument för att främja en mer ansvarsfull hantering av vapen i alla led. Exempel på sådana rättsekonomiska instrument kan vara skatter, avgifter, kvoter och skadeståndsskärpningar för oaktsam hantering. Reservationen pekar också på behovet av att det görs en samhällsekonomisk beräkning och analys av kostnaderna för den olagliga hanteringen av vapen, som det har gjorts i en del andra länder. I ett särskilt yttrande som vi fogar till betänkandet uttrycker Vänsterpartiet att det är otillfredsställande att Sverige ännu inte ratificerat FN:s vapenprotokoll. Av EU:s länder har redan nio ratificerat protokollet. Vänsterpartiet förutsätter att regeringen arbetar hårt för att också Sverige inom rimlig framtid ska kunna ratificera FN:s vapenprotokoll. Vi lär annars återkomma i den frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 11.

Anf. 4 Jeppe Johnsson (M)

Herr talman! Jag ska fatta mig kort. Jag har studerat den här reservationen lite grann. Det är intressant att ni vill lägga avgifter - punktskatter och så vidare - på vapenanvändning. Jag gör då två reflexioner. Handlar det om skottskatt, hagelskatt eller kanske någon kul skatt? Och hur menar ni, med bästa vilja gissar jag, att man med hjälp av punktskatter kan komma åt den illegala användningen av vapen? Tror ni att de som använder vapen kriminellt kommer att betala de här skatterna eller avgifterna? Det vore intressant att höra hur ni har resonerat. Det är också viktigt för alla jägare och tävlingsskyttar att veta vad det är för skatter ni vill lägga på deras hobby.

Anf. 5 Rolf Olsson (V)

Herr talman! Det är en rad olika så kallade rättsekonomiska instrument som vi vill låta utreda för att se om detta kan bidra till att också minska de illegala vapnens omlopp i samhället. Vi nämner som ett exempel kvoter. Vi vet ju att en del människor har en oerhörd massa vapen, hela arsenaler, hemma hos sig, och man kan väl tycka att det kan finnas anledning, med tanke på riskerna för att de här vapnen kommer i orätta händer, att man ser över det och kanske har en viss begränsning, eller åtminstone regler för hur det här kan se ut. Vi vill alltså låta utreda detta och att man också kikar på olika möjligheter till rättsekonomiska instrument.

Anf. 6 Jeppe Johnsson (M)

Herr talman! Om jag förstår det hela rätt är det begränsningar i antalet vapen som vanliga hederliga jägare och tävlingsskyttar ska ha, precis som om det inte fanns tillräckligt med sådant. Däremot fick jag ingen förklaring av om det blir någon skatt på hagelpatroner, kulvapen, kulor eller vad det nu kan vara. Sedan kan man också undra över en annan sak. En begränsningsregel för vapen - tror Rolf Olsson att det har någon betydelse för de illegala vapenägarna?

Anf. 7 Rolf Olsson (V)

Herr talman! Jeppe Johnsson vet ju precis lika väl som jag att det är ett problem med samtliga vapen som befinner sig i omlopp, därför att de kan, från att ha varit legala vapen, hamna i orätta händer och bli illegala vapen. Därför är det ju av intresse att se över det totala antalet vapen som finns i omlopp i ett samhälle. Vi har ju kunnat se exempel. Ett exempel är skrotningsförfarandet, där ni vill bevara det nuvarande systemet. Det innehåller så grava brister att man inte kan lita på att de inlämnade vapnen verkligen skrotas, utan de kan komma ut på den illegala marknaden. Det gör att vi sammantaget måste se över arsenalen, om det uttrycket tillåts, när det gäller att begränsa det totala antalet vapen som är i omlopp. Detta är ett bidrag till den begränsningen.

Anf. 8 Johan Linander (C)

Herr talman! Jag vill inleda med en liten reflexion över det replikskifte vi nyss lyssnade på. Jag tror ju faktiskt inte att älgstudsare och tävlingsvapen används så där värst ofta i kriminella syften, Rolf Olsson, men du kanske har annan information än vad jag har. Vi måste ha en lagstiftning mot vapen. Att komma åt den olagliga vapenhanteringen och vapen som används i kriminalitet är väldigt viktigt. Men samtidigt måste vi också klara av att ha en lagstiftning som är funktionell och tillämpbar för dem som använder ett vapen i sin idrott eller för jakt. Det är klart: Vill man ha bort all jakt så kanske man ska ha de regler som Rolf Olsson strävar efter, men det tror jag inte är något vidare. Vi ska ha hårda tag mot de illegala vapnen, men vi ska ha regler som gör det möjligt att tävlingsskjuta och att ha vapen för sin jakt. Det kan faktiskt behövas en ganska stor vapenarsenal om man sysslar med många olika sorters jakt. Vi har tidigare hört om den tillfälliga vapenamnestin, och det är ju tråkigt att vi fattar beslut i riksdagen men att regeringen inte återkommer med de förslag som vi begär. Nu tar vi alltså återigen upp frågan. Vi är fem partier - alliansen och Miljöpartiet - som står bakom reservation 8. Vi får hoppas att regeringen lyssnar på det här, eller så får vi hoppas att vi får en ny regering som kan införa en sådan här tillfällig vapenamnesti. Det ska bli intressant att lyssna på Göran Norlanders svar på de frågor som Jeppe Johnsson tidigare ställde. Jag har också läst på DN Debatt att en av de socialdemokratiska riksdagskollegerna, Luciano Astudillo, uttalade sig tydligt för och föreslog en tillfällig vapenamnesti. Det ska bli intressant att se om han röstar för det nu när det kommer upp i kammaren. Det kanske också är några fler socialdemokrater som också har förstått att det här är en bra sak att genomföra. Jag tänkte yrka bifall till reservation 6 under punkt 11 om vapenbrott på allmän plats. Det är ju så att människor som går omkring med vapen på stan knappast gör det för att det dyker upp en älg på Stureplan eller att man kanske ska ta och utöva lite lerduveskytte på Sergels torg. Det tror ju kanske ingen av oss. De har givetvis ett kriminellt syfte när de bär omkring på vapen. Därför är det viktigt att se de vapenbrott som begås på allmän plats som grovt vapenbrott. De som bär vapen ska inte behöva ha använt vapnet innan de kan få ett rejält straff för att de har vapnet med sig. Anledningen till att man har vapnet när man bär omkring det på allmän plats är givetvis att man tänker använda det i kriminellt syfte - kanske inte för att använda vapnet men för att skrämmas och på det sättet begå brott. Denna reservation yrkar jag alltså bifall till. Vi i Centerpartiet står bakom ytterligare två reservationer - totalt sett fem. Den ena handlar om FN:s vapenprotokoll. Jag tycker det är lite pinsamt. Sverige har skrivit under FN:s vapenprotokoll, men på tre och ett halvt år har vi inte lyckats ratificera det. Sverige har ett ansvar som enskilt land att ratificera de protokoll vi skriver under. Vi kan inte skylla på EU och säga att det tar för lång tid innan man kommer fram till något inom EU. Sverige som enskilt land har ett ansvar för att ratificera det här, och det förvånar mig att inte majoriteten håller med om detta. Till slut vill jag beröra åtgärder mot illegala vapen. Vi fick höra lite här tidigare om det. Det handlar såklart en hel del om resurser, inte bara till polisen utan även till tullen. Vi får inte glömma bort att många av de vapen som används i kriminella kretsar här i Sverige kommer från andra länder. Antingen är de stulna här i Sverige, och då ofta från något militärt lager, för att sedan dyka upp på den kriminella marknaden, eller så är de smugglade in till Sverige. Det är alltså viktigt att tullen har tillräckliga resurser också, inte bara för att jaga dem som smugglar narkotika och människor som tar in alldeles för mycket sprit i vårt land, utan även för att hitta de illegala vapen som tas in. Själva smugglingen av vapnen är inte ett väldigt grovt brott, men vapnen ska ju användas till brottslighet som vi absolut måste komma åt, så det är självklart också ett grovt brott att smuggla in vapen. Centerpartiet står bakom de fem reservationerna, och jag yrkar bifall till reservation 6 som handlar om att vapenbrott på allmän plats ska betecknas som ett grovt brott.

Anf. 9 Göran Norlander (S)

Herr talman! Innan jag går in på betänkandet måste jag göra en liten reflexion. Det gäller Jeppe Johnssons inlägg. Jag tycker att Jeppe Johnsson är en färgklick i kammaren, som med viss humor använder storsläggan - inte flugsmällan, som han sade. I dag kanske det var en mellanslägga. Jag tycker att det är kul att det finns utrymme för den typen av inlägg och påståenden från denna talarstol. Herr talman! Innan jag bemöter Jeppe Johnsson och besvarar hans frågor med olika alternativ ska jag kort gå igenom vad betänkandet handlar om. Det är alltså justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU29 Ökad kontroll av vapen som vi debatterar. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationerna. Förslagen innebär lagändringar som syftar till att förhindra att skjutvapen hamnar på den illegala marknaden men också till att motverka missbruk, olyckshändelser och brottslig verksamhet med legala vapen. Bland annat ska polisen ha viss rätt att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen i fordon. Bakgrunden till förslaget är att kriminella i allt större utsträckning beväpnar sig och förvarar vapnen i fordon. Därför måste polisen ges möjlighet att ingripa och förhindra att vapnen kommer till användning. Möjligheten för enskilda att skrota vapen tas bort. Vapnen ska lämnas till närmaste polismyndighet. Syftet med detta är att skapa ett säkrare system för skrotning av vapen. Det har med nuvarande system visat sig att det finns tillfällen när vapen som lämnats in till skrotning till och med försålts vidare. Läkare kommer att få skyldighet att anmäla till polisen om en patient av medicinska skäl bedöms vara olämplig att inneha vapen. Sekretess för vapenhandlare ska inte längre gälla. Syftet är att den som ska inhandla vapen måste kunna försäkra sig om att den man handlar av verkligen har rätt att bedriva handel. Det finns trots allt en del figurer som handlar med vapen utan att ha tillstånd till det. Därför är det bra att jag som enskild ska kunna kontrollera om den jag gör affär med har rätt att försälja vapen. Så går jag över till Jeppe Johnssons frågor. När det gäller vapenamnesti frågade han om jag tyckte att det var bra. På det svarar jag ja utan reservation. Han frågar också om vi är beredda att upprepa 1993 års succé. Det gavs ett tillkännagivande för tio månader sedan som vi ställde oss bakom, och därför skärpte vi också texten i betänkandet. Vi förutsätter alltså att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett förslag i detta ärende. Jag tror emellertid inte att en mängd brottslingar kommer att rusa till polisstationen och lämna in sina vapen. Däremot tror jag att dödsbon och andra som har vapen hemma kommer att göra det. Jag har talat med departementet i samband med att betänkandet behandlades i utskottet och de kommer med ett förslag snarast. Jag håller med om att det måste vara så att om riksdagen ger ett tillkännagivande ska man så fort som möjligt leverera detta. I det här fallet kan jag dock ha visst överseende eftersom det bara gått tio månader. Sedan måste jag fråga Jeppe Johnsson om han var med när rikspolischefen besökte utskottet. Nej, Jeppe Johnsson skakar på huvudet. Jag förstod det av hans inlägg. Rikspolischefen sade nämligen för bara en dryg vecka sedan att de hade de pengar som behövdes till och med 2008. Däremot skulle de behöva ytterligare medel 2009. Jeppe Johnsson och jag har tidigare i denna kammare haft lite skilda uppfattningar. Det beror på att vi bor i olika delar av landet. Jag har tidigare sagt att han bor i ett landskap som till ytan är som en församling i mitt hemlän. Jag garanterar att vi som bor i glesbygd i de allra flesta fall har närmare till en polismyndighet än till en vapenhandlare. Vapenhandlare finns inte på små orter, utan de finns i regel på större orter där det också finns ett underlag. Ni säger att polisstationerna är borta, men några finns trots allt ännu kvar även i glesbygden. När det gäller ljuddämpare har vi även tidigare diskuterat den frågan. Den vapenlagstiftningen har varit uppe till diskussion vid ett flertal tillfällen i kammaren. Det har från jägarna framförts önskemål om att de ska få möjlighet att införskaffa ljuddämpare till sina jaktvapen. Nu införs den möjligheten. Att man sedan måste ha licens för att få använda ljuddämpare tycker jag inte är fel. Syftet med det är framför allt att man ska veta vilka som har ljuddämpare samt att förhindra tjuvjakt. Med detta, herr talman, yrkar jag återigen bifall till utskottets förslag och avslag på reservationerna.

Beslut

Ökad kontroll av vapen (JuU29)

Riksdagen har godkänt regeringens lagförslag om ökad kontroll av vapen. Syftet med beslutet är att förhindra att skjutvapen hamnar på den illegala marknaden, men också till att motverka missbruk, olyckshändelser och brottslig verksamhet med legala vapen. Riksdagens beslut innebär bland annat att polisen ska ha viss rätt att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen i fordon, att enskilda personer inte längre ska kunna skrota vapen och att läkare blir skyldiga att anmäla till polisen om en patient av medicinska skäl inte bör inneha vapen. Dessutom ska införseltillstånd inte behövas för att föra in vapen från Danmark, Finland eller Norge i vissa fall och sekretessen i vapenregistret för uppgifter om vapenhandlares namn och adress med mera ska tas bort. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006. Riksdagen gav 2005 regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag på tillfällig vapenamnesti (se 2004/05:JuU19 ). Riksdagen uppmanade nu regeringen att skynda på arbetet med förslaget. Beslutet grundade sig på en gemensam reservation från de borgerliga partierna och Miljöpartiet. Vapenamnesti innebär att personer som har skjutvapen utan att vara berättigade till det slipper straff om de frivilligt lämnar in sina vapen till polisen.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut
Kammaren biföll dels reservation 8 under punkt 13 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag