Till innehåll på sidan

Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

Debatt om förslag 10 februari 2021
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 6

Anf. 28 Charlotte Quensel (SD)

Herr talman! Som en följd av EU:s nya förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar har regeringen kommit med en proposition som föreslås träda i kraft den 10 mars. I denna proposition meddelar regeringen att den största aktören, Sjunde AP-fonden, inte ska redovisa enligt den nya EU-lagen, samtidigt som regeringen nyttjar en möjlighet till ett undantag för att belasta de minsta bolagen med nya kostnader och mer administration. Sverigedemokraterna delar inte denna syn, och vi yrkar därför bifall till våra reservationer.

Småföretagarnas administrativa börda är något som ofta debatteras i denna kammare. Inte minst har frågan behandlats flitigt under den pågående pandemin. Alla partier säger sig vara för att minska regelbördan för småföretag. Men i dag kommer regeringens förslag att leda till ett beslut om att ännu en gång öka regelbördan för de minsta bolagen.

EU:s nya förordning om redovisning av hållbarhetsrelaterade upplysningar gäller inte för försäkringsförmedlare och värdepappersbolag med färre än tre anställda. Det är alltså mycket små bolag som undantas från redovisningsplikten. Dessa bolag är ofta i en tillväxtfas, och deras fokus bör vara på kärnuppgiften, det vill säga att se till att pensionsspararnas insatta kapital ger en så bra avkastning som möjligt. Varje redovisningskrav är oproportionerligt stort för småföretag, och det är pensionsspararna som riskerar att få betala genom minskad avkastning när avgifter och administrationskostnader ökar.

Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finans-marknadsområdet

Vi anser att det är skäligt att EU undantar bolag med färre än tre anställda. Regeringens krav att även dessa bolag ska underställas lagen kan i värsta fall bli dyrt för pensionsspararna. Sedan vi gick med i EU har bolagens regelbörda ökat massivt. Att regeringen nu utnyttjar ett undantag och går extra långt visar på dålig förståelse för de minsta företagens vardag och verksamheter.

Regeringen kräver att samtliga bolag som vill ingå avtal med Pensionsmyndigheten ska lämna hållbarhetsrelaterade upplysningar. Argument som regeringen anför för att inkludera dessa bolag är att det ger ett bättre konsumentskydd. Till viss del minskar informationen till kunderna om dessa företag inte behöver redovisa all information. Men att de ägnar sig åt kärnverksamheten kommer förhoppningsvis att återspeglas i pensionsspararnas plånböcker.

Ett annat argument som regeringen anför är att redovisningen kommer att höja bolagens renommé och därmed locka till sig fler investerare som söker hållbara pensionsplaceringar. Om det stämmer skulle det räcka med att det är frivilligt att redovisa informationen. De flesta bolag är intresserade av att ha ett gott renommé.

Herr talman! Det hade varit lämpligt om regeringen hade genomfört en ordentlig konsekvensanalys innan man inkluderade småbolagen. I dag är det ingen som vet vilka konsekvenser lagen får för bolagen. Vi vet inte heller om konkurrenskraften för de svenska bolagen sjunker jämfört med andra EU-länders bolag. Vi vet inte vilka andra medlemsländer som kommer att kräva samma redovisning som regeringen gör. Är bolag i Sverige ensamma om att drabbas av dessa utökade redovisningskrav?

Regeringens redovisning av konsekvenserna är tunn och verkar mest bestå av gissningar. Summan är att regeringen anser att de ökade kostnaderna och ökad administration som uppkommer inte anses vara oproportionerlig för berörda småbolag.

Regeringen hade kunnat välja en annan väg. Ett sätt att bemöta oron för sämre konsumentskydd är att tydligt informera om att fonder och försäkringsmäklare med färre än tre anställda inte behöver redovisa hållbarhetsrelaterad information i enlighet med EU:s lag. En sådan upplysning innebär att pensionsspararna själva kan välja om de vill placera i fonder som inte behöver redovisa hållbarhetsrelaterad information, eller om de hellre vill placera i fonder som tillhandahåller denna information.

Sverigedemokraterna anser att vi ska följa EU:s huvudregel om att undanta bolag som har färre än tre anställda från kravet att redovisa hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Herr talman! Idén med EU-direktivet är att det ska bli lättare för konsumenterna att jämföra pensionsplaceringar. Just detta argument anför regeringen när det gäller att även de minsta bolagen ska avkrävas hållbarhetsrelaterade upplysningar. Därför är det förvånande att regeringen inte anser att Sjunde AP-fonden ska redovisa på samma sätt som det nya direktivet förespråkar. Fonden redovisar i och för sig information om hållbarhet. Men för att pensionsspararna ska kunna jämföra Sjunde AP-fonden utifrån hållbarhetskriterier med andra fonder behöver de kunna jämföra exakt samma data.

Det som regeringen nu föreslår är att pensionsspararna ska jämföra äpplen med päron. Båda är visserligen frukter, men de är olika till både smak och utseende. Det är särskilt oroande att regeringen inte anser att Sjunde AP-fonden behöver redovisa på samma sätt som övriga fonder. Just för att Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionen för en övervägande del av svenska pensionssparare är det självklart att fonden på ett tydligt sätt ska kunna jämföras med andra fonder.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finans-marknadsområdet

Varför det skulle vara gynnsamt med en särreglering av Sjunde AP-fonden framgår inte av regeringens proposition eller av promemorian med förslag till ändringar av placeringsregler rörande Sjunde AP-fonden.

Regeringen hänvisar till den pågående översynen av Sjunde AP-fondens placeringsregler som skäl till att man väljer att inte följa EU-direktiven. Just den pågående översynen borde tvärtom göra det lättare för Sjunde AP-fonden att implementera de nya direktiven. Därför hoppas vi att regeringen, även om vår reservation faller i dag, för pensionsspararnas skull säkerställer att Sjunde AP-fonden framöver redovisar hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt EU:s nya direktiv.

Herr talman! Avslutningsvis vill jag nämna att två viktiga remissinstanser, Fondbolagens förening och Pensionsmyndigheten, kritiserar regeringens val att undanta Sjunde AP-fonden från redovisning enligt EU:s nya direktiv. Båda instanserna anger just pensionsspararnas möjlighet att jämföra och fatta medvetna val som skäl för att Sjunde AP-fonden också bör redovisa enligt EU:s nya direktiv.


Anf. 29 Jakob Forssmed (KD)

Herr talman! Ibland sägs det att det var bättre förr. När det gäller till exempel musik är det enkelt att hålla med. Men när det gäller hållbarhetsredovisning kan vi konstatera att vi trots allt har kommit en lång bit på vägen jämfört med när jag själv drev frågan om sådan utökad redovisning kring millennieskiftet. Då fanns inte alls den breda uppslutning kring detta som finns i dag.

Det kan vara värt att påminna om sådana saker. Det finns faktiskt områden där utvecklingen går åt rätt håll och där vi tar större ansvar, där människor får ökade möjligheter att göra medvetna val och där pensionsbolag och andra företag tar större ansvar också som samhällsaktörer. Det är väldigt viktigt och värt att notera, herr talman.

Enligt denna proposition blir det nu bättre möjligheter för spararna att jämföra vilken effekt olika alternativ har på det omkringliggande samhället, på vår planet, på andra människors livssituationer och på att skapa ett bättre samhälle i morgon.

Detta är bra. Det är bra att det också blir gemensamma regler för Europa med den konkurrensneutralitet och de möjligheter som det också innebär.

Jag vill dock yrka bifall till reservation 2. Jag tycker att det är märkligt att den stora aktören, Sjunde AP-fonden, inte ska omfattas av samma redovisningsregler och redovisningskrav. Det blir särskilt märkligt när regeringen går fram med krav på att de allra minsta förvaltarna ska omfattas av detta regelverk.

Jag kan tycka att det är rimligt mot bakgrund att konsumenten ska kunna jämföra mellan alla placeringsalternativ oavsett hur många som råkar jobba på det aktuella bolaget. Men när man gör det och inte samtidigt inkluderar Sjunde AP-fonden - denna jätte när det gäller att förvalta premiepension, särskilt för dem som inte själva har valt förvaltare - blir det märkligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finans-marknadsområdet

Den förvaltar i dag en stor del av det totala pensionskapitalet. En tung börda faller därmed på fonden att säkerställa en ansvarsfull och hållbar förvaltning. Då är det också centralt att hållbarhetsredovisningen är enkel att förstå och enkel att jämföra med andra fonders. Det gäller särskilt då de som låter AP7 förvalta deras premiepension i mindre utsträckning än andra sätter sig in i, jämför och eventuellt byter förvaltare. Då blir det särskilt olyckligt om Sjunde AP-fonden har andra principer för redovisning av hållbarhet.

Jag är förvånad över att regeringen inte tydligare säger att det ska vara samma. Det ska finnas samma möjlighet för spararna att jämföra Sjunde AP-fondens hållbarhetsredovisning. Därför vore det angeläget för kammaren att rösta för reservation 2 i betänkandet så att det blir tydligt att samma kriterier för hållbarhetsredovisning ska omfatta alla.

Det är för att konsumenterna lättare ska kunna göra rätt och välja placering där de ser att det finns en positiv avkastning inte bara på det egna kapitalet utan också på det omkringliggande samhället.


Anf. 30 Björn Wiechel (S)

Fru talman! Betänkandet som nu debatteras berör bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för värdepapper på finansmarknaderna. Grunden till förslaget är att de tidigare svenska reglerna för detta nu ska ersättas av regler på EU-nivå.

Sedan tidigare måste försäkringsförmedlare eller värdepappersbolag enligt svenska regler redovisa hur de värdepapper som de placerar i lever upp till olika aspekter av hållbarhet, och dessutom ska detta redovisas på vissa bestämda sätt. Redovisningen rör hållbarhetsaspekter såsom miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Informationen om detta ska finnas tillgänglig på bolagets webbplats, och det ska framgå i fondens informationsbroschyr och årsberättelse. Att det här redovisas tydligt och korrekt är en viktig konsumentupplysning så att konsumenter kan göra informerade val, och det är likaså viktigt för en sund konkurrens på värdepappersmarknaden.

Innebörden av det förslag som vi nu tar ställning till är att de reglerna upphör och ersätts av nya motsvarande EU-regler. Försäkringsförmedlare och värdepappersbolag ska alltså fortsättningsvis redovisa som de har gjort tidigare, men nu efter EU-regler. Vi välkomnar det. Det är värdefullt att skapa tydliga och bra regler för finansmarknaderna i EU.

Fru talman! En del i förslaget handlar om ifall även bolag med färre än tre anställda ska omfattas av förslaget. Regeringen, såväl som en majoritet i finansutskottet, anser att de bör det. Skälen till det är flera.

För det första är det mycket få aktörer som det rör sig om, möjligen endast en handfull.

För det andra är det viktigt att samtliga aktörer omfattas av samma regler och redovisningsskyldighet för sina värdepappersprodukter för att vi ska tillskapa sjysta spelregler och inte snedvrida konkurrensen. Det gäller såväl svenska som utländska aktörer på marknaden.

För det tredje är det viktigt av konsumentskäl. De som väljer mellan olika värdepapper ska kunna få reda på hur de olika placeringar förhåller sig till hållbarhet, och det ska inte avgöras av antalet anställda hos bolaget i fråga. Ur ett konsumentperspektiv är det viktigt att samtliga aktörer omfattas av samma regler.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finans-marknadsområdet

En annan del i förslaget berör villkoren för Sjunde AP-fonden. I dag omfattas Sjunde AP-fonden av den svenska lagstiftningen som beskrevs tidigare. Däremot kommer Sjunde AP-fonden inte att omfattas av den nya EU-förordningen då Sjunde AP-fonden inte betraktas som en finansmarknadsaktör eller rådgivare.

Konsekvensen blir att den svenska lag som Sjunde AP-fondens hållbarhetsredovisning i dag förhåller sig till försvinner, men utan att den nya EU-lagen täcker upp. Det här är förstås någonting som måste lösas. Det är viktigt att Sjunde AP-fonden ska fortsätta att redovisa hållbarhetsupplysningar.

Regeringen arbetar också nu med att ta fram en lagändring för AP-fondernas förvaltning. Där ingår bland annat att se över hur Sjunde AP-fonden ska lämna hållbarhetsinformation.

Däremellan, i glappet mellan att den gamla lagen har upphävts och innan en ny lag är på plats, är förslaget att Sjunde AP-fonden ska fortsätta att lämna information om hållbarhet så som man gör i dag, alltså enligt den nuvarande svenska lagen. Den motsvarar, som tidigare har nämnts, de nya EU-reglerna.

Det är gott så, så länge. Vi ser fram emot att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag gällande Sjunde AP-fondens framtida hållbarhetsredovisning. Med det vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationerna.


Anf. 31 Lars Thomsson (C)

Fru talman! Centerpartiet brinner sedan länge för ett hållbart samhälle. Vi betraktar oss som det första miljöpartiet som sedan har fått efterföljare i Sveriges riksdag. Därför är detta en fråga som engagerar oss.

Att arbeta med hållbarhetsfrågor är ett långsiktigt, ständigt pågående arbete där rapportering är ett viktigt verktyg. De nya kraven på hållbarhetsrelaterade upplysningar ska stödja och utveckla företagens arbete och ge medborgarna, investerarna och intressenterna en bättre möjlighet att följa upp företagens arbete. På så sätt kan fler fatta informerade beslut om vilka företag de vill investera i. Det är väldigt bra, och det är själva syftet.

Fru talman! Coronakrisen har gjort världens investerare än mer medvetna om omfattande, globala risker som dramatiskt kan ändra förutsättningarna rätt så snabbt för företagen och dess värderingar. Pandemin i sig är mångfasetterad. Man har pekat på risker för såväl miljöaspekter som sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter, det vill säga hela investerarnas hållbarhetsspektrum.

Trenden att allt fler företag tydligt arbetar med sin hållbarhetsprofil och att allt fler vill investera i hållbara företag förpliktigar oss som politiker att skapa standarder som gör det enklare med en företagsbesiktning, det som kallas due diligence.

Fru talman! Bristen på jämförbara och tillförlitliga data och nyckeltal är ett av de största problemen med hållbara investeringar. Det gäller såklart för miljö men kanske ännu mer för hur social hållbarhet ska redovisas. Där är den större bristen. Det behöver vi steg för steg förbättra för kunder och konsumenter. Det är ett sådant steg vi tar i dag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finans-marknadsområdet

Det totala beloppet av det som kallas ESG-investeringar - förkortningen står för environmental, social and governance - har växt väldigt mycket de senaste åren. Jag läste en rapport i höstas som pekade på att 3 000 miljarder dollar nu förvaltas enligt ESG-kriterier. Det är ungefär 4 procent av det totala globala förvaltningskapitalet.

Andelen svenskar som uppger sig ha ett hållbart sparande har fördubblats sedan Parisavtalet 2015. Nära nio av tio svenskar svarar att det är viktigt eller mycket viktigt att de pengar man sparar till sin tjänstepension investeras på ett hållbart sätt.

Mot den här bakgrunden måste vi bidra till att säkerställa att rapporteringen är stringent och lika för alla så långt det går. Därför tycker vi att det är rimligt att detta också omfattar de små företagen.

Vårt huvudfokus i den här diskussionen är konsumentperspektivet. Vi säger att konsumenterna ska ha lika upplysningar oavsett vilket företag de anlitar, stort som litet. Därför väljer vi att stödja det liggande förslaget. En grund är att ta bort det som handlar om informationsasymmetri, det vill säga olika uppgifter, och där tycker vi att det förslag som ligger på bordet har en rimlig avvägning.

Med det yrkar jag för Centerpartiets räkning bifall till utskottets förslag.


Anf. 32 Karolina Skog (MP)

Fru talman! Det är en fantastisk sak att få vara med om den här tiden när finansmarknaden upptäcker hållbarhetsfrågorna. De var ju inte direkt först på banan, om man säger så, men intresset för frågor kring hållbarhet, klimat och vilken roll finansmarknaden och dess aktörer i bred bemärkelse spelar i arbetet med att ställa om hela samhället till en fossilfri ekonomi är nu stort. Det är många som arbetar hårt för att hitta former för att få detta att fungera.

Men när stegen är lite stapplande och när man kommer in lite sent på banan blir det ganska spretigt. Det är inte lätt att vara konsument och hitta rätt. Väldigt många sparare vill spara hållbart. Man bryr sig om vad ens egna pengar gör när de är på banken, i pensionsfonder eller i andra sparformer. Men det är svårt att jämföra. Det är svårt att hitta rätt.

När den svenska organisationen Fair Finance Guide granskar vad som döljer sig bakom marknadsföring om hållbarhet ser den ganska stora skillnader. En hel del som många i allmänhet inte uppfattar som hållbart, till exempel fossila investeringar, kan i dag dölja sig bakom en fond som marknadsför sig som hållbar. Det här behöver vi komma till rätta med.

Som så ofta på hållbarhetsområdet var vi tidigt ute i Sverige. Sverige är globalt sett pionjärer i arbetet med att förgröna finansmarknaden. Vi var också väldigt tidigt ute med att styra de pensionsfonder som staten har ett inflytande över. Det är väldigt bra att EU nu är med och inför den typ av regler som vi började ha i Sverige för ett par år sedan, så att vi får en gemensam marknad för detta.

Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi inför den här lagstiftningen så att den omfattar hela marknaden, så att alla konsumenter, oavsett vilket företag man vänder sig till, får samma information vad gäller hållbarhet och så att vi får en total transparens.

Nu återstår en del arbete när det gäller hur detta ska implementeras, exempelvis för Sjunde AP-fonden. Det får dock inte på något sätt tolkas som att styrningen av Sjunde AP-fonden är otydlig och inte heller som att de inte arbetar aktivt. Tvärtom har de blivit något av pionjärer. Sjunde AP-fonden gick i december ut med att de svartlistar företag som fortsätter att investera i kol - bra och proaktivt! Sjunde AP-fonden har också ett väldigt proaktivt arbete där de som ägare ifrågasätter företags antiklimatlobbying, det vill säga när företag vill hindra lagstiftning på klimatområdet, och utmanar företagen. Det är också ett väldigt gott arbete.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finans-marknadsområdet

Hur man ska arbeta med hållbarhet och vilken väg som är rätt - om man ska dra undan sina pengar eller om man ska ha kvar sina pengar och vara en aktiv ägare - debatterar forskare. Det är inte självklart vilket som är det mest proaktiva. Jag är glad att se att det finns olika aktörer som provar olika vägar. Jag är också glad att se att det finns svenska uppstickare, företag som är oerhört innovativa och ligger väldigt långt fram och ger konsumenter attraktiva erbjudanden med genuint genomarbetad hållbarhet. Det är en god sak.

Vi behöver få styr på det här. Det behöver finnas en jämförbarhet. Det är det som det beslut vi fattar i dag handlar om. Det kommer att bli enklare för konsumenter att jämföra vad ett företag säger om hållbarhet med vad ett annat säger. Det är en god sak, och därför yrkar jag bifall till utskottets förslag.


Anf. 33 Edward Riedl (M)

Fru talman! Låt mig börja med att säga att det är bra att allt fler kunder efterfrågar hur man lättare ska kunna göra så att ens pengar arbetar grönt, hur man investerar i sådant som gynnar klimat och miljö och hur man undviker det som skadar miljön. Det är bra att detta efterfrågas av kunderna.

Det är därför bra att vi nu ska implementera denna EU-förordning i svensk lag. Detta kommer ju från EU. Sverige har varit drivande inom Europeiska unionen under mycket lång tid för den här typen av frågor, och det är bra. Nu kommer kunderna att få det lättare att i framtiden välja mellan olika investeringar. Allt detta är bra.

Vi moderater har dock en följdmotion, fru talman. Det handlar inte om att vi har mindre ambitioner när det gäller miljö och klimat, utan det handlar om att Sverige nu överimplementerar den EU-förordning som ligger till grund för detta. Det innebär att även väldigt små företag, det vill säga företag med färre än tre anställda, kommer att omfattas av precis samma regler som de stora.

Det kan man tycka mycket om, fru talman. Det som är bra när vi gör saker på EU-nivå är att det får bra effekt. Vi får systematik, vi får jämförbarhet och vi får storskalighet när världens största ekonomi gör och tänker likadant. Det som blir problemet för de små svenska företagen, om man inte gör som Moderaterna föreslår, är att vi ställer mycket högre krav på dem. De kommer att omgärdas av mycket mer byråkrati än sina konkurrenter ute i Europa.

Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finans-marknadsområdet

Vi vet ännu inte exakt vad det kommer att innebära. Det borde regeringen ha tittat mer på, enligt vår uppfattning. Vad blir konsekvensen? Blir det att alla de små försvinner, flaggar ut och verkar i andra länder? Vi har ingen aning. Blir det så att vi styr kunder utifrån detta när det blir mer byråkrati som omgärdar de små även i Sverige? Det hade vi velat ha mer belyst i detta.

I grund och botten är det som nu sker bra. Det är bra för konsumenterna. Det blir lättare för konsumenterna att göra bra val. Det är dock synd att Sverige överimplementerar innan man har utrett vad konsekvenserna skulle bli.

Jag yrkar bifall till Moderaternas följdmotion.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 14.)

Undersökningstillstånd

Beslut

Nya regler om hållbarhetsinformation (FiU19)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom finansmarknadsområdet.

Bestämmelser om hållbarhetsinformation ersätts av EU-regler, Sjunde AP-fonden ska fortsätta lämna hållbarhetsinformation och försäkringsförmedlare och värdepappersbolag med färre än tre anställda ska också omfattas av EU-reglerna om hållbarhetsrelaterade upplysningar, enligt de nya reglerna.

Lagändringarna görs för att anpassa svensk lagstiftning till EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Ändringarna börjar gälla den 10 mars 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.