Till innehåll på sidan

Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs

Debatt om förslag 29 mars 2023

Protokoll från debatten

Anföranden: 8

Anf. 1 Malcolm Momodou Jallow (V)

Herr talman! I dag debatterar vi civilutskottets betänkande 16 om tidsbegränsade bygglov.

Vänsterpartiet har valt att ställa sig bakom förslaget om att förlänga tidsbegränsade bygglov med fem år, till den 1 maj 2028. Vi kan se nödvändigheten av att göra så, eftersom behovet av fler bostäder fortfarande är mycket stort och tycks svårt att tillgodose genom ordinarie plan- och byggprocesser. Vi har dock valt att lämna ett särskilt yttrande tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet eftersom vi också ser tydliga risker med förslaget.

I utredningen Ett nytt regelverk för bygglov från 2021 föreslogs att denna åtgärd skulle göras permanent, något som Vänsterpartiet och många remissinstanser med oss avstyrker. Med tanke på att regeringen än så länge inte har genomfört några som helst reformer på det bostadspolitiska området i syfte att öka byggandet utan i stället har avvecklat de insatser som faktiskt fungerade ser Vänsterpartiet självklart en stor risk för att förlängningarna av de tidsbegränsade byggloven blir regeringens ersättning för ett permanent bostadsbyggande - precis på det sätt som bland annat länsstyrelserna i storstadsregionerna varnade för i sina remissvar.

Länsstyrelsen Stockholm skriver till exempel att efterfrågan på akuta boendelösningar, som ju en gång i tiden var motivet till att bestämmelsen alls infördes, i dag inte är lika stor och tycker därför att åtgärden faktiskt inte alls behövs. Länsstyrelserna i både Stockholm och Skåne vill att kommunerna i stället ska arbeta långsiktigt med sin bostadsförsörjning men menar att de tidsbegränsade byggloven riskerar att leda i helt motsatt riktning. Incitamenten för att långsiktigt planera för bostadsbehovet minskar, helt enkelt. Vänsterpartiet håller helt med om denna analys.

Regeringen motiverar dessutom förlängningen med att det är svårt att bedöma hur lång tid behovet kan komma att kvarstå eftersom situationen på bostadsmarknaden inte har förbättrats nämnvärt. Regeringen skriver sedan att man om fem år ska utvärdera behovet och därefter överväga om åtgärden bör förlängas på nytt eller gälla tills vidare. Det är därför lätt att se den tydliga fara som länsstyrelserna med flera lyfter fram. Och det är lätt att se Vänsterpartiets farhågor att regeringen kan låta denna åtgärd ersätta reformer för ett permanent bostadsbyggande.

Ett mantra som vi har hört från bostadsministern sedan han tillträdde, när han får frågan varför det inte sker några reformer, är "vi håller ett högt tempo". Det har vi hört flera gånger.

Jag vet inte om bostadsministern sitter och sover i Regeringskansliet, men detta måste vara det långsammaste höga tempo man har sett - på tal om att skynda långsamt. Det är exakt det vi nu ser. Bostadsministern och regeringen har inte kommit med några som helst reformer, och det påverkar bostadspolitiken. Människor har ingenstans att bo i en situation med hög ränta och inflation. Vi ser många människor, även barnfamiljer, bli hemlösa. Att i detta läge ha en bostadsminister och en regering som inte lägger fram några som helst långsiktiga planer på bostadsbyggande är djupt oroväckande.

I februari i år redovisade SCB hur byggandet av flerbostadshus redan förra året föll med 20 procent jämfört med 2021. Det var 14 procent färre småhus som påbörjades jämfört med 2021, och när det gäller prognoserna för i år spår Boverket att byggandet kommer att mer än halveras.

Herr talman! De exakta siffrorna är självklart osäkra, men vi vet alla att byggandet rasar i hela Sverige. Varje dag kommer nya rapporter som bekräftar detta. Bostadsbyggandet står stilla i hela landet. I detta läge gör regeringen faktiskt ingenting alls. Inte en enda åtgärd har presenterats som kan leda till ett ökat byggande i dessa svåra tider.

Vänsterpartiet menar att det helt enkelt måste vara tydligt att andra långsiktiga åtgärder bör stå i fokus för att öka byggandet och förbättra situationen på bostadsmarknaden, inte tidsbegränsade bygglov. Bortsett från att en sådan lösning varken är långsiktig eller stabil finns dessutom en risk för att de tidsbegränsade byggloven på sikt leder till sämre boendemiljöer eftersom de ju bara behöver uppfylla något av kraven för ett permanent bygglov, inte alla.

Kort och gott är tidsbegränsade bygglov för bostäder helt enkelt inte lämpade att användas som en permanent åtgärd. Att även Vänsterpartiet nu ger dem fem år till innebär inte att vi anser att regeringen kan fortsätta avsäga sig allt ansvar inom det bostadspolitiska fältet. Tvärtom kan vi inte nog tydligt understryka att det behövs åtskilliga andra åtgärder för att förbättra situationen och att det är hög tid för regeringen att presentera sådana åtgärder.


Anf. 2 Markus Kallifatides (S)

Herr talman! Även vi socialdemokrater anser att det i det läge vi befinner oss i, med stor bostadsbrist, är nödvändigt att förlänga möjligheten till tidsbegränsade bygglov. Vi menar också att det är mycket bra att det sätts en bortre tidsgräns för det undantag i lagstiftningen som dagens förslag innebär. Det är därför vi har avstått från att väcka följdmotioner med anledning av denna proposition.

Vi vill också understryka att det är av yttersta vikt att tidsbegränsade bygglov inte blir en ersättning för andra långsiktiga bostadspolitiska insatser för att främja en god bostadsförsörjning i landet i enlighet med av riksdagen fastslagna bostadspolitiska mål.

Vi socialdemokrater följer utvecklingen på bostadsmarknaden noga och kommer att driva dessa frågor i alla möjliga sammanhang. Vi uppmanar regeringen att skrida till handling med initiativ för permanent bostadsbyggande i enlighet med befolkningens behov.


Anf. 3 Larry Söder (KD)

Herr talman! Jag har suttit i riksdagen i åtta år, och jag tror att detta är det kortaste betänkande jag någonsin har sett. Det är väldigt tunt. Men den enda riktiga förändringen i detta är faktiskt tidsaspekten. Det ska gälla fram till den 1 maj 2028. Annars är det precis likadant som det som den socialdemokratiska regeringen lade fram. Därför borde det också vara en ganska enkel debatt i denna kammare, tycker jag.

När den särskilda regleringen om tidsbegränsat bygglov för nybyggnation för bostadsändamål infördes motiverades det med att behovet av nya bostäder på kort sikt inte kunde tillgodoses enbart genom ordinarie plan- och byggprocesser. Jag menar att den motiveringen faktiskt håller även i dag.

Vi har väldigt lite byggnation ute i våra kommuner. Om man frågar kommunerna i dag får man veta att det är ganska få som söker bygglov. Det är få planer som kommer igång igen. Det betyder också att vi kommer att ha problem med bostadsbyggandet under fem år framöver, tror jag. Därför är det ganska motiverat att vi har dessa tidsbegränsade bygglov för bostäder och att detta förlängs.

Precis som Malcolm Momodou Jallow har regeringen svårt att bedöma hur bostadsbyggandet kommer att vara under fem år framöver, och det betyder alltså att man gör en ny bedömning om fem år. Det vore inte konstigt om man då hade nya åtgärder på bostadsmarknaden som kanske gör att bostadsbyggandet börjar ta fart igen. Vi är ju i en nedåtgående trend just nu med stigande räntor, ökande produktionskostnader och sjunkande villapriser. Jag tror att detta har vänt om fem år. Då kanske det är vettigt att göra en ny bedömning.

Enligt de nya beräkningar som Boverket gör behövs ungefär 63 000 bostäder i Sverige årligen under 2022-2030. Med tanke på den rådande situationen tror vi att det är svårt att uppnå detta under åren framöver. Det betyder att vi måste vidta åtgärder för att bygga mer bostäder.

Ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd får ges om åtgärden uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar för permanent bygglov, sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under den begränsade tid som anges. Ett sådant lov ska ges om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. Ett tillfälligt bygglov får alltså ges under tio år men kan förlängas i fem år till om det är motiverat.

Detta betyder att det inte är någon permanent åtgärd. Det är en temporär åtgärd. Man kan i slutändan använda marken på annat sätt än vad som statueras i bygglovet för att skapa byggnation, lägenheter och bostäder för människor. Jag tycker att detta är ganska bra. Det är en åtgärd som behövs i dessa tider.

Jag förstår att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte tycker att detta kan vara den enda åtgärden. Jag tycker inte heller att det ska vara den enda åtgärden. Men det är ändå en åtgärd som behövs och som behöver finnas i fem år till. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag.

I detta anförande instämde David Josefsson (M).


Anf. 4 Malcolm Momodou Jallow (V)

Herr talman! Precis som sades här tycker vi att detta är nödvändigt. Det är viktigt att man hittar sätt att bygga bostäder.

Men precis som Larry sa kan detta inte vara den enda åtgärden. Vi kan inte vänta i fem år och sedan utvärdera det innan vi lägger fram något nytt - folk behöver ju någonstans att bo nu!

Eftersom Larry Söders parti, Kristdemokraterna, ingår i regeringen vill jag gärna få veta vilka andra åtgärder ni har tänkt lägga fram. Hittills har vi ju inte sett några som helst åtgärder. När ministern har varit här och svarat på frågor om reformer är det enda som upprepas som ett mantra att man arbetar intensivt. Men vi ser inga åtgärder. Vi ser inga reformer.

Därför undrar jag om ministern sitter och sover eller vad ministern gör. Kanske Larry Söder kan hjälpa mig och svenska folket att förstå vad ministern och regeringen gör för att se till att hitta lösningar på bostadsbristen och den situation som är i dag?


Anf. 5 Larry Söder (KD)

Herr talman! Det är klart att detta inte är den enda åtgärd som behöver vidtas för att vi ska öka bostadsbyggandet. Där är nog hela kammaren överens. Vi behöver skaffa möjligheter för dem som vill bygga bostäder att bygga där det är attraktivt och där människor faktiskt vill bo. Men alla åtgärder tar lite längre tid än man kanske önskar i denna kammare.

Jag skulle vilja att Malcolm Momodou Jallow följer med mig på ett tankeexperiment. Låt oss säga att Malcolm Momodou Jallow år 2014 stödde ett regeringsparti som fick bostadsministerposten och fick behålla den under åtta år. Skulle Malcolm Momodou Jallow då kunna tala om för mig hur många reformer som den regeringen under perioden 2014-2022 skulle kunna lägga fram för att öka bostadsbyggandet i Sverige? Är det noll, fem eller tio?

Jag kan hjälpa Malcolm Momodou Jallow. Det finns en reform som den regeringen lade fram, nämligen investeringsstödet. Varje gång vi frågade i denna kammare fick vi höra att investeringsstödet skulle lösa bostadsbyggandet. Jag kan meddela Malcolm Momodou Jallow att investeringsstödet inte är någon reform - det är ett bidrag. Svaret är alltså noll.

Jag tror att den regering som nu sitter under fyra år kommer att göra betydligt fler reformer. Dessutom har man redan startat med till exempel studentbostäder. Man har tillsatt en utredning för att kunna skapa fler studentbostäder, vilket är viktigt för att vi ska kunna få människor att studera och sedermera arbeta och betala skatt. Då måste det finnas bostäder som de kan bo i.

Jag skulle vilja att Malcolm Momodou Jallow följer mitt tankeexperiment och talar om för mig hur många reformer den tidigare regeringen faktiskt genomförde.


Anf. 6 Malcolm Momodou Jallow (V)

Herr talman! Väldigt skickligt! Jag följde med i Larry Söders berättelse. Men det felaktiga i den är att Vänsterpartiet faktiskt aldrig har suttit i regeringen. Vi har inte regerat Sverige.

Om man har kritik mot den förra regeringen får man rikta den kritiken dit. Vi har alltid varit i opposition. Därför kan vi inte vara ansvariga för bristande reformer. Om det är något Larry Söder borde ge oss är det att erkänna att Vänsterpartiet har bidragit till det lilla som ändå har gjorts inom bostadspolitiken. Vänsterpartiet har varit väldigt aktivt i den processen.

Här nämndes bland annat investeringsstödet. Ja, vi är väldigt stolta över investeringsstödet. Det har lett till att över 40 000 bostäder har byggts. Det är mycket mer än Larry Söders kollega hittills har kunnat göra. Inte en enda bostad har kunnat byggas tack vare Kristdemokraterna eller den här regeringen.

Vi har fått rapport efter rapport om att det inte finns något bostadsbyggande längre. Man bygger inte. Fastighetsägarna säger att det är för dyrt. Och i stället för att komma med reformer väljer den här regeringen att ta bort det lilla som finns som faktiskt hjälper byggandet. Det är helt befängt att en regering som ska lägga fram reformer som ska hjälpa människor att få någonstans att bo i stället tar bort det lilla som faktiskt hjälper upp bostadsbyggandet.

Om Larry Söder vill ha lite förslag på åtgärder är jag öppen för det. Vänsterpartiet har en rad olika åtgärder att lägga fram som hjälper just bostadsbyggandet i det här landet. Tiden räcker inte; annars skulle jag ha rabblat upp flera stycken för Larry Söder. Men jag lägger gärna fram dem för dig, så kan du ge dem vidare till ministern.


Anf. 7 Larry Söder (KD)

Herr talman! Låt mig konstatera att på frågan om mitt tankeexperiment lyckades Malcolm Momodou Jallow inte svara. Det enda svar som finns är faktiskt noll. Det finns nämligen inga reformer under 2014-2022 som Malcolm Momodou Jallow skulle kunna referera till, förutom investeringsstödet, som jag tog upp i mitt anförande.

Vänsterpartiet stödde en regering under åtta år som hade denna bostadspolitik. Malcolm Momodou Jallow är lika väl medveten som jag om att reformer tar tid. De behöver ta tid. Vi behöver utredningar, och vi behöver fatta beslut i denna kammare.

Jag kan också konstatera att en regering med en bostadsminister från Kristdemokraterna historiskt har gjort väldigt mycket och kommer att göra väldigt mycket under perioden 2022-2026.

Däremot håller jag med Malcolm Momodou Jallow om att vi bygger alldeles för lite i Sverige. Vi behöver hitta reformer för att kunna öka bostadsbyggandet. Men då är det både yttre och inre delar som behöver göras. Vi behöver se till att räntorna sänks. Vi behöver se till att amorteringskravet minskar. Vi behöver se till att villapriserna ökar igen. Och det måste bli nyttigt för en fastighetsägare att äga en fastighet, även med tanke på hyror, presumtionshyror och det som gäller för nybyggnation av hyresrätter i dag, som Högsta domstolen har fastslagit.

Jag vill nog påstå att reformer finns. Reformer kommer att komma. Men tyvärr är det lite för tidigt för Malcolm Momodou Jallow att ropa efter vargen. Var lugn, Malcolm Momodou Jallow, det kommer!


Anf. 8 Katarina Luhr (MP)

Herr talman! För eventuellt nytillkomna lyssnare vill jag säga att vi debatterar en proposition om att tidsbegränsat förlänga den tidsbegränsade regleringen om tidsbegränsade bygglov för nybyggnad för bostadsändamål.

Hela utskottet, även vi i Miljöpartiet, står bakom förslaget och tycker till och med att det är ett nödvändigt förslag. Men jag skulle såklart vilja säga några ord om vår inställning till det särskilda yttrande som vi tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i betänkandet.

Detta är en reglering som infördes 2017, främst för att man snabbt skulle kunna ge tak över huvudet till alla som då kom till Sverige för att få skydd här. De tillfälliga bostäderna får användas i maximalt 15 år och behöver inte uppfylla alla krav för bygglov. Man behöver också kunna visa att marken kan återställas efter att bostäderna har flyttats eller monterats ned.

En förutsättning för att kunna använda sig av de tillfälliga byggloven är att man kan visa att behovet är just tillfälligt. I flera fall har man innan man fått bygglov behövt visa att det även finns en långsiktig plan för bostadsförsörjning och att de tillfälliga bostäderna är just för att lösa situationen tillfälligt.

Det långsiktiga behovet av permanenta bostäder är fortfarande jättestort i Sverige. Boverket räknar med att över 60 000 bostäder per år behöver byggas. År 2021, när vi hade en socialdemokratisk och miljöpartistisk regering, byggstartades mer än 70 000 bostäder. Förra året minskade antalet byggstarter rejält, och i år kan förra årets siffror eventuellt halveras. Att det finns ett stort behov av bostäder i olika delar av Sverige är det dock ingen tvekan om, samtidigt som vi för tillfället ser ett tvärstopp inom byggsektorn, av olika skäl. Att tidigare byggstöd har avvecklats av regeringen hjälper inte situationen.

Det finns i dag fina exempel på hur man kan bygga tillfälligt med hög klimat- och miljöstandard - och exempel på motsatsen. Men så länge husen bara har tillstånd för att finnas på platsen i max 15 år kommer dessa bostäder bara att vara för genomgång. De ger då inte den trygghet som behövs för att man ska kunna känna att det är en bostad. Att vi ordnar tak över huvudet till fler är jättebra, men det finns ett enormt behov av fler permanenta bostäder av god kvalitet - bostäder som kan garantera att de tillfälliga byggloven förblir just tillfälliga och som ger den långsiktiga tryggheten av ett hem. För att man ska kunna bygga dessa bostäder krävs det, precis som vi har hört, breda nya reformer från regeringen. I dagsläget ser vi inte att de reformerna finns.

Herr talman! En bostad är ofta basen för att resten av livet ska fungera. Att se till att det finns tillgängliga bra bostäder av god kvalitet för bostadssökande runt om i Sverige borde vara av hög prioritet för regeringen. Därför håller jag tummarna för att vi snart kommer att se nya reformer på bordet från regeringen och att vi kan ta beslut om dem tillsammans framöver.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 23.)

Beslut

Fortsatt möjligt med tidsbegränsat bygglov för bostäder (CU16)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att förlänga giltighetstiden av regleringen för tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder. Den här typen av bygglov får ges bland annat utan prövning av om behovet av åtgärden är tillfälligt. Lagändringen innebär att giltighetstiden för regleringen av dessa typer av bygglov förlängs till den 1 maj 2028.

Syftet med lagändringarna är att det ska vara fortsatt möjligt med tidsbegränsade bygglov för bostäder med hänsyn till att behovet av bostäder är stort och inte kan tillgodoses fullt ut genom ordinarie plan- och byggprocesser.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.