Till innehåll på sidan

Livmoderhalscancer

Debatt om förslag 7 april 2021

Protokoll från debatten

Anföranden: 8

Anf. 111 Acko Ankarberg Johansson (KD)

Fru talman! Att drabbas av en sjukdom är alltid oönskat och ibland allvarligt. Det påverkar livet på många olika sätt. Både sjukdomen i sig och ibland också den behandling man får påverkar livet.

Cancer tillhör de sjukdomar som är allvarliga och har hög dödlighet, även om allt fler överlever sin cancersjukdom. Det viktiga forskningsarbetet är avgörande för att allt fler i dag överlever cancersjukdom - forskning som leder till nya behandlingsmetoder, tidig upptäckt och förebyggande arbete som räddar liv. Utvecklingen inom hälso- och sjukvården är fantastisk på väldigt många olika sätt.

Det finns i dag en cancerform som vi skulle kunna eliminera, och det är livmoderhalscancer. Vi kan göra det eftersom vi har en god situation sedan tidigare. Genom en samlad nationell insats skulle vi under en tidsrymd av fem till sju år kunna utrota eller eliminera livmoderhalscancer i Sverige. Det är en fantastisk möjlighet.

Låt mig få berätta mer, fru talman. Cancer orsakad av humant papillomvirus, HPV, tillhör våra vanligaste och allvarligaste cancerformer som drabbar både kvinnor och män. I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av HPV.

Livmoderhalscancer ger i tidiga stadier få eller inga symtom. Därför är screening med cellprovtagning viktigt för tidig upptäckt.

Medelåldern för en kvinna att insjukna i livmoderhalscancer är cirka 55 år, och en fjärdedel är yngre än 40 år.

Varje år får cirka 500 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer, eller cervixcancer som det också kallas. Det är hälften av antalet fall jämfört med 1960-talet. Minskningen har samband med att kvinnor regelbundet kallas till gynekologisk cellprovtagning. Cellprovet tas för att tidigt kunna upptäcka och behandla förstadier till livmoderhalscancer, så kallade cellförändringar, och de betyder inte att man har cancer. Tidig upptäckt gör behandlingen mer effektiv.

Sedan 2020, i höstas, erbjuds alla barn kostnadsfri vaccination mot de vanligaste HPV- typerna. Det var pojkar som tillkom i höstas. Flickor har erbjudits vaccin sedan 2012. Vaccin räddar liv.

Fru talman! Vaccinationer tillsammans med regelbunden gynekologisk cellprovtagning i åldrarna 23-64 år ger ett mycket gott skydd mot livmoderhalscancer. Med god vaccinationstäckning bland pojkar och flickor är det möjligt att eliminera denna cancerform.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Livmoderhalscancer

I dag finns kvinnor som riskerar att drabbas. Det kan vara kvinnor som har lämnat screeningprogrammet, det kan vara en ofullständig uppföljning och det kan röra sig om kvinnor som aldrig har erbjudits HPV-screening.

Sveriges nationella kvalitetsregister för cervixcancerprevention har funnit att det är ungefär 230 000 kvinnor i Sverige som har hög risk. Genom så kallad catch-up-vaccinering och catch-up-screening, det vill säga riktade insatser, kan vi nå denna grupp. Men det krävs att det görs nationellt och samlat under ett fåtal år så att vi stoppar viruset från att cirkulera. Alla som berörs måste nås om vi ska lyckas med att eliminera livmoderhalscancer.

Fru talman! År 2016 uppmanade WHO till global utrotning av livmoderhalscancer, och EU har också med det i förslaget till europeisk cancerstrategi. Skälet är att det är den enda cancerform vi i dag kan eliminera genom screening och vaccin. Därför ska vi också göra det.

Fru talman! Den största förtjänsten är att vi sparar lidande och död. Det är som jag nämnde cirka 500 kvinnor som drabbas per år och ungefär 150 som dör. Svår sjukdom och död påverkar oss. Det påverkar givetvis de som står närmast - familjen och vännerna. Men också samhället påverkas när människor drabbas av svår sjukdom och död. Socialstyrelsen uppskattade 2014 att livmoderhalscancer kostar samhället 175 miljoner kronor varje år. Att eliminera livmoderhalscancer är ytterst angeläget för varje människas skull och för samhällets skull i stort. Om vi genomför en nationell kampanj under fem till sju år är kostnaden cirka 25 miljoner kronor årligen. Det är alltså samhällsekonomiskt effektivt att göra detta, så vad väntar vi på.

Vi behöver en nationell arbetsgrupp som har kunskap att kunna genomföra detta, och vi behöver en regering som ser till att det händer. Vi har i dag nationella arbetsgrupper som tillsammans har all den kunskap som skulle behövas för att utrota livmoderhalscancer. Regionala cancercentrum i samverkan håller ihop det nationella arbetet med den nationella cancerplanen. Inom ramen för detta är det arbetsgruppen för prevention av cervixcancer, NACX, och det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention, NKCX. Dessa tillsammans utgör den kunskap som regeringen kan använda sig av för att handlingsplanen ska bli effektiv och nå ut till alla. Utskottet föreslår därför att regeringen ska ta fram en handlingsplan och göra det tillsammans med dessa arbetsgrupper där kunskapen finns.

Jag är glad att kunna yrka bifall till utskottets eniga förslag om att regeringen ska ta fram en handlingsplan så att vi kan eliminera livmoderhalscancer.


Anf. 112 Dag Larsson (S)

Fru talman! Den här talarstolen brukar ibland vara scenen där de olika politiska partierna bryter uppfattningar med varandra och där man ger uttryck för motsatta uppfattningar. Jag vet också att det ibland kan vara ganska heta omgångar i denna talarstol.

Den här gången tror jag inte att det kommer att bli så. Det är ett enat socialutskott som står bakom detta förslag till tillkännagivande, och jag håller med om väldigt mycket av det som Acko Ankarberg Johansson sa i sitt tidigare anförande. Jag tycker att det var klokt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Livmoderhalscancer

Fru talman! När jag är ute och pratar om sjukvård i Sverige brukar jag, även när jag varit oppositionspolitiker, prata om hur stolt jag är över den svenska cancersjukvården. Den är på många sätt ett internationellt föredöme. Vi har en fantastiskt välfungerande cancersjukvård i vårt land som har lett till längre överlevnad och stora framgångar över decennierna. Acko Ankarberg Johansson nämnde helt riktigt att dödligheten och insjuknandet i livmoderhalscancer har halverats sedan 60-talet, och det finns en lång rad andra cancerformer där man kan se motsvarande enastående framgångar för svensk cancersjukvård.

Jag skulle därför vilja rikta ett tack dels till vårdpersonalen som gör detta fantastiska arbete, dels till de forskare som hittar på nya läkemedel och i det här fallet helt nya vaccin som kommer att kunna befria i första hand kvinnor från detta gissel. Jag vill också tacka läkemedelsindustrin och de duktiga människor som arbetar där med att ta fram nya, fantastiska läkemedel.

Det finns alltså skäl att vara väldigt stolt över detta.

Den minskade dödligheten sedan 60-talet beror till stor del på ett screeningprogram som i stora delar har varit välfungerande. Men även i detta screeningprogram finns brister. Jag vet att i utsatta bostadsområden i Sverige har man haft svårigheter med att nå ut med information till kvinnor som skulle behöva komma och genomföra en screening. Många har upplevt kallelserna från regionerna som väldigt byråkratiska och myndighetsinriktade, nästan lite skrämmande. Det finns alltså skäl att fundera på hur man kan förbättra screeningprogrammet runt om i våra regioner.

Under de få senaste åren har vi fått tillgång till vaccinet som innebär en revolution på det här området, först för unga flickor och sedan också för pojkar. Det finns nu möjligheter att utrota livmoderhalscancer, och jag tycker att det är en fullkomlig självklarhet att vi ska försöka att göra detta. Därför stöder även vi socialdemokrater detta tillkännagivande.

Som gammal regionpolitiker vill jag dock säga att jag inte tycker att man ska vänta ut regionerna. Jag tycker gott att man kan dra igång det här arbetet redan nu. Det är ju inte så att regionerna saknar resurser för att kunna göra insatser på detta område.

De senaste åren har det gjorts ett antal överenskommelser mellan staten och regionerna på områden som kvinnohälsa och cancersjukvård. Det är också som så att samtliga regioner i Sverige går med stora överskott. När man vet att den årliga kostnaden för att genomföra ett sådant här program är 25 miljoner kronor förstår jag därför inte varför man väntar ut regionerna. Om jag fortsatt vore regionpolitiker, fru talman, skulle jag direkt i min hemregion lägga ett förslag om att sätta igång arbetet på en gång och inte avvakta.

Det här är ett bra förslag som vi stöder helhjärtat. Flera partier har också lagt ett särskilt yttrande, och det vill jag ändå kommentera. Trots att vi stöder just detta tillkännagivande och tycker att det här är väldigt bra menar vi nämligen att man ska vara lite aktsam när det handlar om tillkännagivanden rörande enskilda diagnoser och sjukdomar, annars blir det orimligt att arbeta med den samlade cancersjukvården. Vi menar också att man faktiskt behöver väga samman de resurser man har och göra kloka avvägningar kring vilka anticancerinsatser som behöver göras.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.


Anf. 113 Ulrika Jörgensen (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Livmoderhalscancer

Fru talman! Sverige bör ha som mål att bli ett av världens första länder att utrota livmoderhalscancer. Med detta utskottsinitiativ kan det målet bli verklighet.

Moderaterna lade tillsammans med Kristdemokraterna den 4 februari ett förslag till utskottsinitiativ i socialutskottet om att utrota livmoderhalscancer. Glädjande är, vilket vi kan lyssna till här i dag, att alla övriga partier i utskottet också har ställt sig bakom initiativet som innebär att regeringen inom ramen för en ny och uppdaterad nationell cancerstrategi ska genomföra en systematisk och långsiktig nationell satsning i form av en handlingsplan för att inom fem till sju år totalt eliminera livmoderhalscancer i Sverige.

Fru talman! Tyvärr känner vi alla någon i vår närhet som drabbats av cancer. Som nämndes tidigare går forskningen framåt, och flera botas från sin cancer men tyvärr långt ifrån alla. Vikten av prevention och tidig upptäckt av alla typer av cancer går inte att nog understryka.

När det finns en möjlighet att kunna utrota en cancersjukdom är det politikens ansvar och skyldighet att agera. Denna satsning som beräknas kosta 25 miljoner kronor per år kan leda till att livmoderhalscancer är utrotad i Sverige efter fem till sju år.

Livmoderhalscancer är efter bröstcancer och hudcancer den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor mellan 20 och 49. Varje år drabbas ungefär 550 kvinnor - Acko nämnde tidigare 500 - i Sverige av livmoderhalscancer, och 150 avlider varje år i sjukdomen. Barn förlorar sin mamma, föräldrar förlorar sin dotter och partner mister sin käraste i denna fruktansvärda sjukdom.

Livmoderhalscancer är en sjukdom som utvecklas långsamt, är svårupptäckt och är ofta utan symtom, vilket gör att cancern under en tid kan förbli oupptäckt. Med detta sagt är det väsentligt att vi kvinnor går på våra cellprovskontroller när kallelsen kommer. Som ledamoten Dag Larsson var inne på bör även regionerna samla sina insatser för att få kvinnor att komma på screening. Det är oerhört viktigt.

Fru talman! Livmoderhalscancer är den första cancersjukdom för vilken Världshälsoorganisationen, WHO, har satt global utrotning som mål. Flera länder har därför startat utrotningsprogram. Sverige har hittills inte gjort det.

Det screeningprogram som vi har i Sverige fattade Socialstyrelsen beslut om år 2015, och det är mycket glädjande att med Sveriges nuvarande vaccinationsstrategi kommer HPV-viruset att slås ut beträffande barn och unga som är födda år 2007 och framåt. Sedan 2015 vaccineras flickor i årskurs 5, och från och med i höstas vaccineras även pojkar i årskurs 5. Att pojkar skulle inkluderas i vaccinationsprogrammet var något vi moderater var starkt drivande till.

Folkhälsomyndigheten släppte förra veckan en rapport om hur vaccinationstäckningen för HPV var i skolan under förra året. Glädjande nog var vaccinationstäckningen hög för både pojkar och flickor, trots covid-19-pandemin. Barnhälsovården och elevhälsan har trots en ansträng situation vaccinerat nästan lika många pojkar som flickor i årskurs 5.

Fru talman! För att få stopp på spridningen av det virus som orsakar HPV behöver kvinnor som inte har fått vaccinationen i skolan och som riskerar att få livmoderhalscancer erhålla vaccination. Genom systematisk vaccinering och screening hindras många kvinnors död i livmoderhalscancer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Livmoderhalscancer

Genom en konkret nationell handlingsplan som framför allt ska bestå av två övergripande delar kan sjukdomen utrotas. Det gäller den så kallade catch-up-screeningen, vilken innebär att kvinnor som i dag passerat den övre åldersgränsen för det nationella screeningprogrammet ska erbjudas screening. Risken för livmoderhalscancer ökar med åldern, och då måste äldre kvinnor få delta i programmet fullt ut. Den andra delen är catch-up-vaccinationen. I samband med sin första screening vid 23 eller 26 års ålder ska kvinnor erbjudas vaccination mot livmoderhalscancer och erhåller då ett gott skydd mot sjukdomen.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag tacka Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att alla har ställt sig bakom detta initiativ. För mig är det politik på riktigt när vi tillsammans kan se till att inga fler kvinnor drabbas av denna fruktansvärda sjukdom. Låt oss tillsammans sätta stopp för detta!

Fru talman! Jag kan lova att vi moderater noggrant kommer att följa regeringens agerande i denna fråga. Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Låt mig lägga till ytterligare en sak: Som gammal regionpolitiker kan jag mycket väl ställa mig bakom det som Dag var inne på om att regionerna kan börja mycket tidigare med det här.


Anf. 114 Clara Aranda (SD)

Fru talman! Gynekologisk cellprovskontroll är en väldigt framgångsrik insats för cancerprevention och en framgångsrik åtgärd för att minska både antalet fall av cervixcancer liksom den höga dödligheten. Sverige har i dag ett omfattande screeningprogram. Trots det drabbas omkring 550 kvinnor av livmoderhalscancer varje år, och cirka 150 kvinnor avlider årligen. Det innebär att en kvinna dör i livmoderhalscancer varannan till var tredje dag.

Humant papillomvirus kallas det virus som ligger bakom i stort sett all livmoderhalscancer, och därför kan vaccination med HPV-vaccin innebära ett skydd på cirka 90 procent. Världshälsoorganisationen har som målsättning att utrota livmoderhalscancer. Det är ett globalt mål om att totalt eliminera cancerformen, vilket har lett till att flera länder runt om i världen valt att starta ambitiösa utrotningsprogram.

Sverigedemokraterna har sedan tidigare drivit frågan om att även Sverige behöver ta ett nationellt initiativ när det gäller livmoderhalscancer och att staten därmed också ska se till att ett seriöst utrotningsprogram kan genomföras. Målet måste vara att aktivt verka för att få upp deltagandet i cellprovskontroller i hela landet och i varje region. Om regionerna sedan i samband med kontrollerna också kan vaccinera fler unga mot HPV-viruset kan fler liv räddas och på sikt kan även livmoderhalscancer elimineras.

Enligt regeringens vision för framtidens cancervård, som presenterades 2018, ska så många cancerfall som möjligt förebyggas. Sverige kan bli fritt från livmoderhalscancer om regeringen väljer att ta sitt ansvar i den här viktiga frågan. Vaccination och screening med gynekologisk cellprovskontroll kan identifieras som helt avgörande åtgärder. Vi kan eliminera den här cancerformen, och vi måste också göra det.

Fru talman! Sverigedemokraterna anser att kvinnors hälsa måste uppmärksammas mer, just för att det är ett eftersatt område. Den här debatten är även viktig ur den synvinkeln. Det finns stora brister när det gäller kvinnorelaterade sjukdomar och vårdkvalitet. Det förtjänar enligt oss betydligt mer uppmärksamhet. Det borde rimligtvis inte förekomma en diskussion om huruvida kvinnor som genomför sin första screening vid 23 eller 26 års ålder ska erbjudas HPV-vaccination i samband med screeningen eller inte.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Livmoderhalscancer

Därför har mitt parti också avsatt 150 miljoner kronor för att ett nationellt program med syftet att eliminera livmoderhalscancer ska kunna genomföras, vilket också ska ge utrymme för att täcka regionernas kostnader och därmed också skapa en jämlik vårdkvalitet i hela landet.

För varje år som går utan ett seriöst utrotningsprogram och utan att frågan om livmoderhalscancer tas på större allvar insjuknar kvinnor i cervixcancer som inte hade behövt insjukna. Det räcker inte att utgå ifrån att regionerna själva kan axla ansvaret. Socialstyrelsen har länge rekommenderat att kvinnor som är 30 år eller äldre ska bli testade för humant papillomvirus i sitt gynekologiska cellprov. Det är dock helt uppenbart att det krävs mer för att få till en reell skillnad.

Covid-19-pandemin har även inneburit att vård som inte anses akut skjuts på framtiden, vilket i sin tur har skapat en enorm vårdskuld. Förslaget om en förstärkt livmoderhalscancerscreening kan därför också vara en betydelsefull insats för att avlasta sjukvården framgent. Med anledning av detta ställer vi oss också positiva till det här utskottsinitiativet, som handlar om att genomföra en konkret handlingsplan i syfte att utrota livmoderhalscancer i Sverige. Vi gör det då vi anser att det är ett avgörande steg för att kunna skydda kvinnor mot framtida livmoderhalscancer. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag.


Anf. 115 Anders W Jonsson (C)

Fru talman! Det är ett otroligt viktigt område vi diskuterar i dag, nämligen livmoderhalscancer.

Tittar man på det större området cancersjukdomar är Sverige det bästa landet att leva i. Vi har helt enastående resultat när det gäller fem års överlevnad, och framför allt erbjuder vi en sjukvård som är tillgänglig för alla. Men det finns stora brister inom cancervården i Sverige; det är vi alla medvetna om. Jag skulle vilja peka på till exempel detta med att förebygga, vilket är en del av det vi diskuterar i dag. En annan del är att det är oerhört viktigt att tidigt upptäcka cancern, och där skulle vi kunna göra väldigt mycket mer. Ett tredje område är rehabilitering, där det fortfarande finns stora brister i den svenska cancersjukvården.

Det finns två cancerdiagnoser som jag kan tycka är extra spännande, därför att man har möjlighet att snudd på utrota sjukdomen. Båda bottnar egentligen i virussjukdomar.

Den första är hepatit C, som är en väldigt otäck sjukdom. Den orsakar skrumplever och innebär därmed en mycket stor risk att utveckla primär levercancer. Det finns sedan ett antal år tillbaka ett läkemedel som faktiskt tar bort hepatit C-smittan, vilket är ett helt fantastiskt medicinskt genombrott. Det kanske inte kommer att helt utrota levercancer, men det kommer att drastiskt minska risken att utveckla sådan. Även när detta läkemedel kom hade vi en diskussion i Sverige om i vilken takt vi kunde införa det, att det var förenat med stora kostnader och så vidare. I dag har vi dock en situation där de flesta erbjuds läkemedlet när det upptäcks att man har sjukdomen, och därmed kommer viruset att kunna i princip utrotas i Sverige. På sikt minskar därmed risken för att människor ska utveckla den typen av cancer drastiskt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Livmoderhalscancer

Det andra området, som är ännu mer spännande, är humant papillomvirus. Upptäckten att detta virus är orsaken till att både kvinnor och män utvecklar cancer renderade i Nobelpriset 2008. Det vanligaste är att kvinnor får livmoderhalscancer, men även män kan få cancer av detta virus. Det har sagts här i talarstolen att vi har möjlighet att utrota livmoderhalscancer inom några år, men riktigt så positivt kommer det inte att vara. Det vi dock kan göra, fru talman, är att inom ett antal år utrota humant papillomvirus genom att vara aktiva med att vaccinera. Det ska vi självklart göra.

Jag tycker dock att det är viktigt att påpeka att möjligheten att få ned dödligheten i och förekomsten av livmoderhalscancer vilar på två ben. Det handlar i dag väldigt mycket om vaccinationen, och jag skulle faktiskt säga att vaccination kanske är det allra enklaste. Det andra benet är screening. Se till att kvinnor går på sina screeningundersökningar! Det är där jag skulle säga att den riktigt stora utmaningen finns, beroende på att vi har så svårt att nå framför allt de socioekonomiskt utsatta grupperna.

I Stockholmsregionen är det 43 procent av kvinnorna som uteblir från sin screening för livmoderhalscancer - 43 procent! I Västra Götaland är det betydligt bättre; där är det bara 23 procent. Icke desto mindre är det många som uteblir. Oavsett vaccination eller inte har vi ett stort antal kvinnor som redan i dag är smittade av det här viruset och därmed under lång tid framöver kommer att riskera att utveckla livmoderhalscancer. Därför är det helt avgörande att vi får screeningprogrammen att fungera.

Screeningundersökningen gjordes gratis för ett antal år sedan, för man trodde att det var där hindret låg. Men det är ju inte så, utan hindret ligger i att man inte når de utsatta grupperna. Det må handla om att människor har låg utbildning, att de inte behärskar svenska språket och så vidare, men dessa grupper är mycket utsatta även vad gäller just denna sjukdom. Jag tror att det behövs riktade insatser gentemot dessa grupper, men man behöver även använda innovationerna på området. Det har ju faktiskt kommit möjligheter att göra självtest hemma som sedan skickas in.

När det gäller dessa två ben i arbetet för att utrota livmoderhalscancern skulle jag nog säga att det enklaste steget att ta är vaccinationsprogrammen - och där tror jag att vi kommer att vara inom en ganska snar framtid - men att det som kommer att vara en tuff utmaning är att få screeningen att fungera.

Med de orden vill även jag yrka bifall till utskottets förslag, fru talman. Jag tycker återigen att det är en styrka att vi kan uppvisa en enighet från socialutskottets sida - även om jag ser en viss utmaning i hur vi börjar hantera olika diagnoser genom tillkännagivanden från Sveriges riksdag. Vi måste hitta mer systematiska sätt att jobba när det gäller detta.


Anf. 116 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Det är fantastiskt att vi har ett så enigt utskott, måste jag säga. Det är roligt att jobba i ett utskott som är så proaktivt.

Sverige är ett fantastiskt land att leva i när det gäller cancer. Vi har otroligt bra vård och behandling, och vi har absolut fantastisk forskning. Det tycker jag ska höjas till skyarna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Livmoderhalscancer

Vi har också unika möjligheter att utrota livmoderhalscancer, fru talman. Vi har exempelvis ett nationellt kvalitetsregister som funkar. Vi har en organiserad screening, även om deltagandet - precis som ledamoten Anders W Jonsson just sa - är väldigt bundet till var man bor, vilken klass man befinner sig i och så vidare. Det är svårt att nå fram, och det ser vi över hela hälsoområdet. Oavsett om det gäller livmoderhalscancer, vaccin eller whatever är det svårt att nå fram. Vi måste börja arbeta mer proaktivt gentemot områden som är mer socioekonomiskt utsatta.

Vi kan se en kraftig minskning av livmoderhalscancer genom just screening. Det är fantastiskt. Förebyggande vaccin är också effektivt, och spridningen stoppas även vid vaccination av redan infekterade. Alla med cellförändringar ska följas upp. Det är oerhört viktigt. Jag gjorde själv en konisering 1984, när jag var typ 29 år, och gick sedan på väldigt rigorös uppföljning i fem år. Jag klarade mig, och det är tack vare just att man har bra koll - att det finns bra screening och bra uppföljning.

Nu är det så här, fru talman, att covid-19-pandemin har drabbat regionerna olika hårt. Det har inneburit att även effekterna på cancervården har sett olika ut över landet, och jag tänkte prata lite om det. I stort sett har cancervården prioriterats och fungerat väl för de patienter som sökt vård. Vi kan dock se att många verksamheter har rapporterat ett minskat antal nydiagnosticerade fall. Många regioner har kommit igång med självprovtagning för HPV, och planering pågår i andra regioner. Det är förstås bra att den typen av självtester erbjuds under den här perioden. Det är viktigt.

Vi har en nationell cancerstrategi, som togs fram i form av en statlig utredning 2009 och som utgör grunden för arbetet med att utveckla cancervården i Sverige. Den syftar till långsiktig utveckling inom centrala områden som prevention, att upptäcka cancer tidigt, patientfokus och så vidare. Det har också inneburit att man har utvecklat de regionala cancercentrum som har betytt väldigt mycket för att vi ska gå lite mer i takt i landet, fru talman. Det finns sex sådana centrum i varje samverkansregion. Vi måste gå i takt om vi ska ha en jämlik vård.

Sverige ska enligt utskottet ha som mål att bli ett av de första länderna i världen som eliminerar livmoderhalscancer. Det är fullt möjligt, och regeringen ska inom ramen för en ny uppdaterad nationell cancerstrategi genomföra en systematisk, långsiktig och nationell satsning i form av en handlingsplan för att inom fem till sju år totalt eliminera livmoderhalscancer - eller åtminstone HPV, kanske det är bäst att säga. Där bör det framgå att kvinnor i samband med sin första screening bör erbjudas vaccination och så vidare, så att det rullar på i alla regioner. Det är viktigt.

Fru talman! Överlevnaden när det gäller cancer har, precis som jag sa tidigare, ökat enormt i samtliga socioekonomiska grupper de senaste 20 åren, men det finns fortfarande ett stort glapp mellan olika grupper - det har inte påverkats. Om överlevnaden hade varit lika hög i alla grupper som i grupperna med flest överlevande hade ungefär 3 000 liv kunnat räddas. Detta handlar om klass; det handlar inte om någonting annat.

Är man högutbildad får man i större utsträckning bättre vård och bättre tillmötesgående. Kanske kan man också prata för sig på ett annat sätt och söka hjälp på ett annat sätt. Olika studier som har gjorts visar väldigt tydligt att man får bättre stöd och bättre vård.

Det finns också stora geografiska variationer i form av vilken medicinsk kompetens som finns tillgänglig, och detta måste vi vara uppmärksamma på. Den onkologiska kompetensen är väldigt ojämnt fördelad över landet, vilket leder till problem med väntetider och försämrad tillgång till vård och behandling. Brist på specialister innebär förstås också patientsäkerhetsrisker.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Livmoderhalscancer

Kompetensförsörjning kommer att vara en enorm utmaning för hela hälso- och sjukvården framöver, och cancervården är inget undantag. Utvecklingen i regionerna går åt rätt håll på ett övergripande plan, men det varierar som sagt.

En jämlik cancervård innebär att alla ska ha samma förutsättningar att få bra vård och att överleva. Det är väldigt bra att vi har tagit fram det här tillsammans, fru talman, så jag yrkar förstås bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 117 Barbro Westerholm (L)

Fru talman! Det är väldigt positivt att vi är förenade i beslutet att eliminera livmoderhalscancer. Detta står på två ben.

Det ena är vaccinationerna. I Sverige har vi glädjande nog en hög vaccinationsgrad, men vi måste hela tiden vara uppmärksamma på det vaccinationsmotstånd som finns ute i världen - med en hel del fake news, alltså missledande information om risker med vaccination - så att vi omedelbart kan motarbeta detta.

Det andra är screeningen, som ju måste nå många fler kvinnor än vad den gör i dag. Det här är en utmaning. Vi talar om att utrota livmoderhalscancer på fem till sju år. Det är en bra målsättning, men vi ska inte bli besvikna om vi inte riktigt kommer i mål. Det är också viktigt att detta understöds av WHO:s målsättning att eliminera denna cancerform och arbeta hårt med det under perioden 2020-2030.

Jag vill i detta sammanhang, när det gäller screening, också ta upp den övre åldersgränsen. Visst kan screening för kvinnor nu med säkerhet utföras med längre tidsintervall med tanke på denna cancerforms tidsmässiga utveckling, men man måste ändå djupdyka igen om man ska ha en så låg övre åldersgräns som man har i dag.

Vi får inte tappa bort att detta virus är farligt även för män. Det är bra att pojkar nu inbegrips i programmet, men vi har ju också män i lite vuxnare ålder som när de blir smittade utsätts för en ganska grym cancerform i munhåla, i svalg, i ändtarm och så vidare. Vi får inte tappa bort att viruset finns också i denna grupp.

Detta är ett exempel på en cancerform som vi lyfter fram i särskild ordning. Det kostar inte särskilt mycket i statsbudgeten att göra de här satsningarna, men jag tror att det är viktigt både när det gäller cancer och när det gäller en del andra sjukdomar. Runt hörnet finns fantastiska nya möjligheter att behandla och förebygga allvarliga konsekvenser av ett sjukdomstillstånd.

Vad har vi då i denna riksdag för beredskap för detta? Budgetarbetet är ju en del av det - vi ska ha pengar avsatta i budgeten för att kunna åtgärda den här typen av problem. Men jag tror att vi borde ha en mer allmän diskussion. Vad är det som finns runt hörnet som gör att vi dramatiskt kan förändra hälsotillståndet för människor som lider av olika saker, och hur kan vi hantera detta budgetmässigt så att inte pengarna lägger hinder i vägen för snabba insatser?


Anf. 118 Nicklas Attefjord (MP)

Fru talman! För lite mer än ett år sedan var jag på Emilias begravning. Det var en väldigt vacker försommardag. Emilia ville att vi skulle ha ljusa kläder på oss. Hon hade nyligen fyllt 50.

Emilia var mamma till fyra barn. Hon var en kvinna mitt i livet, fylld av livsglädje, vars liv en dag vändes fullständigt upp och ned. Emilia diagnostiserades med cervixcancer. Därefter följde månader och år av behandlingar, prover, strålning och cellgifter.

Behandlingen tycktes först fungera. Ni ska veta - och jag tror att ni vet om det - att denna behandling är riktigt tuff och stygg. Emilia gav inte upp, utan hon kämpade. Men cancern ville som sagt annorlunda.

Livmoderhalscancer drabbar framför allt den unga kvinnan, eller kvinnan mitt i livet. Det är en dräpare som rycker mammor från barn, döttrar från föräldrar och livskamrater från partner. Den förstör och ödelägger livsdrömmar.

Fru talman! Vi ska ju ha ett vårdat språk i den här kammaren, men när det gäller cancer, i synnerhet livmoderhalscancer, har jag bara en sak att säga. Jag väljer att bokstavera det som föreningen Ung Cancer har på sina armband: Fuck cancer. Att utrota cervixcancer är just det - med ett stort F, skulle jag tillägga.

I dag ställer sig ett enigt utskott bakom ett tillkännagivande om att inom ramen för en ny och uppdaterad nationell cancerstrategi genomföra en systematisk och långsiktig nationell satsning för att, som har sagts tidigare, inom fem till sju år totalt kunna eliminera livmoderhalscancer i Sverige.

Denna strategi bygger som sagt på vaccination; det är väldigt viktigt att vi upprätthåller den höga vaccinationsgraden bland både pojkar och flickor.

Livmoderhalscancer

Den bygger också på screening, och där finns det betydligt mer att göra för att uppnå en bättre täckningsgrad eller grad av screening. Jag kan väl tycka att det är lite märkligt att det skulle behövas en pandemi för att vi skulle utveckla till exempel självtester; detta borde ha gjorts för jättelänge sedan.

Världshälsoorganisationen, WHO, antog i augusti 2020 en global strategi för att påskynda den totala elimineringen av livmoderhalscancer. Med detta initiativ, fru talman, antar Sverige utmaningen. Sverige bör enligt utskottet ha som mål att bli ett av de första länderna att eliminera livmoderhalscancer.

Signalen bör också vara tydlig till landets olika regioner att påbörja arbetet med detta redan nu, vilket har tagits upp av talare före mig. Det finns ingen anledning att vänta.

För dig, Emilia, och för alla andra offer för cervixcancer önskar jag att detta hade varit möjligt att genomföra långt tidigare. Jag yrkar bifall till förslaget i utskottets betänkande.

Överläggningen var härmed avslutad.

Livmoderhalscancer

(Beslut skulle fattas den 8 april.)

Punktskatt

Beslut

Regeringen bör genomföra handlingsplan för att eliminera livmoderhalscancer (SoU36)

Regeringen ska inom ramen för en ny uppdaterad nationell cancerstrategi genomföra en systematisk, långsiktig och nationell satsning i form av en handlingsplan för att inom fem-sju år totalt eliminera livmoderhalscancer i Sverige. Det anser riksdagen, som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

I handlingsplanen bör det enligt riksdagen framgå att kvinnor i samband med sin första screening bör erbjudas HPV-vaccination och HPV-screening.

Förslaget till tillkännagivande bygger på ett så kallat utskottsinitiativ från socialutskottet. Det betyder att det är utskottet som tagit initiativ till förslaget. Det kommer inte från en proposition från regeringen eller en motion från en riksdagsledamot.

Utskottets förslag till beslut
Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att genomföra en systematisk, långsiktig och nationell satsning för att eliminera livmoderhalscancer i Sverige.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.