Till innehåll på sidan

Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

Debatt om förslag 12 november 2009

Protokoll från debatten

Anföranden: 9

Anf. 1 Margareta Persson (S)

Herr talman! Vi behandlar nu betänkandet Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen. Från vårt håll välkomnar vi möjligheten för Sverige att driva in böter, det vill säga att böter utdömda i Sverige ska kunna verkställas i en annan medlemsstat. Det finns dock ett men. Förutsättningen är att det finns tillgångar i den medlemsstaten och att det kan antas finnas fördelar med en indrivning i den staten. Så sägs det i propositionen. Det system som nu införs är en förbättring mot tidigare, men det kommer ändå att innebära att det kan ta tid innan böterna kommer in. Redan 2005 antog EU:s ministerråd rambeslutet om bötesstraff inom EU. Det har tagit tid att få den svenska lagstiftningen på plats, men nu är den här. Vi står naturligtvis bakom den delen av propositionen. Det är inte därför jag har begärt ordet utan för den reservation vi har som handlar om direktbetalning av böter på plats. Den yrkar jag härmed bifall till. Motionen som ligger till grund för vår reservation handlar om att man ska kunna ta in böter kontant på plats vid trafikbrott. I vår reservation har vi valt att begränsa yrkandet om att se över möjligheterna att ta böter direkt på plats till att gälla yrkesförare, vilket också skulle innebära att böter betalas in snabbare. Lagstiftningen omfattar dessutom inte utomeuropeiska förare, som dessutom blir allt fler i Sverige. Möjligheten att ta in böter på plats skulle innebära att också dessa förare kör på samma villkor som andra. När jag och flera med mig vid ett flertal tillfällen har varit i kontakt med åkeriföretag har man ofta påtalat det något orättvisa i att våra yrkesförare på plats i andra EU-länder avkrävs böter direkt på plats men inte vice versa. Det har också framskymtat en viss frustration hos polisen - det känns lönlöst att stoppa dessa förare eftersom man ändå inte kan avkräva böter och att det också känns lönlöst att skicka med en böteslapp när man vet att böterna ändå inte kommer att betalas in. Nu är detta berättigade krav i vårt yrkande som vi ser det och inte något enskilt påfund hos oss socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister. Det är också ett krav från merparten inom transportbranschen i Sverige, och det har varit en viktig fråga under lång tid. Vi tror att det skulle vara ganska enkelt att ta ut kontantbetalning för böter på plats. Sådan teknik finns redan inom många andra områden. Det skulle skapa mer likvärdiga villkor oavsett från vilket land inom Europa som yrkesförarna kommer. Det skulle också skapa mer likvärdiga villkor mellan yrkesförare inom Europa och yrkesförare som kommer från länder utanför Europa. Därför undrar vi varför majoriteten inte kan ställa sig bakom detta mycket enkla krav på att åtminstone utreda möjligheten. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen där vi framför att det finns många goda skäl som trafiksäkerhet, likvärdiga villkor med mera med att se över möjligheterna att kräva direkt betalning på plats av utländska förare.

Anf. 2 Otto von Arnold (Kd)

Herr talman! Vi ska i dag diskutera lagen om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen. Lagen bygger på ett rambeslut från 2005 om ömsesidigt erkännande av bötesstraff. Det är en viktig lagstiftning som vi i dag ska fatta beslut om. Vi får en svensk lagstiftning som avser att förenkla verkställighet av bötesbelopp inom Europa. Om till exempel en fysisk eller juridisk person som har begått ett brott i ett annat EU-land och där ådöms böter, rättegångskostnader, ersättning till brottsoffer och dylikt ska denna dom eller motsvarande lagakraftvunnet beslut kunna verkställas i ett annat EU-land där personen finns och/eller har egendom. Det innebär att det i Sverige är Kronofogdemyndigheten som har att hantera att svenska bötesstraff kan verkställas utomlands och att man ska erkänna och verkställa bötesstraff i Sverige. För att lagstiftningen ska vara effektiv inom Europa bör man ha en så bred tolkning av begreppet böter som möjligt. Det gäller speciellt i utländska domstolar. Det finns säkert många saker som kan innefattas i vad som är böter. I utländsk lagstiftning finns det säkert andra begrepp. Men meningen är att detta ska kunna innefattas i den svenska verkställigheten. Det är alltså upp till Kronofogdemyndigheten att pröva om ett svenskt bötesstraff ska erkännas och verkställas i ett annat EU-land. När detta är gjort översänds beslutet till motsvarande myndighet. Det är också upp till Kronofogdemyndigheten att avgöra om man vill göra indrivning i Sverige eller utomlands och vilket som är fördelaktigast. Kronofogdemyndigheten måste alltså först göra en undersökning av gäldenären och dennes tillgångar helt i vanlig ordning. När man har skickat över ett sådant beslut till ett annat land får man inte fortsätta med indrivning i Sverige, vilket säger sig självt ur rättssäkerhetssynpunkt. Samtidigt får inte ett beslut om bötesstraff i Sverige omvandlas till fängelsedom i utlandet. Det är också en viktig rättssäkerhetssynpunkt. Vi har olika traditioner inom Europa i fråga om detta, men detta är ett krav från Sverige som nu är inskrivet i lagstiftningen. Man får bara skicka beslut till ett land i taget. Det innebär att man inte kan skicka det till alla länder för att se var man har framgång eller till de länder där det finns egendom, utan man får ta ett land i taget. När det gäller beslut som kommer från myndighet i ett annat EU-land har Kronofogdemyndigheten att pröva om det är verkställbart i Sverige. Det finns givetvis ett antal skäl att vägra verkställighet, till exempel att gäldenären är minderårig, att gäldenären redan är dömd för samma brott etcetera. Det finns uppräknat, och jag går inte in på dessa detaljer. Om det kan verkställas omedelbart skickar man det till den dömde gäldenären. Den dömde har då givetvis möjlighet att överklaga detta till domstol inom tre veckor. Vi har att hantera två lagstiftningar, och jag noterar att oppositionen inte har tagit detta riktigt ad notam. Hur indrivningen ska ske regleras inte i denna lagstiftning, utan det regleras i utsökningsbalken som är opåverkad av denna lagstiftning. När man tittar på motionen från oppositionen om att yrkesförare ska betala böter direkt hör detta inte hemma i denna diskussion utan i en annan, och det är en oförändrad lagstiftning, så detta har man inte yrkat. Egentligen är oppositionens motion en nullitet. Men vi tar upp den och diskuterar den ändå. En annan sak som man också ska titta på handlar om att det finns någonting som heter likställighet inför lagen och som gäller inom hela Europa. Det innebär, om man får följa oppositionens förslag, att även svenska lastbilschaufförer då skulle få betala direkt. Jag tror inte att det är tänkt så. Detta visar att man inte kan diskriminera. Därför kan vi inte reglera detta. Nu talar vi om utsökningslagen. Sedan kan man diskutera hur detta skulle gå till, men det vet jag att mina andra eminenta kolleger kommer att diskutera. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen.

Anf. 3 Margareta Persson (S)

Herr talman! Det hör inte hemma här, säger Otto von Arnold. Ändå har kansliet bedömt att denna fråga och denna motion skulle behandlas under detta ärende. Då är det väl fel forum, och då får man väl ta upp den vid ett annat tillfälle också. Likväl har man behandlat motionen. Man säger: "När det gäller böter är utskottet emellertid inte berett att föreslå någon motsvarande möjlighet till direktbetalning." Då är min fråga: Hur ser Otto von Arnold på den orättvisa som ändå finns när det gäller våra yrkeschaufförer när de kommer ned till kontinenten och blir avkrävda böter på plats, men vice versa gäller inte det?

Anf. 4 Otto von Arnold (Kd)

Herr talman! Med denna nya lagstiftning får vi ett effektivt medel att hantera detta. Även om det kan vara tilltalande att ta pengar direkt tror jag att man hamnar i en praktisk problematik. Ska polisen fara omkring med ett stort växlingskontor? Man måste ha extra beväpnade vakter omkring sig för att skydda de pengar som man har med sig. Jag tror inte att detta går att göra praktiskt, utan här har vi en lagstiftning som kommer att underlätta att vi överför verkställighet av bötesbelopp från ett land till ett annat. Alltså: Cash is not king. Så är det nu. Här tror jag att det vill till att man använder sig av smidigare betalningssystem. Givetvis får man också se till att man har ett registreringssystem etcetera för dessa böter. Det tror jag är ett bättre sätt att lösa detta. (Applåder)

Anf. 5 Margareta Persson (S)

Herr talman! Så Otto von Arnold menar att man i Tyskland och på andra platser åker omkring med stora växlingskontor, armerare och så vidare. Jag tror inte att det behöver betyda det. Hur kommer det sig att det kan fungera i andra länder men inte i Sverige? Dessutom berör man över huvud taget inte det som handlar om utomeuropeiska chaufförer som ju den här lagstiftningen inte omfattar. Hur gör vi med den saken? Fackligt, från Transport, och från branschen i övrigt bedömer man att det är fråga om väldigt många yrkeschaufförer från utomeuropeiska länder. Hur gör vi med dem? När det gäller dessa kan böter inte drivas in på samma sätt.

Anf. 6 Otto von Arnold (Kd)

Herr talman! Som Margareta Persson påpekar är det en besvärlig situation. Vi måste hitta en lämplig lagstiftning. Det lämpliga vore att utvidga den här europeiska lagstiftningen till att gälla också våra grannländer. Jag antar att det är Ryssland, Vitryssland och så vidare som detta kommer att omfatta. Det är väl detta som är lösningen på det hela. Hur det går till i Tyskland, hur polisen där har det, kan jag inte svara på. Jag tror att vi ska försöka minska kontanthanteringen så mycket som möjligt. Därför måste vi hitta effektiva medel. Jag håller helt med om att det behövs effektiva rättsmedel även när det gäller utomeuropeiska lastbilschaufförer. Det håller jag, som sagt, med om. Det faller dock inte inom ramen för den här lagstiftningen. Men låt oss titta på den saken! Det tror jag är viktigt.

Anf. 7 Krister Hammarbergh (M)

Herr talman! Det är glädjande att vi är överens om att vi nu kan ta ytterligare ett steg för att närma oss varandra inom Europa men framför allt för att kunna lösa en del problem när det gäller verkställigheten av bötesstraff, precis som alldeles nyss diskuterats. Otto von Arnold har här tydligt och klart redogjort för vad förslaget innebär. Också oppositionen stöder helhjärtat förslaget. Det är bra. Vi har bland annat problemet med förarna. Men det finns också många andra problem. Det handlar då om brottsofferstöd, om brottsofferersättningar och liknande. Där kommer det att bli lättare. Det blir lättare för brottsoffret att få den ersättning som vederbörande har rätt till. Men så får vi en konstig debatt här om den konstiga reservationen. Egentligen, herr talman, borde jag vara glad över motståndarens intellektuella oreda. Ändå kan jag inte undgå att känna en viss sorgsenhet över att det tidigare statsbärande partiet så totalt har tappat koncepterna. Strävan i dag i samhället är en minskad kontanthantering för att därmed minska brottsligheten. Handeln har stora problem med kontanthanteringen och investerar stora summor just för att minska kontanthanteringen. Men vad gör Socialdemokraterna i det läget? Jo, man menar att polisen plötsligt ska bli den växelkassa som ska hantera kontanterna. Sverige är i många stycken ett bra land. Något som man i många andra länder avundas oss är den låga korruptionsgraden här. Det finns en anledning till att vi tidigare har varit överens om att polisen inte ska jobba med kontantböter, nämligen att polisen ska slippa den typ av misstankar som kan drabba polisen om denna ska hantera kontanter, på plats dra in böter cash. Den traditionen tycks Socialdemokraterna nu ha glömt. Är det de nya Socialdemokraterna? Jag kan inte låta bli att slås av följande. Samma dag som Socialdemokraterna lade fram sin reservation i justitieutskottet hade man en artikel i Svenska Dagbladet där man krävde en ny myndighet för att kontrollera polisen. Är anledningen till att ni skrev reservationen att myndigheten ska ha någonting att göra? Nej, herr talman, jag är bekymrad över den intellektuella oreda som uppenbarligen har drabbat Socialdemokraterna på det rättspolitiska området. Herr talman! Jag är också bekymrad över att det är den tidigare justitieministern som i första hand står bakom både reservationen och artikeln - den utskottsordförande som nu, i likhet med hur det är vid de flesta andra arbetsplenum där justitieutskottet deltar, inte är närvarande. (Applåder) I detta anförande instämde Anders Hansson (m) och Otto von Arnold (kd).

Anf. 8 Johan Linander (C)

Herr talman! Som ni tidigare hört debatterar vi nu föreslagen lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen. Varför är då detta en viktig lagstiftning? Jo, just på grund av det problem som Socialdemokraterna tar upp: att det har varit svårt att få utländska yrkeschaufförer och en del andra att betala böter som de tilldöms i Sverige. Det har varit så att uppemot hälften av alla sådana böter inte har betalats. Just detta är anledningen till EU:s rambeslut, och det är just därför som vi i dag ska anta den här lagen. Men när vi nu kommer med en lösning väljer Socialdemokraterna att komma med ytterligare förslag om kontanthantering. Redan från början ska det sägas att det inte finns någon oenighet om den lag som vi i dag ska anta, utan vi är helt överens. Men vad är det då som oppositionen reserverar sig för? Ja, man yrkar bifall till fyra motioner från den allmänna motionstiden. Tre av de motionerna är skrivna av mina borgerliga kolleger - en centermotion och två moderatmotioner. Men de flesta av motionerna skrevs innan propositionen lades fram - alltså under tidigare förutsättningar. I en socialdemokratisk motion utgår man från att det kommer en ny lag. Ändå är man kritisk till en sådan. Man anser att omedelbar betalning vid vägkanten skulle vara effektivare, att tid och administrativa resurser skulle sparas. Men blir det verkligen effektivt att på så sätt spara när det gäller de administrativa resurserna? På något sätt måste ju de inplockade böterna redovisas, och på något sätt måste det kontrolleras att de inplockade böterna hamnar rätt. Varken jag eller någon annan tror att svensk polis skulle stoppa bötespengarna i fel ficka, men en kontroll måste ske. Vi kan inte ha ett system som är sådant att vi inte vet att allting går rätt till. På samma sätt måste de utländska yrkeschaufförerna som på plats avtvingas på pengar ha en chans att överklaga. De ska inte behöva betala på plats, utan de måste få en rättslig chans att säga: Nej, böterna är inte rättvisa, så jag överklagar. Det finns många frågetecken i sammanhanget. Jag tycker inte att vi över huvud taget ska ha ett system av nämnda slag. Jag vill inte ha ett system med direktbetalning, och jag vill inte se svenska poliser stå vid vägkanten och ta emot pengar. Dessutom är jag tveksam till att svensk polis själv skulle vilja hantera de här kontanterna. Från mig kommer alltså ett tydligt yrkande om avslag på reservationen och ett lika tydligt bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Anf. 9 Johan Pehrson (Fp)

Herr talman! Det finns väl inte så mycket mer att nu orda om. Jag kan konstatera att mina allianskolleger fört fram rätt så bärande argument. Man kan glädjas åt att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för en gångs skull är överens på rättsområdet. Jag gratulerar er till detta. Men ni har en lång väg att gå med tanke på att ni gör anspråk på och vill regera Sverige. Då är rättsområdet ett ganska viktigt område. Däremot måste jag konstatera att det är väldigt tråkigt att se att ni har kommit fram till något som är så hittat i en gränd - eller var man nu ska hitta ett sådant här förslag. Som mina kolleger har framfört vill vi inte ha en hantering med en massa pengar. Ska lastbilschaufförer åka runt med stora sedelbuntar, och ska polisen samla in dessa? Vi adresserar det reella problemet - att bötesstraff inte är så lätt att verkställa - genom att gå den rätta vägen. Vi ger respektive myndighet makt att driva in dessa böter - i Spanien, Tyskland, Lettland, England eller vilket land det kan vara. På motsvarande sätt får de svenskar som får för sig att parkera exempelvis under Triumfbågen i Paris mycket effektivare än som i dag kan ske betala böter för sin felparkering. Det ser ju olika ut. Inom Norden regleras detta på ett väldigt effektivt sätt, och det finns rätt mycket bilaterala regleringar med andra europeiska länder. Men nu väljer vi att lägga fram ett förslag om en särskild lagstiftning som ska gälla för hela EU. Den ska vara tydlig och lätt att tillämpa. Vi kan inte ha den situation som finns där franskregistrerade bilar drar igenom innerstäderna i små skånska byar och städer rätt fort, och ingen kan bötfälla dem. Bötfälla kan man visserligen, men det händer ingenting eftersom de inte betalar. Samma sak gäller tyskar som felparkerar och engelsmän som kör på vänster sida trots att de är i Sverige. Allt detta måste adresseras, och det gör vi med detta. Men jag ger bakläxa till oppositionen som lyckas komma med ett förslag som svårligen svarar upp mot detta. Vi vill minska kontanthanteringen, och vi vill se till att böter lättare drivs in. Har man gjort fel ska man nämligen betala för sig, och det är det vi svarar på. Jag yrkar bifall till propositionen. I detta anförande instämde Helena Bargholtz (fp).

Beslut

Ny lag ska reglera bötesstraff inom EU (JuU3)

Det ska inte gå att smita undan bötesstraff inom EU. Ett rambeslut säger att samma principer ska gälla i alla medlemsländer. Därför införs en ny lag i Sverige. Den ska reglera svenska beslut om bötesstraff som sänds till ett annat land för verkställande. Lagen ska också innehålla bestämmelser kring det omvända förhållandet, när ett annat land ber Sverige om att verkställa ett bötesstraff. Lagen ska träda i kraft den 1 januari 2010.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.