Till innehåll på sidan

Kompetens hos yrkesförare

Debatt om förslag 28 november 2007

Protokoll från debatten

Anföranden: 10

Anf. 126 Annelie Enochson (Kd)

Herr talman! Trafikutskottets betänkande 3 har titeln Kompetens hos yrkesförare . Det är sällan våra betänkanden så kort och så exakt talar om precis vad det handlar om. I betänkandet föreslås en ny lag om yrkesförarkompetens. Yrkesförare här avser förare av tunga godstransporter och persontransporter med buss och som utgör förvärvsmässig trafik. Lagen innehåller bland annat de kompetenskrav som en förare måste uppfylla för att få utföra sådana gods- och persontransporter. Mycket av det vi beslutar om i kammaren har sitt ursprung i direktiv eller förordningar som stiftats inom EU-parlamentet. Även denna lag har sin upprinnelse i sådana direktiv vilket gör att man i hela Europa så småningom kommer att få förare som alla har liknande kompetens. Det måste anses vara bra för vår trafiksäkerhet. Vår svenska lag som vi i dag ska debattera innebär att vi genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59 EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransporter och om ändring av rådets förordning nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439 EEG samt om upphävande av direktiv 76/914 EEG. Den nya lagen kommer också att innebära följdändringar i lagen om vägtrafikregister och lagen om biluthyrning. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008 förutom ändringen i lagen om biluthyrning som ska träda i kraft den 10 september 2008. Eftersom vi kommer att ha en debatt så innebär det att det finns några reservationer i betänkandet. Socialdemokraterna har en reservation om sänkt åldersgräns för bussförare samt krav vid skolskjutstransporter. Miljöpartiet har en reservation tillsammans med Socialdemokraterna om utbildning till buss- och tågförare. Herr talman! Med dessa inledande ord överlämnar jag vårt betänkande till kammaren och ser fram emot en givande och bra debatt.

Anf. 127 Claes-Göran Brandin (S)

Herr talman! I dag behandlar vi propositionen om en lag för kompetens och fortbildning hos yrkesförare. Liksom utskottsmajoriteten välkomnar vi yrkesförardirektivet och dess avsikt att förbättra trafiksäkerheten och förarens säkerhet. Vi anser dock att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med ett förslag till förändrad reglering i två avseenden. För det första anser vi att möjligheten att tillåta D-körkort från 18 års ålder bör tas till vara. Vi vill att det kollektiva resandet ges bättre förutsättningar att öka i omfattning. En sänkt åldersgräns för busskörkort skulle underlätta en sådan utveckling på flera sätt. Persontransporter med buss står för 74 procent av den lokala och regionala kollektivtrafiken i Sverige. Kollektivtrafiken hotas emellertid av akut bussförarbrist. Redan i dag råder personalbrist, och situationen kommer att förvärras inom de närmaste åren, eftersom många busschaufförer kommer att gå i pension. Dessutom medför de nya kör- och vilotidsreglerna att bussförarna kommer att köra kortare pass, vilket också bidrar till behovet att anställa fler förare. Bussbranschens riksförbund räknar med att 5 000 bussförare behöver rekryteras under de närmaste åren. Nuvarande 21-årsgräns för att få ta D-körkort sätter käppar i hjulet för unga som är på väg ut i arbetslivet och som skulle kunna tänka sig en yrkesbana som bussförare. De som utbildar ungdomar till bussförare i dag ser hur de lockas över till andra jobb efter utbildningen eftersom de inte kan börja jobba som bussförare direkt utan tvingas vänta i två år tills de fyllt 21 år. Vilken annan utbildning fungerar på det viset? 21-årsgränsen är också ett hinder för bussbranschen som behöver rekrytera. Branschen säger att de inte ser några hinder för att 18-åringar skulle kunna bli lika goda bussförare som 21-åringar. Körkort för godstransporter med lastbil kräver att föraren fyllt 18 år. Vi anser att det är rimligt att samma åldersgräns gäller för buss. I vårt grannland Finland har man sett så allvarligt på den framtida förarbristen att man beslutat sänka bussföraråldern till 18 år efter en yrkesanpassad treårig gymnasieutbildning. I den tyska delstaten Baden-Württemberg har man gjort försök under ett års tid med sänkt åldersgräns till 18 år för bussförare som genomgått en särskild gymnasieutbildning. Den oberoende utvärderingen av försöket visade att de unga förarna fick höga betyg när det gällde säker och ansvarsfull körning. Vinnarna med sänkt ålder för busskort är många. Resenärerna får en busstrafik med färre störningar på grund av förarbrist. Många ungdomar kan få jobb direkt efter utbildningen. Vi anser att det inte finns tillräckliga skäl för regeringen att vänta på eventuella förslag från Körkortsutredningen. För det andra vill vi uppmärksamma att det förekommer en skolbusstrafik i Sverige som vid friskolor utförs av personal som har begränsad körvana. Föräldrarna och barnen saknar ofta alternativ till denna skolskjuts som utgör ett stort trafiksäkerhetsproblem. Vi anser därför att det är angeläget att lagen om yrkesförarkompetens tillämpas vid all skolskjutstrafik med buss. Herr talman! Jag vill också understryka att det är viktigt att kollektivtrafiken får bättre utvecklingsmöjligheter. Klimatförändringarna är ett faktum. Därför är det helt nödvändigt att fler reser kollektivt. Behovet av snabba, miljömässigt hållbara och säkra transporter i hela landet fortsätter att öka. Dessutom bidrar kollektivtrafiken på många olika sätt till att skapa välfärd och samhällsnytta. Ungefär en tredjedel av befolkningen har kollektivtrafiken som det enda resalternativet. Hälften av alla invånare är helt eller delvis beroende av kollektivtrafiken vid längre förflyttningar. Särskilt kvinnor reser kollektivt. Det finns alltså även en viktig jämställdhetsaspekt här. Därför vill vi socialdemokrater att det kollektiva resandet ges bättre förutsättningar att öka i omfattning. Det råder akut brist på såväl tåg- som bussförare. För att kunna rekrytera nya förare och för att locka ungdomar att välja dessa yrken krävs det en utbyggnad av gymnasieutbildningen och KY. Flera kommuner har visat intresse för att inrätta ett gymnasieprogram med riksintag och med inriktning mot persontransporter med buss, något som i dag saknas. Bussbranschen skulle därigenom få väsentligt bättre förutsättningar att rekrytera nya bussförare. Regeringen bör ta de initiativ som krävs för att bygga ut utbildningen till buss- och tågförare och därmed stärka kollektivtrafikens förutsättningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Anf. 128 Sten Bergheden (M)

Herr talman, ledamöter, övriga lyssnare! I dag ska vi debattera betänkande 2007/08:TU3 som handlar om kompetens hos yrkesförare. Först yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet, och därmed till propositionen, samt avslag på motionerna. Den nya lagen om ökad kompetens hos yrkesförare uppfyller nu EU:s och rådets direktiv från den 15 juli 2003. I propositionen lämnas förslag om ett genomförande i svensk lagstiftning av yrkesförardirektivet genom att en ny lag införs om yrkesförarkompetens. Den nya lagen ska tillämpas vid tunga godstransporter och persontransporter med buss som förvärvsmässigt sker på vägar i Sverige. Lagen innehåller bestämmelser om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av sådana transporter. Lagen innehåller även bestämmelser om utbildning för sådan kompetens. Den grundläggande kompetensen ska förvärvas genom en grundutbildning som avslutas med prov. Kompetensen ska även kunna förvärvas genom en förkortad grundutbildning. För att föraren ska kunna behålla sin kompetens krävs det att denne genomgår återkommande fortbildningar. Herr talman! Grundutbildningen ska uppgå till 280 timmar. En förare som har förvärvat sådan grundläggande kompetens får utföra godstransporter från 18 års ålder och persontransporter från 21 års ålder. Det ska även finnas möjlighet att förvärva grundläggande kompetens genom deltagande i förkortad grundutbildning på 140 timmar. En förare som erhållit sådan snabbförvärvad grundläggande kompetens får utföra gods- och persontransporter från 21 års ålder. För persontransporter gäller emellertid begränsningen att fordonet inte får användas i linjetrafik om linjens längd överstiger 50 kilometer. En sådan begränsning föreligger inte om föraren är 23 år eller äldre. För att föraren ska kunna behålla sin kompetens krävs det att denne genomgår återkommande fortbildningar. En förare som har förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens ska genomgå sin första fortbildning inom fem år från den dag då beviset utfärdades. Därefter ska fortbildning ske vart femte år. Förare som redan i dag har rätt att utföra tunga godstransporter eller persontransporter med buss behåller sin rätt när lagen börjar tillämpas utan att behöva genomgå en grundutbildning. Föraren måste dock för att behålla sin rätt genomgå återkommande fortbildningar. Den första fortbildningen ska ske inom sju år från det att lagen har börjat tillämpas. I lagen anges också att den som avser att bedriva utbildningsverksamhet som rör grundläggande kompetens och fortbildning ska inneha tillstånd för sådan verksamhet. Ett sådant tillstånd kan återkallas. Utbildning som sker vid gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning eller fristående skola med motsvarande utbildning är undantagen från kravet på tillstånd. Herr talman! Lagen innehåller även bestämmelser om ansvar, överklaganden och tillsyn. Vidare föreslås i propositionen att 17 § lagen (1998:492) om biluthyrning anpassas så att det framgår att en buss inrättad för fler än 17 personer inklusive föraren endast får lämnas ut om föraren har giltigt bevis om yrkeskompetens enligt den nya lagen om yrkesförarkompetens. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008, förutom lagen om ändring av biluthyrning som ska träda i kraft den 10 september 2008. Lagen om yrkesförarkompetens ska tillämpas från och med den 10 september 2008 för förare som utför persontransporter och från och med den 10 september 2009 för förare som utför godstransporter. Lagförslaget innehåller också några undantag. Denna lag ska inte tillämpas på förare som kör fordon vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer per timme, som används av eller står under kontroll av försvarsmakt, civilförsvar, räddningstjänst, brandförsvar eller ordningsmakt, som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll, som är nya eller ombyggda och ännu inte tagits i drift i transportverksamheten, som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser, som används vid övningskörning eller körträning enligt körkortsförfattningarna eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag, som används utan förvärvssyfte för persontransport eller godstransport, för eget bruk, eller som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning. Det här är alltså undantagen. Det är också i stora drag vad propositionen och föreslagen ny lagstiftning innehåller. Herr talman! Vi vet att remissinstanserna har tillstyrkt eller inte haft något att invända. Det är glädjande att ett enigt utskott står bakom huvuddelen i propositionen med undantag av fyra motioner och två reservationer. Motionärerna och reservanterna vill i stort att det ska införas en gymnasial utbildning för blivande bussförare och att man ska få köra buss redan som 18-åring. Utskottet avstyrker dessa motioner med motiveringen att båda önskemålen redan är under utredning, och utskottet vill invänta utredningen innan eventuella förändringar kan bli aktuella. Därmed vill jag överlämna denna proposition och betänkandet till riksdagen för beslut och än en gång yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på motionerna.

Anf. 129 Claes-Göran Brandin (S)

Herr talman! Ser alliansen inga problem med att ungdomar som utbildar sig - vi har redan sådana utbildningar - till bussförare och är klara med sin utbildning inte får lov att arbeta som det? Man får vänta tills man fyllt 21 år. Under den tiden, från 18 till 21 år, händer det mycket i ungdomarnas liv. Det är då de väljer andra yrken. Den utbildning de har fått på förarlinjen har de i princip lagt åt sidan för att syssla med någonting annat. Det är klart att dessa ungdomar längre fram i livet kanske kommer att köra extra för bussbolag, men det är inte det vi eftersträvar. Vi eftersträvar att få kompetenta yrkesförare på både buss- och lastbilssidan. Det får vi med gymnasial utbildning och de krav som ställs. Nu behöver man inte invänta körkortsutredningen. Detta har vi möjlighet att göra med det EU-direktiv som finns. Branschen saknar ju folk. Vi måste alltså göra någonting. Kan det också vara på det viset att alliansen inte har någon känsla för det här med kollektivtrafik? Det är ingenting som vi ska satsa på.

Anf. 130 Sten Bergheden (M)

Herr talman! Först vill jag säga att utredningen gäller förändringen av körkort, och den kommer att presenteras den 1 december 2008. Jag vill att vi i första hand framtar fakta innan vi går vidare med en eventuell förändring av åldern. Det tycker jag är rimligt. Jag tror också att Brandin innerst inne tycker att det är bra om vi har ett ordentligt faktaunderlag innan vi eventuellt ska förändra några körkortsåldrar. Jag tycker också att det är ett oerhört ansvarsfullt jobb att köra buss. Det handlar om att man tar hand om andra människor, förflyttar dem, och det handlar om svåra situationer som en busschaufför kan vara utsatt för. Det kan handla om missbruk och om att avvisa personer. Det är bra om en förare i detta fall har en mognad och kan ta ett stort ansvar. För att inte föregå utredningen vill vi självklart vänta in den först innan vi går vidare med eventuella förändringar.

Anf. 131 Claes-Göran Brandin (S)

Herr talman! Vi ska vänta. Vad är det som skiljer Sverige från Finland eller Tyskland, som har prövat detta och låtit ungdomar köra buss redan från 18 års ålder? I det här fallet ska vi vänta på en utredning till den 1 december 2008. Sedan ska regeringen agera, och då är vi inne på 2009. Lagförslaget kan inte komma förrän kanske i bästa fall 2010. Under den tiden kommer bristen på yrkesförare att bara öka och öka, och den nuvarande regeringen sitter med armarna i kors och tittar på när hela branschen ropar efter detta. Alliansen har tidigare varit väldigt mån om att lyssna till vad näringslivet tycker. Varför lyssnar ni inte på näringslivet denna gång? Det är det de kräver, och det är det vi säger nu. Här hade vi kunnat vara eniga i betänkandet om vi hade fått er med oss. Det är väl bara att inse att alliansen inte har något intresse av att hjälpa de ungdomar som vill välja yrkesförare som yrke, som går utbildningen men inte får något jobb. Sedan får ni se om de väljer det när de blivit 21 år. Så är egentligen det resonemang som ni har.

Anf. 132 Sten Bergheden (M)

Herr talman! Jag tycker att det är oerhört viktigt att man först skaffar fakta och sakkunskap innan man förändrar ett beslut. Jag kanske kan påminna Claes-Göran Brandin om att under era tolv år tidigare vid makten har ni inte lagt fram något förslag om att förändra körkortet för bussförare. Vi är medvetna om att det kan uppstå bekymmer med att få fram busschaufförer. Men det handlar om att ändå göra detta sakligt riktigt och utvärdera de försök som sker i Finland och Tyskland för att se hur det fungerar och om vi kan gå vidare. Det är precis den utredning vi har satt i gång för att få svar på om detta är möjligt också i Sverige. Jag kan ta ett fall från Skövde i Skaraborg, och jag tror att Brandin känner till det. Där har man bekymmer med en linje där det till och med varit mordhot mot bussförare. De får åka med väktare för att ha skydd. Det är ett oerhört tungt och ansvarsfullt jobb att vara busschaufför, och det är viktigt att vi hittar en modell för det innan vi i så fall förändrar det. Men vi har tagit det med oss, Brandin. Vi har sagt att vi utreder det, och vi tittar även på en förändring av gymnasieskolan. Det kommer att presenteras den 31 mars 2008. Det är också viktigt. Jag tycker att det viktigaste i de här sammanhangen är att titta på fakta innan vi fattar beslut. Sedan tycker jag att det är positivt att oppositionen nu har fått upp farten, i oppositionsställning. Det hade varit önskvärt att ni hållit en lite högre fart när ni var i regeringsställning om ni hade velat förändra detta.

Anf. 133 Peter Pedersen (V)

Herr talman! I går deltog jag i en interpellationsdebatt där jag ganska envetet hävdade att vi ska följa det beredningstvång som finns i olika frågor. Jag tycker att det är rimligt att man avvaktar utredningar innan man fattar beslut i frågor som man håller på att utreda. Annars är det ingen idé med att man utreder. Jag tycker om logik, så jag tycker att det är helt logiskt att hävda det. För en gångs skull håller jag med den borgerliga regeringen. Man har tillsatt en körkortsutredning som enligt utskottets ställningstagande ska se över det krav som Socialdemokraterna ställer, nämligen möjligheten att framföra buss, körkortskategori D, vid 18 års ålder. Det beslutet togs så sent som den 27 september 2007. Det är då något märkligt om riksdagen i dag eller i morgon fattar beslut om att vi ska köra över en utredning. Då har vi tillsatt en utredning helt i onödan. Det tycker jag faktiskt faller på sin egen orimlighet att driva igenom ett sådant beslut och strunta i att det är tillsatt en körkortsutredning som har fått ett tilläggsdirektiv. Det innebär inte att jag inte kan tycka att det finns mycket i det som sägs - att det vore önskvärt att sänka åldersgränsen. Men det är rimligt av en rad olika skäl, inte minst av trafiksäkerhetsskäl, att man beaktar detta och får en synkronisering vad gäller åldersgränsen som taxiförare. Den åldersgränsen ligger också högre. Det är inte rimligt att man kan köra buss och framföra 60 personer vid 18 års ålder men att man för att köra taxi måste vara 21. Det är inte speciellt logiskt. Som EU-kritiker ska jag säga till er alla EU-vänner att ni har en viss förmåga att bråka med EU om det lilla. Har vi nu ett EU-direktiv i botten kan vi inte bara bortse från det, tyvärr, skulle jag vilja säga. Så ser det ut. Man säger specifikt i direktivet vad detta ska omfatta. Det ska handla om yrkesmässig trafik, och så skriver man uttryckligen att det inte ska gälla icke-kommersiell trafik, till exempel om någon skjutsar sina barn till en friskola. Då kan vi inte sitta här och säga: Vi tycker nog att det ska omfatta även det. Direktivet säger uttryckligen att så inte är fallet. Då får vi fundera på hur vi möjligtvis ska komma till rätta med det på annat sätt. När det gäller utbildningen förstår jag inte riktigt varför vi hanterar det i trafikutskottet, säger jag som är ersättare i utbildningsutskottet. Vad ska man undervisas i och inte på gymnasieskolan? Kvalificerad yrkesutbildning och så vidare borde rimligtvis hanteras av utbildningsutskottet snarare än av trafikutskottet. Men även här konstaterar jag att utskottsmajoriteten i sitt svar hänvisar till att det pågår ett arbete på det här området. Det innebär i princip att man inte säger att det här är oviktigt, utan arbete pågår. Det är i det här fallet rimligt att man avvaktar och ser vad man kommer fram till i dessa avseenden. Socialdemokraternas reservation mynnar ut i en första att-sats, där man skriver: Mot bakgrund av ovanstående föreslår utskottet att riksdagen antar regeringens förslag, alltså att man går med på det lagförslag om ligger. Man bråkar egentligen inte om huvudinriktningen, utan man vill ha vissa förändringar. Då kanske man skulle ha gjort ett särskilt yttrande i stället för att reservera sig. Det är ju märkligt att reservera sig mot någonting som man egentligen håller med om. Skulle man ha velat ha vissa tillägg kunde man ha lagt fram det som ett särskilt yttrande. Med anledning av det som jag nu har sagt yrkar jag för ovanlighetens skull bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på samtliga reservationer.

Anf. 134 Claes-Göran Brandin (S)

Herr talman! Mycket kort vill jag ta upp frågan som Sten Bergheden ställde, varför vi inte har gjort någonting. Men EU-direktiven har ju inte medgivit det. Man kan inte bara kasta ur sig något sådant och det sedan ska stå oemotsagt. Det är därför som jag begär ordet och säger att vi säkert hade velat göra något om vi hade haft möjlighet. Sedan var detta med Skövde ett dåligt argument. Jag tror på bussbolagen och deras sätt att hantera sina chaufförer. Om det är sådana linjer som i exempelvis Skövde - nu ska vi inte bli bypolitiker på något sätt - sätter man naturligtvis de garvade chaufförerna att köra. Där sätter man inga 18-åringar. Jag har större tilltro till bussbranschen än vad Sten och Moderaterna har.

Anf. 135 Peter Pedersen (V)

Herr talman! Jag ber om ursäkt. Jag lyckades bläddra fram fel sida när jag skulle citera Socialdemokraterna. För protokollets skull vill jag bara läsa upp vad Socialdemokraterna avslutar med i sin första reservation: "I avvaktan på att regeringen snarast återkommer med förslag till förändrad lagstiftning i enlighet med vad vi förordat bör de av regeringen framlagda lagförslagen antas av riksdagen." Det finns alltså en stor enighet. Jag bedömer fortfarande att de argument och de synpunkter som Socialdemokraterna har anfört kommer att beaktas i de utredningar och det arbete som redan pågår. Det var det som jag ville ha med i protokollet.

Beslut

Ny lag om kompetens hos yrkesförare (TU3)

En ny lag om kompetens hos yrkesförare börjar gälla den 1 januari 2008. Lagen gäller för tunga godstransporter och persontransporter med buss som förvärvsmässigt sker på vägar i Sverige. Lagen innehåller bestämmelser om grundläggande kompetens och fortbildning för förare. Lagen innehåller även bestämmelser om utbildning. Den grundläggande kompetensen ska förvärvas genom en grundutbildning som avslutas med prov. Kompetensen ska även kunna förvärvas genom en förkortad grundutbildning. För att föraren ska behålla sin kompetens krävs det att han eller hon genomgår återkommande fortbildningar. Den nya lagen om yrkesförarkompetens ska börja tillämpas från den 10 september 2008 för förare som utför persontransporter och från den 10 september 2009 för förare som utför godstransporter. Lagändringarna görs med anledning av EU:s yrkesförardirektiv.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.