Kommissionens arbetsprogram 2015

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 2 juli 2022

Utlåtande: Kommissionens arbetsprogram 2015

Utlåtande 2014/15:UU4

EU-kommissionens arbetsprogram 2015 (UU4)

Riksdagens utrikesutskott har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2015, som innehåller de politiska prioriteringarna för året. Utrikesutskottet välkomnar kommissionens arbetsprogram och instämmer i att frågor som till exempel sysselsättning, tillväxt, den inre marknaden, energi, klimat och att EU ska bli en starkare global aktör är centrala. Samtidigt noterar utskottet att frågor som jämställdhet, utvidgningsprocessen, forskning och innovation har fått begränsat utrymme i programmet. Utskottet anser att det är viktigt att även dessa frågor lyfts fram i kommissionens arbete.

Utrikesutskottet stödjer kommissionens inriktning för en ekonomisk återhämtning i Europa och anser att det är viktigt att nå ett ambitiöst frihandelsavtal med USA utan att möjligheten att stärka skyddet för miljön, löntagarna eller människors och djurs hälsa försämras. Utskottet vill också framhålla vikten av öppenhet och välkomnar att kommissionen vill stärka insyn och ansvarsutkrävande i EU:s verksamhet. Riksdagen lade programmet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.