Till innehåll på sidan

Interparlamentariska unionen

Debatt om förslag 2 juni 2022
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 2

Anf. 16 Dag Larsson (S)

Interparlamentariska unionen

Herr ålderspresident! Det här är ett ärende som jag inte tror kommer att vålla så oerhört mycket diskrepans mellan de olika politiska partierna. Det är snarast tvärtom - en väldigt stor enighet.

Interparlamentariska unionen är en av världens äldsta internationella organisationer, grundad redan 1889. Det som kännetecknar denna organisation är bland annat att alla världens parlament utom det amerikanska är medlemmar. Det är en arena för diskussion och för idéutbyte både mellan helgon och antitesen till helgon. Alla världens parlament finns på plats, både de vi älskar och känner oss befryndade med och de som man kan tycka är väldigt märkliga och som dessutom representerar avskyvärda regimer.

Ibland har det förts en diskussion huruvida Sverige ska vara med i Interparlamentariska unionen, just mot bakgrund av att skurkarna sitter med i samma rum. Efter diskussioner med bland annat utrikesutskottet har detta lett oss fram till att vi trots allt ska vara med. Vi har tidigare kunnat göra värdefulla insatser för hbtqi. Bland annat i länder där man så att säga inte får älska den man vill har vi via Interparlamentariska unionen kunnat genomföra arrangemang, till exempel i Qatar i Persiska viken.

För ett tag sedan var vi flera IPU-delegater som deltog på ett stort möte i Indonesien. Detta var precis i samband med att kriget i Ukraina hade brutit ut. Det var nyttigt för representanterna för de olika politiska partier som ingår i Interparlamentariska unionen att vara där, vågar jag påstå. Vi tycker självfallet att kriget i Ukraina är fruktansvärt och att det är ryssarna som ska fördömas för det övergrepp på folkrätten som kriget innebär. Men helt plötsligt märkte vi att andra parlamentariker från andra delar av världen hade en helt annorlunda syn. De försvarade Ryssland och tyckte att hela kriget i Ukraina är en amerikansk konspiration. Då kunde vi ta diskussionen med dessa människor som har förstått världen på det sättet. Det var nyttigt att möta dem där, sida vid sida.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Interparlamentariska unionen

Den svenska delegationen leds av Cecilia Widegren från Moderata samlingspartiet. Nu är inte Cecilia här i salen, även om jag vet att hon hade begärt ordet. Men jag vill ändå ge Cecilia en eloge. Jag tycker att hon leder delegationen med excellens och att hon lägger ned ett fantastiskt jobb. Det är ett mycket gott samarbete, oavsett partibok och annat. Vi arbetar och slåss tillsammans för våra värderingar och ideal, samtidigt som vi realistiskt sett inser att det finns en lång rad länder som ser väldigt märkliga ut.

(Applåder)


Anf. 17 Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Herr ålderspresident! Putins barbariska invasion av Ukraina visar att världen är på väg in i en ny tidsålder, en tidsålder som är präglad mer av konflikt och multipolaritet. I en sådan tidsålder tror jag och Sverigedemokraterna att multilaterala organisationer som IPU, som är väldigt tydligt inriktade på fredsarbete och som erbjuder ett helt unikt forum för debatt och dialog mellan olika stridande parter, är väldigt viktiga.

Jag är stolt över att ha varit en del av IPU-delegationen under de senaste fyra åren. Det är första gången som Sverigedemokraterna har ingått i delegationen. Vi har en bra dialog och ett nära samarbete mellan partierna.

Jag tror att det skulle vara terapeutiskt för många medborgare att ta del av IPU-delegationens arbete. I den nationella debatten kan man ibland få intrycket av att de olika partierna står otroligt långt ifrån varandra, att vissa partier inte står upp för mänskliga rättigheter eller demokrati. Den typen av anklagelser slängs ofta omkring i debatten.

Men det faktum att vi unisont gemensamt har stått upp för demokrati och mänskliga rättigheter i alla frågor i IPU-delegationen visar på motsatsen. Vi är svenskar, demokrater och vi står alla upp för grundläggande mänskliga rättigheter. Att tillsammans med mina kollegor från Socialdemokraterna och Moderaterna ha fått arbeta för detta har varit intressant, lärorikt och viktigt.

IPU är en organisation som vid sidan av att erbjuda ett unikt forum för debatt och dialog också gör mycket goda insatser för mänskliga rättigheter. Jag är särskilt imponerad av IPU:s arbete när det gäller att stå upp för förföljda och förtryckta parlamentariker runt om i världen. Om parlamentariker inte kan verka, om yttrandefriheten inte upprätthålls, om parlamentariker fängslas för att de uttrycker de åsikter som väljarna har gett dem mandat att uttrycka, då är demokratin i grund och botten hotad. Det arbete som IPU gör att motverka detta är hedervärt och imponerande.

Interparlamentariska unionen

Med detta sagt är IPU inte en felfri organisation. Det är en organisation som består av en majoritet av länder som inte är fullvärdiga demokratier, och det finns andra brister i organisationen också. Det är bra att Sverige bidrar ekonomiskt till organisationen, men jag är skeptisk till att vi bidrar i så exceptionellt hög grad jämfört med genomsnittet av medlemsländerna i IPU. Det gäller i synnerhet med tanke på de enorma behov som finns i Sverige efter åtta år av rödgrönt vanstyre av landet. Barn tvingas frysa på vintern på grund av de skenande elpriserna, människor tvingas avstå läkarbesök, vård och mediciner på grund av de skenande drivmedelspriserna och människor är alltmer otrygga i ljuset av den skenande brottsligheten. Vi i Sverigedemokraterna anser att vi behöver vända på varenda sten för att se till att stärka tryggheten och välfärden för framför allt vår egna befolkning, samtidigt som vi givetvis ska leva upp till våra internationella åtaganden och fortsätta stödja organisationer som IPU. Organisationen är också en jätteviktig arena för nordiskt samarbete. Jag är mycket imponerad av hur det nordiska samarbetet inom IPU ser ut.

Med dessa ord vill jag också, likt min kollega Dag Larsson, avsluta med att rikta ett tack till vår delegationsledare Cecilia Widegren. Cecilia har sett till att Sverige har haft tyngd i dessa sammanhang, och hon har sett till att delegationen i IPU har agerat mer effektivt än någonsin i vårt gemensamma arbete för att stärka fred, demokrati och mänskliga rättigheter i världen.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 11.)

Beslut

Interparlamentariska unionens arbete under 2021 (UU14)

Interparlamentariska unionen är världens äldsta multilaterala organisation. IPU grundades 1889 med syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. I dag är 179 nationella parlament medlemmar. I en redogörelse från den svenska IPU-delegationen redovisar ledamöterna för IPU:s arbete och verksamhet under 2021. Under 2021 arbetade IPU fram en ny strategi för sitt multilaterala arbete. Strategin anger fem mål för organisationen som ska styra och vägleda IPU:s arbete under åren 2022-2026. Dessa mål är:

  • Bygga effektiva och bemyndigade parlament.
  • Främja inkluderande och representativa parlament.
  • Stödja motståndskraftiga och innovativa parlament.
  • Fungera som en katalysator för kollektiva parlamentariska åtgärder.
  • Stärka IPU:s ansvarsutkrävande.

Riksdagens beslut innebär att IPU-redogörelsen läggs till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut
Riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.