Till innehåll på sidan

Interparlamentariska unionen (IPU)

Debatt om förslag 19 april 2018
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 1

Anf. 133 Krister Örnfjäder (S)

Herr talman! Man måste ju ta tillfället i akt och försöka att så gott det går sprida så mycket kunskap man kan om organisationen Interparlamentariska unionen. Detta är sista chansen under den här valperioden, så jag tänkte skicka med lite information till dem som ska komma härefter framåt hösten - så att de har någonting med sig och förhoppningsvis en större förståelse för vad detta innebär. Därför ska jag börja med att försöka vara lite pedagogisk, herr talman, med en förhoppning om att fortsättning följer.

Riksdagens IPU-delegation har under mandatperioden 2014-2018 följande sammansättning:

ordförande Krister Örnfjäder

förste vice ordförande Anti Avsan (M)

andre vice ordförande Monica Green (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Teres Lindberg (S).

Samtliga av IPU-delegationens medlemmar har framträdande poster inom IPU:s permanenta kommittéer och arbetsgrupper.

Jag har haft förmånen att vara internrevisor och även ordförande för IPU:s parlamentariska styrgrupp för WTO-frågor. Förste vice ordförande Anti Avsan är ordförande för IPU:s permanenta kommitté för FN-frågor och medlem av den rådgivande arbetsgruppen för motverkande av terrorism och våldsam extremism, som har instiftats under året i samarbete mellan IPU och United Nations Office on Drugs and Crime. Andre vice ordförande Monica Green är medlem av IPU:s kommitté för främjande av respekt för internationell humanitär rätt. Ulrika Karlsson är medlem av IPU:s rådgivande arbetsgrupp för hälsofrågor. Teres Lindberg är styrelsemedlem i IPU:s permanenta kommitté för hållbar utveckling, finans och handel.

Det var en lång uppräkning, och jag vill nu bara försöka förklara att detta inte är en tillfällighet. Man kan säga att arbetet påbörjades 2006 i och med att vi fick en permanent delegation på fem personer. Den permanenta delegationen har lyckats göra avtryck inom ramen för IPU:s organisation, och de avtrycken har i sin tur gjort det möjligt för dessa personer att få uppdrag. Många andra länder har kvar det gamla system som vi en gång i tiden hade, där man hela tiden byter ut folk. Det gör det svårt för ett land att göra avtryck, och då är det svårt att få positioner.

Jag vill med denna inledning säga följande: Själv kommer jag inte att kandidera, och inte heller Anti Avsan och Monica Green, men jag hoppas verkligen att de som kommer efter oss till hösten ska kunna - tillsammans med de två övriga ledamöterna - hamna i motsvarande situation som vi har haft förmånen att befinna oss i under den här perioden.

Herr talman! Under 2017 har delegationsmöten hållits vid flera tillfällen. Mötena har till stor del ägnats åt substansfrågor och förberedelser inför IPU:s två årliga församlingsmöten.

Interparlamentariska unionen (IPU)

Den svenska IPU-delegationen utgör också styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp som har förmånen att förvalta Stiftelsen Braathens fond. Interparlamentariska gruppen höll också sitt sedvanliga årsmöte under året. IPU-delegationen har under året arrangerat flera seminarier i riksdagen för att belysa aktuella frågor.

Det huvudsakliga arbetet inom IPU och för den svenska delegationen utförs inför och under de två årliga församlingarna.

Herr talman! IPU har numera 178 medlemsländer. Det är alltså 15 mindre än FN har - om jag är rätt underrättad. Det är inget självändamål, utan det visar på en styrka i vårt arbete och gör det möjligt att förhoppningsvis utvidga och förbättra demokratin i världen och i parlamenten.

Frågor som har varit i fokus under 2017 har bland annat handlat om att minska ojämlikheter och bidra till ökad välfärd för alla med koppling till hållbarhetsmål 10, parlamentens roll vad gäller ingripande i suveräna staters inre angelägenheter vid allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och ökat internationellt samarbete kring Agenda 2030-målen, med särskild tonvikt på inkluderingen av kvinnor som katalysatorer för ekonomisk utveckling.

IPU har också behandlat frågor om situationen för minoritetsbefolkningen rohingya, främjande av kulturell mångfald och fred genom dialog mellan olika kulturer, religioner och trosinriktningar, cybersäkerhet, spridning av kärnvapen och den privata sektorns roll i främjandet av förnybar energi.

Som ni märker av den uppräkningen har uppdraget utvidgats betydligt sedan organisationen bildades för 125 år sedan. Det är på både gott och ont. Det innebär att ambitionerna hos medlemsländerna har ökat. Men för att kunna göra det här måste man också ha muskler. Med muskler menar jag personal men i slutänden också ekonomiska resurser. Man kan säga att önskemålen vida överstiger tillgången på kapital. Och det är något som vi behöver jobba med långsiktigt.

Sverige har ingenting att skämmas för när det gäller de förhållandena. Med hjälp av Sidastöd har vi kommit i en situation där vi kan hjälpa organisationen med 10 procent av deras budget. Vi är alltså en stormakt i organisationen. Därför är det ännu mer nödvändigt att se till att vi har personer på positioner som leder till att vi på goda grunder kan tycka att det är väl investerade pengar.

Herr talman! Den svenska IPU-delegationen har fortsatt att hålla en hög ambitionsnivå. Det har inkluderat ett aktivt deltagande i framtagandet av resolutioner och i kommittéer och arbetsgrupper i samband med IPU:s årliga vår- och höstförsamlingar. De har under 2017 ägt rum i Dhaka, där vi hade förmånen att ha med talmannen som vår ledare, och i Sankt Petersburg, Ryssland.

År 2017 var det också 125 år sedan Sveriges riksdag blev medlem i IPU, och det 125-åriga medlemskapet i organisationen har under året uppmärksammats genom olika aktiviteter i riksdagen. En aktivitet var att skapa den här boken, som jag nu visar för kammarens ledamöter. Den är inte ny, utan den är moderniserad och uppdaterad. Jag tänkte rent symboliskt överlämna den till talmannen, med en extra sidhänvisning. Jag rekommenderar sidan 8. Inte utan anledning - jag tror att talmannen kommer att känna igen sig.

Interparlamentariska unionen (IPU)

Delegationen avser att under 2018 fortsätta att arbeta aktivt för demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet, internationell fred och säkerhet, hållbar utveckling och inte minst samarbetet med FN, som står högt på dagordningen.

Jag vill tacka alla som jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med, i den här organisationen och här i riksdagen, både förtroendevalda och anställda. Jag vill speciellt nämna Helena Lundstedt och Björn Sondén, som är de som för närvarande hjälper oss att lyckas så väl.

Jag vill tacka så mycket för den här tiden. Jag önskar dem som blir valda till hösten all lycka. Jag tror - där får väl talmannen hjälpa till - att de har förutsättningar att lyckas. Men vi vore tacksamma om vi slapp byta personal. Det skulle underlätta skiftet betydligt.

(Applåder)

(TALMANNEN: Talmannen instämmer i de goda orden.)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 25 april.)

Beslut

Interparlamentariska unionens arbete under 2017 har granskats (UU16)

Riksdagen har behandlat riksdagsstyrelsens redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och den svenska IPU-delegationens arbete under 2017. IPU arbetar för fred och mellanfolkligt samarbete. I uppgifterna ingår att främja kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och att verka för de parlamentariska institutionernas utveckling. 178 nationella parlament är idag medlemmar i IPU. Sveriges riksdag är en av medlemmarna och deltar i arbetet genom riksdagens IPU-delegation. 2017 var det 125 år sedan Sveriges riksdag blev medlem i IPU.

Riksdagen anser att riksdagens parlamentariska delegationer bör verka för demokrati och mänskliga rättigheter och arbeta för att stärka parlamentens roll. Riksdagen välkomnar därför IPU-delegationens arbete under 2017. IPU har bland annat arbetat för att minska ojämlikheter och bidra till ökad välfärd för alla kopplat till FN:s hållbarhetsmål om ökad jämlikhet. Andra frågor som IPU arbetat med är parlamentens roll vad gäller ingripande i självständiga staters inre angelägenheter vid allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och frågan om situationen för minoritetsbefolkningen rohingya i norra Myanmar.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Redogörelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.