Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Uppmaningar till regeringen om hälso- och sjukvården (SoU15)

Riksdagen har behandlat cirka 430 förslag om hälso- och sjukvård i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Några av motionsförslagen ligger till grund för ett antal uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, som riksdagen beslutade att rikta till regeringen. Tillkännagivandena handlar om att

  • stärka den medicinska kompetensen och personalförsörjningen inom äldreomsorgen
  • ha ett större fokus på barn i anhörigstödet inom hälso- och sjukvården
  • utreda hur ett nationellt kompetenscentrum för sjukdomen ME kan inrättas
  • förstärka de tidiga insatserna för psykisk hälsa inom primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
  • följa upp och analysera arbetet med en jämställd vård och bland annat föreslå konkreta åtgärder
  • öka kunskapen om patientens delaktighet, så kallat brukarinflytande, hos kommuner, regioner och andra myndigheter
  • skapa förutsättningar för minskade vårdköer genom utökad samverkan mellan sjukvården och Försäkringskassan.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag.