Till innehåll på sidan

Förvalsalternativet inom premiepensionen

Debatt om förslag 23 november 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 13

Anf. 8 Kalle Olsson (S)

Herr talman! Vi debatterar nu socialförsäkringsutskottets betänkande Förvalsalternativet inom premiepensionen. Där behandlas regleringen av Sjunde AP-fonden och förvaltningen av premiepensionen åt dem som inte själva har valt fonder för sin premiepension, det vill säga det så kallade förvalsalternativet.

Sjunde AP-fonden är den största aktören inom premiepensionssystemet. Vid utgången av 2021 förvaltade fonden 970 miljarder, alltså närmare två tredjedelar av de totala tillgångarna i systemet.

Förslagen i betänkandet innebär bland annat att Sjunde AP-fonden får större möjligheter att placera medel i vissa slags tillgångar och att målet för Sjunde AP-fondens fondförvaltning även i fortsättningen kommer att vara detsamma som målet för premiepensionssystemet i stort, det vill säga ett sparande av hög kvalitet som ska ge trygga pensioner.

Vidare införs också ett hållbarhetsmål för Sjunde AP-fonden som innebär att förvaltningen ska ske på ett som man säger föredömligt sätt. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet för placeringsverksamheten.

Förvalsalternativet inom premiepensionen

Denna nya inriktning ligger helt i linje med de förändringar som sedan tidigare gjorts i Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fondens placeringsregler. Exempelvis meddelade Första AP-fonden häromåret att de avinvesterar i bolag med fossil verksamhet eftersom ledningens bedömning var att investeringar i kol, olje- och gasindustri kan medföra högre finansiell risk och en negativ klimatriskexponering.

Sammantaget har vi över tid sett att Första-Fjärde AP-fonden har minskat sina koldioxidavtryck kraftigt, och det förhållandet att takten i minskningen har ökat efter att de nya placeringsreglerna trädde i kraft visar att den nya fokuseringen på hållbarhetsarbete har gett frukt.

De skärpta skrivningarna om föredömlig förvaltning är sprungna ur den överenskommelse som fem partier i Pensionsgruppen ingick redan 2017. Betänkandet bottnar alltså i en bred politisk samsyn, vilket känns extra viktigt att påminna om i dag när ingen, allra minst vad det verkar regeringen själv, riktigt vet vad som kommer att hända härnäst när det gäller pensionerna - efter närmare tre decenniers nära politisk samverkan om dessa.

Herr talman! Det finns givetvis också ett stort värde i att vi nu politiskt markerar ett större hållbarhetsansvar även för Sjunde AP-fonden. Man kan dock fråga sig vad det är värt i ljuset av den nya klimatfientliga väg som regeringen har slagit in på.

Politiskt ledarskap är avgörande för att vi ska klara omställningen till ett mer socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Det går inte att bortse från att ledningarna i AP-fonderna eller näringslivet i stort hör samma sak som alla vi andra hör när finansministern avmätt konstaterar att om vi inte klarar klimatmålen så gör vi inte det. Man undrar vad regeringens reaktion blir för den händelse att Sjunde AP-fonden inte klarar hållbarhetsmålen. Vad kommer vi att möta då? En likgiltig axelryckning?

Herr talman! Risken är överhängande att det blir vi andra riksdagspartier som får bevaka att de hållbarhetsmål vi fastslår inte blir mer än vackra ord på ett papper.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 9 Ilona Szatmári Waldau (V)

Herr talman! Sjunde AP-fonden är som sagt den statliga fond som placerar pensionspengarna åt den som inte själv har valt en fond i premiepensionssystemet. Många avstår från att välja vem som ska placera pensionspengarna, kanske för att man inte själv vill hålla koll på fonder eller för att man helt enkelt inte gillar premiepensionssystemet. Genom åren, sedan premiepensionssystemet infördes, innebär det att de som avstått från att själv välja fond har haft sina pensionspengar i såväl kol- som oljeföretag.

Det är positivt att Sjunde AP-fonden numera arbetar med hållbarhet genom att öka exponeringen mot gröna obligationer och att man avyttrat bolag som bedöms sakna omställningsplaner i linje med Parisavtalet, främst inom kolindustrin.

Men det räcker inte att avyttra bolag inom kolindustrin. AP-fonderna, Sjunde såväl som de andra, måste gå längre. Samtidigt som Sjunde AP-fonden avyttrade dessa bolag köpte man under 2021 fler aktier i vissa svartlistade bolag, enligt en granskning som Sveriges Radio publicerade i maj i år.

Herr talman! Riksdagens majoritet har tidigare slagit fast att hållbarhetsarbetet för Första-Fjärde AP-fonden är ändamålsenligt i förhållande till fondernas uppdrag. Men fondernas uppdrag är inte tillräckligt tydligt när det gäller hållbarhetsarbetet. Det märks inte minst på att fonderna tolkar hållbarhetsuppdraget så olika.

Medan några fonder exempelvis har sålt sina innehav i bolag som är involverade i produktion av kärnvapen väljer en att behålla ett sådant innehav, och några AP-fonder har avvecklat sina innehav i fossil verksamhet medan andra har det kvar. Sjunde AP-fonden hör till de fonder som inte bara har kvar innehav i fossil verksamhet utan också har utökat det.

Flera av AP-fonderna har investerat i det företag som tidigare hette Lundin Energy, där företrädare för företaget är åtalade för medhjälp till folkrättsbrott.

AP-fonderna har investerat i företag som är involverade i fossilgasprojekt som bedöms få stora konsekvenser för klimatet och den marina miljön och som innebär tvångsförflyttning av lokalbefolkning. En AP-fond har investerat i ett bolag som äger en kolgruva och har anmälts till OECD för övergrepp mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring.

Genom köp av statsobligationer lånar AP-fonderna dessutom ut pengar till flera diktaturer.

Listan på oetiska placeringar kan förstås göras längre, men trots det har en riksdagsmajoritet slagit fast att hållbarhetsarbetet är ändamålsenligt.

Första-Fjärde AP-fonden har samma riktlinjer men tolkar dem olika. Ett par har, som jag tidigare nämnt, avvecklat sitt innehav i till exempel företag inom fossilindustrin medan andra behåller sitt innehav för att, som de säger, kunna påverka företagen, vilket bland andra Sjunde AP-fonden menar. Ett av de företag Sjunde AP-fonden investerat i är det saudiska statliga oljebolaget Saudi Aramco, vilket är världens största fossilbolag och tillika det bolag som släppt ut mest koldioxid genom historien.

I fallet med Lundin Energy, som Sjunde AP-fonden utökade sitt innehav i förra året, skulle det vara intressant att få veta på vilket sätt de AP-fonder som har eller har haft innehav påverkade i samband med folkrättsbrotten. Jag har ställt frågan men inte fått svar.

Eftersom AP-fonderna tolkar riktlinjerna så olika borde riktlinjerna vara tydligare och skärpas.

Ett annat problem med riktlinjerna är att målet om långsiktigt hög avkastning är överordnat målet om hållbara investeringar. Även här verkar fonderna göra olika tolkningar om vilka investeringar som både är hållbara och ger långsiktigt hög avkastning eftersom några har avvecklat innehav i till exempel fossil verksamhet medan andra har behållit det.

I september i år, alltså för ungefär två månader sedan, menade företrädare för Sjunde AP-fonden i en debattartikel att det är bekymmersamt att så många opinionsbildare anser att hållbara investerare bör undvika bolag som är djupt rotade i den fossila ekonomin. Det är genom att vi som ägare ställer krav som vi kan tvinga fram förändringar, hävdade de. Greenpeace frågade med rätta i en replik hur Sjunde AP-fonden genom sitt innehav i saudiska statens oljebolag ska kunna ställa krav och åstadkomma förändring.

Jag menar att det måste ställas tuffare krav på alla AP-fonder när det gäller miljö och etik. Investeringar i exempelvis saudiska statens oljebolag borde inte vara ett möjligt alternativ.

Herr talman! I Vänsterpartiets följdmotion föreslår vi att miljömässiga och etiska hänsyn ska likställas med målet om hög avkastning, att fonden inte ska göra några nyinvesteringar i kol, olja eller fossilgas, att fonden ska divestera befintliga innehav i fossilindustrin inom två år, att fonden ska ha kvantitativa mål för investeringar i förnybar energi och att fonden inte ska investera i bolag som använder skatteparadis för att undgå beskattning.

Dessa förslag har vi även när det gäller övriga AP-fonder. Det räcker inte att ge Sjunde AP-fonden samma hållbarhetskriterier som övriga fonder när vi vet att bolagen tolkar kriterierna så olika.

Det finns ingen motsättning mellan att göra hållbara investeringar och att ha en hög avkastning. Det har de fonder som har avvecklat aktier i fossil verksamhet visat. Därför borde målen likställas och hållbarhet inte vara underordnat avkastning.

Herr talman! Verkligheten visar att regelverket för samtliga AP-fonder behöver skärpas så att svenska folkets pensionsinvesteringar arbetar för en mer hållbar värld. Jag yrkar därför bifall till reservationen som ger Sjunde AP-fonden tydligare riktlinjer när det gäller hållbara investeringar.

Svenska folkets pensionsmedel borde investeras i hållbar utveckling och inte i fossil verksamhet.


Anf. 10 Daniel Persson (SD)

Herr talman! För oss sverigedemokrater är det viktigt att vårt pensionssystem är robust och tryggt. Sjunde AP-fonden ska erbjuda kostnadseffektiva statliga placeringsalternativ som bidrar till att sparare får en långsiktigt bra avkastning på sitt premiepensionssparande.

Låt oss titta i backspegeln. När det allmänna valet närmar sig och valrörelsen drar igång brukar frågor om pensionen segla upp. Så även i den senaste valrörelsen. Det blev också lite grann av en budgivning i pensionsfrågan. Till slut fick den föregående regeringen igenom sitt förslag om garantitillägget, men moderater, sverigedemokrater, kristdemokrater och liberaler lade fram ett motförslag. Det blev en ganska hård debatt och strid om frågan.

Att hantera pensionsfrågor på det sättet riskerar att bryta ned systemets långsiktiga stabilitet. Jag är försiktigt positiv till att Ulf Kristersson i sin regeringsförklaring kom med besked om att samtliga partier kommer att bjudas in till blocköverskridande samtal om pensioner. Samtal är bra, men vi sverigedemokrater är besvikna över att vi inte har blivit inbjudna till Pensionsgruppen än.

Pensionsgruppen är alltså en parlamentarisk arbetsgrupp som består av representanter för partiet som står bakom 1994 års pensionsöverenskommelse. Mycket har hänt sedan dess. Pensionsgruppen är ändå en ganska gammal konstruktion, så det borde vara dags för omtag och att samtliga partier ska ingå i gruppen. Min förhoppning är ändå att vi ska vara någorlunda överens om pensionerna med vägar framåt som håller över tid och att vi ska slippa budgivningen från valrörelsen. Det finns andra frågor som vi partier emellanåt kan träta om. Så en viss optimism känner jag för Pensionsgruppens framtid och hantering av pensionerna framgent.

Det finns vidare flera positiva inslag i Tidöavtalet som kommer att beröra pensionerna, till exempel sänkt skatt på pensionsinkomst. Det ska tas fram förslag på hur pensionärers ekonomi kan stärkas och valfriheten värnas.

Premiepensionen är grunden i en socialförsäkring vars syfte är att ge ekonomisk trygghet under ålderdomen. Intjänade pengar placeras i fonder. Premiepensionen är en del av det allmänna pensionssystemet. Även för dem som inte har gjort ett aktivt val för sin premiepension, som får sitt sparande förvaltat av Sjunde AP-fonden, ska sparandet kännetecknas av hög kvalitet som ger trygg pension. Sjunde AP-fonden har som enda uppgift att förvalta premiepensionsmedel för svenska folket.

När det gäller det nya målet är det tydligare att premiepensionssystemet ska erbjuda ett pensionssparande av hög kvalitet som ger en trygg pension. Förvaltningen ska ske i spararnas intresse. Pensionssparandets fonderade medel ska ge en avkastning som är tydligt högre än förändring av inkomstindex men utan att ge garantier för avkastning. Framgent ska avkastningsmålet ha en minskad betydelse till förmån för förutsägbara och stabila utbetalningar över tid, vilket blir en trygghet för pensionsspararna.

När det gäller förslaget om förvaltning ska Sjunde AP-fonden fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande utan att ge avkall på det övergripande målet för placeringsverksamheten. Det primära är att spararna får en långsiktigt bra avkastning på sitt premiepensionssparande. Förslaget är rimligt och välbalanserat, och det ska inte vara mer detaljerat utformat. Vidare framgår i Sjunde AP-fondens klimathandlingsplan hur fonden ska leva upp till Parisavtalet.

Målet om föredömlig förvaltning innebär att det ställs minst lika höga krav på Sjunde AP-fonden som på övriga fonder på fondtorget. Det är redan tuffa krav som ställs på torget, och det är bra att Sjunde AP-fonden inte får hårdare krav när det gäller föredömlig förvaltning i fråga om hållbarhet så att det blir samma spelregler.

Sammantaget ska de samhällsekonomiska effekterna och effekterna för pensionsspararna bli positiva eftersom förutsättningarna förbättras för goda pensionsutfall inom förvalsalternativet. Vidare ska effekterna för en hållbar utveckling bli positiva.

Utskottets förslag förväntas inte medföra några direkta offentligfinansiella effekter. Återigen yrkar jag bifall till utskottets förslag.


Anf. 11 Kalle Olsson (S)

Herr talman! Det var bara några veckor sedan som en sverigedemokrat i den här kammaren, i den talarstolen, argumenterade med emfas för att Sverige borde investera i kolkraftverk i fattiga länder. Det vore en del i lösningen på klimatutmaningen.

Min enkla fråga till Daniel Persson är om det är en bra idé. Borde vi ta delar av Sjunde AP-fondens 970 miljarder och göra den typen av investeringar? Vore det en klok klimatpolitik?


Anf. 12 Daniel Persson (SD)

Herr talman! Jag tackar ledamoten för frågan.

Det här förslaget tycker jag är väl balanserat när det gäller målen för hållbarhet och det övergripande målet för placeringsverksamhet. Det är dem vi ska utgå från.

Pensionsspararnas fonderade medel ska ge en avkastning som är tydligt högre än förändringar av inkomstindex. De ska ge förutsägbara och stabila utbetalningar över tid. Det är viktigt, och vi ställer oss bakom detta.

Det är alltså viktigt att ha stabila utbetalningar över tid. Det är viktigt för oss sverigedemokrater, och det är viktigt i synnerhet för våra pensionärer.


Anf. 13 Kalle Olsson (S)

Herr talman! Jag uppfattar inte att Daniel Persson svarar på min fråga.

Delar Daniel Persson uppfattningen att det kan vara klok klimatpolitik att ta våra pensionssparares medel och investera dem exempelvis i kolkraftverk i fattiga länder eller i annan fossil verksamhet i andra länder? Rimmar det med de hållbarhetsmål som vi diskuterar i dag?


Anf. 14 Daniel Persson (SD)

Herr talman! I förslaget om hur förvaltningen ska ske ska Sjunde APfonden fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas genom sina investeringar och ägande utan att ge avkall på det övergripande målet för placeringsverksamheten.

Det är ett rimligt och väl balanserat förslag. Som jag påpekade i mitt anförande framgår det i Sjunde AP-fondens klimathandlingsplan hur man ska leva upp till Parisavtalet.


Anf. 15 Ulrika Heindorff (M)

Herr talman! I dag debatterar vi förvalsalternativet inom premiepensionen. Det gäller tre ändringar på området, nämligen i socialförsäkringsbalken, i allmänna pensionsfonder och i lagen om Sjätte AP-fonden.

Ändringarna som görs innebär en reglering av Sjunde AP-fonden och förvaltning åt de personer som själva inte har gjort ett val i sin premiepension. Moderaterna ställer sig bakom propositionen.

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2 ½ procent av ens pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till just premiepensionen, som jag framöver kommer att kalla ppm. Man väljer själv om man vill placera pengarna genom fondval eller om man vill låta pengarna ligga kvar i det statliga förvalsalternativet.

Nu några ord om förvalsalternativets mål och utformning. Det nya målet för ppm trädde i kraft i juni i år. Bakgrunden till det är den pensionsöverenskommelse som gjordes 2017. Ibland tar det lite tid i politiken. Enligt det nya målet ska premiepensionssystemet erbjuda ett pensionssparande av hög kvalitet som ger en trygg pension.

Förvalsalternativet kan man säga är gjort som en samlad produkt där investeringsrisken justeras tydligt över tid efter personens ålder. Vid 56 års ålder får man gradvis större del räntor i portföljen.

Som jag nämnde inledningsvis förvaltar Sjunde AP-fonden ppm åt de individer som inte själva valt fonder för sin ppm. De ändringar som föreslås i propositionen avser större möjligheter att placera medel i vissa slags tillgångar.

Herr talman! I Tidöavtalet som är ingånget mellan samarbetspartierna finns en skrivning om hushållsekonomi där det fastslås att det ska tas fram förslag på hur pensionärers ekonomi kan stärkas och valfriheten värnas. Efter att ha spenderat fyra år inom ramen för socialutskottet och jobbat nästan uteslutande med seniorers frågor ser jag att just valfriheten för årsrika behöver värnas inom många områden - inom omsorg men också inom ekonomi. Genom det beslut vi fattar i dag kommer förhoppningsvis målet att uppfyllas om stärkt ekonomi. Vi får återkomma längre fram med fler förslag som också värnar valfriheten.

Sedan den moderatledda regeringen tillträdde har vi en äldreminister, vilket jag tycker är väldigt positivt. Det var något som min partiledare och numera tillika vår statsminister utlovade under valrörelsen och som blev verklighet efter valet. Äldreministern har även ansvar för socialförsäkringarna. Ministern har uttalat att det är viktigt att trygga ekonomin för dem som arbetat ett helt arbetsliv, och utformningen av ppm är en del i att trygga ekonomin.

Herr talman! Sverige har ett i grunden stabilt och väl fungerande pensionssystem. Men i takt med att vi lever allt längre behöver pensionssystemet justeras så att pensionerna inte sjunker. För Moderaterna är det helt avgörande att om man har arbetat ett helt arbetsliv och varit med och byggt Sverige ska man känna att det har lönat sig.

Eftersom frågan om pensionerna och pensionssystemet är långsiktig måste också grundprinciperna för pensionssystemet vara stabila och hålla över tid. Pensionen ska räcka till ett tryggt liv som pensionär, och det ska vara möjligt att höja sin pension genom flit och sparande.

Det är bra, herr talman, att det finns en bred majoritet bakom beslutet som vi kommer att fatta här i dag gällande förvalsalternativet inom ppm. Moderaterna välkomnar en bred uppslutning i dessa viktiga och långsiktiga frågor. Det här är den första debatten om pensionerna denna mandatperiod, men jag är helt övertygad om att det inte är den sista. Förhoppningsvis kan dessa viktiga beslut om pensionerna även i fortsättningen fattas av en bred majoritet i riksdagen.

(Applåder)


Anf. 16 Mauricio Rojas (L)

Herr talman! Proposition 2021/22:280 om förvalsalternativet inom premiepensionen, som Pensionsgruppen har ställt sig bakom, bör enligt min mening bifallas av riksdagen.

Vi liberaler ställer oss fullt ut bakom propositionens förslag om att förvalsalternativet inom premiepensionen ska utgöra ett pensionssparande av hög kvalitet som ger en trygg pension.

Vi ställer oss också bakom att ett mål om föredömlig fondförvaltning i fråga om hållbarhet införs för Sjunde AP-fonden.

Samtidigt är det vår bestämda uppfattning att riksdagen bör avstyrka Vänsterpartiets kommittémotion 2022/23:22 som också Miljöpartiet har ställt sig bakom.

Herr talman! Jag kommer att ägna resten av mitt anförande åt att förklara varför denna motion bör avslås. Det handlar om viktiga principiella överväganden som är värda att belysas med viss omsorg.

Motionen står i själva verket för ett sätt att se på relationen mellan medborgare och politiker där politikerna får alltmer makt att bestämma över medborgarnas liv och resurser. Det återspeglar väl Vänsterpartiets historia, ideologiska härstamning och allmänna inriktning, där politikens omfång och bestämmanderätt i praktiken ses som obegränsad.

Samtidigt måste jag erkänna att det förvånar mig en aning att Miljöpartiet kan ställa sig bakom ett sådant synsätt, vars ofrihetliga följder vi har kunnat bevittna varhelst det har härskat.

Det är viktigt, herr talman, att i detta sammanhang uppmärksamma att den följdmotion som vi behandlar i dag bygger på och i allt väsentligt upprepar det som sägs i en längre och mer argumenterande kommittémotion från Vänsterpartiet om AP-fonderna - motion 2021/22:463. Denna motion om AP-fonderna hjälper oss att bättre förstå både det egentliga syftet och det ideologiska perspektivet bakom båda motionerna.

I motionen sägs det rakt ut att AP-fonderna bör användas "som en del i en strategisk näringspolitik". Det är just för att kunna förverkliga visionen om en sådan strategisk näringspolitik som Vänsterpartiet vill likställa andra mål med det avkastningsmål som hittills har varit fondernas styrande princip.

I detta sammanhang finns det en viktig precisering att göra. Ifall de olika likställda målen skulle kollidera med varandra är Vänsterpartiets kommittémotion om AP-fonderna tydlig med att ange att det är avkastningsmålet som ska offras. Med andra ord är de olika målen likställda så länge de inte kolliderar eller kommer i konflikt med varandra. Eller, för att säga det med en parafras av George Orwells berömda formulering i den satiriska romanen Djurfarmen: Alla mål är jämlika, men några är mer jämlika än andra.

Herr talman! I den motion som vi diskuterar i dag benämns de andra mål som ska likställas med avkastningsmålet som "miljömässiga och etiska hänsyn". Men bakom denna till synes rätt summariska och oskyldiga beskrivning döljs, som redan påpekats, en mycket mer omfattande syn på hur fondernas medel ska användas.

I detta avseende är den redan citerade kommittémotionen om AP-fonderna klargörande. Där talas om att fondernas resurser ska användas utifrån "långsiktiga, samhällsekonomiska kriterier" som medför "ett långsiktigt ägaransvar i syfte att upprätthålla en hög sysselsättning och hållbar tillväxt".

Därför föreslår Vänsterpartiet bland annat att Första AP-fonden ska "omvandlas till en fond för samhällsnyttiga investeringar". Med andra ord ska pensionsfonderna omvandlas till ett redskap för att uppnå politiskt definierade mål om till exempel sysselsättning och något så opreciserat som "samhällsnyttiga investeringar". Allt detta inom ramen för den redan refererade strategiska näringspolitik som Vänsterpartiet på sikt vill genomföra.

Detta är, herr talman, ingenting annat än centralplaneringens väg.

Det handlar till syvende och sist om riktlinjer som i själva verket inte fäster minsta uppmärksamhet på avkastningsmålet och inte ens på bevarandet av värdet av medborgarnas pensionssparande och framtida pensioner. Det är så Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser på de tillgångar som tillhör medborgarna och ska säkra att staten kan klara av sitt åtagande gentemot befolkningen. Här är det förverkligandet av den egna politiska agendan som ska styra, oavsett konsekvenserna för pensionärerna.

Herr talman! Pensionssparandet får inte omvandlas till en arena där partierna på vänsterkanten försöker förverkliga sina förlegade drömmar och utopier om en planekonomi. Därför bör riksdagen avvisa det som står i Vänsterpartiets kommittémotion om förvalsalternativet inom premiepensionen.

Sammanfattningsvis, herr talman: Jag yrkar bifall till utskottets förslag, och jag yrkar avslag på reservationen.


Anf. 17 Ilona Szatmári Waldau (V)

Herr talman! Jag vet faktiskt inte riktigt var jag ska börja i den här repliken. Ska jag börja med att ledamoten tar ett förslag vi har som gäller en fond och applicerar det på hela AP-fondssystemet?

Eller ska jag börja med att han inte tycker att det är särskilt bra att också titta strategiskt näringslivspolitiskt på detta? Vi har ett förslag om att en fond ska göras om så att man ska kunna stödja nya, onoterade företag.

Eller ska jag möjligtvis börja med att ledamoten tycks vara helt ointresserad av att fonderna ska investera hållbart? Ledamoten tycker alltså att det är helt naturligt och bra att Sjunde AP-fonden har investerat i det saudiska statliga oljebolaget Saudi Aramco. Saudiarabien är kanske inte det mest demokratiska landet, och deras oljebolag är troligtvis inte heller det mest demokratiskt styrda. Och det är som sagt det bolag genom historien som släpper ut mest koldioxid. En kolgruva har anmälts till OECD för övergrepp mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring. Lokalbefolkningen tvångsförflyttas. Det blir stora konsekvenser för den marina miljön. Att vi vänder oss mot allt detta, som AP-fonderna i dag investerar i, försöker Mauricio Rojas få till någon typ av skadlig socialism.

Den här världen håller på att gå under. Vi har ett klimat att ta hand om. Då behöver våra pensionspengar jobba för ett bra klimat, och det påverkar inte avkastningen. Det har de fonder som avvecklat fossila innehav visat.


Anf. 18 Mauricio Rojas (L)

Herr talman! Jag kan inte hjälpa ledamoten att bestämma sig var hon ska börja eller vad hon ska utveckla; tyvärr kan jag inte säga mycket om det.

Det som är viktigt här är att vi inte ska använda pensionssparandet för denna typ av politiska syften, som sysselsättning eller andra opreciserade mål, så som Vänsterpartiet vill göra. Detta ligger också helt i linje med Vänsterpartiets ideologiska historia. Det är planekonomi, och det är politikerna och staten som ska bestämma. Det tycker inte jag.

Jag har dock inte sagt att jag är för investeringar i förskräckliga företag och så vidare, som ledamoten nämner. Det är därför vi fullt ut ställer oss bakom att det ska vara en föredömlig förvaltning av fonden, som givetvis ska ta hänsyn till miljömålen.

Men i Vänsterpartiets kommittémotion sägs till exempel: "Fonden ska divestera befintliga innehav i fossilindustrin." Det ska ske inom två år. Här sägs, herr talman, ingenting om att ta hänsyn till marknadsförhållandena. I vartenda seriöst förslag om detta sägs att man ska titta på hur det går på marknaden så att man inte förlorar pengar. Här finns inga sådana preciseringar.

Jag skulle gärna vilja att ledamoten förklarar varför ni inte bryr er om pensionssparandets värde när ni föreslår sådana här saker.


Anf. 19 Ilona Szatmári Waldau (V)

Herr talman! Jag börjar med den sista frågan. Jag har sagt detta flera gånger. Jag sa det i mitt anförande, och jag har sagt det i replikskiftet. Två av AP-fonderna har avvecklat allt innehav i fossila bolag. De uppfattar att detta är en del i att också få den bästa avkastningen.

Framför allt två bolag - Sjunde AP-fonden är ett av dem - menar att vi genom att investera i fossil energi påverkar bolagen. De har inte kunnat svara på hur de påverkar saudiska statens oljebolag positivt när det gäller fossila investeringar.

Det finns alltså ingen motsättning. Jag kan säga det hur många gånger som helst från talarstolen. Det finns ingen motsättning mellan en bra avkastning och att göra investeringar som inte är klimatskadliga.

Lite intressant är också att ledamoten Rojas säger att Vänsterpartiet vill ha planekonomi. Här står jag och säger att man ska investera i bra bolag. Hur kan ledamoten mena att det är planekonomi när Vänsterpartiet lägger fram förslag om vilka aktier man ska köpa? Planekonomi borde väl vara att avskaffa aktiehandel?

Jag tror att ledamoten Rojas i detta inlägg är helt ute och seglar. Hans syfte är bara att hacka på Vänsterpartiet, utan att egentligen ha någon som helst kunskap om detta ärende och våra åsikter i det och när det gäller AP-fonderna.


Anf. 20 Mauricio Rojas (L)

Herr talman! Att investera i bra bolag är väldigt viktigt. Planekonomi har aldrig gjort det. Det är därför alla planekonomier har kollapsat.

Som du, Ilona Szatmári Waldau, herr talmannen och vi alla mycket väl vet säger det planekonomiska tänkande som ni egentligen representerar att det är politikerna som ska bestämma mål för företagen, säga att vi ska divestera 20 procent och satsa på det ena eller det andra. Det har visat sig inte vara vägen till framgång. Vägen till framgång är det fria entreprenörskapet - människorna ute i samhället som fritt väljer. Vi ger bara ramarna så att de kan agera fritt på en marknad.

Ni kallar inte öppet denna väg för planekonomi i dag - det är klart att alla skulle skratta åt er i så fall. Men det ni säger om strategisk näringspolitik och en massa olika mål som ska likställas med avkastningsmålet är ett annat sätt att prata om planekonomi.

Det är klart att det kan finnas motsättningar. Alla vet att om det finns olika mål kan de kollidera med varandra. Ni säger tydligt i den aktuella motionen, men framför allt i den om AP-fonderna, att avkastningsmålet i så fall ska överges för att ge plats åt andra. Det är faktiskt så ni funderar.

Jag vet inte om du kommer ihåg den motion ni presenterade här för inte så länge sedan, där det står att det är den strategiska näringspolitiken som ska vara det allra viktigaste och att vi får se vad som händer med avkastningsmålet. Jag tror inte att detta är ett bra sätt att hantera pensionssparandet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 19.)

Beslut

Nya regler om Sjunde AP-fonden - förvalsalternativet inom premiepensionen (SfU5)

Regeringen har föreslagit lagändringar som gäller Sjunde AP-fonden och förvaltningen av premiepension åt dem som inte själva har valt pensionsfonder, det så kallade förvalsalternativet. Riksdagen sa ja till lagändringarna.

Ändringarna innebär bland annat att

  • målet för förvalsalternativet inom premiepensionen är ett pensionssparande av hög kvalitet som ger en trygg pension, det vill säga samma mål som för premiepensionssystemet i stort
  • ett hållbarhetsmål införs för Sjunde AP-fonden, som innebär att fondförvaltningen ska ske på ett föredömligt sätt
  • det ska finnas större möjligheter att placera fondens pengar i så kallade illikvida tillgångar.

I förslaget tar regeringen även upp frågor om Finansinspektionens tillsyn över Sjunde AP-fonden och om meddelarfrihet för uppgifter inom AP-fondernas investeringsverksamhet.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.