En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Debatt om förslag 18 maj 2022
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 2

Anf. 60 Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Fru talman! I dag debatterar vi åtgärder för att stärka människors rätt och möjlighet att byta försäkringsgivare av sina privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar. Förslaget handlar i grund och botten om att se till att konsumenterna får större inflytande över sitt sparande.

Betänkandet innehåller till att börja med regeringens förslag till ändringar av lagstiftningen för att möjliggöra återköp och flytt av individuella livförsäkringar där försäkringstagare eller andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken, så kallade fond- och depåförsäkringar.

Det finns en avgörande skillnad mellan traditionella försäkringar och fond- och depåförsäkringar. En traditionell försäkring kännetecknas av att försäkringstagaren har liten eller ingen möjlighet att påverka förvaltningen av de inbetalda premierna och att försäkringsgivaren bär placeringsrisken. Men i en fond- eller depåförsäkring är det försäkringstagaren som väljer var premierna ska placeras samt i huvudsak bär risken.

I dag finns det 1,4 miljoner individuella fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 juli 2007, varav en halv miljon saknar rätt till återköp eller flytt. De uppgår till ett värde av 142 miljarder kronor.

Att möjliggöra återköp och flytt är viktigt för att skydda konsumentens rätt till inflytande över sitt sparande och att inte bli inlåst i avtal som tecknas över flera decennier. En stärkt rätt till återköp och flytt är också viktigt för att skapa en mer välfungerande marknad.

I dag är rätten till återköp begränsad till försäkringar som ingåtts från och med den 1 januari 2006 och flytträtten begränsad till försäkringar som ingåtts från och med den 1 juli 2007. Regeringens förslag innebär att det ska vara möjligt med återköp eller flytt oavsett när försäkringsavtalen har ingåtts. Regeringen föreslår också ändringar i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag som endast avser rättelser av felaktiga hänvisningar.

Fru talman! Betänkandet innehåller också två förslag till tillkännagivanden som syftar till att underlätta för människor att i praktiken flytta sina tjänstepensioner och tillgodogöra sig sina rättigheter som konsumenter. Vi välkomnar de här initiativen och ser positivt på att fortsätta att utveckla politiken på de här områdena.

Fru talman! Marknaden för privata liv- och pensionsförsäkringar omsätter enorma värden och är central för individens ekonomiska trygghet. Det är angeläget att både stärka konsumenternas rättigheter och se till att vi får en välfungerande marknad. Samtidigt är det viktigt att poängtera att vi även måste säkra en god trygghet för alla som väljer att inte ha en lika aktiv roll i placeringarna av sina försäkringspremier.

Med det vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet. Med tanke på att detta är min sista debatt vill jag också passa på att tacka finansutskottet.

(Applåder)


Anf. 61 Dennis Dioukarev (SD)

Fru talman! Sverigedemokraterna har sedan 2017 drivit frågan om en fri flytträtt på pensionsförsäkringsmarknaden. Därför var det ett mycket angeläget besked när regeringen förra mandatperioden aviserade att den skulle gå fram med ett förslag som skulle förbättra den lagstadgade flytträtten i enlighet med de synpunkter som Konkurrensverket, Finansinspektionen och Sverigedemokraterna fört fram.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäk-ringar

Sedan gick detta ut på remissrunda och kom tillbaka i form av ett mer eller mindre urvattnat förslag våren 2019. Regeringen föreslog bland annat en modell där försäkringsföretagen fortsättningsvis skulle ha rätt att ta ut en avgift för oamorterade anskaffningskostnader. På ren svenska betydde det här att flyttavgifterna alltså skulle ligga kvar på samma höga nivåer om regeringen hade fått sin vilja igenom.

Initialt ville finansmarknadsministern dessutom att rätten till avgiftsuttag skulle begränsas till fem år, men i propositionen föreslog man i stället tio år, tvärtemot Konkurrensverkets egen rekommendation. I detta skede ville regeringen heller inte att flytträtten skulle omfatta alla pensionssparare.

Därför rättade finansutskottet till det här i ett tillkännagivande till regeringen i november 2019 som innebar att regeringen skulle återkomma skyndsamt till riksdagen med ett lagförslag där

flyttavgifterna kraftigt begränsades

ett avgiftstak infördes

försäkringar tecknade före den 1 juli 2007 omfattades och

ett fribelopp infördes.

Sedan kom pandemin. Därför lämnade regeringen först hösten 2021 ett förslag där den levererade på tre av fyra punkter av utskottets tillkännagivande. I det här skedet var det ett alltjämt ett nederlag för regeringen att Sverigedemokraterna med partier drev igenom bättre villkor för de framtida pensionärerna.

Därför är det först efter fem års arbete som vi har ett förslag på riksdagens bord som kommer att sänka flyttavgifterna kraftigt och varaktigt för en halv miljon svenskar som hittills suttit inlåsta i dyra försäkringar tecknade före den 1 juli 2007.

Fru talman! Vad kan man då säga om denna process? Som med mycket annat i riksdagen jobbade oppositionen i uppförsbacke men lyckades till slut övertyga regeringen om att alla pensionärer bör omfattas av sjysta flyttregler.

Jag tycker att det är bra att regeringen har en förmåga att säga en sak först för att sedan ändra sig, men det vore naturligtvis smidigare om man skulle stå på pensionsspararnas, och inte på försäkringsjättarnas, sida från första början. Då hade det beslut som kommer att fattas i dag i stället kunnat fattas redan för tre år sedan.

Med det sagt tycker jag att det är positivt att man har kunnat dra lärdom av den process som har varit så att vi slipper göra samma övning igen i detta ärende.

En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäk-ringar

Nu finns det ett bra förslag från Kristdemokraterna där man vill utreda om det också går att ta bort kravet på firmatecknares underskrift vid flytt av tjänstepension. I motionstexten kan vi läsa att försäkringstagaren, som vanligtvis är en före detta arbetsgivare, måste godkänna att byte av försäkringsbolag sker. Detta innebär i praktiken att en privatperson behöver få kontakt med firmatecknaren hos sin tidigare arbetsgivare, processa påskrifter och övrig administration och få godkänt för att kunna genomföra bytet.

Det här låter ju jättekrångligt - enkelt uttryckt - och därför tycker vi att det är rimligt att vi föreslår detta tillkännagivande till regeringen. Jag är också glad över att vi har ett enigt utskott där alla partier från början, denna gång, ser samma problem och vill se samma lösning.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 22.)

Beslut

Det ska bli lättare att flytta pensionssparande i form av fond- och depåförsäkringar (FiU36)

Riksdagen sa ja till förslag från regeringen som innebär att rätten att flytta och återköpa individuella fond- och depåförsäkringar utökas. Rätten till flytt och återköp ska gälla oavsett när avtalet om fond- och depåförsäkring har ingåtts. Lagändringarna berör framför allt de som har sparande i privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar.

Riksdagen beslutade också att rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen bör utreda hur flytt av tjänstepension kan underlättas. Regeringen bör även utreda möjligheten att ta bort kravet på firmatecknares underskrift när tjänstepension flyttas från en tidigare arbetsgivare.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Bifall till ett motionsyrkande med tillkännagivande om att regeringen bör utreda hur flytt av tjänstepension kan underlättas. Bifall till ett motionsyrkande med tillkännagivande om att att regeringen bör utreda om det är möjligt att ta bort kravet på underskrift av tidigare arbetsgivare vid flytt av tjänstepension.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.