Till innehåll på sidan

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

Debatt om förslag 17 juni 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 16

Anf. 34 Yasmine Bladelius (S)

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Fru talman! Sverige har sedan 2011 haft en samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksfrågor, den så kallade ANDT-strategin. Den har varit ett viktigt arbets- och styrdokument på såväl nationell som regional och kommunal nivå. Den syftar framför allt till att skydda våra barn och unga mot skadliga effekter orsakade av de olika produkterna och har haft en stödjande funktion. Inte minst har den använts i det viktiga förebyggande arbetet på de olika nivåerna - ute i kommuner, landsting, länsstyrelser och berörda myndigheter samt i civilsamhället. Den har helt enkelt varit vägledande för alla de aktörer som omfattas av den, och den har varit väl förankrad.

Den 18 mars förra året beslutade regeringen att lägga fram ANDTS-strategin för åren 2021-2025 som en proposition och inte som en skrivelse till riksdagen. Propositionen innehöll nämligen ett reviderat övergripande mål för ANDTS-politiken och sju långsiktiga mål som angav riktningen för ANDTS-politiken i sin helhet. Propositionen omfattade även spel om pengar, narkotikaklassade förskrivna och icke förskrivna läkemedel samt en utvidgning av tobaksbegreppet till att också inkludera nikotinprodukter. Detta är förslag som varit mycket efterlängtade.

Dessvärre saknades parlamentariskt stöd för regeringens förslag till ny ANDTS-strategi i riksdagen, och därför avslogs både propositionen och regeringens förslag till nytt övergripande mål. Jag har tidigare i denna kammare konstaterat att detta var mycket beklagligt eftersom avsaknaden av en strategi försvårar arbetet med dessa frågor, vilket naturligtvis ytterst drabbar samhällets allra mest utsatta, inte minst våra barn och unga.

Nu har regeringen återkommit till riksdagen med en skrivelse, och det är den vi debatterar här i dag.

Att regeringen valt att lägga fram en skrivelse till riksdagen i stället för ytterligare en proposition beror i mångt och mycket på svårigheterna i att gå en spretig riksdag till mötes. Det var ju inte så att de partier som röstade ned propositionen vid förra tillfället gjorde det på gemensamma grunder.

Regeringen gör också bedömningen att det i dag inte finns tillräckligt med beredningsunderlag för att kunna ändra ett övergripande mål i den riktning som en majoritet i denna kammare ville, det vill säga ta fram ett nytt övergripande mål som beaktar varierande skadeverkningar. Därför har regeringen bland annat gett Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om de olika tobaks- och nikotinprodukternas skadeverkningar för att ta fram det kunskapsunderlag som behövs för att kunna ta ställning till riksdagens tillkännagivande.

Mot bakgrund av att riksdagen bett regeringen att skyndsamt återkomma med en ny strategi, och även det faktum att beredningsunderlag för ett nytt övergripande mål saknas, har regeringen nu lagt fram strategin till riksdagen i form av en skrivelse.

Det övergripande målet i den nya strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar, samt ett minskat bruk av tobaks och nikotinprodukter.

Det övergripande målet föreslås också kompletteras med en målstruktur med sju långsiktiga mål som anger riktningen för ANDTS-politiken i sin helhet. Målen omfattar tillgångs- och tillgänglighetsbegränsande arbete, skydd av barn och unga, förebyggande arbete, tidiga insatser, vård och behandling samt riktlinjer för samarbetet med andra länder, inte bara inom EU utan också internationellt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Till målen knyts också prioriterade insatsområden som ska vägleda arbetet under strategiperioden. Vi gör bedömningen att arbetet med narkotikaprevention måste förstärkas, och därför har strategin också ett ökat fokus på just narkotikaprevention med brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser som bidrar till strategins mål.

Vi anser också att det övergripande målet för narkotikapolitiken, Ett narkotikafritt samhälle, bör följas av en nollvision som innebär att ingen ska dö till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftning.

Regeringen har också gjort bedömningen att narkotikadefinitionen även ska omfatta narkotikaklassade läkemedel och att tobaksbegreppet ska utvidgas till att omfatta även andra nikotinprodukter.

Fru talman! För oss socialdemokrater är ANDTS-politiken oerhört viktig.

Den är viktig för att säkerställa att barn inte ska behöva växa upp med eller fara illa av vuxnas drickande eller missbruksproblem.

Den är viktig för att varenda människa som dör av läkemedels- eller narkotikaförgiftning är en för mycket.

Den är viktig för att barn och unga inte ska lockas till att börja använda nikotin eller tobak eller fastna i ett skadligt missbruk.

Den är viktig för att vi måste bli bättre på att förstå och förebygga den förödande ohälsa, den personliga och samhälleliga förstörelse, de enorma kostnader och den ökade brottslighet som orsakas av alkohol, narkotika, dopning, tobak, nikotin och om spel om pengar.

Den är viktig för att ha förståelse för, men också kunna stå emot, industrins enorma påverkanskrafter.

Fru talman! Jag är stolt över regeringens restriktiva alkoholpolitik och folkhälsobaserade narkotikapolitik. Jag är glad över de viktiga steg som nu tas för att ingen ska dö till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftning och att tobaksbegreppet nu äntligen utökas till att omfatta också nikotinprodukter. Jag är också väldigt glad över att vi också i vår ANDTS-politik har barnen och de unga för ögonen. De allra viktigaste vi har måste vi skydda.

Avslutningsvis, fru talman: Jag vet att strategin varit efterlängtad av alla de aktörer som berörs av den i sitt dagliga arbete. Jag är glad över att de nu kommer att kunna använda den i sin vardag.

Jag vill med detta yrka bifall till vår reservation nummer 1.

(Applåder)


Anf. 35 Johan Hultberg (M)

Fru talman! Nu har vi att debattera ett betänkande som behandlar regeringens skrivelse En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025 samt de motionsförslag som väckts med anledning av regeringens skrivelse.

Fru talman! Regeringen förtjänar mycket hård kritik för sin skrivelse. Skrivelsen är ett uttryck för en anmärkningsvärd nonchalans från regeringens sida, en nonchalans gentemot riksdagen och de beslut som riksdagen har fattat. Det är naturligtvis allvarligt utifrån ett demokratiperspektiv. Låt mig utveckla denna kritik.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

För nästan på dagen ett år sedan avslog en bred majoritet här i riksdagen regeringens förslag om en ny ANDTS-strategi. Vi, en majoritet här i riksdagen och alltså en majoritet i Sveriges högsta beslutande organ, gav regeringen bakläxa. Varför? Därför att regeringens strategi inte höll måttet. Vi riktade också tydliga uppmaningar till regeringen om vad regeringen borde göra. Det var tydliga uppmaningar om hur ANDTS-politiken bör förändras och utvecklas.

Vi krävde att regeringen snabbt skulle återkomma till riksdagen med förslag till en reviderad och förbättrad ANDTS-strategi som tydliggör de olika insatser som måste vidareutvecklas och genomföras samt var ansvaret ska ligga. Vidare ställde sig en majoritet här i riksdagen bakom Moderaternas förslag om ett nytt övergripande mål för ANDTS-politiken som när det gäller tobak behöver fokusera på att minska skadorna och som således behöver ta hänsyn till att olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka olika stora skadeverkningar.

Men, fru talman, regeringen har inte gjort vad riksdagen krävt. I stället för att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till ANDTS-strategi har regeringen blott lagt en skrivelse på riksdagens bord. I en skrivelse finns inga förslagspunkter. Riksdagen kan varken bifalla eller avslå den utan blott lägga den till handlingarna. Trots det menar regeringen, liksom Socialdemokraterna i socialutskottet, att riksdagens tillkännagivande om att regeringen skulle återkomma med förslag till en reviderad och förbättrad ANDTS-strategi är tillgodosett och slutbehandlat. Man häpnar! Regeringen obstruerar medvetet. Det var ingen redogörelse som regeringen skulle återkomma med utan ett förslag till en ny strategi inklusive ett nytt övergripande mål.

Därför innehåller betänkandet som vi nu debatterar ett förslag till ett nytt tillkännagivande till regeringen om att regeringen skyndsamt bör genomföra de beslut som riksdagen fattade den 15 juni 2021 om ANDTS-strategin. Regeringen får alltså bakläxa på sin bakläxa.

Jag vill i detta sammanhang understryka vikten av ett nytt övergripande mål som tar hänsyn till de varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka. Vad riksdagen i klartext kräver är att alla tobaks- och nikotinprodukter inte ska dras över en kam. Det övergripande målet avseende tobaks- och nikotinprodukter bör vara samma som det mål som regeringen anser bör gälla för alkohol och spel om pengar, nämligen att minska de sociala och medicinska skadorna.

För att minska de tobaksrelaterade skadorna måste vi stärka det förebyggande arbetet och fortsatt fokusera på att minska den traditionella rökningen. Det gör man inte genom att som regeringen jaga snusare eller genom att införa smakförbud på e-cigaretter.

Fru talman! Vid sidan om förslaget till tillkännagivandet om att regeringen skyndsamt bör genomföra de beslut som riksdagen redan har fattat föreslår vi också två nya tillkännagivanden till regeringen. De kan faktiskt beskrivas som livsviktiga. De handlar nämligen båda två om att angripa Sveriges mycket höga narkotikarelaterade dödlighet.

Vi moderater har länge drivit frågan att Sverige borde ta fram en särskild överdosstrategi. Erfarenheter från vårt grannland Norge visar att en sådan strategi kan vara ett viktigt och framgångsrikt verktyg för att minska den narkotikarelaterade dödligheten.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Fru talman! Vi moderater har många förslag och många reservationer i detta betänkande, men för tids vinning yrkar jag bifall enbart till reservation 42 som innehåller förslag om att ta fram just en överdosstrategi men också om att ta fram ett tydligt mål, konkreta åtgärder och en systematisk modell för uppföljning och utvärdering av suicidprevention.

Vad som konkret är viktigt för att minska antalet överdoser och för att därmed rädda liv är att öka tillgängligheten till naloxonläkemedel som används för att häva överdos. Om just precis detta handlar det ena av de två förslagen till tillkännagivanden som socialutskottet nu vill rikta till regeringen. Det andra handlar om att se över hur vård och behandling för skadligt bruk och beroendesjukdom kan bli mer tillgänglig inom kriminalvården.

Den svenska missbruks- och beroendevården måste bli både bättre och mer tillgänglig. Därför har vi moderater drivit på för att se över hur vårdgarantin för personer med beroendesjukdom kan förstärkas. Den som har ett beroende och som behöver hjälp måste snabbt få det när viljan och motivationen finns.

Personer intagna inom kriminalvården har ofta missbruksproblem. Faktum är att Kriminalvården bedömer att en majoritet av deras klienter, på såväl anstalter som inom frivården, har missbruksproblem. Narkotikamissbruk är vanligast förekommande. Därför är jag glad över det tillkännagivande som vi nu föreslår. Jag hoppas dock att detta bara är ett första steg. Vi moderater har nämligen lagt flera konkreta förslag för att förbättra tillgången till beroendevård för intagna inom kriminalvården.

I dag är ett problem att samverkan mellan Kriminalvården och den intages hemregion brister. Därför vill få till en överenskommelse mellan å ena sidan Kriminalvården och å andra sidan regionerna genom Sveriges Kommuner och Regioner för att säkerställa att alla kriminalvårdsklienter, oavsett vilken region och kommun de råkar bo i, ges tillgång till vård och behandling utifrån behov och i enlighet med de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Vi vill också att regeringen utreder om det inte vore ändamålsenligt att ge Kriminalvården i uppdrag att också själv bedriva beroendevård och hur ett sådant uppdrag i så fall skulle kunna utformas.

Fru talman! Jag ser att tiden för mitt anförande i denna debatt nu är räknad. Jag hinner därför inte lyfta alla andra förslag som vi moderater har för att utveckla politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Vad jag dock avslutningsvis vill ha sagt är att det är tur att tiden nu också är räknad för den här mandatperioden och förhoppningsvis också för den sittande regeringen. Sverige behöver uppenbarligen en ny regering för att få en ANDTS-strategi värd namnet på plats.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag också ge en känga till Miljöpartiet. Återigen konstaterar jag att Miljöpartiet inte deltar i socialutskottets debatt. Det gjorde Miljöpartiet inte heller i går när viktiga frågor om unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem debatterades, när viktiga förslag om att stärka den personliga assistansen debatterades i går eller när vi i förra veckan debatterade propositionen om samlad vård- och omsorgsdokumentation.

Jag tycker att det är sorgligt att se att Miljöpartiet inte tycker att de här frågorna är viktiga nog för att delta i debatten. Jag tycker faktiskt, fru talman, att de förtjänar kritik för det.


Anf. 36 Clara Aranda (SD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Fru talman! Efter att en riksdagsmajoritet avslog regeringens förslag gällande en ny strategi för ANDTS-politiken den 15 juni 2021 är det nu tid för oss att debattera den skrivelse som regeringen lämnat på riksdagens bord.

I och med att ANDTS-strategin avslogs framförde riksdagen sin mening och riktade tillkännagivanden till regeringen. Utöver tillkännagivandet om en reviderad strategi tillkännagav även riksdagen ytterligare förslag på åtgärder. Ett av de tillkännagivanden som riktades var att regeringen bör återkomma med ett förslag till nytt övergripande mål som tar hänsyn till de varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka.

Det riktades även ett tillkännagivande om att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade.

I skrivelsen framför regeringen att man har givit Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Socialstyrelsen i uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om skadeverkningar för olika tobaks- och nikotinprodukter. Syftet är att regeringen ska kunna ta ställning till riksdagens tillkännagivanden om dels ett nytt övergripande mål där hänsyn tas till de varierande skadeverkningar som olika tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka, dels om att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade.

Regeringen gör bedömningen att ytterligare beredningsunderlag avseende kunskapsläget om gradskillnader mellan olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar och hälsoeffekter krävs för att man ska kunna genomföra en ändring av det övergripande målet.

Sverigedemokraterna anser att det finns både skäl och utrymme för att förtydliga uppdraget ytterligare. Vi föreslår därför att regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att utveckla en risktrappa, för att på ett enkelt och överskådligt sätt illustrera hälsoriskerna med olika tobaks- och nikotinprodukter. Vi menar att det är viktigt att produkternas skadeverkningar sätts i relation till varandra, det vill säga genom en relativ skadegrad i stället för att uttryckas i absoluta tal.

För att vetenskapligt påvisade gradskillnader ska kunna bedömas på ett både korrekt och säkert sätt ser vi stora fördelar med att berörda myndigheter uppdras att gå igenom all relevant svensk och internationell forskning som finns att tillgå på området. Vi menar att det är klokt att beakta expertutlåtanden och kunskapsöversikter internationellt, för att säkerställa att det samlade kunskapsunderlag som sammanställs också baseras på bred internationell expertis.

Regeringens åtgärder går i viss mån i rätt riktning, men vi menar att det krävs mer. Regeringen bör förtydliga uppdraget till berörda myndigheter utifrån vad jag har anfört för att så träffsäkra och bra beslut som möjligt ska kunna fattas ur ett folkhälsoperspektiv.

Fru talman! Man räknar i dag med att omkring 310 000 svenskar är alkoholberoende. Det är drygt 20 procent, det vill säga upp till 430 000 barn i vårt land, som någon gång under uppväxten har haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är alltså så mycket som vart femte barn som drabbas. Det är cirka 15 procent, runt 320 000 barn i Sverige, som har påverkats negativt i någon utsträckning av att växa upp med minst en förälder som har alkoholproblem. Och det är omkring 10 procent, det vill säga cirka 215 000 barn i Sverige, som uppger att de har drabbats mycket negativt av förälderns eller föräldrarnas alkoholmissbruk.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Faktum är att väldigt många barn i Sverige är utsatta för problem som är relaterade till föräldrars eller vårdnadshavares konsumtion av alkohol. Trots att forskning som fokuserar på hur alkohol påverkar andra individer än den som dricker har ökat under senare år är detta fortsatt ett mycket eftersatt forskningsområde.

Vi behöver ta krafttag för att förhindra att barn ska behöva växa upp med föräldrar som har alkoholproblem. Preventiva insatser är därför enormt viktiga. Det här är en av många anledningar till att vi behöver ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention.

Vi hoppas att regeringen inser vikten av att snarast verkställa det som riksdagen har ett tillkännagivande om i frågan. Regeringen har nu i skrivelsen aviserat att man avser att återkomma till riksdagen gällande just det tillkännagivandet. Det är alltså en fråga som vi noggrant kommer att följa.

Fru talman! Jag vill avslutningsvis även lyfta upp att en majoritet av utskottet har ställt sig bakom det föreslagna tillkännagivandet om att regeringen bör se över hur vård och behandling för skadligt bruk och beroendesjukdom kan bli mer tillgänglig inom kriminalvården. Det är ett steg i rätt riktning.

Sverigedemokraterna delar uppfattningen att kriminalvården behöver ges bättre förutsättningar att erbjuda vård och behandling. Vi menar också att det är ett viktigt steg för att skapa en förändring och öka förståelsen för att personer som lever med ett skadligt bruk eller en beroendesjukdom också ofta har en förhöjd risk för exempelvis olika former av psykisk ohälsa.

Med det sagt vill jag yrka bifall till reservation nummer 5 i betänkandet.


Anf. 37 Anders W Jonsson (C)

Fru talman! Då ska vi återigen ha en debatt om ANDTS. Precis som många har sagt lade regeringen för ett år sedan fram en proposition på det här området. Jag vill hålla med den socialdemokratiska ledamoten om att det här är ett otroligt viktigt dokument. Det är ett styrdokument för alla i Sverige som jobbar förebyggande inom området. Då är det desto mer beklagligt att regeringen efter att riksdagen för ett år sedan avslog propositionen inte väljer att ha en dialog med socialutskottet för att hitta en majoritet för det här väldigt viktiga dokumentet. I stället lägger man fram det som en skrivelse.

För dem som lyssnar på debatten kan jag berätta att när det gäller en skrivelse kan riksdagen inte göra annat än att lägga den till handlingarna. En proposition kan man däremot avslå. Om det här hade varit en proposition är jag övertygad om att den, precis som för ett år sedan, hade fått avslag, fru talman. Det är lite förvånande att regeringen inte ser möjligheten att skapa en bred majoritet här.

Desto bättre är att det på området finns ett antal positiva signaler. Av de ingående delarna står A för alkohol. Där har vi sedan några år tillbaka en positiv utveckling vad gäller att totalkonsumtionen i Sverige minskar. Den började minska under tidigt 2000-tal bland ungdomar, vilket var mycket glädjande. Kort därefter började den också minska vad gäller vuxna.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Det finns egentligen ingen som vet vad det beror på. Men utvecklingen är positiv, och den har skett i en tid då vi har haft en kraftig liberalisering på området. Tillgängligheten har ökat, det är enkelt att beställa från utlandet och marknadsföringen har varit ganska fri i medierna. Trots det är det en vikande tendens.

Icke desto mindre har vi problem på det området också. Det handlar om de som har ett riskbruk och de som faktiskt är fast i ett beroende av alkohol. Där får det, även om totalkonsumtionen sjunker, förödande konsekvenser.

Vi har efterlyst att det inom ramen för strategin borde finnas betydligt tydligare anvisningar för hur vi i Sverige ska jobba för att ge de människor som har ett alkoholberoende eller för den delen ett riskberoende hjälp med att komma ur det och hantera det. Det saknar vi, fru talman.

Det andra området där det är en positiv utveckling gäller rökningen. Där har vi i Sverige en internationellt sett väldigt låg förekomst av att man röker tobak. Det är, i olika mätningar, nere på 7-8 procent. Det är oerhört glädjande siffror. Just bruket av tobak i form av rökning får ju förödande konsekvenser och är orsak till en väldigt stor belastning på det svenska sjukvårdssystemet. Det sjunker och fortsätter att sjunka.

Men även här har riksdagen efterlyst ytterligare åtgärder för att minska rökningen. Man borde fokusera på det som är verkligt farligt och som verkligen utgör ett hälsohot: rökningen.

Jag är den första att säga att andra nikotinprodukter, som snus, e-cigaretter och så vidare, definitivt inte är några hälsoprodukter. De har också negativa effekter på hälsan, vilket har visat sig framför allt under senare år. Men det är trots allt rökningen som är den riktigt stora faran för folkhälsan och inte minst för individen.

I debatten för ett år sedan handlade den främsta kritiken gentemot regeringen om narkotikapolitiken. Där är regeringen helt låst vid att bara prata om nollvisionen. Det är bra att vi ska se till att arbeta förebyggande och att så få människor som möjligt ska fastna i ett narkotikaberoende. Sverige ligger på ganska låga nivåer internationellt sett.

Men när det gäller de människor som faktiskt får ett narkotikaberoende är problemet att vi i Sverige är oerhört dåliga på att se till att de får vård och behandling som gör att de överlever och inte drabbas av svåra sjukdomar. Jag har flera gånger sagt i den här talarstolen att Sverige hör till de länder som har högst dödlighet inom EU vad gäller människor som har ett narkotikaberoende. Det är helt oacceptabelt.

Man kan också se det från riksdagens sida i och med de tillkännagivanden gentemot regeringen som vi nu föreslår. Det gäller två ytterligare områden, utöver de som kom förra året. Det handlar om att se till att inom kriminalvården, där många har ett narkotikaberoende, erbjuda betydligt bättre vård. Dessutom ska man se till att öka tillgången till naloxon och se till att det kan användas mer. Det är snart bara regeringen och Socialdemokraterna som har denna oerhört märkliga låsning i dessa frågor. Världshälsoorganisationen och numera vår egen expertmyndighet Folkhälsomyndigheten säger att det är dags att vi i Sverige börjar fundera över om kriminalisering av själva bruket faktiskt kan vara en av orsakerna till den höga dödligheten. Det vägrar den socialdemokratiska regeringen att ta till sig. Man tror, tycker och tar inte reda på fakta, utan man låser sig i en diskussion om nolltolerans. Det är djupt olyckligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Jag hoppas verkligen att vi under kommande år kan hitta en samsyn i detta och tar till oss vad forskningen och expertisen visar och inte minst vad vår egen expertmyndighet Folkhälsomyndigheten pekar på.

Jag står bakom Centerpartiets reservationer, och jag yrkar bifall till reservation 40.


Anf. 38 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Jag har arbetat med alkohol- och narkotikafrågor i hela mitt liv, och det här är oerhört viktiga frågor för mig och mitt parti.

Vänsterpartiet har redan från början tyckt att det saknas nya tag i regeringens ANDTS-strategi. Men ingen strategi i världen, fru talman, kan rädda en välfärd med för många revor. Det handlar om en förskola med för få pedagoger, en skola där barn inte får den hjälp de ska ha, relativ barnfattigdom, för få socialarbetare på fältet och en narkotikapolitik som under de senaste decennierna inte har tagit hänsyn till att Sverige under perioden 2006-2019 hade 79 procents dödlighet bland dem som råkat ut för läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Precis som Anders W Jonsson från Centerpartiet säger håller narkotikapolitiken inte ihop längre.

För Vänsterpartiet tyder detta uppgraderande av polisiära insatser på brist på kunskap om att problemet behöver angripas från två håll. Det krävs en genomlysning av vilka insatser som behövs tidigt inom skola och socialtjänst. Det saknas konkreta förslag på vad som ska göras och hur det ska genomföras.

Fru talman! Socialstyrelsen har gjort en studie på drygt 6 000 barn och unga vuxna som lagfördes för narkotikabrott 2017. De flesta hade inte gripits för narkotikabrott tidigare. Däremot var många kända inom socialtjänsten, inte för narkotikaproblem utan snarare för att de saknade behörighet till gymnasiet. Många hade debuterat tidigt med normbrytande beteende. Och vidare var förekomsten av psykisk ohälsa stor.

Antalet lagföringsförslag för brott mot narkotikastrafflagen som rör unga har ökat på senare år. Den rättsliga reaktionen för barn är oftast en vårdinsats och för unga vuxna böter. Men, fru talman, återfallsfrekvensen är hög, visar studien från Socialstyrelsen.

Narkotikaproblem behöver uppmärksammas så tidigt som möjligt för att motverka en fortsatt negativ utveckling. Där lägger vi vårt fokus. Enligt Vänsterpartiet bör det förebyggande arbetet stärkas och insatser särskilt riktas för att nå unga som befinner sig i riskzon. Regeringen behöver ta fram nationella evidensbaserade metoder för att nå målgruppen unga i riskzon. Jag yrkar därför bifall till reservation 27. Detta känns livsnödvändigt.

Att misslyckas i skolan är en tydlig indikation på en ökad risk för beroende. Det är en klassfråga. Förskolan och skolan måste sätta in insatser tidigt om de ser att barnen mår dåligt eller inte hänger med. Här behöver barnavårdscentraler och skolhälsovård stärka sitt arbete med skolan och förskolan. Regeringen borde ta fram nationella riktlinjer för att stärka samverkan mellan barn- och skolhälsovård samt skola och socialtjänst. Dessa problem har varit kända länge.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Vi tycker också att strategin saknar en redogörelse för vad som har hänt inom olika områden och en analys av på vilket sätt arbetet faktiskt har varit framgångsrikt inom samtliga de områden vi diskuterar i dag.

Endast metoder som bygger på kunskap, beprövad erfarenhet och evidens ska erbjudas personer med beroende eller risk för att utveckla beroende. Fokus ska särskilt ligga på förebyggande insatser. I synnerhet bör nationella program utvecklas i syfte att ge stöd till unga vuxna som befinner sig i riskzon. Vi vill att regeringen ger ett uppdrag åt Folkhälsomyndigheten - det har vi föreslagit tidigare i vår motion som väcktes med anledning av propositionen - att inrätta ett kansli som tar fram en implementeringsplan för förebyggande verksamhet och sprider forskning inom området.

Fru talman! Vänsterpartiet anser, som ni säkert vet, att det inte ska vara kriminellt att vara påverkad av narkotika i blodet. Däremot anser Vänsterpartiet självklart att tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt.

FN, som tidigare har kritiserat den svenska narkotikapolitiken, uppmanar samtliga medlemsstater att avkriminalisera narkotikabruk eftersom man har sett att en bestraffande narkotikapolitik inte minskar vare sig införsel av, tillgång till eller brukande av narkotika och dessutom ökar dödligheten.

Med dagens lagstiftning finns det en uppenbar risk att polisen lägger ned mer resurser på att beivra brottslighet som rör eget bruk än på de grovt kriminella som tjänar mycket stora pengar på narkotikaförsäljning. Det här har också andra tittat på. Sveriges Kommuner och Regioner har begärt en utvärdering av narkotikastrafflagen. Även Folkhälsomyndigheten har begärt en utvärdering. Det gäller även Samsjuklighetsutredningen, en mängd forskare och politiska partier. Men regeringen vägrar konsekvent att vända på den stenen. Det pratas mycket om att vända stenar, och jag föreslår att man vänder lite på den stenen.

Om det skulle visa sig att kriminalisering är ett mycket bra grepp, då skulle vi inom Vänstern säga: Då så, då kör vi. Vi fortsätter.

Man ska undersöka saker man inte har koll på. Det är viktigt, fru talman.

Andra insatser för att minska risken för narkotikarelaterad dödlighet är att utveckla och bedriva sprututbytesverksamhet, göra naloxon tillgängligt överallt i alla regioner för breda grupper. Det räddar liv. Det handlar här om opioider, exempelvis morfin och heroin.

Nu måste detta självklart följas upp. Själv var jag en av dem som drev igenom sprututbyte i Stockholms kommun, och det tog tid. Det var som att befinna sig i någon form av krig - ett kulturkrig. Det var från början kompakt motstånd från både socialdemokrater och moderater, men till slut hängde Socialdemokraterna med. Och vips så blev det sprututbyte. Kamp lönar sig.

Fru talman! Alkohol är inte vilken vara som helst. Alkohol är ingen fråga som ska lämnas över till marknaden. Det ska vara folkhälsoaspekter som ska styra alkoholpolitiken, inte alkohollobbyn och inte alkoholindustrin.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Ungefär 400 000 barn växer upp i familjer med riskabel alkoholkonsumtion, det vill säga med föräldrar som helt enkelt blir berusade under helgerna och uppträder konstigt. Det skadar barnen. Ungefär 100 000 barn har en situation med föräldrar som har kontakt med beroendekliniker, går i behandling och så vidare. Men det är bara 2 000-3 000 barn med föräldrar som har ett beroende som får stöd. Många av barnen far illa.

I dag är det frivilligt för kommunerna att ge råd och stöd till barnen, men vi vill att regeringen utreder en lagstiftning. Det behövs så att barn och unga till föräldrar med beroende och psykisk ohälsa ska få brett stöd och hjälpinsatser. Det ska inte vara fri lek.

Spelmissbruk är utbrett. Det finns i alla samhällsklasser och slår oerhört hårt. Över 70 000 personer har för tillfället stängt av sig i det nationella avstängningsregistret Spelpaus. De kan då inte spela. Men i dagsläget finns ingen insats som i uppsökande syfte kontaktar dessa personer som har anmält sig till registret för att erbjuda dem stöd och hjälp. Enligt Stödlinjen är det så många som 58 procent som fortsätter att spela på olagliga sidor. Här finns alltså en lucka i systemet som borde täppas till genom införandet av bestämmelser om att utifrån uppgifterna i registret kunna erbjuda stöd och behandling vid behov samt hjälp från kommunernas skuldrådgivning.

Vi vet att det här är en jättefråga. Att vara spelmissbrukare kan man också vara under cover utan att någon får reda på det förrän man står på ruinens brant.

Vi vill också utreda hur uppsökande arbete kan bedrivas för att intensifiera arbetet, nå spelberoende och erbjuda stöd. Det måste göras mycket mer på området.


Anf. 39 Pia Steensland (KD)

Fru talman! Ja, i dag debatterar vi politiken kring ANDTS, alltså frågorna kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Vi kristdemokrater står bakom alla våra reservationer, men jag vill inledningsvis yrka bifall till vår reservation nummer 31.

För att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av ANDTS-produkter krävs det ett långsiktigt och uthålligt arbete utifrån tre perspektiv: tillgänglighetsbegränsningar, effektivt preventivt arbete samt lättillgänglig och sammanhållen vård och behandling.

Vi vet också att narkotikahandel är en ekonomisk motor för de kriminella gängen. Dessutom är konflikter om narkotikahandel inte sällan en bakomliggande orsak till skjutningar och sprängningar. Det kan därför inte nog betonas hur viktigt det är med ett evidensbaserat narkotikaförebyggande arbete för att bekämpa grov organiserad brottslighet.

Det är därför det är så viktigt att vi har ett tydligt politiskt ledarskap och en ändamålsenlig ANDTS-strategi för att arbetet inom området ska vara framgångsrikt. Här har tyvärr regeringen misslyckats.

Fru talman! Den första strategin på ANDTS-området togs fram 2011 under ledning av den dåvarande folkhälsoministern, kristdemokraten Maria Larsson. Den senaste ANDTS-strategin löpte ut vid årsskiftet 2020/21. Men när regeringen väl presenterade ett nytt förslag till strategi för riksdagen under våren 2021 var det dessvärre en undermålig produkt. Den var otydlig och saknade konkreta insatser för hur Sverige ska kunna minska det mänskliga lidandet och de negativa samhällseffekterna som är kopplade till ANDTS.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Fru talman! Att släppa igenom en dålig strategi här i riksdagen bara för att ha en strategi vore ett svek, inte minst mot alla de barn som lever i familjer där det finns problematik med alkohol och narkotika.

Kristdemokraterna yrkade därför på att regeringens förslag till strategi skulle avslås. Vi lade också fram en mängd konkreta förslag om delar som vi anser behöver prioriteras för att strategin ska bli ett konkret verktyg för att proaktivt och långsiktigt stärka och intensifiera arbetet inom ANDTS-området. Detta inkluderar politiska beslut på ANDTS-området och insatser på nationell, regional och kommunal nivå men också att tillvarata det civila samhällets expertis och insatser inom området.

Vårt avslagsyrkande fick bifall här i riksdagen. Det fick glädjande nog också flera av de förslag som vi hade lagt fram.

Men, fru talman, efter att regeringen fick bakläxa tog det den tio månader att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till ANDTS-strategi. Jag hade faktiskt förväntat mig att S-regeringen skulle ha förvaltat den tiden väl för att på bästa sätt behandla och kanske till och med tillgodose de tillkännagivanden som den hade fått av riksdagen. Tyvärr blev vi besvikna igen.

För det första har regeringen valt att återkomma till riksdagen med en skrivelse i stället för att lägga fram en proposition. Det är problematiskt, då en skrivelse har mer av en redogörande karaktär och saknar förslag till riksdagsbeslut. I praktiken innebär detta att strategin inte får en chans att bli fullt förankrad i riksdagen. I stället kommer Sverige nu att ha en ANDTS-strategi som enbart Socialdemokraterna står bakom. Det är faktiskt en respektlös hantering av ärendet, då ANDTS-frågorna kräver ett partiöverskridande stöd på ett nationellt plan för att arbetet inom området ska bli framgångsrikt och långsiktigt hållbart.

För det andra har regeringen inte tillgodosett riksdagens tillkännagivanden på ett tillfredsställande sätt. Jag är därför glad över att en majoritet i riksdagen nu återigen betonar vikten av att regeringen skyndsamt genomför det förslag som riksdagen fattade beslut om för ganska precis ett år sedan.

Jag är också glad över de nya tillkännagivanden som föreslås, inte minst att en majoritet ställer sig bakom det förslag som Kristdemokraterna som ensamt parti lagt fram om att förbättra tillgängligheten till beroendevård inom kriminalvården. Det är en jätteviktig del. Likaså att naloxon blir mer tillgängligt även utanför hälso- och sjukvården i de här delarna. Det är viktigt att också anhöriga till personer med skadligt bruk och beroendesjukdomar får tillgång till naloxon. Det räddar liv, bokstavligt talat.

Tyvärr kommer Socialdemokraterna att rösta emot även dessa delar.

Fru talman! Jag vill fokusera lite mer på det tidigare tillkännagivandet som handlar om ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention och påminna kammaren om hur tydligt socialutskottet var i den frågan. Jag citerar ur utskottets ställningstagande:

"Utskottet vill understryka att det förebyggande ANDTS-arbetet på lokal och regional nivå ska bedrivas systematiskt med kunskapsbaserade metoder och insatser. Det kräver att en aktör med expertis inom preventionsvetenskap ansvarar för samordning av existerande metoder, vilket t.ex. omfattar metodutveckling och kvalitetssäkring.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Kompetenscentrumet Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) har under många år utvecklat evidensbaserade förebyggande metoder inom ANDT-området. Erfarenheterna från STAD bör enligt utskottet samlas i ett nationellt kompetenscentrum. Ett sådant nationellt kompetenscentrum bör få uppdraget att förvalta, kvalitetssäkra och vidareutveckla framgångsrika ANDTS-förebyggande metoder. Uppdraget bör också innefatta att utbilda och sprida information om centrumets resultat. Genom ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention kan de bästa förutsättningarna skapas för att uppnå det övergripande målet för strategin. En central utgångspunkt bör vara att det nationella kompetenscentrumet ska verka inom befintlig myndighetsstruktur.

Regeringen bör utreda möjligheterna att skapa ett nationellt kompetenscentrum i enlighet med vad som anförs ovan."

Fru talman! Jag tror att alla kan hålla med om att riksdagen har varit väldigt tydlig med hur man anser att ett nationellt kompetenscentrum ska vara utformat. Jag tycker därför att det är anmärkningsvärt att regeringen inte agerade direkt för att få ett kompetenscentrum på plats. Nej, i stället valde regeringen att ge ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten med syftet att lämna förslag på hur en långsiktigt hållbar utveckling, förvaltning och spridning av kunskapsbaserade arbetssätt och metoder bör organiseras för att stödja det lokala och regionala ANDTS-förebyggande arbetet.

Fru talman! Jag förstår faktiskt inte regeringens tvekan att ge det aktuella uppdraget till STAD. I min roll som alkoholforskare var jag verksam vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet, där också STAD har sin verksamhet. Jag kan intyga att STAD är världsledande på alla delar av att utveckla, utvärdera, kvalitetssäkra, förvalta och implementera effektiva metoder i samverkan med relevanta aktörer i samhället. De har effektiva metoder exempelvis för att alkohol ska serveras ansvarsfullt, för att minska bruk och skadeverkningar av narkotika i krogmiljö och dopningspreparat på gym, för att stärka ungdomsmottagningarnas preventiva arbete och för att stödja barn som bor i familjer där det finns skadligt bruk. Det är bara några exempel, och STAD:s expertis är redan i dag efterfrågad av många kommuner och regioner runt om i landet och även internationellt. De har dock inte mandatet att agera fullt ut.

Fru talman! Det här belyser behovet av en ny regering som kan säkerställa att vi får de rätta metoderna och ett nationellt kompetenscentrum på plats. Det handlar faktiskt om att arbeta förebyggande så att barn och unga kan växa upp i trygghet och inte själva börjar använda eller sälja narkotika. Det handlar om att hjälpa dem som själva har problem med skadligt bruk eller som lever med en beroendesjukdom. Det handlar i förlängningen om att minska skjutningarna och bryta gängkriminaliteten. Ytterst handlar det om att rädda liv.

(Applåder)


Anf. 40 Yasmine Bladelius (S)

Fru talman! Jag vill börja med att lyfta fram ledamoten Pia Steenslands enorma engagemang i de här frågorna och tacka för det.

Vi är inte alltid överens, men en sak är säker: De här frågorna är viktiga för oss båda och för båda våra partier. Det gläder mig, för det här är frågor som behöver lyftas och prioriteras.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Eftersom ledamoten Pia Steensland i sitt anförande talade som om det vore kutym att lägga fram propositioner på just det här området vill jag passa på att förklara för dem som lyssnar att det inte är riktigt så.

Det lades fram en proposition första gången den här strategin lades fram för riksdagen 2011. Därefter har det lagts fram skrivelser till riksdagen. Det är alltså inte så att det är kutym att lägga fram propositioner.

Däremot om man skulle vilja ändra till exempel ett övergripande mål bör man lägga fram det som en proposition. Det var det som regeringen hade ambitionen att göra. Man lade också fram en proposition till riksdagen.

Det har också tidigare, både under ledamoten Steenslands anförande och under andra ledamöters anföranden här i kammaren, låtit som att det funnits en gemensam grund som man röstade ned denna proposition på och att det därför skulle kunna vara lätt att lägga fram en ny proposition som lite enkelt skulle kunna röstas igenom i riksdagens kammare. Så är dock inte fallet. Det fanns faktiskt inte någon gemensam grund att stå på.

Min fråga tillbaka till Pia Steensland är därför: Om det nu var så viktigt att få igenom detta som en proposition, varför kom inte oppositionen överens och lade fram ett gemensamt förslag som hade kunnat röstas igenom i kammaren?


Anf. 41 Pia Steensland (KD)

Fru talman! Tack, ledamoten Bladelius, för frågan och möjligheten att utveckla dessa delar! Jag vill också tacka för det engagemang som finns i dessa frågor, inte minst i det civila samhället.

Eftersom det faktiskt fanns en majoritet för flera olika tillkännagivanden och en skarp kritik mot den förra propositionen tycker jag att det var otroligt viktigt att komma tillbaka med en proposition så att vi kan hitta former för att samverka. Det fanns inte lika stora majoriteter för alla tillkännagivanden, men det fanns majoriteter och tillkännagivanden.

Jag skulle därför vilja rikta frågan tillbaka till ledamoten Bladelius: Varför räckte inte Socialdemokraterna ut handen och samtalade inom socialutskottet kring hur vi skulle kunna hitta en väg framåt i dessa frågor? Vi har ju ett väldigt gott samtalsklimat i vårt utskott, och jag hade uppskattat om ledamoten hade tagit initiativ för att ta vara på detta - det är så viktigt.

Jag vill återigen lyfta fram den del som handlar om ett nationellt kompetenscentrum. Jag menar att det hade varit en lågt hängande frukt för regeringen att verkställa detta. Hur vi ska arbeta preventivt är så avgörande för dem som arbetar med dessa frågor ute på golvet, höll jag på att säga, i kommuner och regioner - människor som möter barn och ungdomar med dessa problem. Så varför har inte regeringen tagit de steg som krävs för att få ett nationellt kompetenscentrum på plats?


Anf. 42 Yasmine Bladelius (S)

Fru talman! Det är inte så att regeringen eller jag som ledamot i socialutskottet med ansvar för dessa frågor eller, för den delen, ledamoten Pia Steensland, inte tycker att det vore bra om vi kom överens i dessa frågor.

När det gäller anledningen till att regeringen kommer tillbaka med en skrivelse i stället för en proposition redogjorde jag, tycker jag, ganska väl för detta i mitt anförande. Det är svårt att samla så många olika, spretiga förslag i ett nytt förslag som kan förväntas gå igenom Sveriges riksdag, när man inte ens i oppositionen, som röstar ned propositionen, kan komma överens om några konkreta förslag till förändringar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

När det gäller de tillkännagivanden som har lagts fram och de två tillkännagivanden som läggs fram här i kammaren i dag skulle jag vilja förklara, fru talman, att det inte är så att vi socialdemokrater eller, för den delen, regeringen tycker att många av förslagen är dåliga - inte alls. Vi tycker också att detta är viktigt och tror till exempel att det vore bra med ett nationellt kompetenscentrum. Vi tycker också exempelvis att det är viktigt att beroendevården fungerar och blir bättre. Vi tycker också att det är viktigt att naloxon når ut till fler personer så att vi kan se till att färre människor dör av narkotikaförgiftning, exempelvis.

Det är också därför vi har tagit de nödvändiga steg som krävs för att utreda dessa frågor. Samtliga dessa frågor omfattas i dag av utredningar, och förslag är på väg fram. Det tycker jag är bra.

Fru talman! Jag är helt övertygad om att många partier i denna kammare tycker att detta är viktiga frågor. Jag är också helt övertygad om att vi kan komma överens framåt, om vi sätter oss ned och talar med varandra. Jag är öppen för att göra det, Pia Steensland.


Anf. 43 Pia Steensland (KD)

Fru talman! Tack, ledamoten Bladelius, för att du är öppen för att komma framåt i dessa frågor - det är faktiskt avgörande.

Jag är bekymrad. Det fanns majoriteter. Jag ser inte den spretighet som ledamoten beskriver när det gäller den föregående hanteringen. Det fanns tydliga direktiv kring vad som skulle behöva förbättras.

Något som behövde förbättras i den förra strategin var att regeringen övervägde att göra flera olika insatser. I den strategi som nu ligger på bordet har man visserligen tagit bort dessa överväganden, men samtidigt har man tagit bort flera av de goda intentioner som övervägandena gällde.

Det handlar exempelvis om att man i den tidigare versionen sagt att man övervägde att se till att metoden Krogar mot Knark tillgängliggörs. Det är en väldigt effektiv metod för att i samverkan mellan restauranger, krogar, polis och samhällsaktörer minska både droganvändningen och de skadliga effekter som man ser i samhället. Detta tog man bort ur strategin helt och hållet, samtidigt som man inte går vidare med ett nationellt kompetenscentrum. För mig är det ytterst förvånande.

Detta visar återigen, fru talman, att vi behöver en ny regering. Vi behöver en borgerlig regering som på allvar prioriterar dessa frågor och sätter dem i fokus, inte minst för att minska problematiken med narkotika kopplat till den organiserade brottslighet och de skjutningar som vi ser. Det finns starka kopplingar mellan narkotikahandel och den problematik vi ser i dag.

Vi vill se ett starkare preventivt arbete för att förhindra att fler börjar använda alkohol och narkotika. Det är det som krävs.


Anf. 44 Barbro Westerholm (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Fru talman! Rubriken på detta betänkande är ju En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar. Men detta är ingen strategi. Vi efterlyste en sådan för ett år sedan. Det här är en redovisning av läget inom de olika områden som en sådan strategi ska omfatta.

Vi ska ha en samlad strategi, men från Liberalernas sida har vi velat ha den upplagd på ett annat sätt, nämligen som en strategi mot beroendesjukdomar eller beroendeproblem. Det här med alla bokstäver gör att man riskerar att arbeta alltför stuprörsbetonat. Men det är samma del av hjärnan som påverkas av alkohol, narkotika, tobak, spel etcetera.

Här har vi liberaler också med en viktig del som inte finns med alls, nämligen läkemedelsberoende; narkotikaklassade läkemedel inryms inte här. Men väldigt många är beroende - det visade Gerhard Larsson för nu drygt tio år sedan - och har fått läkemedlen antingen via förskrivande läkare eller på den illegala marknaden.

Att vara beroende innebär ofrihet. Många säger att det ska råda frihet att välja hur man möter dessa olika ämnen. Problemet är att vi inte vet vilka som blir beroende - vilka som har denna, kanske genetiska, utformning av den centrala delen av hjärnan, vilket gör att den uppträder ungefär som hungriga fågelungar. När de inte får påfyllnad blir de riktigt besvärliga och ger sig till känna på ett sådant sätt att den enda lösningen för den människa som har utvecklat ett beroende blir att fylla på med det ämne man blivit beroende av.

Här blir det extra viktigt att förebygga så att inte barn och unga kommer in i ett sådant beroende.

Visst förorsakar tobaksrökning cancer, men kanske är det ännu allvarligare med just beroendet och nikotinets påverkan på kärl i olika delar av kroppen, med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Detta är ju en gammal iakttagelse från 1980-talet. Vi i Sverige var tillsammans med danskarna de första som upptäckte nikotinets farlighet i kärlsammanhang.

Det här är ju ett nytt betänkande med en regeringsskrivelse som kommer att läggas till handlingarna. Det är 56 punkter som lyfts fram här, varav vi i Liberalerna har reserverat oss i fråga om 15.

Jag vill framhålla det som handlar om preventiva åtgärder när det gäller barn och unga som börjar röka och snusa före 18 års ålder och i väldigt ringa omfattning använder tobak. Tobaksrökningen har ju, glädjande nog, gått ned ganska drastiskt. Men andra nikotinhaltiga produkter, som det vita snuset - vilket vi kanske debatterar på tisdag nästa vecka; det vet vi inte ännu - är en väldigt farlig inkörsport. Därför vill vi att skolan, ungdomsmottagningarna och hälso- och sjukvården ska ha ett tydligt uppdrag att arbeta för att förebygga beroendesjukdomar av olika slag, där naturligtvis tobak och alkohol för unga människor är den främsta inkörsporten.

För ett år sedan efterlyste vi en utvärdering av narkotikapolitiken, som ju har ungefär 30 år på nacken. Vi har i socialutskottet sett hur viktigt det är att följa upp våra lagar. Där är jag väldigt besviken, för det direktiv som kom borde ha innehållit en analys av effekterna av innehav och om kriminaliseringen är till gagn eller inte. Utredningen borde få tilläggsdirektiv, så att vi kan basera vad vi tycker på kunskap och vetande och inte tro och tyckande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Det finns mycket mer att säga här. Men, fru talman, jag vet inte om detta är min sista debatt i kammaren eller inte. Det vet jag först på tisdag morgon, och då kanske det är för sent att säga något.

Jag har suttit sammantaget 27 år i riksdagen, i två omgångar. Jag kom in 1988, och då blev jag ersättare i socialutskottet, där jag har suttit den mesta tiden. Då fick jag höra kommentarer som: "Det är ett fantastiskt utskott!" "Presidiet, ja, det är två personer med olika ideologi och politiska utgångspunkter, men de samarbetar jättebra." "Stämningen i utskottet är utmärkt! Som regel arbetar vi mot samma mål. När det gäller vägen dit kan vi ha olika uppfattningar, men det brukar lösa sig på ett eller annat sätt."

Jag måste säga att det är samma bild som jag kan vidarebefordra till dem som kommer till utskottet efter mig. Det är just så här med presidiet och ledamöterna, och sedan är det personalen, som lägger ned hur mycket tid och kraft som helst på att det hela ska fungera väl.

Jag kan nämna att detta gäller hela riksdagen som arbetsmiljö och alla som jobbar i olika funktioner som backar upp oss. Så har vi talmän som håller reda på oss, så att vi håller tiden och inte trampar över och säger fel saker.

Jag avrundar detta och har dragit över min talartid med den tid jag skulle ha använt på tisdag, för då kommer jag att fatta mig kortare. Tack ska ni ha, allihopa!

(Applåder)


Anf. 45 Karin Rågsjö (V)

Fru talman! Jag blir lite rörd, Barbro.

(BARBRO WESTERHOLM (L): Jag med.)

Dig, Barbro, har jag hört talas om sedan 1970-talet. Vi kanske inte har någon debatt på tisdag, så jag passar på att tala nu.

Fru talman! Vilket jobb ledamoten Westerholm har gjort i riksdagen och i civilsamhället! Herregud! Hon har lyft frågor som ingen annan har gjort. Hon har lyft hbtq-frågorna ända från sin tid i Socialstyrelsen och framåt. Det har handlat om människors rättigheter. Hon har lyft beroendefrågorna så bra. Hon har konstant lyft frågor om äldreomsorgen och om ålderismen, som vi alltid befinner oss i, också här i riksdagen, även om det ser ut som om det kommer in lite mer äldre människor här snart.

Jag tycker att du är helt fantastisk, Barbro! Du är en förebild. Tack!

(Applåder)


Anf. 46 Barbro Westerholm (L)

Fru talman! Jag väntar med att säga något tills resten har sagt något.


Anf. 47 Yasmine Bladelius (S)

Fru talman! Även jag vill varmt och innerligt tacka dig, Barbro Westerholm.

Förlåt, fru talman, men det är svårt att tala via talmannen i den här stunden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

(FÖRSTE VICE TALMANNEN: Det är okej.)

Jag vill tacka ledamoten Barbro Westerholm för hennes fantastiska, ihärdiga och otroliga engagemang för alla människor - inte bara äldre, inte bara när det gäller beroendefrågor, inte bara yngre och inte bara barn utan alla människor.

I alla olika sammanhang har jag sett ledamoten Barbro Westerholm strida för människors rättigheter. I utskottet har vi haft en fantastisk dialog, inte minst i de frågor som vi har haft gemensamt ansvar för. Jag skulle inte kunna tänka mig den här mandatperioden utan ledamoten Westerholm i socialutskottet.

Vi har uträttat stordåd tillsammans. Du, Barbro Westerholm, har uträttat många stordåd under din tid som engagerad i riksdagens olika utskott.

Jag är helt övertygad om att du kommer att fortsätta att uträtta stordåd. Om inte annat kommer du att vara en blåslampa i rumpan på oss alla här i kammaren som vill fortsätta.

Stort tack, Barbro, för ditt engagemang, och otroligt stort lycka till i framtiden!

(Applåder)


Anf. 48 Pia Steensland (KD)

Fru talman! Tack, Barbro Westerholm! Jag behöver inte säga så mycket mer efter att mina kollegor här har uttryckt precis det som jag känner.

Barbro Westerholms gärning som forskare, inom myndighetsvärlden och inom politiken är beundransvärd. Hon sätter inte sällan den lilla människan i centrum och de behov som finns för att livet ska vara bättre att leva för andra.

Jag vill uttrycka min uppskattning för Barbro Westerholms livsgärning, och jag tror att jag talar för hela kammaren när jag säger att den är väldigt uppskattad.

Jag skulle också vilja önska dig lycka till, Barbro. Jag vet att du kommer att strida mer för åldersfrågorna framöver. Varmt lycka till med det, och varmt tack från djupet av mitt hjärta för allt du har gjort!

(Applåder)


Anf. 50 Barbro Westerholm (L)

Fru talman! Jag tycker inte om duvor, och jag tänker inte mata några heller.

(Applåder)

Nu går jag till en fri plattform, och jag håller på att skriva en bok om åldersdiskriminering. Det är, enligt Världshälsoorganisationen, den svåraste diskrimineringsgrunden att göra någonting åt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-politiken samt spel om pengar 2022-2025

Sedan kan jag inte låta bli att fortsätta med detta med finansieringen av mycket dyra behandlingar. Vi måste ha en jämlik vård i Sverige. Det handlar om människor som har sällsynta diagnoser och som behöver behandlingar som är godkända av myndigheterna. Vi måste hitta en finansieringsform för det.

Sedan är det detta med frihet. Vi har inte valt att födas. Men när vi når myndighetsåldern ska vi vara fria att leva våra liv som vi själva önskar. Det är därför jag också kommer att arbeta för en parlamentarisk utredning om dödshjälp.

Tack ska ni ha, allihop.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 21 juni.)

Sjukersättning till äldre i förvärvs-arbetande ålder

Beslut

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025 (SoU25)

Riksdagen har tagit del av regeringens skrivelse för En samlad strategi för alkohol-, narkotika,- dopnings-och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025. I den föreslår regeringen på olika sätt hur tillgången till och beroendet av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobaks-och nikotinprodukter samt skadeverkningarna av spel om pengar ska minska. Dessutom vill regeringen att barn och unga ska skyddas mot produkterna och skadliga effekter orsakade av dessa med mera.

Riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar till regeringen i dessa frågor.

  • Regeringen bör skyndsamt genomföra de beslut som riksdagen fattade den 15 juni 2021 om ANDTS-strategin
  • Regeringen bör se över hur vård och behandling för skadligt bruk och beroendesjukdom kan bli mer tillgänglig inom kriminalvården.
  • Regeringen bör utan dröjsmål vidta nödvändiga åtgärder när det gäller ökat tillgängliggörande av naloxon.

Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Regeringen bör skyndsamt genomföra de beslut som riksdagen fattade den 15 juni 2021 om ANDTS-strategin, regeringen bör se över hur vård och behandling för skadligt bruk och beroendesjukdom kan bli mer tillgänglig inom kriminalvården och regeringen bör utan dröjsmål vidta nödvändiga åtgärder när det gäller ökat tillgängliggörande av naloxon. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.