Till innehåll på sidan

En ny fastighetsmäklarlag - förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

Debatt om förslag 26 maj 2021
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 4

Anf. 78 Mikael Eskilandersson (SD)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation 1.

Den nya fastighetsmäklarlagen och lagändringarna som föreslås är i linje med utredningen och något som även vi som parti ser positivt på.

Att köpa och sälja sin bostad är för de allra flesta människor den största affär som de någonsin gör under sin livstid. Konsekvenserna kan också bli katastrofala för privatpersonens ekonomi om det går fel. Därför är det bra att skyddet för både köpare och säljare stärks genom en förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen.

Vi är dock lite förvånade över att regeringen väljer att förkasta en del av utredningens förslag, nämligen den om skadeståndsansvar för fastighetsmäklarföretag. Av någon anledning, oklart vilken, tycker regeringen alltså att just fastighetsmäklarföretag inte ska ha något skadeståndsansvar.

I propositionen, som man också hänvisar till från utskottets sida, ges en något märklig förklaring. Förslaget om att ge fastighetsmäklarföretag ett skadeståndsansvar har skickats till fastighetsmäklarföretag på remiss, och de har varit skeptiska till förslaget. Det var en stor överraskning.

Med andra ord: Regeringen har frågat fastighetsmäklarföretagen, till exempel Swedbank Fastighetsbyrå AB, om de vill ta ansvar för sin verksamhet och eventuellt kunna bli skyldiga att betala skadestånd om de bryter mot regelverket. Till svar fick regeringen: Nej, vi avstår helst från att ta ansvar för vår verksamhet.

På detta svarar regeringen: Då slipper ni.

Det är i alla fall den uppenbara tolkningen av svaret som man kan se i propositionen.

Jag tycker att det finns en viktig princip i att alla företag, oavsett bransch, bör ha ett ansvar att följa de regler och lagar som finns. Till detta ansvar bör det också finnas ett direkt ansvar att ersätta skada man åsamkar.

Jag tycker inte att det är ett hållbart argument att som regeringen här framhålla att det är få fall eller att det troligen i de allra flesta fall är onödigt med skadeståndsansvar. Det räcker att det finns ett fall där ett fastighetsmäklarföretag kommer undan för att lagstiftningen i enlighet med utredningens förslag skulle vara att föredra.

Det andra argumentet som framhålls är att det skulle bli svårt att veta vem skadeståndsanspråk ska riktas mot, fastighetsmäklaren eller fastighetsmäklarföretaget.

Men vänta lite här nu. Sas det inte att det är mycket ovanligt att fastighetsmäklarföretag gör några fel som de skulle kunna ställas till svars för? Då kan det inte vara så svårt.

Liksom tidigare bör anspråk alltså riktas mot fastighetsmäklaren i normalfallet och i de allra flesta fall. Det bör inte heller vara ett problem för Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd att avgöra vem som i slutändan bär ansvaret. I de ytterst få och sällsynta fall där fastighetsmäklarföretaget faktiskt bär ansvaret bör det inte vara ett problem att gå vidare med anspråk mot fastighetsmäklarföretaget efter att det har klarlagts att det inte är fastighetsmäklarens ansvar.

Hur det faktum att företag tar ansvar skulle vara till nackdel för konsumenten är högst oklart. Det känns som om man hittar på argument i efterhand, efter att regeringen har bestämt sig för att ge fastighetsmäklarföretagen en unik gräddfil i ansvarsfrågan.

Avslutningsvis, fru talman, får det totalt sett anses anmärkningsvärt att regeringen på dessa lösa grunder sågar utredningens förslag och går till fastighetsmäklarföretagens försvar. Det är mitt partis uppfattning att utredningens förslag borde ha genomförts.


Anf. 79 Larry Söder (KD)

Fru talman! Är en ny fastighetsmäklarlag ett brinnande ämne som står högst upp på dagordningen på den politiska agendan? I mitt tycke fungerar fastighetsmäklare i Sverige i stort sett väldigt bra, vilket man kan se på de anmälningar som har kommit till Fastighetsmäklarinspektionen. Mellan januari och april 2021 fick FMI in 727 anmälningar. I statistiken för antalet sålda fastigheter ser man att de var ungefär 50 000 de senaste tre månaderna. Dessa siffror gör inte att jag känner mig väldigt alarmerad.

Den nya fastighetsmäklarlagen innebär bland annat att fastighetsmäklarföretagen ska registreras och stå under tillsyn. Det innebär inte att vi som riksdag anser att det inte fungerar bra i dag, utan man ska se det som en modernisering utifrån andra lagar och förordningar som har förändrats. Företagen måste uppfylla flera krav för att få vara verksamma. De ges också ett övergripande ansvar att verka för att de mäklare som är verksamma i företaget följer god fastighetsmäklarsed. Ett mäklarföretag som åsidosätter sina skyldigheter ska kunna ges en disciplinpåföljd. Det blir möjligt att ingripa om det finns olämpliga personer i företagsledningen och ägarkretsen.

Dessa delar av lagen tycker Kristdemokraterna är bra, och vi ställer oss bakom dem. För oss är en annan del viktig att lyfta upp. Det gäller möjligheten att mäklaren ska få ett större ansvar att redovisa radonmätningar vid försäljningar.

Radon är den miljöfaktor i inomhusmiljön som orsakar flest dödsfall i dag. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att radonhalten inomhus kontrolleras och hålls så låg som möjligt för att hälsorisken ska minimeras. Det är angeläget att radonmätningar görs i miljöer där människor vistas under längre tid.

Nu har vi dock fått signalen, vilket också bekräftades i går, att radonbidraget för 2021 tog slut redan i april, och regeringen har inte för avsikt att återkomma med radonbidraget. Man tänker heller inte se till att de ansökningar som har gjorts under 2021 kan hanteras. Man såg det som en tillfällig insats. Därför blir det än mer viktigt att på andra sätt uppmärksamma köpare av ett småhus på hur det ligger till med radonet i den fastighet de köper.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns närmare 400 000 bostäder där radonhalten överstiger riktvärdet. Det är viktigt att en bostadsköpare kan få information om huruvida det gjorts en radonmätning. Jag anser därför att det bör utredas om fastighetsmäklare vid försäljning och köp av bostäder ska vara skyldiga att särskilt redovisa om en radonmätning har genomförts och vad den har visat. Jag yrkar av den anledningen bifall till reservation 2 från Kristdemokraterna.


Anf. 80 Ola Möller (S)

Fru talman! I dag debatterar vi regeringens förslag om en ny fastighetsmäklarlag i civilutskottets betänkande CU20. Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på motionerna.

Vi socialdemokrater vill skapa ett solidariskt samhälle där alla människor kan leva fria och jämlika, men vår samhällsstruktur lider av obalanser mellan dem som har makt och dem som inte har makt. Det kan ses mellan könen, mellan arbetstagare och arbetsgivare, mellan hyresgäster och hyresvärdar och mellan konsumenter och näringsidkare. Vi har också en hel del lagstiftning som tar sin utgångspunkt i just detta. Diskrimineringslagen, arbetsrättslagstiftningen, hyresrättslagstiftningen och konsumentlagstiftningen är alla exempel på områden där man försöker balansera maktintressen.

För oss socialdemokrater är det naturligt att stå upp för den svagaste parten i en process. Att stärka skyddet för kvinnor, löntagare, hyresgäster och konsumenter när vi ser att dessa grupper har en underordnad maktposition är för oss centralt i strävan efter ett jämlikt samhälle. I dagen betänkande om förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen är konsumentskyddsperspektivet vår utgångspunkt.

När man som bostadsköpare ska ingå den i regel största affär i livet som man som privatperson gör är det oerhört viktigt att konsumentskyddet är starkt och finns på plats. Därför behövs lagstiftning som stärker konsumentskyddet på bostadsmarknaden.

Lagförslagen innebär att fastighetsmäklarföretagen ska registreras och stå under tillsyn. Företagen måste uppfylla flera krav för att få vara verksamma. De ska ges ett övergripande ansvar att verka för att de mäklare som är verksamma i företaget följer god fastighetsmäklarsed. Ett mäklarföretag som åsidosätter sina skyldigheter ska kunna ges en disciplinpåföljd. Det blir även möjligt att ingripa om det finns olämpliga personer i företagsledningen eller ägarkretsen. Dessutom ska fler fastighetsmäklare vara registreringsskyldiga och stå under tillsyn. Det föreslås vidare att skyldigheterna enligt penningtvättslagarna utvidgas till att omfatta även mäklare och mäklarföretag.

Som fru talmannen hör finns det flera lagförslag i propositionen som stärker skyddet för konsumenten mot oseriösa fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag. De tar dessutom sikte på att stävja penningtvättsbrottslighet, som tyvärr finns också i denna bransch. Det har vi sett inte minst i ett fall i Södertälje som just nu har rullats upp.

Genom dessa förändringar uppnås huvudsyftet med förslagen, det vill säga att både köpare och säljare ska kunna känna sig trygga när fastighetsmäklare förmedlar överlåtelse av egendom med mycket högt ekonomiskt värde. Genom förstärkningar av tillsyn och ingripande ska reglerna ges bättre genomslag och på så vis se till att fastighetsmäklarbranschen är sund. Dessutom svarar de nya reglerna upp mot EU:s krav på penningtvättsreglering.

Avslutningsvis, fru talman, behöver givetvis mer göras. Men detta är ett bra och välkommet första steg för konsumentskyddet på bostadsmarknaden.


Anf. 81 Ola Johansson (C)

Fru talman! Fastighetsmäklarens roll på bostadsmarknaden är fundamental för att inge förtroende mellan säljare och köpare i en bostadsaffär. För båda parter kan det mycket väl vara den viktigaste ekonomiska händelsen i livet och inte sällan något som förknippas med starka känslor. Att samtliga parter, säljare, köpare och budgivare, känner ett förtroende för fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget de anlitat borgar för att de flyttkedjor som vi ofta lyfter fram som värdefulla i bostadspolitiken ska fungera. Att fastighetsmäklaren är viktig bevisas genom att hela 91 procent av de fastighetsförsäljningar som gjordes 2018 utfördes genom en mäklare.

Skälet till att riksdagen tar ställning till en ny fastighetsmäklarlag är dock, fru talman, inte enbart bostadspolitiskt. Lagen är en anpassning till EU:s direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Utöver att anta en ny lag görs i dag alltså även anpassningar i den så kallade penningtvättslagen.

Just för att fastighetsmäklarverksamheten har så stor betydelse för säljaren och köparen ifrågasätts ofta dennes opartiskhet.

Civilutskottet har gjort en uppföljning av den tidigare fastighetsmäklarlagen och kom då bland annat fram till att det behövdes en utvidgning av lagen till att även omfatta fastighetsmäklarföretagen, något som vi också beslutar om i dag. Uppföljningen pekade även på kvarvarande problem gällande förekomsten av lockpriser, felaktig marknadsföring av objektet och partiskhet. Men samtidigt konstaterades det att upplevelsen av att mäklaren agerat inkorrekt minskat.

Fru talman! I betänkandet finns det reservationer från Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Under uppföljningen konstaterades det att köparen har svårt att förstå sin undersökningsplikt och därför litar på säljarens egen besiktning. I reservationen från Sverigedemokraterna föreslås det ett skadeståndsansvar för mäklarföretagen i de fall de har åsidosatt sina plikter.

Centerpartiet har förståelse för att detta skulle öka pressen på mäklaren att göra rätt, men givet att det inte sällan är den ena parten som bortser från sitt eget besiktningsansvar menar vi att ett sådant skadestånd skulle försvåra och fördröja bostadsaffärer samt skapa en osäkerhet som kan vara skadlig för bostadsmarknaden. Precis som de flesta remissinstanser tror vi att det skulle skapa en osäkerhet om skadeståndsanspråk kan riktas mot både fastighetsmäklaren och fastighetsmäklarföretaget samtidigt.

Fru talman! Centerpartiet håller med Kristdemokraterna om att radonmätning borde vara regelmässigt återkommande. Vi föreslår i vår bostadsmotion att det görs i samband med OVK, obligatorisk ventilationskontroll, i bostadsrättshus, hyresfastigheter och offentliga byggnader. I övrigt menar vi att detta ingår i köparens undersökningsplikt och att ett sådant obligatorium, likt det tidigare nämnda förslaget från Sverigedemokraterna, snarare skapar problem än bidrar till att underlätta bostadsaffärer. Vi verkar också för att det så kallade radonbidraget bibehålls i sin nuvarande storlek; det har vi gjort i budgetförhandlingarna som vi har deltagit i.

Fru talman! Liberalernas förslag att reglera budgivningen i syfte att eliminera så kallade dolda bud är något vi skulle kunna välkomna, men såvitt vi förstår är inte detta syftet med den nya lagen. Civilutskottets uppföljning identifierade fiktiv budgivning och att det inte är möjligt att identifiera budgivare i budgivningslistan som ett problem. Men Centerpartiet kan i nuläget inte ta ställning till konsekvenserna av det förslaget, då det inte har utretts. Vi ställer oss inte bakom den reservationen utan ber att få återkomma.

Fru talman! Fastighetsmäklarinspektionen har som sin uppgift att utöva tillsyn över branschen och se till att upprätthålla en sund fastighetsmäklarbransch. Man måste då utgå från att kontroller görs och att anmärkningar mot branschen och mot enskilda mäklare och företag ges när det är befogat.

Fru talman! Mäklarsamfundet självt oroas över utvecklingen vad gäller fastighetsmäklares utsatthet för att bli delaktiga i penningtvättsaffärer. Rapporterna från fastighetsmäklare om detta hade 2019 fyrdubblats jämfört med de fem senaste åren. Men det behöver inte bero på en faktisk ökning av förekomsten av penningtvätt, utan kan helt enkelt bero på att fastighetsmäklarna blivit medvetna om att de måste rapportera när detta sker.

Penningtvätt i samband med fastighetsaffärer är ändå något så pass vanligt att mäklarnas och mäklarföretagens rapportering är ett viktigt sätt att motverka att intäkter från kriminella försvinner in i renoveringar eller tillbyggnader eller som överpriser på fastigheter. Förra veckan rapporterade Dagens Nyheter om en finanshärva i Södertälje där 100 miljoner kronor tvättats genom olika bolag med hjälp av anställda i en storbank och en mäklarfirma. Pengarna misstänks komma från narkotikaaffärer och annan grov kriminalitet. Det rör sig om personer som använt sig av sin starka ställning i samhället och sina politiska kontakter. Det handlar också sannolikt om personer som varit utsatta för press att agera bulvaner åt kriminella nätverk.

Fru talman! Det enskilt viktigaste med den nya lagen är att de som kan kontrolleras framöver är juridiska personer som registreras som fastighetsmäklare och inte enbart fastighetsmäklare som yrkesutövare. Med det ökar möjligheterna att kontrollera verksamheten genom tillsyn, medan trycket på den enskilde mäklaren minskar, även om också denne ska kunna granskas och finnas med i fastighetsmäklarregistret.

En ny fastighets-mäklarlag - förstärkt tillsyn över fastighets-mäklarbranschen

Fru talman! Centerpartiet yrkar bifall till förslaget i betänkandet i dess helhet.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 19.)

Beslut

Förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (CU20)

En ny fastighetsmäklarlag som gäller både för fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag ska införas. Vidare ska fastighetsmäklarföretag på samma sätt som fastighetsmäklare registreras och stå under tillsyn. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Genom lagförslagen måste företagen uppfylla flera krav för att få vara verksamma. De ska även ha ett ansvar för att mäklare som arbetar i företaget följer god fastighetsmäklarsed. Ett mäklarföretag som inte följer bestämmelserna i lagen ska kunna ges en disciplinpåföljd. Det ska även bli möjligt att ingripa om det finns olämpliga personer i företagsledningen och ägarkretsen. Dessutom ska fler fastighetsmäklare vara registreringsskyldiga och stå under tillsyn.

Målet med lagförslagen är bland annat att ska skapa en mer heltäckande och förstärkt kontroll över fastighetsmäklarbranschen, vilket ska stärka skyddet för köpare och säljare vid bostadsaffärer.

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021. Riksdagen sa nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.