Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 19 augusti 2022

Betänkande: Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m.

Betänkande 2008/09:JuU3

Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott (JuU3)

En ny tidsbegränsad lag, lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, börjar gälla den 1 januari 2009. Lagen ersätter lagen med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål (1952 års tvångsmedelslag). Den nya lagen ger de brottsbekämpande myndigheterna även i fortsättningen utvidgade möjligheter att använda tvångsmedel vid förundersökning om vissa samhällsfarliga och svårutredda brott. Tvångsmedlen är beslag, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och postkontroll. Den nya lagens tillämpningsområde har utvidgats till att omfatta ytterligare tre brott: brott mot medborgerlig frihet, brott enligt 3 § lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, med mera samt så kallat statsstyrt företagsspioneri. Lagen omfattar, till skillnad från 1952 års tvångsmedelslag, inte de så kallade majestätsbrotten. Vidare slopas möjligheten till förlängning av så kallad utredningshäktning, det vill säga häktning av en person som är skäligen misstänkt för brott. Dessutom permanentas bestämmelserna i den tidsbegränsade lagen om hemlig kameraövervakning genom att de med oförändrat innehåll förs över till tvångsmedelsbestämmelserna i 27 kap. rättegångsbalken.