Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning

Debatt om förslag 14 mars 2012
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 2

Anf. 80 Richard Jomshof (SD)

Fru talman! Ärade ledamöter! Jag tänker fatta mig kort också den här gången. I dag finansieras en del av forskningen på de olika lärosätena genom externa finansiärer. Detta är en fördel då forskningen kan utökas i väsentlig grad på de olika lärosätena. Ofta samfinansieras projekt med resurser från såväl externa bidragsgivare som statens basanslag. En nackdel kan dock vara att basanslagen byggs upp i dessa samfinansierade projekt, vilket kan medföra att högskolornas frihet och integritet minskar. Dessutom kan det innebära att basanslagen inte används på det sätt som regeringen från början har avsett. Riksrevisionen talar i sin rapport om ett bristande underlag för verksamheten. Och man landar i slutsatsen att regeringen borde ha mer kunskap om hur anslaget används än vad som är fallet i dag. Samfinansiering är en finansieringsform som även i framtiden kommer att utgöra en betydande del av lärosätenas finansiering av forskning. Det är dock mycket angeläget, menar jag, att klara regler utfärdas och att lärosätenas årsredovisningar innehåller följande, som jag framför i min reservation. För det första: Storleken på de externa bidrag som har mottagits under året. För det andra: Hur stor andel av de externa bidragen som har förbrukats samt till vad. För det tredje: Hur stor andel av basanslaget som har förbrukats. För det fjärde: Hur stor andel av basanslaget som har använts till forskning respektive forskarutbildning samt hur stor andel av basanslaget som har använts till samfinansiering. Även här vill jag yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation.

Anf. 81 Yvonne Andersson (KD)

Fru talman! Betänkandet under den här punkten är synnerligen viktigt med ett mycket intressant och viktigt innehåll. Men på grund av att samtliga partier i utbildningsutskottet varit överens om att debatt är överflödig beträffande betänkandet har vi inte anmält oss till den, utan vi avvaktar med debatten till dess att vi kommit vidare med forskningsfrågorna. När nu trots detta en ledamot har anmält sin uppfattning här yrkar jag bifall till förslaget till beslut och avslag på samtliga reservationer.

Beslut

Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning (UbU8)

Riksdagen uppmanar regeringen att överväga att ta fram ett förslag om en översyn av systemet för fördelning av basanslaget till universitet och högskolor. Bakgrunden är Riksrevisionens granskning som visar att vissa lärosäten har svårt att uppfylla samtliga intentioner med basanslaget.

Utbildningsutskottet anser att det är viktigt att basanlaget är väl avvägt i relation till målet att att varje universitet och högskola ska ha förutsättningar att fatta långsiktiga beslut om sin forskning och kunna värna lärosätets integritet gentemot sina samarbetspartner. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

 

Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör överväga om systemet för fördelning av basanslag är väl avvägt i relation till målet att varje universitet och högskola ska ha förutsättningar att fatta långsiktiga beslut om sin forskning och att värna om lärosätets integritet gentemot sina samarbetspartner. Därmed bifaller riksdagen motion 2011/12:Ub1. Motion 2011/12:Ub2 avslås.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.