Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 12 april 2012

Betänkande: Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

Betänkande 2011/12:SkU10

Skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz ändras (SkU10)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. Ändringarna innebär bland annat följande:

  • Skatteverket får möjlighet att begära upplysningar från bland annat banker i Schweiz.
  • Bestämmelserna om företag i intressegemenskap moderniseras. Möjligheterna att göra undantag från källskatt på utdelning från dotterbolag till moderbolag utvidgas.
  • Regler införs om att undantag från källskatt på utdelning för pensionsfonder ska få göras i vissa fall.
  • Ränta får endast beskattas i det land där mottagaren har sin hemvist.
  • Det blir möjligt för Sverige att beskatta fysiska personer för realisationsvinst på grund av avyttring av andelar i bolag efter utflyttning från Sverige.
  • Sverige får utökade möjligheter att beskatta pension, livränta och liknande ersättningar.

Ändringarna kan träda i kraft efter att de båda länderna har godkänt dem. Regeringen kommer att meddela i en förordning datum för när de ska börja gälla. De nya beskattningsreglerna börjar tillämpas den 1 januari året efter den dag lagändringarna trätt i kraft. Övergångsbestämmelser kommer att gälla i vissa fall. De nya bestämmelserna om informationsutbyte tillämpas på förhållanden under 2012 och senare kalenderår.