Sök

Avdelning
Hoppa till filter

5 436 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Svensk författningssamling, Gällande sfs, sorterat efter relevans

 • Dokument & lagar

  Lag (2021:1070) om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

  Svensk författningssamling 2021:1070

  Lagens innehåll och syfte 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om statlig ersättning för personskada orsakad av godkänt vaccin mot covid-19. Syftet med lagen är att tillförsäkra den som har drabbats av sådan skada en ersättning som är likvärdig med annan ersättning för
  Utfärdad
  2021-11-18
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2021:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2021:1

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2021 är 0,00
  Utfärdad
  2020-12-30
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

  Svensk författningssamling 2020:914

  1 § Denna lag tillämpas när en myndighet uppdrar åt ett företag eller en annan enskild (tjänsteleverantör) att endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter. 2 § Vid tillämpningen av denna lag ska med myndigheter jämställas 1. sådana aktiebolag, handelsbolag,
  Utfärdad
  2020-11-12
 • Dokument & lagar

  Försäkringskassans föreskrifter (2020:887) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2021

  Svensk författningssamling 2020:887

  Med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag föreskriver Försäkringskassan att de procenttal med vilka bidragsbelopp ska ändras enligt 4 § lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2021 är
  Utfärdad
  2020-10-26
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2020:8) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

  Svensk författningssamling 2020:8

  Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande
  Utfärdad
  2020-01-16
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2020:710) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2020:710

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2020 är 0,00
  Utfärdad
  2020-06-30
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning

  Svensk författningssamling 2020:616

  Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om verkställighet av ungdomsövervakning enligt 32 kap. 3 a § brottsbalken. 2 § Kriminalvården ansvarar för verkställigheten av ungdomsövervakning. Inledande av verkställighet 3 § Ungdomsövervakning får
  Utfärdad
  2020-06-25
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:548) om omställningsstöd

  Svensk författningssamling 2020:548

  Omställningsstöd 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (omställningsstöd). Vem har rätt till omställningsstöd? 2 § Rätt till
  Utfärdad
  2020-06-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:284
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet

  Svensk författningssamling 2020:537

  1 § Denna lag gäller för personer som innehar eller har avslutat ett uppdrag som riksrevisor eller riksrevisionsdirektör. Vad som i denna lag sägs om riksrevisorn gäller även en tillförordnad riksrevisor. 2 § Bestämmelserna i 2-7, 8 § första stycket, 9, 11 och 12 §§ lagen
  Utfärdad
  2020-06-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:778
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:272) om konto- och värdefackssystem

  Svensk författningssamling 2020:272

  Konto- och värdefackssystem 1 § Skatteverket ska tillhandahålla en teknisk plattform som ger myndigheter tillgång till uppgifter om innehavare av konton och värdefack hos institut (konto- och värdefackssystem). Uppgifterna ska vara direkt och omedelbart tillgängliga för
  Utfärdad
  2020-04-30
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:618
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:203) om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare

  Svensk författningssamling 2020:203

  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av 1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och 2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. 2 § En fysisk person som har avgiftspliktig inkomst och ska betala egenavgifter enligt
  Utfärdad
  2020-04-03
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare

  Svensk författningssamling 2020:202

  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av 1. arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och 2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. 2 § På ersättning som en arbetsgivare utger till en anställd ska ingen annan avgift
  Utfärdad
  2020-04-03
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

  Svensk författningssamling 2020:198

  Lagens innehåll och syfte 1 § Denna lag innehåller tillfälliga undantag från vissa bestämmelser om deltagande i bolagsstämmor, föreningsstämmor och sparbanksstämmor i följande lagar: - aktiebolagslagen (2005:551), - lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, -
  Utfärdad
  2020-04-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:1154
 • Dokument & lagar

  Totalförsvarsdatalag (2020:151)

  Svensk författningssamling 2020:151

  Lagens syfte 1 § Syftet med denna lag är att ge Totalförsvarets plikt- och prövningsverk möjlighet att i sin verksamhet behandla personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret på ett ändamålsenligt sätt samt att skydda människor mot att
  Utfärdad
  2020-03-19
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:920
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

  Svensk författningssamling 2020:148

  Inledande bestämmelse 1 § I denna lag finns bestämmelser om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. Definition 2 § I lagen avses med att en förskoleenhet, skolenhet, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen
  Utfärdad
  2020-03-19
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen

  Svensk författningssamling 2020:116

  Den i Montreal den 28 maj 1999 antagna konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) trädde för Sveriges del i kraft den 28 juni 2004. Konventionens engelska och franska texter samt en översättning till svenska har
  Utfärdad
  2020-03-12
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:798) om kvarglömd eller borttappad egendom vid transport med tåg, spårvagn, tunnelbana, buss eller fartyg

  Svensk författningssamling 2022:798

  Skyldigheter för den som tar hand om kvarglömd eller borttappad egendom 1 § Den som ombord på ett tåg, en spårvagn, ett tunnelbanetåg, en buss eller ett fartyg som används i förvärvssyfte för transport av passagerare eller gods tar hand om kvarglömd eller borttappad egendom
  Utfärdad
  2022-06-07
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg

  Svensk författningssamling 2022:760

  1 kap. Inledande bestämmelser Innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om upphandling av sådana fonder som anges i 64 kap. 3 a § andra stycket socialförsäkringsbalken och som får erbjudas på fondtorget för premiepensionen. Undantag från förvaltningslagen 2 §
  Utfärdad
  2022-06-02
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:759) om Fondtorgsnämnden

  Svensk författningssamling 2022:759

  1 § I denna lag finns bestämmelser om Fondtorgsnämnden. 2 § Fondtorgsnämnden ska verka för att målen för premiepensionssystemet uppnås genom att förvalta premiepensionens fondtorg. 3 § Fondtorgsnämnden ska upphandla fonder till fondtorget för premiepensionen enligt lagen
  Utfärdad
  2022-06-02
 • Dokument & lagar

  Växtskyddslag (2022:725)

  Svensk författningssamling 2022:725

  Lagens syfte och tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser som syftar till att begränsa de risker som växtskadegörare innebär för växter och växtprodukter till en acceptabel nivå. 2 § Denna lag kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
  Utfärdad
  2022-06-02
Bevaka via RSS