Sök

Avdelning
Hoppa till filter

450 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Svensk författningssamling, Gällande sfs, 2022/23, 2020/21, 2019/20, 1897, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021-september 2022

  Svensk författningssamling 2022:1872

  Inledande bestämmelser 1 § En elkonsument har rätt att utan ansökan få elstöd i den utsträckning som anges i denna förordning. Förordningen är meddelad med stöd av - 6 kap. 4 § ellagen (1997:857) i fråga om 6 §, - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga
  Utfärdad
  2022-12-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:62
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:1843) om en tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

  Svensk författningssamling 2022:1843

  Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om en tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023. 2 § Den tillfälliga skatten på extraordinära vinster ska betalas till staten och ska behandlas som en statlig inkomstskatt för
  Utfärdad
  2022-12-22
 • Dokument & lagar

  Förordning (2022:1827) om ränta på studielån för 2023

  Svensk författningssamling 2022:1827

  1 § Den ränta som ska tas ut på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,59
  Utfärdad
  2022-12-22
 • Dokument & lagar

  Förordning (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik

  Svensk författningssamling 2022:1826

  1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 § Denna förordning har meddelats med stöd av - 2 § lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden och 4 § lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter i fråga om 11
  Utfärdad
  2022-12-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:141
 • Dokument & lagar

  Förordning (2022:1810) om statsbidrag för etablering av anläggningar för nykterhetskontroller

  Svensk författningssamling 2022:1810

  Inledande bestämmelser 1 § Trafikverket får ge bidrag enligt denna förordning för etablering av anläggningar för nykterhetskontroll i eller i anslutning till hamnar eller andra platser med anslutning till allmän trafik. Bidrag får lämnas i mån av tillgång på medel. 2 §
  Utfärdad
  2022-12-15
 • Dokument & lagar

  Förordning (2022:1800) om Sveriges främsta utmärkelser

  Svensk författningssamling 2022:1800

  1 § Sveriges främsta utmärkelser för förtjänstfulla insatser är ordensutmärkelser inom Kungl. Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarna och regeringens utmärkelser. 2 § Nominering till ordensutmärkelser ges in till Kungl. Maj:ts Orden. Om det finns särskilda skäl
  Utfärdad
  2022-12-15
 • Dokument & lagar

  Förordning (2022:1768) med instruktion för Myndigheten för totalförsvarsanalys

  Svensk författningssamling 2022:1768

  Uppgifter 1 § Myndigheten för totalförsvarsanalys har till huvuduppgift att följa upp, analysera och utvärdera verksamheten inom totalförsvaret ur ett systemperspektiv och med tyngdpunkt på totalförsvarets samlade funktionssätt. Resultatet av analyser, uppföljningar
  Utfärdad
  2022-12-15
 • Dokument & lagar

  Förordning (2022:1765) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)

  Svensk författningssamling 2022:1765

  1 § Denna förordning kompletterar lagen (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt). Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen. Förordningen är meddelad med stöd
  Utfärdad
  2022-12-08
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)

  Svensk författningssamling 2022:1746

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt), i denna lag kallad EU-förordningen. Termer och uttryck i
  Utfärdad
  2022-12-08
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:836
 • Dokument & lagar

  Förordning (2022:1719) med instruktion för Säkerhetspolisen

  Svensk författningssamling 2022:1719

  Uppgifter Ansvarsområde 1 § Säkerhetspolisen bedriver i egenskap av säkerhetstjänst underrättelse- och säkerhetsarbete. Myndighetens huvudsakliga uppgifter och ansvar framgår av 3 § polislagen (1984:387). Myndighetens övriga uppgifter och ansvar framgår av
  Utfärdad
  2022-12-08
 • Dokument & lagar

  Förordning (2022:1718) med instruktion för Polismyndigheten

  Svensk författningssamling 2022:1718

  Uppgifter Ansvarsområde 1 § Polismyndighetens huvudsakliga uppgifter och ansvar framgår av polislagen (1984:387). Myndighetens uppgifter och ansvar framgår också av polisförordningen (2014:1104) och av andra författningar. 2 § Myndigheten ska 1. bedriva
  Utfärdad
  2022-12-08
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:686
 • Dokument & lagar

  Förordning (2022:1708) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2023

  Svensk författningssamling 2022:1708

  1 § Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 1,7 procent för
  Utfärdad
  2022-12-08
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:1697) om samordningsnummer

  Svensk författningssamling 2022:1697

  1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om samordningsnummer. Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för den som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige. Lagen innehåller även bestämmelser om personnummer som före år 2000
  Utfärdad
  2022-12-01
 • Dokument & lagar

  Förordning (2022:1693) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar

  Svensk författningssamling 2022:1693

  1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 § och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2023:45). Unikt identifieringsnummer 2 § När Skatteverket registrerar en rapporteringsskyldig
  Utfärdad
  2022-12-01
  Ändrad
  t.o.m. 2023:45
 • Dokument & lagar

  Förordning (2022:1692) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet

  Svensk författningssamling 2022:1692

  1 § Förordningen är meddelad med stöd av 1. 3 kap. 3 § lagen (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet i fråga om 3 §, 2. 4 kap. 4 § lagen om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet i fråga om 4 §, 3. 5
  Utfärdad
  2022-12-01
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar

  Svensk författningssamling 2022:1682

  Lagens tillämpningsområde och innehåll 1 § Denna lag gäller för sådant automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster som erhållits genom digitala plattformar som avses i 1. rådets direktiv (EU) 2021/514 om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i
  Utfärdad
  2022-12-01
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet

  Svensk författningssamling 2022:1681

  1 kap. Lagens tillämpningsområde och innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om vilka åtgärder rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska vidta för att inhämta uppgifter om säljare på plattformarna. I lagen finns också bestämmelser om vissa andra skyldigheter för
  Utfärdad
  2022-12-01
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:1672) om skyldighet att lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden

  Svensk författningssamling 2022:1672

  1 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska följa och informera om utvecklingen på spelmarknaden (spelmarknadsmyndigheten). 2 § Med spel avses i denna lag detsamma som i spellagen (2018:1138). 3 § En licens- eller tillståndshavare enligt spellagen (2018:1138) ska till
  Utfärdad
  2022-12-01
 • Dokument & lagar

  Förordning (2022:1667) om ränta för år 2023 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

  Svensk författningssamling 2022:1667

  1 § Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,14
  Utfärdad
  2022-12-01
 • Dokument & lagar

  Förordning (2022:1663) om ränta på körkortslån för 2023

  Svensk författningssamling 2022:1663

  1 § Den ränta som ska betalas på körkortslån enligt 19 § första stycket förordningen (2018:1118) om körkortslån ska vara 1,7
  Utfärdad
  2022-12-01
Bevaka via RSS