Sök

Avdelning
Hoppa till filter

199 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Svensk författningssamling, Gällande sfs, 2022/23, 1855, sorterat efter relevans

 • Dokument & lagar

  Lag (2022:798) om kvarglömd eller borttappad egendom vid transport med tåg, spårvagn, tunnelbana, buss eller fartyg

  Svensk författningssamling 2022:798

  Skyldigheter för den som tar hand om kvarglömd eller borttappad egendom 1 § Den som ombord på ett tåg, en spårvagn, ett tunnelbanetåg, en buss eller ett fartyg som används i förvärvssyfte för transport av passagerare eller gods tar hand om kvarglömd eller borttappad egendom
  Utfärdad
  2022-06-07
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg

  Svensk författningssamling 2022:760

  1 kap. Inledande bestämmelser Innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om upphandling av sådana fonder som anges i 64 kap. 3 a § andra stycket socialförsäkringsbalken och som får erbjudas på fondtorget för premiepensionen. Undantag från förvaltningslagen 2 §
  Utfärdad
  2022-06-02
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:759) om Fondtorgsnämnden

  Svensk författningssamling 2022:759

  1 § I denna lag finns bestämmelser om Fondtorgsnämnden. 2 § Fondtorgsnämnden ska verka för att målen för premiepensionssystemet uppnås genom att förvalta premiepensionens fondtorg. 3 § Fondtorgsnämnden ska upphandla fonder till fondtorget för premiepensionen enligt lagen
  Utfärdad
  2022-06-02
 • Dokument & lagar

  Växtskyddslag (2022:725)

  Svensk författningssamling 2022:725

  Lagens syfte och tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser som syftar till att begränsa de risker som växtskadegörare innebär för växter och växtprodukter till en acceptabel nivå. 2 § Denna lag kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
  Utfärdad
  2022-06-02
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:70) om rapportering av betalningstider

  Svensk författningssamling 2022:70

  Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för vissa företag att rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor eller tjänster. Ord och uttryck 2 § I denna lag betyder rapporteringsskyldigt företag: en juridisk person som yrkesmässigt
  Utfärdad
  2022-01-27
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2022:658) enligt marknadsföringslagen (2008:486)

  Svensk författningssamling 2022:658

  Bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv
  Utfärdad
  2022-05-25
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:629) om proportionella val i kommuner och regioner

  Svensk författningssamling 2022:629

  Lagens tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om förutsättningarna för och förfarandet vid proportionella val i kommuner och regioner. Lagen ska tillämpas i de fall det särskilt föreskrivits att val ska vara proportionella. Förutsättningar för proportionella
  Utfärdad
  2022-05-25
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen

  Svensk författningssamling 2022:613

  Lagens innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om utbyte av finansiell information och finansiell analys för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott. Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20
  Utfärdad
  2022-05-25
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:459) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio

  Svensk författningssamling 2022:459

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller tillfälliga bestämmelser om förlängning av de tillstånd att sända digital kommersiell radio som meddelats med stöd av radio- och tv-lagen (2010:696) och som upphör den 30 september 2022. 2 § I ärenden om förlängning av ett
  Utfärdad
  2022-05-19
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:368) om nationella järnvägssystem

  Svensk författningssamling 2022:368

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om järnvägssäkerhet och tekniska krav i fråga om nationella järnvägssystem. Syftet med lagen är att upprätthålla och utveckla järnvägssäkerheten. 2 § Bestämmelserna i lagen
  Utfärdad
  2022-04-28
 • Dokument & lagar

  Järnvägssäkerhetslag (2022:367)

  Svensk författningssamling 2022:367

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om järnvägssäkerhet. Syftet med lagen är att upprätthålla och utveckla järnvägssäkerheten. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016
  Utfärdad
  2022-04-28
 • Dokument & lagar

  Järnvägstekniklag (2022:366)

  Svensk författningssamling 2022:366

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tekniska krav för fasta installationer och fordon. Syftet med lagen är att bidra till ett europeiskt sammanlänkat och driftskompatibelt järnvägssystem. Lagen genomför
  Utfärdad
  2022-04-28
 • Dokument & lagar

  Järnvägsmarknadslag (2022:365)

  Svensk författningssamling 2022:365

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om förvaltning och användning av järnvägsinfrastruktur samt tillhandahållande av tjänster åt järnvägsföretag. Syftet med lagen är att säkerställa en väl fungerande
  Utfärdad
  2022-04-28
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:333) om energimätning i byggnader

  Svensk författningssamling 2022:333

  Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om energimätning i lägenheter och information om energianvändning. Individuell mätning av el 2 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad eller utför eller låter utföra en ombyggnad av en byggnad
  Utfärdad
  2022-04-28
 • Dokument & lagar

  Fjärrkylelag (2022:332)

  Svensk författningssamling 2022:332

  Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om mätning och fakturering i fråga om fjärrkyla och om information om energianvändning. Ordförklaringar 2 § I denna lag avses med fjärrkyleföretag: den som bedriver fjärrkyleverksamhet, fjärrkylekund: den som ingått
  Utfärdad
  2022-04-28
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:1843) om en tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

  Svensk författningssamling 2022:1843

  Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om en tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023. 2 § Den tillfälliga skatten på extraordinära vinster ska betalas till staten och ska behandlas som en statlig inkomstskatt för
  Utfärdad
  2022-12-22
 • Dokument & lagar

  Lag (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde

  Svensk författningssamling 2022:157

  1 § Vid tillämpningen av lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (2022:155) om tobaksskatt och lagen (2022:156) om alkoholskatt ska Europeiska unionens punktskatteområde avse unionens territorium, som detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och
  Utfärdad
  2022-03-03
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2022:15) av de EU-bestämmelser som lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter kompletterar

  Svensk författningssamling 2022:15

  Grundförordningar som lagen om foder och animaliska biprodukter kompletterar till alla delar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser. 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12
  Utfärdad
  2022-01-13
 • Dokument & lagar

  Försäkringskassans föreskrifter (2022:1463) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2023

  Svensk författningssamling 2022:1463

  Med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag föreskriver Försäkringskassan att det procenttal med vilket bidragsbelopp ska ändras enligt 4 § första stycket första meningen lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2023 är
  Utfärdad
  2022-11-07
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2022:1339) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2022:1339

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2022 är 0,50
  Utfärdad
  2022-07-01
Bevaka via RSS