Sök

Avdelning
Hoppa till filter

61 137 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Betänkanden och utlåtanden, Beslutade, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om lex Maria och lex Sarah

  Betänkande 2023/24:SoU5

  Riksrevisionen har granskat om statens insatser inom ramen för bestämmelserna om lex Maria och lex Sarah är effektiva så att vårdskador och missförhållanden inom vården och omsorgen om äldre förhindras. Riksrevisionens slutsats är att statens insatser bör stärkas och de lämnar flera rekommendationer i sin granskningsrapport.

  Regeringen har i en skrivelse redogjort för sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen redovisar i rapporten och instämmer i huvudsak med problembeskrivningen. Regeringen gör dock en annan bedömning av vilka insatser som bör göras och redovisar flera åtgärder som redan har vidtagits för att stärka den nationella styrningen och för att öka kvaliteten i omsorgen om äldre och för att förhindra missförhållanden.

  Vidare anser regeringen att det redan finns ett tillräckligt stöd, genom exempelvis Socialstyrelsens vägledning, för att informera och involvera enskilda vid vårdskador och missförhållanden.

  Riksdagen beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  39, 107 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-29
  Debatt
  2023-11-30
  Beslut
  2023-11-30
 • Dokument & lagar

  En effektivare upphandlingstillsyn

  Betänkande 2023/24:FiU12

  Tillsynen över offentliga upphandlingar ska bli mer effektiv. Regeringens förslag innebär att Konkurrensverket ges utökade befogenheter, att tidsfristen för att besluta om en upphandlingsskadeavgift förlängs till två år och att avgiftens tak höjs från 10 miljoner till 20 miljoner kronor.

  Konkurrensverket ska också kunna förelägga upphandlande myndigheter och enheter att besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling. Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen, ska också ges utökade befogenheter vid tillsynen.

  Riksdagen sa ja till förslaget. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  2, 9 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-28
  Debatt
  2023-11-29
  Beslut
  2023-11-30
 • Dokument & lagar

  Höständringsbudget för 2023

  Betänkande 2023/24:FiU11

  Riksdagen sa ja till regeringens höständringsbudget för 2023. Förslaget innebär att statens budget ökar med 24,9 miljarder kronor i år. Totalt berörs 19 utgiftsområden.

  Regeringens förslag till ändringar i statens budget för 2023 innebär att 18 anslag ökas till ett värde av 25,1 miljarder kronor, och att sex anslag minskas, till ett värde av 0,1 miljarder kronor.

  Vidare föreslås höjningar av fyra beställningsbemyndiganden. Det handlar bland annat om höjda trängselskatter i Stockholm och Göteborg.

  Bland övriga förslag finns att riksdagen ska bemyndiga, det vill säga ge befogenhet, till regeringen att under 2025–2030 fullt ut utnyttja den begränsade annulleringen av utsläppsrätter från Sveriges auktionsvolym inom EU:s utsläppshandelssystem för 2025–2030 som följer av artikel sex i EU:s ansvarsfördelningsförordning. Det betyder att Sverige avstår intäkten från auktioneringen av dessa utsläppsrätter.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 31 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-28
  Debatt
  2023-11-29
  Beslut
  2023-11-29
 • Dokument & lagar

  Statens budget 2024 – Rambeslutet

  Betänkande 2023/24:FiU1

  Riksdagen sa ja till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2024. Utgifterna beräknas uppgå till 1 331 miljarder kronor och inkomsterna beräknas till 1 324 miljarder kronor. Det innebär ett underskott i statens budget på 7 miljarder kronor för 2024. Förslagen bygger på en politisk överenskommelse mellan SD, M, KD och L

  Riksdagen sa också ja till utgiftstaket för staten och ja till förslag om skatte- och avgiftsregler som bland annat gäller

  • förstärkt ordinarie jobbskatteavdrag
  • att införa indexering i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre och höjd åldersgräns
  • utvidgad expertskatt
  • avskaffad skatt på plastbärkassar
  • slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för 15–18-åringar.

  Vissa av dessa förslag har lagts fram i egna propositioner, men finns aviserade i budgetpropositionen och ingår i beräkningarna av inkomsterna i budgeten.

  Samtliga lagändringar börjar gälla den 1 januari 2024 utom de som gäller avskaffad skatt på plastbärkassar som börjar gälla den 1 november 2024, ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall som börjar gälla den 1 januari 2025 och höjd åldersgräns från 66 till 67 år för rätt till avdrag vid beräkning av egenavgifter och den allmänna löneavgiften som börjar gälla den 1 januari 2026.

  Riksdagen sa även ja till regeringens inriktning för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.

  Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur 2024. Inflationen har börjat falla, men är fortfarande högre än Riksbankens mål om 2 procent. Arbetsmarknaden har hittills varit motståndskraftig, men väntas gradvis försämras till följd av den minskade aktiviteten i ekonomin.

  Politiken bör enligt regeringen inriktas enligt en långsiktig plan i tre delar för att ta Sverige genom det besvärliga läget: att bekämpa inflationen samt stötta hushållen och välfärden, att återupprätta arbetslinjen och att genomföra strukturreformer för högre tillväxt. Riksdagen är av samma mening. Genom den väl avvägda, återhållsamma finanspolitiken tas ansvar för att inte spä på inflationen samtidigt som den bidrar till att förbättra förutsättningarna för svensk ekonomi. Genom att styra finanspolitiken mot överskottsmålet motverkar inte finanspolitiken penningpolitiken.

  Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena i budgeten.

  Riksdagen har också behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2022. Riksdagen beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.

  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  102, 333 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-28
  Debatt
  2023-11-29
  Beslut
  2023-11-29
 • Dokument & lagar

  Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Betänkande 2023/24:SoU3

  Möjligheten att använda digital teknik inom hemtjänsten eller i särskilda boendeformer för äldre ska förtydligas. Syftet är bland annat att motverka den osäkerhet som finns i kommunerna och för att stimulera användningen av välfärdsteknik.

  Det blir även nya bestämmelser som gäller behandlingen av personuppgifter vid användning av digital teknik med funktioner som innebär monitorering, sensorering eller positionering. Endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå ändamålet med användningen av tekniken får behandlas. De insamlade personuppgifterna får heller inte sparas under längre tid än vad som är nödvändigt.

  Den som har beviljats en insats som genomförs med digital teknik ska även samtycka till behandlingen av personuppgifter. Även vissa bestämmelser om villkor för behörighetstilldelning och åtkomstkontroll införs.

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2024.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 56 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-24
  Debatt
  2023-11-28
  Beslut
  2023-11-29
 • Dokument & lagar

  Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

  Betänkande 2023/24:SkU8

  Det blir ingen uppräkning av gränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024. Skiktgränsen föreslås uppgå till 598 500 kronor.

  Riksdagen säger ja till regeringens förslag.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 41 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-28
  Debatt
  2023-11-29
  Beslut
  2023-11-29
 • Dokument & lagar

  Sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt skatt på jordbruksdiesel

  Betänkande 2023/24:SkU7

  Riksdagen sa ja till sänkt skatt på bensin och diesel. Det innebär att skatten på bensin och diesel (utom akrylatbensin) sänks 2024 jämfört med den nivå som skulle gällt med nuvarande omräkningsregler. För 2025 räknas skattebeloppen för bränslen om från 2024 års nivåer. För bensin (utom alkylatbensin) sänks de omräknade energiskattebeloppen med 60 öre per liter.

  Vidare kommer en utökad skattenedsättning på diesel som används i arbetsmaskiner, skepp och vissa båtar att gälla även för sådan förbrukning som sker under 2024. Ansökan om återbetalning av skatt för jordbruksdiesel ska göras per kalenderkvartal.

  Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2024 respektive den 1 januari 2025.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 91 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-28
  Debatt
  2023-11-29
  Beslut
  2023-11-30
 • Dokument & lagar

  Ny kärnkraft i Sverige

  Betänkande 2023/24:NU5

  Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om ny kärnkraft i Sverige. Lagändringarna gör att det blir tillåtet med nya reaktorer på andra platser än vid kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Dessutom tillåts fler än tio reaktorer får vara i drift samtidigt.

  Riksdagen delar regeringens bedömning att fossilfri kärnkraftsel ska spela en central roll i den svenska energimixen även fortsättningsvis. Huvudskälen till detta är en förväntad större efterfrågan på el i kombination med att fossila bränslen måste fasas ut, inte minst av klimatskäl. Kärnkraften bidrar dessutom till att det svenska kraftsystemet kan fungera på ett stabilt och förutsägbart sätt.

  Lagändringarna börjar att gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  54, 176 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-24
  Debatt
  2023-11-28
  Beslut
  2023-11-29
 • Dokument & lagar

  Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

  Betänkande 2023/24:MJU5

  Riksdagen röstade ja till regeringens förslag om ändring i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.

  Ändringen innebär att reduktionspliktens krav på minskade utsläpp för bensin och diesel sänks till sex procent för 2024–2026 och att reduktionsnivåerna för 2027–2030 slopas. I dagsläget ligger reduktionsnivåerna på 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för diesel.

  Syftet med ändringen är bland annat att minska drivmedelspriserna.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  69, 173 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-28
  Debatt
  2023-11-29
  Beslut
  2023-11-30
 • Dokument & lagar

  Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

  Betänkande 2023/24:FiU7

  Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag till att motverka penningtvätt i finansiella instituts verksamhet, bland annat genom att den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet ska registrera sig – även om verksamheten inte bedrivs i stor omfattning eller är den huvudsakliga – och att det ska införas ett allmänt lämplighetskrav för den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet, har ett kvalificerat innehav i ett finansiellt institut eller ingår i ledningen för ett finansiellt institut.

  Ett finansiellt institut ska också anmäla ändringar till Finansinspektionen av förhållanden som institutet har uppgett i sin ansökan om registrering. Finansinspektionen ska få besluta om sanktionsavgift för den som inte lämnar begärda upplysningar till inspektionen eller som bedriver registreringspliktig verksamhet utan att ansöka om registrering av den.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-28
  Debatt
  2023-11-29
  Beslut
  2023-11-30
 • Dokument & lagar

  Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2022

  Betänkande 2023/24:SoU4

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om hur stöd från Allmänna arvsfonden fördelades under 2022. Regeringen redogör också i skrivelsen för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling och analyserar fördelningen av stöd. I skrivelsen anges också den kommande inriktningen av stöd ur arvsfonden och de områden som enligt regeringen bör prioriteras vid Arvsfondsdelegationens fördelning av stöd.

  Riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Justering
  2023-11-16
  Bordläggning
  2023-11-22
  Debatt
  2023-11-23
  Beslut
  2023-11-29
 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete med särskilda händelser riktade mot organiserad brottslighet

  Betänkande 2023/24:JuU6

  Riksrevisionen har granskat om Polismyndighetens arbete med särskilda händelser är en effektiv ledningsform för att bekämpa grov brottslighet. Resultatet av granskningen redovisas i rapporten Att släcka bränder – Polismyndighetens arbete med särskilda händelser riktade mot grov brottslighet. I rapporten lämnar Riksrevisionen rekommendationer till Polismyndigheten.

  Regeringen har i en skrivelse redogjort för sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen redovisar i rapporten och konstaterar att granskningen utgör ett viktigt bidrag till arbetet med att utveckla ledningsformen särskild händelse. Regeringen kommer att fortsätta följa Polismyndighetens arbete kopplat till ledningsformen särskild händelse i dialog med myndigheten.

  Riksdagen la regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  4, 25 minuter
  Justering
  2023-11-16
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22
 • Dokument & lagar

  Ersättning för Riksbankens deltagande i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning avseende skuldavskrivning beträffande Somalia

  Betänkande 2023/24:FiU19

  Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om överföring av medel från statens budget till Riksbanken som ersättning för Riksbankens deltagande i avskrivningen av Somalias skuld till Internationella valutafonden (IMF).

  Bakgrunden är att riksdagen i maj 2020 medgav att Riksbanken för Sveriges del deltog i IMF:s finansieringslösning för avskrivning av Somalias skuld till IMF. Riksbanken bidrog med 1,6 miljoner särskilda dragningsrätter, vilket är ett slags referensvaluta som används i internationella transaktioner. Det som motsvarar cirka 21 miljoner kronor.

  Europeiska centralbanken har i efterhand gjort bedömningen att finansieringslösningen strider mot förbudet mot monetär finansiering, och att finansieringen behöver korrigeras.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  1, 5 minuter
  Justering
  2023-11-14
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22
 • Dokument & lagar

  Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner

  Utlåtande 2023/24:CU18

  EU-kommissionen har föreslagit en ny förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner, det vill säga transaktioner mellan företag eller mellan företag och offentliga myndigheter.

  Riksdagen har prövat förslaget utifrån den så kallade subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut om nya EU-lagar tas så nära medborgarna som möjligt. EU ska därför bara vidta åtgärder om det är mer effektivt än om de enskilda länderna agerar på egen hand. Principen värnar medlemsstaternas rätt att ta egna beslut på nationell nivå.

  Riksdagen ifrågasätter i och för sig inte behovet av en reglering på EU-nivå för att främja snabbare betalningar vid affärstransaktioner men anser att EU-kommissionens förslag i vissa delar är för långtgående och därför strider mot subsidiaritetsprincipen. Det gäller till exempel förslagen om en tvingande betalningstid om 30 dagar och en fast räntesats för dröjsmålsränta som skulle begränsa avtalsfriheten för företag.

  Mot bakgrund av detta beslutade riksdagen att lämna sina synpunkter i ett så kallat motiverat yttrande till Europaparlamentets, ministerrådets och EU-kommissionens ordförande.

  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  3, 13 minuter
  Justering
  2023-11-16
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22
 • Dokument & lagar

  Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU

  Betänkande 2023/24:SkU5

  Sedan den 31 januari 2023 gäller nya aktiebolagsrättsliga regler om gränsöverskridande fusioner, delningar och ombildningar inom EU. Reglerna handlar om att det finns möjligheter för aktiebolag att omstrukturera sig över nationsgränserna.

  De nya EU-reglerna innebär att Sverige behöver göra vissa ändringar i inkomstskattelagen, skatteförfarandelagen och lagen om avkastningsskatt på pensioner. Därför har regeringen presenterat ett antal lagförslag som bland annat handlar om verksamhetsavyttring, avsättning till periodiseringsfond och möjligheter till anstånd vid utflyttningsbeskattning.

  Riksdagen sade ja till regeringens lagförslag, som börjar gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Justering
  2023-11-16
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22
 • Dokument & lagar

  Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

  Betänkande 2023/24:SfU6

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag att införa en möjlighet att kroppsvisitera en utlänning för att söka efter pass och andra identitetshandlingar och möjlighet att omhänderta sådana handlingar – vid en inre utlänningskontroll. Riksdagen sa också ja till förslaget att det ska förtydligas att en utlänning under vissa förutsättningar får tas med för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 66 minuter
  Justering
  2023-11-09
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22
 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens hantering av mängdbrott

  Betänkande 2023/24:JuU7

  Riksrevisionen har granskat om Polismyndighetens hantering av mängdbrott är effektiv. Resultatet av granskningen presenteras i rapporten Polisens hantering av mängdbrott – en verksamhet vars förmåga behöver förstärkas. I rapporten lämnar Riksrevisionen rekommendationer till Polismyndigheten.

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning. I skrivelsen redogörs för åtgärder som Polismyndigheten har vidtagit inom ramen för ett större förändringsarbete som tar sikte på hur myndigheten arbetar med mängdbrott. Riksdagen ser positivt på de redovisade åtgärderna och bedömer att de innebär att Riksrevisionens rekommendationer tas om hand på ett adekvat sätt. Av skrivelsen framgår också att regeringen har för avsikt att särskilt följa upp vilka åtgärder Polismyndigheten vidtar för att förstärka utredningsförmågan kopplat till mängdbrott.

  Riksdagen lade regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 50 minuter
  Justering
  2023-11-16
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22
 • Dokument & lagar

  Förvärv och förvaltning av vissa kreditavtal

  Betänkande 2023/24:FiU18

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till nya regler för köp och förvaltning av krediter där låntagaren inte klarar av att betala i tid, så kallade nödlidande kreditavtal.

  Det kommer att behövas tillstånd från Finansinspektionen för att få förvalta dessa avtal. Myndigheten kommer även vara den som har tillsyn över inkassoföretagen.

  Sammantaget innebär förslagen att regleringen för företagen skärps och skyddet för låntagarna stärks.

  De nya reglerna bygger på ett EU-direktiv och ska börja gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Justering
  2023-11-14
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22
 • Dokument & lagar

  Nya bestämmelser om hur Sjunde AP-fonden ska lämna hållbarhetsinformation

  Betänkande 2023/24:FiU8

  Sjunde AP-fonden ska omfattas av informationskrav om hållbarhet enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar och EU:s gröna taxonomiförordning. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  EU-regleringen ställer krav på upplysningar om bland annat miljömässig och social hållbarhet och ersätter de krav på hållbarhetsinformation som gäller för Sjunde AP-fonden i dag. Förändringen innebär att Sjunde AP-fonden behöver lämna mer omfattande och detaljerad hållbarhetsinformation och att den ska finnas tillgänglig i respektive fonds informationsbroschyr samt årsberättelse.

  De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Justering
  2023-11-16
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22
 • Dokument & lagar

  Näringsförbud till följd av förbud att bedriva näringsverksamhet som har meddelats i en annan stat

  Betänkande 2023/24:CU8

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att näringsförbud i en annan stat också ska tas med i en domstols bedömning om näringsförbud ska ges i Sverige. Även utländska förbud och förhållanden ska alltså få betydelse vid prövningen.

  Domstolen ska också ta hänsyn till om näringsidkaren grovt har misskött sin verksamhet i en annan stat.

  Lagändringen bygger på ett EU-direktiv och ska börja gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  1, 6 minuter
  Justering
  2023-11-16
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22