Sök

Avdelning
Hoppa till filter

285 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2023/24, 2016/17, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2023:954) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2023:954

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2024 är 4,00
  Utfärdad
  2023-12-29
 • Dokument & lagar

  Förordning (2023:940) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

  Svensk författningssamling 2023:940

  /Träder i kraft I:2024-02-01/ Förordningens innehåll 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2021:311) om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. Förordningen är meddelad med stöd av - 13 § lagen om särskilt
  Utfärdad
  2023-12-21
 • Dokument & lagar

  Förordning (2023:910) med instruktion för Finansinspektionen

  Svensk författningssamling 2023:910

  Uppgifter Ansvarsområde 1 § Finansinspektionen ansvarar för 1. tillsynen, regelgivningen, tillståndsprövningen och registreringen som rör finansiella marknader och finansiella företag, och 2. att vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser i syfte
  Utfärdad
  2023-12-14
  Ändrad
  SFS 2023:925
 • Dokument & lagar

  Förordning (2023:909) med instruktion för Riksgäldskontoret

  Svensk författningssamling 2023:909

  Uppgifter Statens centrala finansförvaltning 1 § Riksgäldskontoret ansvarar för statens centrala finansförvaltning. 2 § Myndigheten har till uppgift att 1. efter regeringens beslut, tillhandahålla utlåning till och ta emot medel på konto från i första hand
  Utfärdad
  2023-12-14
 • Dokument & lagar

  Förordning (2023:903) om stöd till kommuner för detaljplaner som möjliggör småhusbebyggelse och omvandlingar från lokaler till bostäder

  Svensk författningssamling 2023:903

  1 § I denna förordning finns bestämmelser om stöd till kommuner för att anta detaljplaner som möjliggör nya områden för småhusbebyggelse eller omvandlingar från lokaler till bostäder. Förordningen är meddelad med stöd av - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 14
  Utfärdad
  2023-12-14
 • Dokument & lagar

  Förordning (2023:889) om statsbidrag för införande av ämnesbetyg

  Svensk författningssamling 2023:889

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för införande av ämnesbetyg. Syftet med statsbidraget är att ge skolor och verksamheter möjligheter att förbereda för införandet av ämnesbetyg och ge stöd för det. Förordningen är
  Utfärdad
  2023-12-14
 • Dokument & lagar

  Förordning (2023:883) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2024 års val till Europaparlamentet

  Svensk författningssamling 2023:883

  1 § För sin medverkan vid 2024 års val till Europaparlamentet ska kommunerna få statsbidrag med 1. 30 000 kronor per kommun, och 2. ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige,
  Utfärdad
  2023-12-14
 • Dokument & lagar

  Lag (2023:875) om tilläggsskatt

  Svensk författningssamling 2023:875

  1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om tilläggsskatt. Tilläggsskatt utgör en skatt som syftar till att säkerställa en effektiv minimibeskattning av enheter som ingår i stora nationella eller multinationella koncerner.
  Utfärdad
  2023-12-14
 • Dokument & lagar

  Förordning (2023:844) med instruktion för Mediemyndigheten

  Svensk författningssamling 2023:844

  Uppgifter 1 § Mediemyndigheten ska inom sitt verksamhetsområde verka för yttrandefrihet, medie- och informationskunnighet samt möjligheterna till mediemångfald och tillgänglighet. Myndigheten ska också verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, ta
  Utfärdad
  2023-12-07
 • Dokument & lagar

  Förordning (2023:740) om mediestöd

  Svensk författningssamling 2023:740

  Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2023:664) om mediestöd. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Mediestöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 30
  Utfärdad
  2023-12-01
  Ändrad
  SFS 2023:913
 • Dokument & lagar

  Regeringens beslut (2023:800) om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges advokatsamfund

  Svensk författningssamling 2023:800

  Regeringen fastställer att 2, 5, 12, 17, 22-25, 43, 47, 51 och 69-74 §§ och rubrikerna närmast före 69 och 71 §§ i stadgarna för Sveriges advokatsamfund får följande lydelse. 2 § Ledamöternas rätt att delta i hanteringen av samfundets gemensamma angelägenheter utövas
  Utfärdad
  2023-11-30
 • Dokument & lagar

  Förordning (2023:797) med instruktion för Kriminalvården

  Svensk författningssamling 2023:797

  Uppgifter 1 § Kriminalvården ansvarar för att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet och utföra personutredningar i brottmål. 2 § Myndighetens verksamhet ska bedrivas på ett säkert, humant och effektivt sätt. Återfall i brott ska
  Utfärdad
  2023-11-30
 • Dokument & lagar

  Förordning (2023:795) om ränta på körkortslån för 2024

  Svensk författningssamling 2023:795

  1 § Den ränta som ska betalas på körkortslån enligt 19 § första stycket förordningen (2018:1118) om körkortslån ska vara 2,64 procent. Övergångsbestämmelser 2023:795 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024. 2. Förordningen upphör att gälla vid
  Utfärdad
  2023-11-30
 • Dokument & lagar

  Lag (2023:748) om särskilt avdrag vid beräkning av egenavgifter och allmän löneavgift i vissa fall

  Svensk författningssamling 2023:748

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskilt avdrag vid beräkningen av 1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och 2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Ord och uttryck i lagen 2 § Ord och
  Utfärdad
  2023-11-30
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:754
 • Dokument & lagar

  Lag (2023:747) om särskilt avdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som arbetar med forskning eller utveckling

  Svensk författningssamling 2023:747

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskilt avdrag vid beräkningen av 1. arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och 2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Ord och uttryck i lagen 2 §
  Utfärdad
  2023-11-30
 • Dokument & lagar

  Lag (2023:730) om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen

  Svensk författningssamling 2023:730

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag tillämpas i fråga om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen i domstolar eller vid förvaltningsmyndigheter avseende överträdelser av - bestämmelser i förordningar som omfattas av Europaparlamentets och
  Utfärdad
  2023-11-30
 • Dokument & lagar

  Förordning (2023:727) om statligt stöd till färjetrafik till och från Gotland

  Svensk författningssamling 2023:727

  1 § I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd till företag som bedriver reguljär färjetrafik mellan Gotland och det svenska fastlandet. Syftet med stödet är att mildra de effekter på frakt- och biljettpriser som är en konsekvens av de extraordinära
  Utfärdad
  2023-11-30
 • Dokument & lagar

  Förordning (2023:725) om ränta för år 2024 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

  Svensk författningssamling 2023:725

  1 § Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,79
  Utfärdad
  2023-11-23
 • Dokument & lagar

  Förordning (2023:720) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

  Svensk författningssamling 2023:720

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning gäller vid tillämpningen av lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal. 2 § Förordningen är meddelad med stöd av - 3 kap. 2 § tredje stycket lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av
  Utfärdad
  2023-11-23
 • Dokument & lagar

  Lag (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal

  Svensk författningssamling 2023:714

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om förvärv och förvaltning av vissa kreditavtal. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2167 av den 24 november 2021 om kreditförvaltare och
  Utfärdad
  2023-11-23
Bevaka via RSS