Sök

Avdelning
Hoppa till filter

310 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2020/21, 2016/17, 1855, sorterat efter relevans

 • Dokument & lagar

  Lag (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

  Svensk författningssamling 2020:914

  1 § Denna lag tillämpas när en myndighet uppdrar åt ett företag eller en annan enskild (tjänsteleverantör) att endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter. 2 § Vid tillämpningen av denna lag ska med myndigheter jämställas 1. sådana aktiebolag, handelsbolag,
  Utfärdad
  2020-11-12
 • Dokument & lagar

  Försäkringskassans föreskrifter (2020:887) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2021

  Svensk författningssamling 2020:887

  Med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag föreskriver Försäkringskassan att de procenttal med vilka bidragsbelopp ska ändras enligt 4 § lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2021 är
  Utfärdad
  2020-10-26
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2020:8) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

  Svensk författningssamling 2020:8

  Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande
  Utfärdad
  2020-01-16
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2020:710) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2020:710

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2020 är 0,00
  Utfärdad
  2020-06-30
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning

  Svensk författningssamling 2020:616

  Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om verkställighet av ungdomsövervakning enligt 32 kap. 3 a § brottsbalken. 2 § Kriminalvården ansvarar för verkställigheten av ungdomsövervakning. Inledande av verkställighet 3 § Ungdomsövervakning får
  Utfärdad
  2020-06-25
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:548) om omställningsstöd

  Svensk författningssamling 2020:548

  Omställningsstöd 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (omställningsstöd). Vem har rätt till omställningsstöd? 2 § Rätt till
  Utfärdad
  2020-06-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:284
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet

  Svensk författningssamling 2020:537

  1 § Denna lag gäller för personer som innehar eller har avslutat ett uppdrag som riksrevisor eller riksrevisionsdirektör. Vad som i denna lag sägs om riksrevisorn gäller även en tillförordnad riksrevisor. 2 § Bestämmelserna i 2-7, 8 § första stycket, 9, 11 och 12 §§ lagen
  Utfärdad
  2020-06-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:778
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:272) om konto- och värdefackssystem

  Svensk författningssamling 2020:272

  Konto- och värdefackssystem 1 § Skatteverket ska tillhandahålla en teknisk plattform som ger myndigheter tillgång till uppgifter om innehavare av konton och värdefack hos institut (konto- och värdefackssystem). Uppgifterna ska vara direkt och omedelbart tillgängliga för
  Utfärdad
  2020-04-30
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:618
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:203) om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare

  Svensk författningssamling 2020:203

  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av 1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och 2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. 2 § En fysisk person som har avgiftspliktig inkomst och ska betala egenavgifter enligt
  Utfärdad
  2020-04-03
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare

  Svensk författningssamling 2020:202

  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av 1. arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och 2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. 2 § På ersättning som en arbetsgivare utger till en anställd ska ingen annan avgift
  Utfärdad
  2020-04-03
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

  Svensk författningssamling 2020:198

  Lagens innehåll och syfte 1 § Denna lag innehåller tillfälliga undantag från vissa bestämmelser om deltagande i bolagsstämmor, föreningsstämmor och sparbanksstämmor i följande lagar: - aktiebolagslagen (2005:551), - lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, -
  Utfärdad
  2020-04-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:1154
 • Dokument & lagar

  Totalförsvarsdatalag (2020:151)

  Svensk författningssamling 2020:151

  Lagens syfte 1 § Syftet med denna lag är att ge Totalförsvarets plikt- och prövningsverk möjlighet att i sin verksamhet behandla personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret på ett ändamålsenligt sätt samt att skydda människor mot att
  Utfärdad
  2020-03-19
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:920
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

  Svensk författningssamling 2020:148

  Inledande bestämmelse 1 § I denna lag finns bestämmelser om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. Definition 2 § I lagen avses med att en förskoleenhet, skolenhet, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen
  Utfärdad
  2020-03-19
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen

  Svensk författningssamling 2020:116

  Den i Montreal den 28 maj 1999 antagna konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) trädde för Sveriges del i kraft den 28 juni 2004. Konventionens engelska och franska texter samt en översättning till svenska har
  Utfärdad
  2020-03-12
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2016:838) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2016:838

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2016 är -0,50
  Utfärdad
  2016-06-30
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

  Svensk författningssamling 2016:774

  1 § Denna lag gäller vid särskilt beslutad samverkan mellan myndigheter för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som 1. är av allvarlig eller omfattande karaktär, och 2. bedrivs i organiserad form eller systematiskt av en grupp individer. 2 § Inom
  Utfärdad
  2016-06-22
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:768) om marin utrustning

  Svensk författningssamling 2016:768

  Allmänna bestämmelser Syfte 1 § Denna lag syftar till att förbättra sjösäkerheten och förebygga föroreningar till sjöss genom krav på hur marin utrustning ska vara tillverkad och kontrollerad. Lagen syftar också till att säkerställa den fria rörligheten för sådan
  Utfärdad
  2016-06-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1136
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:767) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag

  Svensk författningssamling 2016:767

  1 § Regeringen får till ett statligt ägt aktiebolag som har att främja kapitalförsörjning i syfte att utveckla och förnya det svenska näringslivet (nationellt utvecklingsbolag) överlämna att i enskilda fall pröva frågor om statligt stöd till näringsidkare inom bolagets
  Utfärdad
  2016-06-22
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:757) om kvarstad på bankmedel inom EU

  Svensk författningssamling 2016:757

  Tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning
  Utfärdad
  2016-06-22
 • Dokument & lagar

  Elsäkerhetslag (2016:732)

  Svensk författningssamling 2016:732

  1 § Denna lag syftar till att främja hög elsäkerhet och minska risker för att el orsakar personskada eller sakskada. Särskilda bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet finns i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet. Ordförklaringar 2 § Med elektrisk
  Utfärdad
  2016-06-09
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1135
Bevaka via RSS