Sök

Avdelning
Hoppa till filter

135 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2020/21, 1894, 1855, sorterat efter relevans

 • Dokument & lagar

  Lag (2020:914) om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

  Svensk författningssamling 2020:914

  1 § Denna lag tillämpas när en myndighet uppdrar åt ett företag eller en annan enskild (tjänsteleverantör) att endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter. 2 § Vid tillämpningen av denna lag ska med myndigheter jämställas 1. sådana aktiebolag, handelsbolag,
  Utfärdad
  2020-11-12
 • Dokument & lagar

  Försäkringskassans föreskrifter (2020:887) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2021

  Svensk författningssamling 2020:887

  Med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag föreskriver Försäkringskassan att de procenttal med vilka bidragsbelopp ska ändras enligt 4 § lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2021 är
  Utfärdad
  2020-10-26
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2020:8) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

  Svensk författningssamling 2020:8

  Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande
  Utfärdad
  2020-01-16
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2020:710) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2020:710

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2020 är 0,00
  Utfärdad
  2020-06-30
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning

  Svensk författningssamling 2020:616

  Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om verkställighet av ungdomsövervakning enligt 32 kap. 3 a § brottsbalken. 2 § Kriminalvården ansvarar för verkställigheten av ungdomsövervakning. Inledande av verkställighet 3 § Ungdomsövervakning får
  Utfärdad
  2020-06-25
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:548) om omställningsstöd

  Svensk författningssamling 2020:548

  Omställningsstöd 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ekonomiskt stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 (omställningsstöd). Vem har rätt till omställningsstöd? 2 § Rätt till
  Utfärdad
  2020-06-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:284
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:537) om restriktioner vid en riksrevisors och en riksrevisionsdirektörs övergång till annan verksamhet

  Svensk författningssamling 2020:537

  1 § Denna lag gäller för personer som innehar eller har avslutat ett uppdrag som riksrevisor eller riksrevisionsdirektör. Vad som i denna lag sägs om riksrevisorn gäller även en tillförordnad riksrevisor. 2 § Bestämmelserna i 2-7, 8 § första stycket, 9, 11 och 12 §§ lagen
  Utfärdad
  2020-06-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:778
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:272) om konto- och värdefackssystem

  Svensk författningssamling 2020:272

  Konto- och värdefackssystem 1 § Skatteverket ska tillhandahålla en teknisk plattform som ger myndigheter tillgång till uppgifter om innehavare av konton och värdefack hos institut (konto- och värdefackssystem). Uppgifterna ska vara direkt och omedelbart tillgängliga för
  Utfärdad
  2020-04-30
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:618
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:203) om särskild beräkning av vissa avgifter för enskilda näringsidkare

  Svensk författningssamling 2020:203

  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av 1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och 2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. 2 § En fysisk person som har avgiftspliktig inkomst och ska betala egenavgifter enligt
  Utfärdad
  2020-04-03
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare

  Svensk författningssamling 2020:202

  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av 1. arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), och 2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. 2 § På ersättning som en arbetsgivare utger till en anställd ska ingen annan avgift
  Utfärdad
  2020-04-03
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

  Svensk författningssamling 2020:198

  Lagens innehåll och syfte 1 § Denna lag innehåller tillfälliga undantag från vissa bestämmelser om deltagande i bolagsstämmor, föreningsstämmor och sparbanksstämmor i följande lagar: - aktiebolagslagen (2005:551), - lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, -
  Utfärdad
  2020-04-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:1154
 • Dokument & lagar

  Totalförsvarsdatalag (2020:151)

  Svensk författningssamling 2020:151

  Lagens syfte 1 § Syftet med denna lag är att ge Totalförsvarets plikt- och prövningsverk möjlighet att i sin verksamhet behandla personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret på ett ändamålsenligt sätt samt att skydda människor mot att
  Utfärdad
  2020-03-19
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:920
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

  Svensk författningssamling 2020:148

  Inledande bestämmelse 1 § I denna lag finns bestämmelser om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. Definition 2 § I lagen avses med att en förskoleenhet, skolenhet, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen
  Utfärdad
  2020-03-19
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen

  Svensk författningssamling 2020:116

  Den i Montreal den 28 maj 1999 antagna konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen) trädde för Sveriges del i kraft den 28 juni 2004. Konventionens engelska och franska texter samt en översättning till svenska har
  Utfärdad
  2020-03-12
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:44) om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien

  Svensk författningssamling 2020:44

  /Träder i kraft I:den dag som regeringen bestämmer/ 1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter som Sverige och Brasilien undertecknade den 25 april 1975 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och utgör en del av detta, i
  Utfärdad
  2020-02-06
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang

  Svensk författningssamling 2020:434

  Lagens innehåll och tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om vad som utgör ett rapporterings-pliktigt arrangemang. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet avseende rapporteringspliktiga arrangemang finns i 33 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244). 2 § Lagen
  Utfärdad
  2020-06-04
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:558
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:422) om Rättsmedicinalverkets elimineringsdatabas

  Svensk författningssamling 2020:422

  Ändamål 1 § Rättsmedicinalverket får föra ett register över dna- profiler i syfte att stärka kvaliteten i den rättsgenetiska verksamheten med dna-analyser (elimineringsdatabasen) i enlighet med denna lag. Uppgifter i elimineringsdatabasen får endast behandlas för att
  Utfärdad
  2020-06-04
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter

  Svensk författningssamling 2020:421

  1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Rättsmedicinalverkets verksamhet. Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller kommer att ingå
  Utfärdad
  2020-06-04
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:921
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:375) om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete

  Svensk författningssamling 2020:375

  1 § Denna lag gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för stöd som 1. lämnas efter godkännande enligt 5 a § samma lag, och 2. avser arbetstagares arbetstidsminskning under stödmånader som infaller under perioden 1 maj-31 juli 2020. 2 § För
  Utfärdad
  2020-05-28
 • Dokument & lagar

  Lag (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

  Svensk författningssamling 2020:374

  1 § I denna lag finns bestämmelser om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för vissa förmåner som erhålls på grund av tjänst. 2 § Förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska inte tas upp till beskattning enligt inkomstskattelagen (1999:1229) trots vad som
  Utfärdad
  2020-05-28
Bevaka via RSS