Sök

Avdelning
Hoppa till filter

178 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2016/17, 1855, sorterat efter relevans

 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2016:838) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2016:838

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2016 är -0,50
  Utfärdad
  2016-06-30
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

  Svensk författningssamling 2016:774

  1 § Denna lag gäller vid särskilt beslutad samverkan mellan myndigheter för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som 1. är av allvarlig eller omfattande karaktär, och 2. bedrivs i organiserad form eller systematiskt av en grupp individer. 2 § Inom
  Utfärdad
  2016-06-22
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:768) om marin utrustning

  Svensk författningssamling 2016:768

  Allmänna bestämmelser Syfte 1 § Denna lag syftar till att förbättra sjösäkerheten och förebygga föroreningar till sjöss genom krav på hur marin utrustning ska vara tillverkad och kontrollerad. Lagen syftar också till att säkerställa den fria rörligheten för sådan
  Utfärdad
  2016-06-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1136
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:767) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag

  Svensk författningssamling 2016:767

  1 § Regeringen får till ett statligt ägt aktiebolag som har att främja kapitalförsörjning i syfte att utveckla och förnya det svenska näringslivet (nationellt utvecklingsbolag) överlämna att i enskilda fall pröva frågor om statligt stöd till näringsidkare inom bolagets
  Utfärdad
  2016-06-22
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:757) om kvarstad på bankmedel inom EU

  Svensk författningssamling 2016:757

  Tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning
  Utfärdad
  2016-06-22
 • Dokument & lagar

  Elsäkerhetslag (2016:732)

  Svensk författningssamling 2016:732

  1 § Denna lag syftar till att främja hög elsäkerhet och minska risker för att el orsakar personskada eller sakskada. Särskilda bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet finns i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet. Ordförklaringar 2 § Med elektrisk
  Utfärdad
  2016-06-09
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1135
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare

  Svensk författningssamling 2016:676

  Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om en särskild form av skuldsanering för företagare och närstående till företagare (F-skuldsanering). F-skuldsanering innebär att en gäldenär delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av
  Utfärdad
  2016-06-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:999
 • Dokument & lagar

  Skuldsaneringslag (2016:675)

  Svensk författningssamling 2016:675

  Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skuldsanering. Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen. I lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare finns
  Utfärdad
  2016-06-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:998
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

  Svensk författningssamling 2016:659

  Lagens tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om regionens ansvar för viss avgiftsfri screening inom hälso- och sjukvården utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Med screening avses i denna lag en systematisk undersökning med hjälp av
  Utfärdad
  2016-06-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:969
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

  Svensk författningssamling 2016:534

  1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag syftar till att främja utbyggnad av bredbandsnät. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk
  Utfärdad
  2016-05-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:504
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

  Svensk författningssamling 2016:526

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter för de ändamål som avses i 8 eller 9 § hos Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten i ärenden angående ansökan om licens för läkemedel, om behandlingen av personuppgifterna är helt eller delvis
  Utfärdad
  2016-05-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:489
 • Dokument & lagar

  Finansinspektionens tillkännagivande (2016:5) om ändring av vissa skadelivräntor

  Svensk författningssamling 2016:5

  Finansinspektionen beslutar, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, om ändring av vissa skadelivräntor
  Utfärdad
  2016-01-26
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

  Svensk författningssamling 2016:429

  Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om Finansinspektionens tillsyn över vissa revisionsklienter. Lagen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
  Utfärdad
  2016-05-19
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:676
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

  Svensk författningssamling 2016:417

  Förutsättningar för ersättning 1 § Staten betalar ersättning för personskada enligt denna lag till personer som har fått narkolepsi som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av vaccinet Pandemrix, om vaccinet har tillhandahållits som ett led i den
  Utfärdad
  2016-05-19
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner

  Svensk författningssamling 2016:415

  Inledande bestämmelser 1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/751 av den 29 april 2015 om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner. Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som
  Utfärdad
  2016-05-19
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:409) om avtal mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden

  Svensk författningssamling 2016:409

  Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges regering och Förenade Arabemiratens regering undertecknade den 5 november 2015 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, arabiska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av
  Utfärdad
  2016-05-12
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2017:114
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:408) om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

  Svensk författningssamling 2016:408

  1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Saudiarabien undertecknade den 19 oktober 2015 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en
  Utfärdad
  2016-05-12
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:869
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:408) om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

  Svensk författningssamling 2016:407

  Utfärdad
  2016-05-12
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2016:4) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2016:4

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2016 är 0,0
  Utfärdad
  2015-12-30
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

  Svensk författningssamling 2016:35

  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om regionernas skyldighet att lämna bidrag för kostnader för glasögon eller kontaktlinser till vissa barn och unga. Särskilda bestämmelser om regionernas skyldigheter att erbjuda hälso- och sjukvård finns i hälso- och sjukvårdslagen
  Utfärdad
  2016-02-04
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:968
Bevaka via RSS