Sök

Avdelning
Hoppa till filter

178 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2016/17, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Tullag (2016:253)

  Svensk författningssamling 2016:253

  1 kap. Allmänna bestämmelser Tillämpningsområde och uttryck i lagen 1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förordningar
  Utfärdad
  2016-03-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:843
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar

  Svensk författningssamling 2016:188

  1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller handläggningen av mål och ärenden i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen samt sådan handläggning i Högsta domstolen som följer av bestämmelser i denna lag. 2 § Patent- och
  Utfärdad
  2016-03-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:731
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:187) om ekodesign

  Svensk författningssamling 2016:187

  1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2008:112) om ekodesign. Förordningen är meddelad med stöd av - 17 § lagen om ekodesign i fråga om 4 §, - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Ordförklaringar 2 § Ord och
  Utfärdad
  2016-03-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1191
 • Dokument & lagar

  H.M. Konungens tillkännagivande (2016:130)

  Svensk författningssamling 2016:130

  H.K.H. Kronprinsessan har onsdagen den 2 mars 2016 nedkommit med en son. Han kommer att få namnen Oscar Carl Olof. Han kommer att kallas Oscar. Hans titel ska vara Hertig av
  Utfärdad
  2016-03-07
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

  Svensk författningssamling 2016:157

  1 kap. Inledande bestämmelser Syfte och tillämpningsområde 1 § Denna förordning kompletterar bestämmelserna i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Genom förordningen genomförs allmänna bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv
  Utfärdad
  2016-03-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:194
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer

  Svensk författningssamling 2016:145

  Syfte och tillämpningsområde 1 § Genom denna lag genomförs allmänna bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU
  Utfärdad
  2016-03-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:329
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2016:105) av ändringar i bihangen D och E till fördraget (2016:105) om internationell järnvägstrafik (COTIF)

  Svensk författningssamling 2016:105

  Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 har för Sveriges del trätt i kraft den 12 juni 2015. I 2 § lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik föreskrivs bl.a. att
  Utfärdad
  2016-02-18
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2016:104) av ändring i bihang B till fördraget (2016:104) om internationell järnvägstrafik (COTIF)

  Svensk författningssamling 2016:104

  Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 har för Sveriges del trätt i kraft den 12 juni 2015. I 2 § lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik föreskrivs bl.a. att
  Utfärdad
  2016-02-18
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och förskollärare

  Svensk författningssamling 2016:100

  Inledning 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän som höjer lönen för lärare eller förskollärare utöver vad som följer av den ordinarie lönerevisionen. Förordning (2018:1309). 2 § Syftet med statsbidraget är att stimulera
  Utfärdad
  2016-02-11
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1636
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar

  Svensk författningssamling 2016:98

  Tillämpningsområde och innehåll 1 § Denna förordning gäller sådana produkter som omfattas av lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar. Förordningen innehåller också bestämmelser om marknadskontroll som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
  Utfärdad
  2016-02-11
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1190
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar

  Svensk författningssamling 2016:96

  Allmänna bestämmelser Lagens innehåll och syfte 1 § Denna lag syftar till att skydda människors hälsa och säkerhet samt främja miljö- och konsumentskydd genom bestämmelser om konstruktions- och tillverkningskrav för produkter enligt denna lag. Lagens tillämpningsområde 2
  Utfärdad
  2016-02-11
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1131
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar

  Svensk författningssamling 2016:82

  Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till verksamheter där olika samhällsaktörer samverkar i syfte att underlätta etableringen i arbets- och samhällslivet för unga kvinnor och män som varken arbetar eller studerar eller som
  Utfärdad
  2016-02-04
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2017:110
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

  Svensk författningssamling 2016:69

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen
  Utfärdad
  2016-02-04
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1764
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

  Svensk författningssamling 2016:40

  1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
  Utfärdad
  2016-02-04
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:572
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

  Svensk författningssamling 2016:39

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare som omfattas av lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
  Utfärdad
  2016-02-04
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:319
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning

  Svensk författningssamling 2016:38

  Lagens innehåll och tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till en kommun. 2 § Lagen gäller en nyanländ som har beviljats ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för
  Utfärdad
  2016-02-04
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

  Svensk författningssamling 2016:36

  Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga enligt lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga. 2 § Har upphävts genom förordning (2018:894). Bidragets
  Utfärdad
  2016-02-04
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:1115
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

  Svensk författningssamling 2016:35

  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om regionernas skyldighet att lämna bidrag för kostnader för glasögon eller kontaktlinser till vissa barn och unga. Särskilda bestämmelser om regionernas skyldigheter att erbjuda hälso- och sjukvård finns i hälso- och sjukvårdslagen
  Utfärdad
  2016-02-04
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:968
 • Dokument & lagar

  Utlänningsdataförordning (2016:30)

  Svensk författningssamling 2016:30

  Allmän bestämmelse 1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av utlänningsdatalagen (2016:27). De uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i
  Utfärdad
  2016-02-04
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:803
 • Dokument & lagar

  Utlänningsdatalag (2016:27)

  Svensk författningssamling 2016:27

  Lagens syfte 1 § Syftet med denna lag är att ge Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen och att skydda människor
  Utfärdad
  2016-02-04
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:338
Bevaka via RSS