Sök

Avdelning
Hoppa till filter

178 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2016/17, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Lag (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart

  Svensk författningssamling 2016:960

  Tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller för arbetstagare som ingår i besättningen eller har andra uppgifter ombord på farkoster som används för yrkesmässig inlandssjöfart i Sverige. En person som arbetar ombord på en farkost som ingår i ett företag som personen driver ska
  Utfärdad
  2016-11-03
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:946) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

  Svensk författningssamling 2016:946

  Förordningens innehåll 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om vissa identitetskontroller som ska utföras vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, i syfte att upprätthålla lag och ordning och skydda nationell
  Utfärdad
  2016-11-02
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:944) om balansindex för år 2017

  Svensk författningssamling 2016:944

  Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap. 22-24 §§ socialförsäkringsbalken till 166,39 för år
  Utfärdad
  2016-10-27
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:943) om dämpat balanstal för år 2017

  Svensk författningssamling 2016:943

  Regeringen fastställer det dämpade balanstalet enligt 58 kap. 20 a § socialförsäkringsbalken till 1,0067 för år
  Utfärdad
  2016-10-27
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:942) om balanstal för år 2017

  Svensk författningssamling 2016:942

  Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap. 14-20 §§ socialförsäkringsbalken till 1,0201 för år
  Utfärdad
  2016-10-27
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:941) om inkomstindex för år 2017

  Svensk författningssamling 2016:941

  Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap. 10-12 §§ socialförsäkringsbalken till 168,16 för år
  Utfärdad
  2016-10-27
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:940) om inkomstbasbelopp för år 2017

  Svensk författningssamling 2016:940

  Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken till 61 500 kronor för år
  Utfärdad
  2016-10-27
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

  Svensk författningssamling 2016:937

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå som planeras, dimensioneras och
  Utfärdad
  2016-10-27
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1404
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:928) om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan

  Svensk författningssamling 2016:928

  1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Azerbajdzjan undertecknade den 10 februari 2016 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla
  Utfärdad
  2016-10-19
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:1234
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:927) om skatteavtal mellan Sverige och Armenien

  Svensk författningssamling 2016:927

  1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Armenien undertecknade den 9 februari 2016 ska, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av
  Utfärdad
  2016-10-19
  Ändrad
  t.o.m. 2017:346
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:919) om kvarstad på bankmedel inom EU

  Svensk författningssamling 2016:919

  Tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande
  Utfärdad
  2016-10-19
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel

  Svensk författningssamling 2016:917

  Lagstödet för förordningen 1 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 3 § lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om 1 a och 3-8 §§, - 5 § lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel i fråga om 9 §, - 6 § lagen om
  Utfärdad
  2016-10-13
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:149
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel

  Svensk författningssamling 2016:915

  Allmänna bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur installationer för alternativa drivmedel ska vara utformade och om information till användarna av sådana installationer. 2 § Med alternativa drivmedel avses bränslen eller kraftkällor som, åtminstone
  Utfärdad
  2016-10-13
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1137
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:912) om rapportering av statistik om beslut om frysning och förverkande i Europeiska unionen

  Svensk författningssamling 2016:912

  1 § I denna förordning finns bestämmelser för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU av den 3 april 2014 om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen. 2 § Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten,
  Utfärdad
  2016-10-06
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:910) om särskild kvot i fristående skolor

  Svensk författningssamling 2016:910

  Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller vid urval till fristående förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor som har fler sökande än det finns platser för. Förordningen gäller dock inte sådana fristående skolor som har begränsat sitt mottagande till vissa elever
  Utfärdad
  2016-10-06
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:904) om tullinformationssystemet

  Svensk författningssamling 2016:904

  1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning
  Utfärdad
  2016-10-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:1138
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

  Svensk författningssamling 2016:899

  1 § Om det finns medel får bidrag enligt denna förordning ges till privatpersoner för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Bidragsberättigande åtgärder 2 § Bidrag får endast ges till
  Utfärdad
  2016-09-29
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:490
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

  Svensk författningssamling 2016:881

  Förutsättningar för stöd 1 § Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för att anordna hyresbostäder och bostäder för studerande. Stöd får endast lämnas för ansökningar som har beviljats enligt 16 § före utgången av 2022. Beviljade
  Utfärdad
  2016-09-29
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:138
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande

  Svensk författningssamling 2016:880

  Förutsättningar för stöd 1 § Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande. Stödet lämnas i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om
  Utfärdad
  2016-09-29
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:878) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2017

  Svensk författningssamling 2016:878

  1 § Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2017 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Inkomstår Uppräkningsfaktor 2016 1,050 2017
  Utfärdad
  2016-09-22
Bevaka via RSS