Sök

Avdelning
Hoppa till filter

178 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2016/17, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag

  Svensk författningssamling 2016:1053

  1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av 1. arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), 2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och 3. löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa
  Utfärdad
  2016-11-24
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:1058
 • Dokument & lagar

  Försäkringskassans föreskrifter (2016:1107) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

  Svensk författningssamling 2016:1107

  Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med 1 procent från och med den 1 februari
  Utfärdad
  2016-11-18
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen

  Svensk författningssamling 2016:1129

  1 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 6, 8, 9, och 10 §§, - 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 11 §, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Ordförklaringar 2 § I denna förordning avses med EU-förordningen
  Utfärdad
  2016-11-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:656
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

  Svensk författningssamling 2016:1128

  1 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 7-11, 13-43 och 45 §§, - 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 12 §, och - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. EU-förordningar 2 § I denna förordning avses
  Utfärdad
  2016-11-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1197
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

  Svensk författningssamling 2016:1048

  Uppgifter 1 § Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har till uppgift att utveckla och tillhandahålla kvalificerade kunskapsunderlag för tillväxtpolitiken, genom att genomföra, främja och stödja framtagandet av utvärderingar och analyser.
  Utfärdad
  2016-11-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:185
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:1044) om arbetstid vid inlandssjöfart

  Svensk författningssamling 2016:1044

  Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 8 § andra stycket lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart i fråga om 3 §, - 14 § andra stycket lagen om arbetstid vid inlandssjöfart i fråga om 5 §, - 16 §
  Utfärdad
  2016-11-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:907
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:1034) om standardiserat EU-faktablad och beräkning av effektiv ränta vid bostadskrediter

  Svensk författningssamling 2016:1034

  Standardiserat EU-faktablad 1 § Det standardiserade EU-faktablad som det hänvisas till i 9 a § konsumentkreditlagen (2010:1846) har den utformning som framgår av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal
  Utfärdad
  2016-11-17
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

  Svensk författningssamling 2016:1033

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. 2 § Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Registerfrågor 3 §
  Utfärdad
  2016-11-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1848
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

  Svensk författningssamling 2016:1024

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller yrkesmässig verksamhet med kreditgivning, kreditförmedling och rådgivning i fråga om bostadskrediter till konsumenter. Bestämmelser om bostadskrediter finns också i konsumentkreditlagen
  Utfärdad
  2016-11-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:689
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

  Svensk författningssamling 2016:1023

  Uppgifter 1 § Ekonomistyrningsverket ska utveckla och förvalta den ekonomiska styrningen av den statliga verksamheten samt utföra revision av Sveriges hantering av EU-medel och främja en effektiv och korrekt hantering av dessa medel. 2 § Myndigheten ska 1. bistå
  Utfärdad
  2016-11-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:184
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:1022) om inkomstgaranti, tjänstepension och vissa försäkringsförmåner för statsråd

  Svensk författningssamling 2016:1022

  1 § I denna förordning finns bestämmelser om inkomstgaranti, tjänstepension och vissa försäkringsförmåner för statsråd. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Vid bestämning av inkomstgaranti och tjänstepension för statsråd ska förordningen
  Utfärdad
  2016-11-17
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:1020) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2017

  Svensk författningssamling 2016:1020

  1 § Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2017: 1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 52 öre per styck, 2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 34
  Utfärdad
  2016-11-17
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017

  Svensk författningssamling 2016:1019

  1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2017. KN-nr Slag av Skattebelopp bränsle Energiskatt Koldioxidskatt
  Utfärdad
  2016-11-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:1081
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:1013) om personnamn

  Svensk författningssamling 2016:1013

  Lagens innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om förvärv och ändring av personnamn. Med personnamn avses efternamn, förnamn och gårdsnamn. Lagen innehåller också bestämmelser om - förlust av efternamn, - särskilt skydd för efternamn, - internationella
  Utfärdad
  2016-11-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1295
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:989) om statsbidrag till film

  Svensk författningssamling 2016:989

  Tillämpningsområde 1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 7 § lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde i fråga om 2 § samt med stöd av 8 kap. 7 § första stycket 2 regeringsformen i fråga om övriga
  Utfärdad
  2016-11-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:1117
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

  Svensk författningssamling 2016:986

  Avgifter för tillsyn 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter enligt 18 a § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 2 § Den som driver en sådan verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om
  Utfärdad
  2016-11-10
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:981) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2017

  Svensk författningssamling 2016:981

  1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2017. 2 § Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets
  Utfärdad
  2016-11-10
 • Dokument & lagar

  Förordning (2016:978) om tillsyn över kollektiv förvaltning av upphovsrätt

  Svensk författningssamling 2016:978

  Förordningens innehåll 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser om tillsyn enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Samverkan och informationsutbyte 2 § Patent- och registreringsverket ska informera Europeiska kommissionen och
  Utfärdad
  2016-11-10
 • Dokument & lagar

  Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

  Svensk författningssamling 2016:977

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller kollektiv rättighetsförvaltning och kollektiva förvaltningsorganisationer. 2 § Om en kollektiv förvaltningsorganisation uppdrar åt en annan juridisk person som ägs eller kontrolleras av
  Utfärdad
  2016-11-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1714
 • Dokument & lagar

  Konkurrensskadelag (2016:964)

  Svensk författningssamling 2016:964

  1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till följd av en överträdelse av konkurrensrätten. 2 § I denna lag betyder 1. överträdelse: en överträdelse av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
  Utfärdad
  2016-11-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:84
Bevaka via RSS