Sök

Avdelning
Hoppa till filter

313 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2018/19, 2006/07, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Förordning (2018:2098) om garantier för utvecklingssamarbete

  Svensk författningssamling 2018:2098

  Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning kompletterar förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. 2 § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) får utfärda garantier enligt denna förordning i syfte att bidra till mobilisering av andra finansiella
  Utfärdad
  2018-12-20
 • Dokument & lagar

  Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

  Svensk författningssamling 2018:2088

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll 1 § Denna lag syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. 2 §
  Utfärdad
  2018-12-20
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:197
 • Dokument & lagar

  Förordning (2018:2069) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet

  Svensk författningssamling 2018:2069

  1 § För sin medverkan vid 2019 års val till Europaparlamentet ska kommunerna få statsbidrag med 1. 30 000 kronor per kommun, 2. ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter
  Utfärdad
  2018-12-20
 • Dokument & lagar

  Mediestödsförordning (2018:2053)

  Svensk författningssamling 2018:2053

  Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till juridiska personer som ger ut allmänna nyhetsmedier (mediestöd). Mediestöd lämnas för redaktionell verksamhet (redaktionsstöd), lokal journalistik samt innovation och
  Utfärdad
  2018-12-20
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:854
 • Dokument & lagar

  Försäkringskassans föreskrifter (2018:2052) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

  Svensk författningssamling 2018:2052

  Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med 2 procent från och med den 1 februari
  Utfärdad
  2018-12-14
 • Dokument & lagar

  Lag (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

  Svensk författningssamling 2018:2024

  1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och
  Utfärdad
  2018-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:971
 • Dokument & lagar

  Förordning (2018:2016) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

  Svensk författningssamling 2018:2016

  1 § Denna förordning kompletterar lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen. Förordningen är meddelad med stöd av - 24 § lagen med
  Utfärdad
  2018-12-06
 • Dokument & lagar

  Förordning (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

  Svensk författningssamling 2018:2014

  Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. Förordningen är meddelad med stöd av - 4 § andra stycket lagen om
  Utfärdad
  2018-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:853
 • Dokument & lagar

  Förordning (2018:1992) om ränta för år 2019 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

  Svensk författningssamling 2018:1992

  1 § Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,16
  Utfärdad
  2018-11-29
 • Dokument & lagar

  Förordning (2018:1991) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2019

  Svensk författningssamling 2018:1991

  1 § Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 1,74 procent för
  Utfärdad
  2018-11-29
 • Dokument & lagar

  Förordning (2018:1990) om ränta på körkortslån för 2019

  Svensk författningssamling 2018:1990

  1 § Den ränta som ska betalas på körkortslån enligt 19 § första stycket förordningen (2018:1118) om körkortslån ska vara 1,74 procent för
  Utfärdad
  2018-11-29
 • Dokument & lagar

  Förordning (2018:1978) om ränta på studielån för 2019

  Svensk författningssamling 2018:1978

  1 § Den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,16
  Utfärdad
  2018-11-29
 • Dokument & lagar

  Lag (2018:1974) om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden

  Svensk författningssamling 2018:1974

  Säkerhetskontroll 1 § Säkerhetskontroll får genomföras vid inpassering till eller i lokaler som disponeras för ett sammanträde i Sametinget som i enlighet med regleringen i sametingslagen (1992:1433) är offentligt, om det finns anledning att befara att det vid sammanträdet
  Utfärdad
  2018-11-29
 • Dokument & lagar

  Förordning (2018:1955) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2019

  Svensk författningssamling 2018:1955

  1 § Den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 0,16 procent för år 2019.
  Utfärdad
  2018-11-29
 • Dokument & lagar

  Förordning (2018:1943) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

  Svensk författningssamling 2018:1943

  1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Sökning 2 § Vid sökning enligt 3 kap. 4 § lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom
  Utfärdad
  2018-11-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:446
 • Dokument & lagar

  Förordning (2018:1942) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

  Svensk författningssamling 2018:1942

  1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Tillgången till personuppgifter 2 § Endast tjänstemän vid den finansunderrättelseenhet vid Polismyndigheten som anges i 32
  Utfärdad
  2018-11-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1724
 • Dokument & lagar

  Förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter

  Svensk författningssamling 2018:1939

  1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter. Den kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Förordningen
  Utfärdad
  2018-11-22
 • Dokument & lagar

  Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service

  Svensk författningssamling 2018:1938

  Tillämpningsområde 1 § Denna förordning kompletterar bestämmelserna i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Förordningen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet
  Utfärdad
  2018-11-22
 • Dokument & lagar

  Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

  Svensk författningssamling 2018:1937

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör. 2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om det närmare innehållet i
  Utfärdad
  2018-11-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1492
 • Dokument & lagar

  Förordning (2018:1897) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

  Svensk författningssamling 2018:1897

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 11 § och med stöd av 8 kap. 7 §
  Utfärdad
  2018-11-22
Bevaka via RSS