Sök

Avdelning
Hoppa till filter

264 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2017/18, 2006/07, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1338) om bidrag till kommuner för att underlätta vindkraftsetableringar

  Svensk författningssamling 2017:1338

  1 § För att underlätta vindkraftsetableringar får Statens energimyndighet, om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning till kommuner. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 2 § Statens energimyndighet prövar frågor och betalar ut bidrag
  Utfärdad
  2017-12-21
 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1337) om bidrag för grönare städer

  Svensk författningssamling 2017:1337

  1 § Boverket får ge statligt stöd i form av bidrag till kommuner enligt denna förordning för att främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Bidrag ges om det finns medel. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 §
  Utfärdad
  2017-12-21
 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning

  Svensk författningssamling 2017:1319

  1 § Statens energimyndighet får, om det finns medel, ge statligt stöd enligt denna förordning i form av bidrag för åtgärder som 1. bidrar till att minska sådana utsläpp av växthusgaser från industrin som har ett direkt eller indirekt samband med industrins
  Utfärdad
  2017-12-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:379
 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder, motorcyklar och utombordsmotorer

  Svensk författningssamling 2017:1317

  1 § För att förbättra förutsättningarna att transportera sig klimatvänligt får Naturvårdsverket, om det finns medel, ge bidrag enligt denna förordning för inköp av eldrivna cyklar, eldrivna mopeder, eldrivna motorcyklar och eldrivna utombordsmotorer. Förordningen är
  Utfärdad
  2017-12-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1383
 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum

  Svensk författningssamling 2017:1303

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för lärcentrum. Med lärcentrum avses i denna förordning en verksamhet som organiseras av en eller flera kommuner och där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande från lärare och annan
  Utfärdad
  2017-12-13
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:609
 • Dokument & lagar

  Lag (2017:1273) om Sveriges angränsande zon

  Svensk författningssamling 2017:1273

  1 § Sveriges angränsande zon sträcker sig högst 24 nautiska mil räknat från baslinjerna. Zonen omfattar de områden utanför, och i direkt anslutning till, sjöterritoriet som framgår av bilaga 5 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. 2 § Inom
  Utfärdad
  2017-12-07
 • Dokument & lagar

  Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

  Svensk författningssamling 2017:1272

  Sveriges sjöterritorium 1 § Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det avgränsas mot andra staters sjöterritorier i enlighet med överenskommelser om riksgränsen. Sjöterritoriets gräns i havet framgår av bilaga 1. 2 § Inre vatten omfattar
  Utfärdad
  2017-12-07
 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

  Svensk författningssamling 2017:1268

  Uppgifter 1 § Klimatpolitiska rådet ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. 2 § Inom ramen för den uppgift som anges i 1 § ska Klimatpolitiska rådet särskilt 1. utvärdera om inriktningen inom
  Utfärdad
  2017-12-07
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:570
 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1267) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2018

  Svensk författningssamling 2017:1267

  1 § Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 1,7 procent för
  Utfärdad
  2017-12-07
 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1265) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige

  Svensk författningssamling 2017:1265

  1 § För sin medverkan vid 2018 års val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige ska kommunerna få statsbidrag med 1. dels 30 000 kr per kommun, 2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till
  Utfärdad
  2017-12-07
 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1249) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

  Svensk författningssamling 2017:1249

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning gäller för de totalförsvarspliktiga som genomgår längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 2 § De totalförsvarspliktiga utövar medinflytande i syfte att utveckla verksamheten i enlighet med
  Utfärdad
  2017-12-07
 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1240) om ansvar för vrak

  Svensk författningssamling 2017:1240

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till 11 a kap. sjölagen (1994:1009) om ansvar för vrak. Förordningen är meddelad med stöd av 11 a kap. 15 § sjölagen och 8 kap. 7 § regeringsformen. De termer och uttryck som används i denna
  Utfärdad
  2017-12-07
 • Dokument & lagar

  Försäkringskassans föreskrifter (2017:1283) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

  Svensk författningssamling 2017:1283

  Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med 1 procent från och med den 1 februari
  Utfärdad
  2017-12-01
 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1237) om ränta på studielån för 2018

  Svensk författningssamling 2017:1237

  1 § Den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,13
  Utfärdad
  2017-11-30
 • Dokument & lagar

  Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel

  Svensk författningssamling 2017:1201

  Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om en skyldighet att minska växthusgasutsläppen från bensin, diesel och flygfotogen. Lag (2021:412). Ord och uttryck 2 § I denna lag betyder bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av
  Utfärdad
  2017-11-30
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:823
 • Dokument & lagar

  Lag (2017:1200) om skatt på flygresor

  Svensk författningssamling 2017:1200

  Lagens tillämpningsområde 1 § Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för kommersiella flygresor och för flygresor med svenskt statsflyg (flygskatt). Uttryck i lagen 2 § I denna lag avses med 1. flygföretag: a) en fysisk eller juridisk person som innehar ett
  Utfärdad
  2017-11-30
 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1195) om ränta för år 2018 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

  Svensk författningssamling 2017:1195

  1 § Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,13
  Utfärdad
  2017-11-30
 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1182) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2018

  Svensk författningssamling 2017:1182

  1 § Den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 0,13 procent för år 2018.
  Utfärdad
  2017-11-30
 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador

  Svensk författningssamling 2017:1254

  1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Stödberättigande åtgärder 2 § Stöd enligt denna förordning ges till företag som är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter för - åtgärder för att förebygga skada av vilt på annat än ren,
  Utfärdad
  2017-11-23
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:982
 • Dokument & lagar

  Förordning (2017:1180) om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel

  Svensk författningssamling 2017:1180

  1 § Denna förordning gäller förvaltningen av de medel som har avsatts i en särskild fond enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Ordförklaringar 2 § Orden derivatinstrument,
  Utfärdad
  2017-11-23
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1454
Bevaka via RSS