Sök

Avdelning
Hoppa till filter

225 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2012/13, 2006/07, 1855, sorterat efter relevans

 • Dokument & lagar

  Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

  Svensk författningssamling 2006:806

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag ska tillämpas på 1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar, 2. kontroll av restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter, 3. märkning och registrering av djur, samt 4. åtgärder för att förebygga
  Utfärdad
  2006-06-08
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:89
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

  Svensk författningssamling 2006:484

  Lagens innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om franchisegivares skyldighet att innan ett franchiseavtal ingås ge franchisetagaren viss information. Definition av franchiseavtal 2 § Med franchiseavtal avses i denna lag ett avtal varigenom en näringsidkare
  Utfärdad
  2006-05-24
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:221
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:1209) om hamnskydd

  Svensk författningssamling 2006:1209

  1 kap. Allmänna bestämmelser Inledande bestämmelse 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur hamnskydd skall organiseras och bedrivas. Med hamnskydd avses åtgärder som skall vidtas i hamnar i syfte att skydda människor, infrastruktur och utrustning i hamnarna mot
  Utfärdad
  2006-11-23
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:688
 • Dokument & lagar

  Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

  Svensk författningssamling 2012:843

  Tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller för sådant samarbete mellan Sverige och en annan medlemsstat i Europeiska unionen som avses i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning. Vid utbyte av upplysningar om
  Utfärdad
  2012-12-06
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1687
 • Dokument & lagar

  Livsmedelslag (2006:804)

  Svensk författningssamling 2006:804

  Lagens syfte och tillämpningsområde 1 § Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Ord och uttryck 2 § I denna lag betyder 1. följande uttryck samma sak som i
  Utfärdad
  2006-06-08
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:23
 • Dokument & lagar

  Lag (2012:273) om trygg naturgasförsörjning

  Svensk författningssamling 2012:273

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010. Lag
  Utfärdad
  2012-05-16
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:383
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

  Svensk författningssamling 2006:351

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och tillämpningsområde 1 § I denna lag ges bestämmelser om begränsningar i användningen av viss bioteknik som utvecklats för medicinska ändamål samt om vissa rättsliga verkningar av sådan användning. Syftet med lagen är att
  Utfärdad
  2006-05-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:40
 • Dokument & lagar

  Lag (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition

  Svensk författningssamling 2012:179

  1 § Den som använder, utvecklar, tillverkar, förvärvar, innehar, lagrar, överlåter, till Sverige för in eller från Sverige för ut klusterammunition, döms för olovlig befattning med klusterammunition till fängelse i högst fyra år, om gärningen inte är att bedöma som
  Utfärdad
  2012-04-04
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:1039
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2012:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2012:1

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari - 30 juni 2012 är 2,0
  Utfärdad
  2011-12-30
 • Dokument & lagar

  Riksbankens föreskrifter (2006:1089) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

  Svensk författningssamling 2006:1089

  Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende. 1 § Med anledning av 150-årsjubileet av den
  Utfärdad
  2006-08-29
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2006:1052) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2006:1052

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli-31 december 2006 är 2,5
  Utfärdad
  2006-06-30
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

  Svensk författningssamling 2006:1006

  Krav på tillstånd 1 § Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud (kampsportsmatch) får inte anordnas utan tillstånd enligt denna lag. För tävling och uppvisning i
  Utfärdad
  2006-06-21
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2015:455
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2006:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2006:1

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2006 är 1,5
  Utfärdad
  2005-12-30
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader

  Svensk författningssamling 2006:985

  Lagens syfte och tillämpningsområde 1 § Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. 2 § Lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används i syfte att påverka byggnadernas inomhusklimat. Definitioner 3 § I denna lag
  Utfärdad
  2006-06-21
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:238
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2006:977) till lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

  Svensk författningssamling 2006:977

  Nedan anges internationella överenskommelser som kan omfattas av tilllämpningen av följande bestämmelser i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar. Kontrollerade leveranser 13 § I följande överenskommelser finns bestämmelser om
  Utfärdad
  2006-06-14
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

  Svensk författningssamling 2006:939

  Vad som avses med en kvalificerad skyddsidentitet 1 § Med kvalificerad skyddsidentitet förstås i denna lag en särskilt beslutad skyddsidentitet som består av andra personuppgifter än de verkliga och som har förts in i statliga register eller i handlingar som har utfärdats av
  Utfärdad
  2006-06-08
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:1051
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:924) om Antarktis

  Svensk författningssamling 2006:924

  Definitioner 1 § I denna lag avses med Antarktis: området söder om 60 sydlig bredd, Antarktisfördraget: 1959 års fördrag om Antarktis (SÖ 1984:5), miljöskyddsprotokollet: 1991 års miljöskyddsprotokoll till Antarktisfördraget (SÖ 1994:52), part: stat som är part i
  Utfärdad
  2006-06-08
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2011:611
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:909) om skatt på flygresor

  Svensk författningssamling 2006:909

  Utfärdad
  2006-06-08
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

  Svensk författningssamling 2006:807

  Lagens syfte 1 § Denna lag syftar till att 1. främja animalieproduktionen och djurs lämplighet för avel i näringsverksamhet, 2. förebygga sjukdomar hos djur, samt 3. främja en långsiktig förvaltning av husdjursgenetiska resurser. EU-bestämmelser som lagen kompletterar 2 §
  Utfärdad
  2006-06-08
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:172
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

  Svensk författningssamling 2006:805

  Lagens syfte och tillämpningsområde 1 § Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för djurs och människors hälsa när det gäller foder och animaliska biprodukter. 2 § I denna lag betyder 1. uttrycken foder och utsläppande på marknaden av foder samma sak som i
  Utfärdad
  2006-06-08
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:170
Bevaka via RSS