Sök

Avdelning
Hoppa till filter

260 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2011/12, 2006/07, 1855, sorterat efter relevans

 • Dokument & lagar

  Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

  Svensk författningssamling 2006:806

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag ska tillämpas på 1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar, 2. kontroll av restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter, 3. märkning och registrering av djur, samt 4. åtgärder för att förebygga
  Utfärdad
  2006-06-08
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:89
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

  Svensk författningssamling 2006:484

  Lagens innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om franchisegivares skyldighet att innan ett franchiseavtal ingås ge franchisetagaren viss information. Definition av franchiseavtal 2 § Med franchiseavtal avses i denna lag ett avtal varigenom en näringsidkare
  Utfärdad
  2006-05-24
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:221
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

  Svensk författningssamling 2011:1029

  1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 § I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser (1 kap.), - definitioner (2 kap.), - tröskelvärden (3 kap.), -
  Utfärdad
  2011-09-29
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:253
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:1209) om hamnskydd

  Svensk författningssamling 2006:1209

  1 kap. Allmänna bestämmelser Inledande bestämmelse 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur hamnskydd skall organiseras och bedrivas. Med hamnskydd avses åtgärder som skall vidtas i hamnar i syfte att skydda människor, infrastruktur och utrustning i hamnarna mot
  Utfärdad
  2006-11-23
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:688
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:755) om elektroniska pengar

  Svensk författningssamling 2011:755

  1 kap. Tillämpningsområde och definitioner Lagens tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om utgivning av elektroniska pengar samt om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare. Lagen gäller inte elektroniskt förvarat penningvärde
  Utfärdad
  2011-06-09
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:616
 • Dokument & lagar

  Livsmedelslag (2006:804)

  Svensk författningssamling 2006:804

  Lagens syfte och tillämpningsområde 1 § Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Ord och uttryck 2 § I denna lag betyder 1. följande uttryck samma sak som i
  Utfärdad
  2006-06-08
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:23
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

  Svensk författningssamling 2011:1165

  1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av konventionen av den 15 december 2005 om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (nordisk arresteringsorder). 2 § Med en nordisk arresteringsorder avses ett
  Utfärdad
  2011-11-24
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:44
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag

  Svensk författningssamling 2011:711

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om certifiering av transmissionsnätsoperatörer och innehavare av lagringsanläggningar. Det som sägs i lagen om en transmissionsnätsoperatör gäller även den som har det
  Utfärdad
  2011-06-09
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:382
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

  Svensk författningssamling 2006:351

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och tillämpningsområde 1 § I denna lag ges bestämmelser om begränsningar i användningen av viss bioteknik som utvecklats för medicinska ändamål samt om vissa rättsliga verkningar av sådan användning. Syftet med lagen är att
  Utfärdad
  2006-05-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:40
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2011:941) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2011:941

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 juli - 31 december 2011 är 2,0
  Utfärdad
  2011-06-30
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt

  Svensk författningssamling 2011:914

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller avtal mellan en näringsidkare och en konsument enligt vilket näringsidkaren mot ersättning ger konsumenten rätt att 1. under återkommande tidsperioder utnyttja ett eller flera övernattningsboenden
  Utfärdad
  2011-06-22
  Ändrad
  t.o.m. 2016:312
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling

  Svensk författningssamling 2011:900

  Inledande bestämmelse 1 § Denna lag gäller dödande av förkommen handling, efterlysning av förkommen bankbok och förkommet livförsäkringsbrev samt dödande av inteckning. Dödande av förkommen handling 2 § Följande handlingar omfattas av bestämmelserna om dödande av förkommen
  Utfärdad
  2011-06-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:63
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:866) om flygplatsavgifter

  Svensk författningssamling 2011:866

  Inledande bestämmelser 1 § Denna lag genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter. Dessutom regleras sådana frågor om flygplatsavgifter som inte omfattas av direktivet. Lag (2021:558). 2 § Lagen gäller för den flygplats
  Utfärdad
  2011-06-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:558
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister

  Svensk författningssamling 2011:860

  Tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller medling i privaträttsliga tvister där förlikning om saken är tillåten. Lagen gäller dock inte sådan medling eller förlikningsverksamhet som sker i Sverige inom ramen för ett mål eller ärende hos domstol, annan myndighet
  Utfärdad
  2011-06-22
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2011:856) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land

  Svensk författningssamling 2011:856

  1 § Den tidning som avses i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land är i Danmark "Statstidende" (på Färöarna
  Utfärdad
  2011-06-22
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet

  Svensk författningssamling 2011:846

  Inledande bestämmelse 1 § Denna lag syftar till att främja och stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och till att förbättra transportsektorns bidrag till Europeiska unionens gemensamma miljö-, klimat- och energipolitik. Ord och uttryck i lagen 2 § Bil,
  Utfärdad
  2011-06-17
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:314
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

  Svensk författningssamling 2011:791

  Tillämpningsområde och definitioner 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, när det gäller ackreditering och CE-märkning. Denna lag
  Utfärdad
  2011-06-16
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1127
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen

  Svensk författningssamling 2011:745

  Uppgifter 1 § Riksdagsförvaltningen är en myndighet under riksdagen med uppgift att biträda riksdagen. Riksdagsförvaltningen ska 1. tillhandahålla resurser och service för talmannens, kammarens, utskottens och övriga riksdagsorgans verksamhet samt för riksdagsledamöterna
  Utfärdad
  2011-06-09
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:1121
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:725) om behörighet för lokförare

  Svensk författningssamling 2011:725

  1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om behörighetskrav för att få framföra järnvägsfordon. Lagen innehåller även bestämmelser om 1. tillstånd för läkare och psykologer, utbildningsanordnare och examinatorer, 2. förarutbildning,
  Utfärdad
  2011-06-09
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:379
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:710) om certifiering av transmissionsnätsföretag för el

  Svensk författningssamling 2011:710

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om certifiering av transmissionsnätsföretag. Bestämmelser om certifiering finns även i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den
  Utfärdad
  2011-06-09
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:599
Bevaka via RSS