Sök

Avdelning
Hoppa till filter

260 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2011/12, 2006/07, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Förordning (2011:1594) om ränta för år 2012 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

  Svensk författningssamling 2011:1594

  Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 1,5 procent för år
  Utfärdad
  2011-12-22
 • Dokument & lagar

  Förordning (2011:1566) om ränta på studielån för 2012

  Svensk författningssamling 2011:1566

  Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395)
  Utfärdad
  2011-12-15
 • Dokument & lagar

  Förordning (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

  Svensk författningssamling 2011:1565

  Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på medel. Ändamålet med statsbidraget 2 § Ändamålet med statsbidraget är
  Utfärdad
  2011-12-15
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:2075
 • Dokument & lagar

  Förordning (2011:1560) om statsbidrag till kostnader för verksamheten Kulturarvslyftet

  Svensk författningssamling 2011:1560

  Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kostnader för verksamheten Kulturarvslyftet. Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på medel. Ändamålet med statsbidraget 2 § Ändamålet med statsbidraget är att
  Utfärdad
  2011-12-15
 • Dokument & lagar

  Förordning (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet

  Svensk författningssamling 2011:1553

  1 § Skatteverket är behörig myndighet vid tillämpningen av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri. Skatteverket är också nationell kontaktpunkt med ansvar för automatiska förfrågningar om
  Utfärdad
  2011-12-15
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:369
 • Dokument & lagar

  Förordning (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

  Svensk författningssamling 2011:1546

  Tillämpningsområde m.m. 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen. De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna
  Utfärdad
  2011-12-15
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

  Svensk författningssamling 2011:1537

  Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller för sådant bistånd mellan Sverige och en annan medlemsstat i Europeiska unionen med indrivning av skatt som avses i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter,
  Utfärdad
  2011-12-15
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2013:1066
 • Dokument & lagar

  Förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal

  Svensk författningssamling 2011:1533

  1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning gäller behörigheter, certifikat och övriga intyg för sjöpersonal. I 4 kap. 21 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) finns det bestämmelser om rätt att ställa andra krav än dem som anges i denna förordning. 2 § I
  Utfärdad
  2011-12-15
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:111
 • Dokument & lagar

  Förordning (2011:1527) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2012

  Svensk författningssamling 2011:1527

  Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 1,5 procent för år
  Utfärdad
  2011-12-15
 • Dokument & lagar

  Förordning (2011:1526) om tillämpning av vissa bestämmelser om rätten att behålla sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg

  Svensk författningssamling 2011:1526

  1 § En försäkrad som är arbetslös ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande enligt 28 a kap. 18 § första stycket 3, 31 a kap. 13 § första stycket 3 eller 103 c kap. 9 § första stycket 3 socialförsäkringsbalken när han eller hon 1. är anmäld som arbetssökande hos den
  Utfärdad
  2011-12-15
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1247
 • Dokument & lagar

  Finansinspektionens tillkännagivande (2011:1478) om ändring av vissa skadelivräntor

  Svensk författningssamling 2011:1478

  Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tilllämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor
  Utfärdad
  2011-12-14
 • Dokument & lagar

  Förordning (2011:1494) om vissa fiskarter från Östersjöområdet

  Svensk författningssamling 2011:1494

  Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om utsläppande på marknaden och utförsel av vissa fiskarter och fiskprodukter därav med ursprung i Östersjöområdet. 2 § Fiskarter som omfattas av denna förordning är vildfångad 1. lax (Salmo salar), 2.
  Utfärdad
  2011-12-08
 • Dokument & lagar

  Förordning (2011:1480) om elcertifikat

  Svensk författningssamling 2011:1480

  1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2011:1200) om elcertifikat. Termer och uttryck i förordningen har samma betydelse som i lagen om elcertifikat. Förordning (2016:810). 2 § Med biobränsle avses i denna förordning material av
  Utfärdad
  2011-12-08
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:574
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:1268) om investeringssparkonto

  Svensk författningssamling 2011:1268

  Innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om investeringssparkonto. I inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om beskattningen av den som innehar ett investeringssparkonto. Definitioner m.m. 2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse
  Utfärdad
  2011-12-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2017:1146
 • Dokument & lagar

  Socialavgiftsförordning (2011:1263)

  Svensk författningssamling 2011:1263

  1 § Skatteverket får meddela föreskrifter om 1. värdetabeller enligt 2 kap. 10 a § socialavgiftslagen (2000:980), 2. värdering av bilförmån vid beräkning av arbetsgivaravgifter, och 3. beräkning av utgifter i arbetet för bestämda yrkesgrupper enligt 2 kap. 21 §
  Utfärdad
  2011-12-01
 • Dokument & lagar

  Skatteförfarandeförordning (2011:1261)

  Svensk författningssamling 2011:1261

  1 kap. Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck 1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av skatteförfarandelagen (2011:1244). Innehållet i förordningen är uppdelat enligt följande. 1 kap. - Tillämpningsområde och betydelse av termer och uttryck
  Utfärdad
  2011-12-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:399
 • Dokument & lagar

  Skatteförfarandelag (2011:1244)

  Svensk författningssamling 2011:1244

  AVDELNING I. INNEHÅLL, TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER 1 kap. Lagens innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och avgifter. Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande. AVDELNING I. INNEHÅLL, TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER 1
  Utfärdad
  2011-12-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:420
 • Dokument & lagar

  Förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer

  Svensk författningssamling 2011:1237

  1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Uppgifter 2 § Av 14 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår att det inom länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, Västra Götalands,
  Utfärdad
  2011-12-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:433
 • Dokument & lagar

  Förordning (2011:1232) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2012

  Svensk författningssamling 2011:1232

  Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 3,65 procent för
  Utfärdad
  2011-12-01
 • Dokument & lagar

  Lag (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister

  Svensk författningssamling 2011:1211

  1 § I denna lag finns bestämmelser om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister mellan konsumenter och näringsidkare. 2 § I en tvist mellan en konsument och en näringsidkare får Konsumentombudsmannen besluta att biträda konsumenten som ombud vid allmän domstol och
  Utfärdad
  2011-12-01
Bevaka via RSS