Sök

Avdelning
Hoppa till filter

263 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2010/11, 2006/07, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Lag (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

  Svensk författningssamling 2010:2044

  Tidpunkt för ikraftträdande 1 § Försäkringsrörelselagen (2010:2043) träder i kraft den 1 april 2011. Detsamma gäller denna lag utom 27 §, som träder i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Lagar som
  Utfärdad
  2010-12-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:767
 • Dokument & lagar

  Försäkringsrörelselag (2010:2043)

  Svensk författningssamling 2010:2043

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om försäkringsrörelse som drivs av försäkringsföretag och om verksamhet som drivs av svenska specialföretag. Lagen gäller inte försäkringsrörelse som drivs enligt andra
  Utfärdad
  2010-12-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:358
 • Dokument & lagar

  Förordning (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

  Svensk författningssamling 2010:2040

  Inledning 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (utbildningen), som ska vara en del av gymnasieskolan. Deltagande i försöksverksamheten är frivilligt för skolhuvudmän. Förordningen gäller för utbildning
  Utfärdad
  2010-12-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2013:749
 • Dokument & lagar

  Gymnasieförordning (2010:2039)

  Svensk författningssamling 2010:2039

  1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens innehåll 1 § I denna förordning finns följande kapitel: - inledande bestämmelser (1 kap.), - huvudmän (2 kap.), - lärotider (3 kap.), - utbildningens innehåll och omfattning (4 kap.), - fjärrundervisning (4 a
  Utfärdad
  2010-12-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:269
 • Dokument & lagar

  Förordning (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

  Svensk författningssamling 2010:2021

  Tillämpningsområde 1 § I denna förordning finns det bestämmelser om tillträde till högskoleutbildning på grundnivå som leder fram till en sådan yrkeslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Tillämpliga bestämmelser 2 § Högskolelagen (1992:1434)
  Utfärdad
  2010-12-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1507
 • Dokument & lagar

  Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

  Svensk författningssamling 2010:2012

  Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. I förordningen regleras även den kultursamverkansmodell som är en förutsättning för bidragsgivningen. 2 §
  Utfärdad
  2010-12-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:1082
 • Dokument & lagar

  Häktesförordning (2010:2011)

  Svensk författningssamling 2010:2011

  Förordningens innehåll och tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till häkteslagen (2010:611). Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen. Förordningen gäller den som omfattas
  Utfärdad
  2010-12-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:719
 • Dokument & lagar

  Fängelseförordning (2010:2010)

  Svensk författningssamling 2010:2010

  Förordningens innehåll och tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till fängelselagen (2010:610). Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen. Information om verkställigheten 2
  Utfärdad
  2010-12-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:872
 • Dokument & lagar

  Förordning (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer

  Svensk författningssamling 2010:2008

  1 § Denna förordning är meddelad i anslutning till lagen (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv. Syfte 2 § Syftet med statsbidrag enligt denna förordning är att stödja att människor organiserar sig för
  Utfärdad
  2010-12-22
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1060
 • Dokument & lagar

  Finansinspektionens tillkännagivande (2010:1842) om ändring av vissa skadelivräntor

  Svensk författningssamling 2010:1842

  Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tilllämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor
  Utfärdad
  2010-12-17
 • Dokument & lagar

  Förordning (2010:1992) om ränta på studielån för 2011

  Svensk författningssamling 2010:1992

  Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen
  Utfärdad
  2010-12-16
 • Dokument & lagar

  Lag (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag

  Svensk författningssamling 2010:1933

  Inledande bestämmelse 1 § Med ett delgivningsföretag avses i denna lag ett företag som yrkesmässigt utför delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932). Auktorisation 2 § Auktorisation får beviljas endast om det med hänsyn till organisation, ledning och ägande kan antas att
  Utfärdad
  2010-12-16
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2014:648
 • Dokument & lagar

  Delgivningslag (2010:1932)

  Svensk författningssamling 2010:1932

  Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller när delgivning ska ske i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet eller när delgivning i annat fall ska ske enligt lag eller annan författning. Om det i lag eller annan författning finns en bestämmelse som avviker från
  Utfärdad
  2010-12-16
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1536
 • Dokument & lagar

  Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk

  Svensk författningssamling 2010:1922

  Uppgifter 1 § Statens musikverk har till uppgift att dokumentera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv. Myndigheten ska också främja utvecklingen av ett professionellt musikliv på elektronmusikens område. Vid
  Utfärdad
  2010-12-16
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:1275
 • Dokument & lagar

  Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

  Svensk författningssamling 2010:1919

  1 § En region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om 1. en regional kulturplan har upprättats av regionen, och 2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar. Det som sägs om regioner i denna lag gäller även för Gotlands
  Utfärdad
  2010-12-16
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:952
 • Dokument & lagar

  Förordning (2010:1906) om ränta på återbetalning för år 2011 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

  Svensk författningssamling 2010:1906

  Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag ska vara 1,9 procent för år 2011.
  Utfärdad
  2010-12-16
 • Dokument & lagar

  Förordning (2010:1905) om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd

  Svensk författningssamling 2010:1905

  Regeringen föreskriver att Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd ska upphöra att gälla vid utgången av februari
  Utfärdad
  2010-12-16
 • Dokument & lagar

  Förordning (2010:1996) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2011

  Svensk författningssamling 2010:1996

  Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 4,2 procent för år
  Utfärdad
  2010-12-09
 • Dokument & lagar

  Förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

  Svensk författningssamling 2010:1925

  1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Med framställning i film avses detsamma som i 2 § lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt. 2 § Ansökan om godkännande av
  Utfärdad
  2010-12-09
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:850
 • Dokument & lagar

  Förordning (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd

  Svensk författningssamling 2010:1923

  Uppgifter 1 § Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn- och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas
  Utfärdad
  2010-12-09
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:960
Bevaka via RSS