Sök

Avdelning
Hoppa till filter

265 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2009/10, 2006/07, 1855, sorterat efter relevans

 • Dokument & lagar

  Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m.

  Svensk författningssamling 2006:806

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag ska tillämpas på 1. kartläggning och kontroll av smittsamma djursjukdomar, 2. kontroll av restsubstanser och andra ämnen i djur och djurprodukter, 3. märkning och registrering av djur, samt 4. åtgärder för att förebygga
  Utfärdad
  2006-06-08
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:89
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

  Svensk författningssamling 2006:484

  Lagens innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om franchisegivares skyldighet att innan ett franchiseavtal ingås ge franchisetagaren viss information. Definition av franchiseavtal 2 § Med franchiseavtal avses i denna lag ett avtal varigenom en näringsidkare
  Utfärdad
  2006-05-24
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:221
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:1209) om hamnskydd

  Svensk författningssamling 2006:1209

  1 kap. Allmänna bestämmelser Inledande bestämmelse 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur hamnskydd skall organiseras och bedrivas. Med hamnskydd avses åtgärder som skall vidtas i hamnar i syfte att skydda människor, infrastruktur och utrustning i hamnarna mot
  Utfärdad
  2006-11-23
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:688
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

  Svensk författningssamling 2009:47

  1 kap. Inledande bestämmelser Innehåll 1 § Denna lag innehåller bestämmelser som ger kommuner och regioner ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen (2017:725). Lag (2019:935). Undantag från kravet på kommunal anknytning 2 § Det
  Utfärdad
  2009-02-05
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:706
 • Dokument & lagar

  Livsmedelslag (2006:804)

  Svensk författningssamling 2006:804

  Lagens syfte och tillämpningsområde 1 § Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel. Ord och uttryck 2 § I denna lag betyder 1. följande uttryck samma sak som i
  Utfärdad
  2006-06-08
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:23
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

  Svensk författningssamling 2009:302

  1 kap. Allmänna bestämmelser Lagens syfte 1 § Denna lag syftar till att en god och säker vård av djur och en god djurhälsa uppnås. Lagen ska vidare bidra till att samhällets krav på djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet tillgodoses. Lagens innehåll 2 § I
  Utfärdad
  2009-04-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:502
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:366) om handel med läkemedel

  Svensk författningssamling 2009:366

  1 kap. Inledande bestämmelser och definitioner 1 § I denna lag finns bestämmelser om - detaljhandel med läkemedel till konsument (2 kap.), - apoteksombud (2 a kap.), - partihandel med läkemedel (3 kap.), - förmedling av humanläkemedel (3 a kap.), - retur av
  Utfärdad
  2009-05-07
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:188
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.

  Svensk författningssamling 2006:351

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och tillämpningsområde 1 § I denna lag ges bestämmelser om begränsningar i användningen av viss bioteknik som utvecklats för medicinska ändamål samt om vissa rättsliga verkningar av sådan användning. Syftet med lagen är att
  Utfärdad
  2006-05-18
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:40
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:282) om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel

  Svensk författningssamling 2009:282

  Femtioöresmyntet ska upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 30 september
  Utfärdad
  2009-04-02
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

  Svensk författningssamling 2009:260

  1 § Lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap ska, med de begränsningar som följer av denna lag, upphöra att gälla vid utgången av april 2009. 2 § Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om ett enligt den lagen registrerat partnerskap, om inte annat följer av 3
  Utfärdad
  2009-04-02
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2009:2) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2009:2

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2009 är 2,0 procent.
  Utfärdad
  2008-12-30
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom

  Svensk författningssamling 2009:1514

  /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ Förenta nationernas konvention om immunitet för stater och deras egendom, antagen den 2 december 2004, ska i originaltexternas lydelse gälla som svensk lag. Konventionens engelska text finns tillsammans med en svensk
  Utfärdad
  2009-12-10
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

  Svensk författningssamling 2009:1427

  1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF. Lag (2014:844). Definition av bötesstraff 2 §
  Utfärdad
  2009-12-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2013:844
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

  Svensk författningssamling 2009:1424

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, och 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1753 av den 23
  Utfärdad
  2009-12-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:204
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner

  Svensk författningssamling 2009:1289

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller besked om framtida prissättning av internationella transaktioner mellan parter som är i ekonomisk intressegemenskap (prissättningsbesked). Ett prissättningsbesked är tillämpligt när statlig och kommunal inkomstskatt ska
  Utfärdad
  2009-11-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:837
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:1288) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser

  Svensk författningssamling 2009:1288

  1 § Det avtal mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser som undertecknades den 10 september 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag. 2 §
  Utfärdad
  2009-11-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2011:518
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:1287) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba om utbyte av upplysningar avseende skatter

  Svensk författningssamling 2009:1287

  Det avtal om utbyte av upplysningar avseende skatter som Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Aruba undertecknade den 10 september 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna
  Utfärdad
  2009-11-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2011:519
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:1286) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter

  Svensk författningssamling 2009:1286

  Det avtal om utbyte av upplysningar avseende skatter som Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna undertecknade den 10 september 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna
  Utfärdad
  2009-11-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2011:343
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:1285) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser

  Svensk författningssamling 2009:1285

  1 § Det avtal mellan Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser som undertecknades den 10 september 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga
  Utfärdad
  2009-11-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2011:483
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:128) om yrkeshögskolan

  Svensk författningssamling 2009:128

  Inledande bestämmelser 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att inom yrkeshögskolan - säkerställa att eftergymnasiala yrkesutbildningar som svarar mot arbetslivets behov kommer till stånd, - säkerställa att statens stöd för eftergymnasiala yrkesutbildningar fördelas
  Utfärdad
  2009-03-05
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:936
Bevaka via RSS