Sök

Avdelning
Hoppa till filter

265 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Svensk författningssamling, Gällande sfs, 2009/10, 2006/07, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

  Svensk författningssamling 2009:1593

  Uppgifter 1 § Riksarkivet är statlig arkivmyndighet och har det särskilda ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet som framgår av arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) och denna förordning. 2 § Riksarkivet ska ha överinseende över
  Utfärdad
  2009-12-21
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:869
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

  Svensk författningssamling 2009:1577

  Tillämpningsområde och syfte 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till kartläggning av ett företags energianvändning i syfte att uppnå en effektiv användning av energi. Definitioner 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som
  Utfärdad
  2009-12-21
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1050
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1562) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2010 års val

  Svensk författningssamling 2009:1562

  1 § För sin medverkan vid 2010 års val ska kommunerna få statsbidrag med 1. dels 30 000 kronor per kommun, 2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad
  Utfärdad
  2009-12-17
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1518) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2010

  Svensk författningssamling 2009:1518

  Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar ska vara 4,9 procent för år
  Utfärdad
  2009-12-10
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom

  Svensk författningssamling 2009:1514

  /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/ Förenta nationernas konvention om immunitet för stater och deras egendom, antagen den 2 december 2004, ska i originaltexternas lydelse gälla som svensk lag. Konventionens engelska text finns tillsammans med en svensk
  Utfärdad
  2009-12-10
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1483) om ränta på återbetalning för år 2010 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

  Svensk författningssamling 2009:1483

  Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd ska betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag ska vara 2,4 procent för år 2010.
  Utfärdad
  2009-12-10
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

  Svensk författningssamling 2009:1474

  1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2017:166). Uppgifter 2 § En viltförvaltningsdelegation är ett organ inom länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. 3 § En viltförvaltningsdelegation ska
  Utfärdad
  2009-12-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1375
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

  Svensk författningssamling 2009:1464

  Uppgifter 1 § Statens jordbruksverk har som förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela
  Utfärdad
  2009-12-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:619
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet

  Svensk författningssamling 2009:1462

  1 § De medel som Pensionsmyndigheten tillfälligt ska förvalta enligt 64 kap. 15 § socialförsäkringsbalken ska placeras 1. på räntebärande konto i Riksgäldskontoret, 2. i skuldförbindelser utfärdade av staten, 3. i säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223)
  Utfärdad
  2009-12-10
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:769
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1456) om ränta på studielån för 2010

  Svensk författningssamling 2009:1456

  Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen
  Utfärdad
  2009-12-10
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1428) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

  Svensk författningssamling 2009:1428

  1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen. 2 § De begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2009:1427) om
  Utfärdad
  2009-12-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2013:839
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

  Svensk författningssamling 2009:1427

  1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF. Lag (2014:844). Definition av bötesstraff 2 §
  Utfärdad
  2009-12-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2013:844
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

  Svensk författningssamling 2009:1426

  Uppgifter 1 § Livsmedelsverket är förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor med uppgift att i konsumenternas intresse arbeta för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och en hållbar livsmedelskonsumtion. Förordning (2021:850). 2 § Myndigheten ska 1.
  Utfärdad
  2009-12-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:620
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

  Svensk författningssamling 2009:1425

  Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Förordningen kompletterar även Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15
  Utfärdad
  2009-12-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:303
 • Dokument & lagar

  Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

  Svensk författningssamling 2009:1424

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, och 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1753 av den 23
  Utfärdad
  2009-12-03
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:204
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1491) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2010

  Svensk författningssamling 2009:1491

  Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter till 50 kronor per förpackning med 20 cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma bestämmelse fastställs till 1 krona och 29 öre
  Utfärdad
  2009-11-26
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse

  Svensk författningssamling 2009:1397

  1 § Denna förordning gäller i fråga om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. Med veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse avses följande verksamheter. 1. Deltagande i en beredskapsorganisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar. 2. Beredskap för
  Utfärdad
  2009-11-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:1171
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader

  Svensk författningssamling 2009:1396

  1 § Stöd enligt denna förordning får lämnas i mån av tillgång på medel till företag med avlägset belägen djurhållning för veterinärs reskostnader vid vård av akut sjuka djur som uteslutande hålls för produktion av livsmedel. Stöd lämnas inte om företaget anlitar en veterinär
  Utfärdad
  2009-11-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2015:1012
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget

  Svensk författningssamling 2009:1395

  Uppgifter 1 § Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och för samisk kultur. 2 § Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap. 1, 1 a och 5 §§ sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska även 1. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om
  Utfärdad
  2009-11-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:308
 • Dokument & lagar

  Förordning (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

  Svensk författningssamling 2009:1394

  Uppgifter 1 § Statens veterinärmedicinska anstalt har till uppgift att vara veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. 1 a § Statens veterinärmedicinska anstalt är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters
  Utfärdad
  2009-11-26
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:99
Bevaka via RSS