Sök

Avdelning
Hoppa till filter

121 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2006/07, 1894, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Finansinspektionens tillkännagivande (2006:1584) om ändring av vissa skadelivräntor

  Svensk författningssamling 2006:1584

  Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor
  Utfärdad
  2007-01-09
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader

  Svensk författningssamling 2006:1592

  Definitioner 1 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Tillsynsmyndighet 1 a § Boverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Förordning
  Utfärdad
  2006-12-21
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:1164
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1587) om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobänsleanordningar i småhus

  Svensk författningssamling 2006:1587

  Inledande bestämmelser 1 § Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges till fysiska personer eller privatbostadsföretag för installation som innebär att ett eller flera fönster i ett småhus ersätts med energieffektiva fönster eller för installation av en
  Utfärdad
  2006-12-21
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2007:1328
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1582) om särskilt bidrag 2007 för vissa kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Svensk författningssamling 2006:1582

  Förutsättningar för bidrag 1 § En kommun har rätt till ett särskilt bidrag år 2007 enligt vad som följer av denna förordning, om kommunen under bidrags- och avgiftsåret 2007 får en negativ förändring av 1. avgifter enligt lagen (2003:886) om utjämningsavgift för kommuner för
  Utfärdad
  2006-12-21
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser

  Svensk författningssamling 2006:1577

  1 § I denna förordning finns bestämmelser om fördelning av anslaget "Ersättning avseende icke statliga flygplatser" inom utgiftsområde 22. Bidrag enligt denna förordning får bara lämnas för flygplatser där det utförs flygtrafik som omfattas av allmän trafikplikt enligt
  Utfärdad
  2006-12-21
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2017:944
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

  Svensk författningssamling 2006:1570

  Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente som antogs i Genève den 23 maj 2005 (hälsoreglementet). Lagen syftar till att skydda mot internationella hot mot
  Utfärdad
  2006-12-21
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:927
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1458) om ränta på studielån för 2007

  Svensk författningssamling 2006:1458

  Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) skall vara 2,1
  Utfärdad
  2006-12-14
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1430) om ränta på återbetalning för år 2007 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd

  Svensk författningssamling 2006:1430

  Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 2,1 procent för år
  Utfärdad
  2006-12-14
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1409) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2007

  Svensk författningssamling 2006:1409

  Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar skall vara 4,55 procent för år
  Utfärdad
  2006-12-07
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

  Svensk författningssamling 2006:1329

  Tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling
  Utfärdad
  2006-12-07
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:282
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1266) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2007

  Svensk författningssamling 2006:1266

  Regeringen fastställer andelarna för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2007 enligt följande. Fördelningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter skall göras på så sätt att
  Utfärdad
  2006-11-23
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1265) om balanstal för år 2007

  Svensk författningssamling 2006:1265

  Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0044 för
  Utfärdad
  2006-11-23
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1264) om inkomstbasbelopp för år 2007

  Svensk författningssamling 2006:1264

  Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 45 900 kronor för år
  Utfärdad
  2006-11-23
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1263) om inkomstindex för år 2007

  Svensk författningssamling 2006:1263

  Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 125,57 för
  Utfärdad
  2006-11-23
 • Dokument & lagar

  Internrevisionsförordning (2006:1228)

  Svensk författningssamling 2006:1228

  Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning eller beslutar särskilt. Organisering 2 § Vid myndigheten skall det finnas en
  Utfärdad
  2006-11-23
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1344
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1219) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2008 års taxering

  Svensk författningssamling 2006:1219

  Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 316 700 kronor och den övre skiktgränsen till 476 700 kronor vid 2008 års
  Utfärdad
  2006-11-23
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1213) om hamnskydd

  Svensk författningssamling 2006:1213

  1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2006:1209) om hamnskydd. 2 § Transportstyrelsen skall vara sambandspunkt för hamnskyddet. Sambandspunkten skall utföra de uppgifter som ankommer på detta organ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
  Utfärdad
  2006-11-23
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2014:1278
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:1209) om hamnskydd

  Svensk författningssamling 2006:1209

  1 kap. Allmänna bestämmelser Inledande bestämmelse 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur hamnskydd skall organiseras och bedrivas. Med hamnskydd avses åtgärder som skall vidtas i hamnar i syfte att skydda människor, infrastruktur och utrustning i hamnarna mot
  Utfärdad
  2006-11-23
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:688
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

  Svensk författningssamling 2006:1226

  Regeringen föreskriver följande. 1 § Post- och Inrikes Tidningar ska ges ut av Bolagsverket i elektronisk form och göras tillgänglig för var och en på Bolagsverkets webbplats. Förordning (2020:899). 2 § I Post- och Inrikes Tidningar skall det kungöras uppgifter som enligt
  Utfärdad
  2006-11-16
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:126
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

  Svensk författningssamling 2006:1203

  Skyldighet att redovisa med en årsrapport 1 § I denna förordning meddelas ytterligare föreskrifter om redovisning av fjärrvärmeverksamhet enligt 40 § första och andra styckena fjärrvärmelagen (2008:263). Förordning (2008:527). 2 § Om annat inte följer av denna
  Utfärdad
  2006-11-16
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2023:762
Bevaka via RSS