Sök

Avdelning
Hoppa till filter

119 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2006/07, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

  Svensk författningssamling 2006:228

  Inledande bestämmelser 1 § Fordonsskatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådana bilar som avses i 3 §. För övriga fordon finns bestämmelser om skatt på fordon i vägtrafikskattelagen (2006:227). Lag (2009:1471). 2 § Vid tillämpningen av denna lag gäller 1 kap. 2-5,
  Utfärdad
  2006-03-30
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2014:1503
 • Dokument & lagar

  Vägtrafikskattelag (2006:227)

  Svensk författningssamling 2006:227

  1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt ska betalas till staten för vissa fordon enligt denna lag. För vissa personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar ska fordonsskatt i stället betalas till
  Utfärdad
  2006-03-30
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:294
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:200) om tillfälligt utlämnande av uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsdatabas till Försäkringskassan

  Svensk författningssamling 2006:200

  För beräkning av pensionsgrundande belopp för föräldrar till små barn för åren 1960-1998 enligt lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och för åren 1999-2004 enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension får de uppgifter som behövs för
  Utfärdad
  2006-03-30
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:215) om fördelning av medel ur EU:s solidaritetsfond

  Svensk författningssamling 2006:215

  1 § Denna förordning tillämpas på bidrag som fördelas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond och avtal enligt förordningens artikel 5 mellan Konungariket Sverige och Europeiska
  Utfärdad
  2006-03-23
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:196) om register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska

  Svensk författningssamling 2006:196

  Inledning 1 § För de ändamål som anges i 4 och 5 §§ ska Socialstyrelsen med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över 1. legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, och 2. personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Förordning
  Utfärdad
  2006-03-23
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:283
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog

  Svensk författningssamling 2006:171

  Inledande bestämmelser 1 § Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt denna förordning till kostnader för anläggning av ny skog på sådan skogsmark i Skåne, Blekinge, Hallands, Kronobergs, Kalmar, Västra Götalands, Jönköpings, Östergötlands, Örebro och Södermanlands
  Utfärdad
  2006-03-09
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2010:290
 • Dokument & lagar

  Utlänningsförordning (2006:97)

  Svensk författningssamling 2006:97

  1 kap. Förordningens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser 1 § I denna förordning finns bestämmelser om - förordningens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.), - resehandlingar (2 kap.), - visering (3 kap.), -
  Utfärdad
  2006-02-23
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2024:29
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

  Svensk författningssamling 2006:94

  Inledning 1 § Socialstyrelsen får föra hälsodataregister enligt 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister i form av ett register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. Personuppgiftsansvarig 2 § Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer
  Utfärdad
  2006-02-23
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:130
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

  Svensk författningssamling 2006:93

  Allmän bestämmelse 1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver arbete i syfte att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Syftet med
  Utfärdad
  2006-02-23
  Ändrad
  t.o.m. 2019:1052
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid

  Svensk författningssamling 2006:45

  Tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller omvandling av fängelse på livstid till fängelse på viss tid. Lagen gäller inte för personer som har överförts hit för verkställighet av fängelsestraff med stöd av lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna
  Utfärdad
  2006-02-16
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2010:1435
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

  Svensk författningssamling 2006:39

  Inledning 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om 1. behandling av personuppgifter i samband med att kommunerna för register över ungdomar som de har aktivitetsansvar för, 2. kommunernas dokumentation av sina insatser för dessa ungdomar enligt 29 kap. 9 §
  Utfärdad
  2006-02-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:1359
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på internet

  Svensk författningssamling 2006:25

  1 § Denna förordning gäller teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på internet samt tilldelning och registrering av domännamn under dessa toppdomäner. Förordning (2019:188). 2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:24) om nationella
  Utfärdad
  2006-02-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:188
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet

  Svensk författningssamling 2006:24

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på Internet samt tilldelning och registrering av domännamn under dessa toppdomäner. Definitioner 2 § I denna lag avses med domännamnssystemet: det internationella hierarkiska
  Utfärdad
  2006-02-02
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:184
 • Dokument & lagar

  Riksbankens föreskrifter (2006:31) om sedlar på femtio kronor

  Svensk författningssamling 2006:31

  Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att sedlar på femtio kronor i den version som utges från och med den 15 mars 2006 skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende. Storlek Sedeln är 120 mm lång och 77 mm
  Utfärdad
  2006-01-20
 • Dokument & lagar

  Riksbankens föreskrifter (2006:30) om sedlar på ett tusen kronor

  Svensk författningssamling 2006:30

  Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att sedlar på ett tusen kronor i den version som utges från och med den 15 mars 2006 skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende. Storlek Sedeln är 160 mm lång och 82
  Utfärdad
  2006-01-20
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:11) om skyldighet för Rättsmedicinalverket att lämna uppgifter till Socialstyrelsens dödsorsaksregister

  Svensk författningssamling 2006:11

  Rättsmedicinalverket skall, från de rättsmedicinska undersökningar verket utför, lämna de uppgifter till dödsorsaksregistret som Socialstyrelsen behöver för framställning av statistik, forskning och epidemiologiska undersökningar avseende alkohol- och
  Utfärdad
  2006-01-19
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar

  Svensk författningssamling 2006:2

  1 § Vid beräkning av fastighetsskatt vid 2007-2011 års taxeringar avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vattenkraftverk ska, i stället för vad som anges i 3 § första stycket e lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, fastighetsskatten för varje
  Utfärdad
  2006-01-12
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2007:1421
 • Dokument & lagar

  Tillkännagivande (2006:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

  Svensk författningssamling 2006:1

  Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2006 är 1,5
  Utfärdad
  2005-12-30
 • Dokument & lagar

  Förordning (1855:82 s.1) angående löftesmans rätt att uppsäga och betala gäld m.m.

  Svensk författningssamling 1855:82 s.1

  Skall förfallotid för gäld efter uppsägning beräknas; hafwe löftesman lika rätt, som gäldenär, att uppsägning göra och gälden å förfallodagen betala. Är ej aftal om förfallotid gjordt, äge ock gäldenär eller löftesman rätt att betala när han will, ändå att borgenär det ej
  Utfärdad
  1855-07-20
Bevaka via RSS