Sök

Avdelning
Hoppa till filter

119 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på 2006/07, 1855, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

  Svensk författningssamling 2006:637

  Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Förordning
  Utfärdad
  2006-06-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:1053
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:595) om europakooperativ

  Svensk författningssamling 2006:595

  Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (SCE- förordningen). En europeisk kooperativ förening
  Utfärdad
  2006-06-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:672
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap

  Svensk författningssamling 2006:546

  1 kap. Inledande bestämmelser 1 § I denna lag finns bestämmelser om utrymning och inkvartering under höjd beredskap. 2 § Bestämmelserna i 2 och 3 kap. skall tillämpas endast under höjd beredskap. 2 kap. Utrymning m.m. Utrymning 1 § Regeringen eller den myndighet som
  Utfärdad
  2006-06-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2019:926
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:545) om skyddsrum

  Svensk författningssamling 2006:545

  1 kap. Inledande bestämmelser 1 § I denna lag finns det bestämmelser om hur skyddsrum skall byggas, utrustas och underhållas. I lagen finns det också bestämmelser om ersättning. 2 § Skyddsrum är utrymmen för skydd av befolkningen i krig. Regeringen eller den myndighet som
  Utfärdad
  2006-06-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2010:919
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

  Svensk författningssamling 2006:544

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en grundläggande
  Utfärdad
  2006-06-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:1275
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

  Svensk författningssamling 2006:531

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild tillsyn över finansiella konglomerat. Vad som avses med finansiella konglomerat framgår av 2 kap. Bestämmelser i denna lag ska enligt 3 kap. 3 § i vissa fall också
  Utfärdad
  2006-06-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:493
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m.

  Svensk författningssamling 2006:519

  Inledning 1 § I denna förordning finns bestämmelser om särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387). Den som blir föremål för särskilt personsäkerhetsarbete ska få hjälp med de säkerhetsåtgärder som bedöms möjliga och nödvändiga att genomföra. Han eller
  Utfärdad
  2006-06-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2014:1173
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer

  Svensk författningssamling 2006:516

  1 § Anspråk på ersättning, som utgör en del av säkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387) och som kan betalas ut till vittnen och andra hotade personer, får inte utmätas för den ersättningsberättigades skulder. I fråga om förbud mot utmätning sedan ersättning har
  Utfärdad
  2006-06-01
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:497) om blodsäkerhet

  Svensk författningssamling 2006:497

  Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2006:496) om blodsäkerhet. De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen. Tillstånd och tillsyn 2 § Inspektionen för vård och omsorg beslutar om
  Utfärdad
  2006-06-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2013:187
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:496) om blodsäkerhet

  Svensk författningssamling 2006:496

  Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 § Denna lag innehåller bestämmelser som syftar till att skydda människors hälsa när blod och blodkomponenter från människor hanteras för att användas vid transfusion eller tillverkning av läkemedel eller produkter som omfattas av
  Utfärdad
  2006-06-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2021:614
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:489) om försöksverksamhet med komplement till färdtjänst

  Svensk författningssamling 2006:489

  1 § En kommun som deltar i försöksverksamhet med komplement till färdtjänst enligt denna lag får lämna ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till en person med funktionshinder, för att förbättra hans eller hennes möjligheter att förflytta sig. 2 §
  Utfärdad
  2006-06-01
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ

  Svensk författningssamling 2006:477

  Lagens innehåll och tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om arbetstagarinflytande i europakooperativ som bildas eller har bildats a) av minst två juridiska personer, b) genom ombildning, eller c) av enbart fysiska personer eller av en juridisk person
  Utfärdad
  2006-06-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2011:430
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

  Svensk författningssamling 2006:469

  Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i sådan verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som gäller tillsyn, uppföljning, registrering av uppgifter om arbetslöshetskassor, utfärdande av intyg, framtagande av
  Utfärdad
  2006-06-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2018:260
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden

  Svensk författningssamling 2006:467

  Ansökningsförfarandet hos rätten 1 § En ansökan till rätten om verkställighet eller annan åtgärd enligt 21 kap. föräldrabalken skall, utöver vad som följer av lagen (1996:242) om domstolsärenden, innehålla uppgift om barnets namn, födelsedatum och vistelseort. 2 § Till en
  Utfärdad
  2006-06-01
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:963
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen

  Svensk författningssamling 2006:527

  1 § Tullverket ska i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning lämna uppgifter till Polismyndigheten om skjutvapen som förs in i eller ut ur Sverige. Förordning (2014:1210). 2 § Uppgiftsskyldighet enligt 1 § föreligger då ett skjutvapen som omfattas av bestämmelserna i
  Utfärdad
  2006-05-24
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2014:1210
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol

  Svensk författningssamling 2006:502

  Redovisning av ställningstagande 1 § Om en part i ett mål eller ärende vid en domstol eller myndighet, som omfattas av skyldigheten att inhämta förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol, har yrkat att ett förhandsavgörande ska inhämtas eller på annat sätt väckt frågan
  Utfärdad
  2006-05-24
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2010:581
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

  Svensk författningssamling 2006:484

  Lagens innehåll 1 § I denna lag finns bestämmelser om franchisegivares skyldighet att innan ett franchiseavtal ingås ge franchisetagaren viss information. Definition av franchiseavtal 2 § Med franchiseavtal avses i denna lag ett avtal varigenom en näringsidkare
  Utfärdad
  2006-05-24
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2016:221
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

  Svensk författningssamling 2006:451

  1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Lagen skall inte tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier som har getts ut av budgivaren. Det som föreskrivs i
  Utfärdad
  2006-05-24
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2020:992
 • Dokument & lagar

  Förordning (2006:450) om skydd för störningskänslig forskning

  Svensk författningssamling 2006:450

  1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning. 2 § När flera forskningshuvudmän medverkar i ett och samma forskningsprojekt skall endast en forskningshuvudman ansöka om skydd för störningskänslig forskning.
  Utfärdad
  2006-05-24
 • Dokument & lagar

  Lag (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning

  Svensk författningssamling 2006:449

  Syfte och tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skydd för forskning som är känslig för störningar och som är av särskilt värde från allmän synpunkt. Allmän regel om hänsyn 2 § Den som bedriver en verksamhet eller företar en åtgärd som kan medföra
  Utfärdad
  2006-05-24
  Ändrad
  t.o.m. SFS 2022:493
Bevaka via RSS