Till innehåll på sidan

Ändringsbudgetar

Ibland blir det inte som regeringen och riksdagen planerat. En myndighet kanske behöver mer pengar än vad den blivit tilldelad i statens budget. Regeringen kan då föreslå att statens budget för pågående år ska ändras. Det kallas ändringsbudget.

Det är inte alltid som statens budget måste ändras. Ibland är det möjligt att i stället överskrida ett anslag genom att låna av nästa års anslag. Ett anslag är en summa pengar ur statens budget som tilldelats exempelvis en myndighet och som ska användas till olika delar i myndighetens verksamhet.

Myndigheterna är skyldiga att noga följa den ekonomiska utvecklingen under budgetåret och i god tid tala om för regeringen om man tror att man kommer att överskrida något anslag.

Två gånger per år

Om det blir nödvändigt kan regeringen föreslå att statens budget för pågående år ska ändras. Det görs genom att regeringen lämnar en ändringsbudget till riksdagen. Det är en proposition med förslag till ändringar i statens budget, trots att budgeten redan har börjat gälla. Ändringsbudgetar innebär oftast att några anslag ökar, samtidigt som andra minskar lika mycket.

Regeringen lämnar normalt förslag till ändringsbudget till riksdagen två gånger per år, först samtidigt med den ekonomiska vårpropositionen i april och sedan samtidigt med budgetpropositionen i september.

Extra ändringsbudget

Endast om regeringen anser att det finns särskilda skäl får förslag till ändringar i statens budget lämnas vid andra tillfällen. Ett sådant förslag brukar kallas för extra ändringsbudget. Till exempel har regeringen lämnat en rad extra ändringsbudgetar under 2020 och 2021 med anledning av coronapandemin. Coronavirusets effekter har bedömts vara sådana särskilda skäl som behövs för att lämna extra ändringsbudgetar.