IPU-delegationen

Interparlamentariska unionen (IPU) är en global organisation för självständiga staters parlament. Den grundades år 1889 i syfte att arbeta för fred och mellanfolkligt samarbete. Organisationen har 180 nationella parlament som medlemmar.

Bland organisationens uppgifter ingår att främja personliga kontakter mellan parlamentsledamöter i alla länder och arbeta för de parlamentariska institutionernas utveckling. IPU ska också hjälpa till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt och fungerande parlament.

IPU arbetar också med bistånd. Arbetet omfattar frågor som representativ demokrati, mänskliga rättigheter och, inte minst, jämställdhet och kvinnors deltagande i politiken. Organisationen värnar också parlamentarikers mänskliga rättigheter och främjar internationell säkerhet och hållbar utveckling.

Organisationen har genom åren närmat sig FN och har sedan 2002 observatörsstatus i generalförsamlingen.

Interparlamentariska unionens webbplats

Icke bindande resolutioner

IPU kan inte fatta några beslut som är bindande för medlemsländerna eller parlamenten. IPU lägger i stället fram konkreta förslag och antar gemensamma icke-bindande resolutioner i de huvudämnen som debatteras vid varje möte.

Organisationen har fyra utskott som arbetar med följande frågor:

  • fred och internationell säkerhet (första kommittén)
  • hållbar utveckling, finanser och handel (andra kommittén)
  • demokrati och mänskliga rättigheter (tredje kommittén)
  • FN-kommittén (fjärde kommittén).

Den svenska delegationen

Riksdagens IPU-delegation utses av talmannen efter samråd med riksdagspartiernas gruppledare för en mandatperiod, det vill säga fyra år. Delegationen består av fem personer: ordförande, vice ordförande och ytterligare tre ledamöter. Vid församlingarna är det möjligt att komplettera delegationen med ledamöter som har specialkompetens inom de fackområden som är huvudteman vid mötet. Det ökar möjligheten att återkoppla diskussionerna från mötet till riksdagens utskott.

Varje år lämnar delegationen en redogörelse till riksdagsstyrelsen om sin verksamhet. Redogörelsen behandlas av utrikesutskottet och debatt hålls i kammaren.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad