Pressmeddelande

Översyn av JO-ämbetet

Publicerat: 19 december 2022 klockan 11.04

Riksdagsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 14 december att överlämna utredningsbetänkandet Översyn av JO-ämbetet till riksdagen för bedömning och beslut.

Den parlamentariskt sammansatta kommittén 2020 års JO-utredning har på riksdagsstyrelsens uppdrag, efter ett tillkännagivande från riksdagen, gjort en bred översyn av JO-ämbetet. Utredningens slutbetänkande har lämnats till riksdagsstyrelsen och därefter remitteras. Genom en framställning lämnas nu ärendet till riksdagen för bedömning och beslut.

Sammanfattning av förslagen

Kommittén lämnar bland annat följande förslag:

  • En förlängning av mandatperioden från nuvarande fyra år till sex år vid val av en ny justitieombudsman
  • Mandatperiodens längd vid omval av en justitieombudsman bestäms till tre år
  • Särskilda besluts- och kvorumregler vid entledigande av en ombudsman eller en ställföreträdande ombudsman som inte har riksdagens förtroende
  • Förbud mot förtroendeskadliga bisysslor för ombudsmännen och de ställföreträdande ombudsmännen
  • Förändringar i regleringen av JO-ämbetet avseende åklagarrollen och möjligheten att inleda respektive lägga ned en förundersökning samt väcka åtal respektive underlåta att väcka åtal
  • Att JO:s internationella verksamhet regleras i författningen
  • Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att sekretessen till skydd för enskildas personliga förhållanden hos JO och JK utökas
  • Ändringar i regleringen av chefsJO:s roll och uppdrag när det gäller t.ex. omfördelning av ärenden, intern styrning och kontroll och utökad möjlighet att delegera beslutsbefogenhet till kanslichefen eller till en annan tjänsteman
  • Begränsning av justitieombudsmännens samrådsskyldighet i förhållande till chefsJO

Bakgrund:

Riksdagen beslöt i december 2019 på förslag från konstitutionsutskottet att det skulle göras en översyn av Riksdagens ombudsmän (JO). I februari 2020 fattade riksdagsstyrelsen beslut om att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med tolv ledamöter under ledning av f.d. domaren i EU-domstolen Carl Gustav Fernlund som ordförande. Utredningen redovisade sitt uppdrag till talmannen den 18 maj 2022 och riksdagsstyrelsen beslöt den 15 juni att remittera betänkandet.

Dokument:

Framställning 2022/23:RS2 Översyn av JO-ämbetet del 1
Framställning 2022/23:RS2 Översyn av JO-ämbetet del 2
Pressmeddelande: Utredning om JO överlämnad till talmannen

För ytterligare information:

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-204 62 57