Pressmeddelande

Slutrapport från utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020

Publicerat: 1 december 2021 klockan 14.15

Utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020 har i dag lämnat sin rapport till talmannen. Utredningen redovisar en rad möjliga åtgärder för att utveckla riksdagens arbete inför en krissituation, exempelvis genom att införa en ramreglering för riksdagen vid en kris. Kommittén belyser också olika aspekter av distansarbete för riksdagens ledamöter, som formerna för detta, tekniska lösningar och demokratiutmaningar.

En parlamentariskt sammansatt kommitté under ledning av ordförande Per Westerberg (tidigare talman) har på riksdagsstyrelsens uppdrag följt upp riksdagens och Riksdagsförvaltningens arbete under pandemin.

- Riksdagen fullgjorde sina uppgifter under pandemins första år trots en utmanande situation. Det finns självklart mycket att lära av de prövningar som en sådan här kris har inneburit för landets viktigaste demokratiska institution, säger kommitténs ordförande Per Westerberg.

Ett syfte med utredningen har varit att dra lärdomar av hur den parlamentariska processen fungerade under de speciella förhållanden som gällde under coronapandemins första år (2020). Dessa lärdomar kan utgöra en grund för framtida bedömningar inför och vid extraordinära händelser men även vid arbete under normala förhållanden. Kommittén belyser också hur vissa andra nationella parlament inom EU samt Europaparlamentet har anpassat sin verksamhet till coronapandemins konsekvenser. I rapportens avslutande del redovisas kommitténs samlade iakttagelser och överväganden.

Kommitténs iakttagelser och överväganden i korthet

En ramreglering för kris
Införandet av en ramreglering för riksdagen med olika beslutsregler i händelse av kris bör övervägas. Under pandemin tog gruppledarkretsen, ofta tillsammans med talmannen, ett särskilt ansvar att finna lösningar på flera av de utmaningar som uppstod men ansvar och processer är inte till fullo formellt reglerade.

Riksdagens statsrättsliga uppgifter
Riksdagen har kunnat anpassa den parlamentariska beslutsprocessen och samtidigt kunnat fullgöra sina statsrättsliga uppgifter på ett fullgott sätt men kommittén anser att det bland annat bör övervägas närmare hur riksdagen mer systematiskt kan följa upp de bemyndiganden som den ger regeringen i syfte att underlätta dess hantering av en kris och dess konsekvenser.

Demokratiutmaningar
Kommittén anser att det bör övervägas hur partigrupperna kan uppmuntras att dra lärdomar internt från pandemin samt resonera sinsemellan kring hur representativiteten kan säkerställas om antalet beslutsfattande ledamöter i kammaren måste begränsas i en framtida krissituation, även om det huvudsakligen fungerade bra under pandemin. Kommittén belyser också frågor om ledamöternas kontakter med väljare och andra under perioder med krav på fysisk distansering.

Att verka på distans
Kommittén redovisar för- och nackdelar med möjlighet till distansarbete under en kris men också under ett nytt normalläge. Många av ledamöterna anser att riksdagsarbetet har fungerat väl under perioden men synen på distansarbete är splittrad. Kommittén anser därför att det bör övervägas att genomföra en fördjupad analys av olika för- och nackdelar med utökade möjligheter att utöva olika delar av riksdagsuppdraget på distans.

Riksdagsförvaltningens stöd och service
Kommittén redovisar ett antal åtgärder som bör övervägas i syfte att ytterligare utveckla Riksdagsförvaltningens verksamhet. Här nämns exempelvis vikten av att ytterligare utveckla förmågan att på bästa sätt kunna bistå riksdagen under en kris. Det handlar också om att fortsätta arbetet med att utveckla tekniska plattformar för bland annat distansmöten.

Bilaga

Riksdagen under coronapandemin 2020

Bakgrund

Riksdagen beslöt i november 2020 på förslag från konstitutionsutskottet att det skulle genomföras en uppföljning av riksdagens och Riksdagsförvaltningens arbete under pandemin. I december 2020 fattade riksdagsstyrelsen beslut om att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med tolv ledamöter under ledning av tidigare talman Per Westerberg som ordförande. Utredningen har nu redovisat sitt uppdrag till talman Andreas Norlén.

Pressmeddelande: Utredning om riksdagens arbete under coronapandemin

Den fortsatta behandlingen

Kommittén kommer att presentera resultatet av sin utredning vid ett sammanträde i riksdagsstyrelsen den 15 december 2021.

För mer information

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-204 62 57