Pressmeddelande

Pandemin påverkar formerna för riksmötets öppnande och riksdagsarbetet under hösten

Publicerat: 20 augusti 2020 klockan 16.12

Den pågående pandemin kommer att påverka formerna för riksmötets öppnade i Sveriges riksdag samt för de övriga två kammarsammanträden som sker samma dag. Även riksdagens arbete under hösten kommer fortsatt att påverkas, men alla 349 ledamöter är fortsatt i tjänst, precis som under våren.

- Att hålla riksmötets öppnande mitt under en pågående pandemi ställer stora och nya krav på Sveriges riksdag. Samtidigt som vi beaktar ansvariga myndigheters rekommendationer och bestämmelser har vi strävat efter att ändå kunna ge öppnandet en högtidlig och fin inramning. Vi har sökt en så god balans som möjligt mellan angelägna säkerhetsåtgärder, riksdagsordningens bestämmelser och respekt för traditionen, säger talman Andreas Norlén.

Riksmötets öppnande

Riksmötets öppnande sker vid en ceremoni i riksdagens plenisal den 8 september klockan 14.00. H.M. Konungen kommer på talmannens begäran att öppna riksmötet och statsminister Stefan Löfven (S) kommer att avge regeringsförklaringen. Ett fullskaligt öppnande går dock inte att genomföra. Riksdagen vidtar flera olika åtgärder som skiljer öppnandet från tidigare år.

Talmannen har i samråd med gruppledarna kommit överens om att 190 ledamöter närvarar i kammaren under öppnandet. För att ledamöterna ska kunna sitta med avstånd i kammaren, samt för att minska resandet denna dag, har antalet begränsats till det antal (minst 175) som krävs för den votering med kvalificerad majoritet som ska äga rum samma dag (samt en säkerhetsmarginal om 15 ledamöter för att inte riskera att för få ledamöter är på plats).

För att säkerställa avstånd kommer cirka en tredjedel av ledamöterna att sitta på läktaren. Inga ledamöter kommer att sitta längs den gång där medverkande i ceremonin passerar.

Antalet gäster är också kraftigt minskat och det efterföljande minglet är inställt. Cirka halva, mot normalt hela, regeringen närvarar, enbart kungaparet deltar från kungahuset och den diplomatiska kåren representeras av den ambassadör som tjänstgjort längst tid i Stockholm. Myndighetschefer, organisationsföreträdare och andra representanter för det svenska samhället bjuds inte in detta år. Vid ett vanligt öppnade bjuds cirka 750 personer, utöver ledamöterna, in.

Webbsändningen på riksdagen.se från öppnandet kompletteras med en livesändning från Andrakammarsalen klockan 15.00 för att ge större möjlighet att följa öppnandet digitalt. Även kvällens konsert, som är förinspelad utan publik, kommer att webbsändas.

Exempel på beslutade åtgärder:

  • Färre personer ska vara på plats i riksdagshusen och i kammaren. Antalet ledamöter, representanter för kungahuset och regeringen samt antalet gäster är kraftigt minskat.
  • Det efterföljande minglet för ledamöter och gäster är inställt.
  • Fler möjligheter att digitalt ta del av öppnandet: Förutom att öppnandet sänds som vanligt på riksdagens webbplats och av SVT kommer även ett särskilt program att sändas live på riksdagen.se. Kvällens konsert är förinspelad utan publik och visas på webbplatsen.
  • Regeringsförklaringen delas endast ut digitalt och ej på papper.

Sedan tidigare beslut har temat för riksmötets öppnande i år inspirerats av riksdagens demokratijubileum som pågår 2018–2022. I samband med öppnandet uppmärksammas kampen för allmän och lika rösträtt och att det är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige.

Sammanträde där talmannen hälsar ledamöterna välkomna till nytt arbetsår

Vid ett sammanträde i kammaren klockan 11 välkomnar talmannen till nytt arbetsår samt anmäler vilka 349 riksdagsledamöter som är tjänstgörande vid riksmötet. 55 ledamöter kommer att närvara i kammaren.

Efter riksdagsval måste ett upprop genomföras i kammaren, men då det inte är valår kan talmannen besluta om att ersätta uppropet med en anmälan av de 349 tjänstgörande ledamöterna.

Arbetsplenum

Klockan 16 börjar arbetsplenum med två ärenden som enligt riksdagsordningen kräver beslut med kvalificerad majoritet – det vill säga 175 ja-röster – för att bifallas. Votering sker efter debattens slut. De ärenden som kommer att beslutas med kvalificerad majoritet är 2019/20:UFöU5 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland och 2019/20:KU25 Ändring av namn på nämnd och vissa rättelser.

Riksdagsarbetet under hösten

Riksdagen har under våren arbetat under särskilda former och med olika åtgärder vidtagna. De särskilda formerna fortsätter att iakttas under höstens riksdagsarbete. Utgångspunkten för åtgärderna är de rekommendationer som ansvariga myndigheter ger. Åtgärderna syftar till att det parlamentariska arbetet ska fortgå samtidigt som risken för smittspridning minskas.

Talmannen har diskuterat arbetet i utskotten och EU-nämnden med gruppledarna. Talmannen och gruppledarna är överens om att utskotten och EU-nämnden under hösten behöver ha möjlighet att återkommande hålla sammanträden med i princip samtliga ledamöter fysiskt närvarande. Större lokaler än utskottens vanliga sammanträdesrum kommer att användas för att det ska vara möjligt att upprätthålla distans. Nyttjandet av dessa lokaler kommer att schemaläggas så att alla utskott växelvis kan använda dem. Det kommer också fortsatt att vara möjligt för ledamöter att delta i sammanträden digitalt.

- Jag välkomnar att utskotten under hösten kommer att komplettera sina digitala sammanträden med att återkommande hålla sammanträden med i princip alla ledamöter fysiskt närvarande. Det är viktigt att ibland kunna mötas fysiskt för att diskutera olika frågor. Samtidigt måste social distansering upprätthållas, framhåller talman Andreas Norlén.

Alla riksdagens 349 ledamöter har varit i tjänst under hela våren och är det fortsatt under hösten. Gruppledarna har dock tidigare kommit överens om att endast 55 ledamöter ska vara på plats vid omröstning i kammaren. Denna överenskommelse har nu förlängts av gruppledarna. Inför varje omröstning bestämmer partierna vilka ledamöter som ska vara på plats och rösta. Det är alltså inte samma 55 ledamöter som deltar i varje omröstning.

I mars valde riksdagen ett stort antal extrasuppleanter till utskotten och EU-nämnden för att säkra bemanningen. Dessa extrasuppleanter kommer att kvarstå under hösten, utom i konstitutions-, utrikes- och försvarsutskotten.

Från och med voteringen den 16 april är det fri sittning i kammaren vid voteringar. Med fri sittning kan ledamöterna sitta var som helst och därmed längre ifrån varandra.

När det gäller Riksdagsförvaltningens verksamhet gäller bland annat fortsatt inställda visningar i riksdagen och Riksdagsbiblioteket håller tills vidare stängt.

För ytterligare information

  • Talmannens presstelefon 08-786 44 00
  • Riksdagsförvaltningens presstelefon 08-786 62 00