Pressmeddelande

2017 års riksrevisionsutredning lämnar sitt slutbetänkande

Publicerat: 15 februari 2018 klockan 15.35

Den parlamentariska utredning som genomfört en översyn av Riksrevisionen lämnade den 14 februari 2018 sitt slutbetänkande till riksdagsstyrelsen.

Utredningen lämnar bland andra följande förslag.

Riksrevisionens uppdrag förtydligas
Riksrevisionen granskar den statliga verksamhetens räkenskaper och effektivitet. Effektivitetsrevisionens uppdrag uttrycker stora förväntningar på Riksrevisionen och ger möjlighet till granskning med olika inriktning och angreppssätt. Utredningen har analyserat uppdraget och föreslår ett förtydligande avseende revisionens inriktning.

Riksdagens organisation för Riksrevisionen förstärks
Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen. En väl fungerande relation  mellan riksdagen och Riksrevisionen  är av grundläggande betydelse för att riksdagen ska kunna utöva sin kontrollmakt. Utredningen föreslår vissa ändringar för att förstärka och förtydliga riksdagens organisation för frågor som gäller Riksrevisionen och dess verksamhet. Utredningen föreslår bland annat att det Parlamentariska rådets ställning görs tydligare. 

Det tredelade ledarskapet innebär fler nackdelar än fördelar
Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer, varav en med administrativt ansvar. Utredningen har analyserat den nuvarande ordningens för- och nackdelar och gör bedömningen att det tredelade ledarskapet innebär fler nackdelar än fördelar. Utredningen har dock inte haft i uppdrag att föreslå lagändringar i denna del och frågan måste därför utredas vidare. Vad gäller utredningens övriga bedömningar och förslag hänvisas till betänkandet.

Till betänkandet har fogats ett särskilt yttrande (SD).

Riksdagsstyrelsen skickar förslaget på remiss

Riksdagsstyrelsen beslutade på sammanträdet att skicka utredningens förslag på remiss. Riksdagsbehandlingen kommer att ske efter riksdagsvalet 2018.

Bakgrund

Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska göra en översyn av Riksrevisionen.

Utredningen har letts av Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Följande ledamöter har ingått i kommittén: Hans Ekström (S), Jörgen Hellman (S), Elvy Söderström (S), Andreas Norlén (M), Maria Plass (M), Fredrik Eriksson (SD), Agneta Börjesson (MP), Per-Ingvar Johnsson (C), Mats Einarsson (V), Johan Pehrsson (L) och Tuve Skånberg (KD).

Utredningen lämnade den 7 juni 2017 ett delbetänkande med förslag till grundlagsändringar (2016/17:URF1). Betänkandet har remissbehandlats och förslagen kommer att behandlas vidare av riksdagen.

Dokument

För mer information

Cristina Eriksson Stephanson, kanslichef, telefon 08-786 53 62, e-post: cristina.eriksson.stephanson@riksdagen.se

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65