Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 5 mars 2014 klockan 09.33

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 7 mars. Några av de frågor som ska diskuteras är sparandedirektivet, det fjärde järnvägspaketet och sysselsättnings- och socialpolitiska prioriteringar.

Tid: Fredagen den 7 mars klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Anders Borg (M) ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 11 mars.

Vid mötet väntas rådet besluta om ändringar i sparandedirektivet. Syftet med förslaget är att göra det möjligt att effektivt beskatta inkomster från sparande som personer har i andra medlemsstater i enlighet med lagstiftningen i deras eget land.

Rådet väntas även besluta om att ge ordförandeskapet mandat att komma överens med Europaparlamentet om förslaget om en gemensam rekonstruktionsmekanism och fond för banker i kris i de medlemsstater som ingår i bankunionen.

Finansministrarna väntas få en avrapportering från G20:s finansminister- och centralbankschefmöte i Sydney i februari från kommissionen.

På agendan står också en diskussion om ekonomiska aspekter på EU:s ram för klimat- och energipolitik fram till 2030. Diskussionen utgör en del av förberedelsearbetet för Europeiska rådets möte den 20-21 mars.

Transport, telekommunikation och energi (transport)

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för frågor inom transport, telekommunikation och energi (transport) den 14 mars.

Vid mötet väntas rådet enas om en allmän riktlinje avseende förslaget om ny förordning för EU:s gemensamma järnvägsbyrå som ingår i det fjärde järnvägspaketet. Förordningen är en anpassning till byråns nya behörigheter inom säkerhets- och driftskompatibilitetsområdet.

Rådet väntas också enas om en allmän riktlinje om nödlarmssystemet eCall som innebär att medlemsstaternas ska införa nödvändig larminfrastruktur för att en automatisk nödlarmstjänst för fordon ska kunna användas inom EU.

Rådet väntas även enas om en allmän riktlinje avseende en ändring av förordningen om att motverka överkapacitet inom fartygsflottan för inre vattenvägstrafik.

Ett beslut väntas också fattas om att organisera järnvägsforskningen i ett gemensamt företag, Shift2Rail. Finansieringen sker genom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

På agendan står även en diskussion om en strategi för en konkurrenskraftig och resurseffektiv rörlighet i städer. Diskussionen utgår från kommissionens meddelande som handlar om att ge EU:s städer ökat stöd när det gäller att hantera problem med rörlighet i städerna. Bland annat behöver tätorterna utvecklas på ett mer hållbart sätt och EU:s mål för ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem uppnås.

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 10 mars.

Vid mötet väntas rådet nå en överenskommelse om att anpassa de sociala trepartstoppmötena för tillväxt och sysselsättning till Lissabonfördraget.

Rådet väntas även anta en rekommendation om kvalitetskriterier för praktikprogram för ungdomar. Syftet är att öka ungdomars möjligheter att få arbete och att underlätta ungdomars rörlighet inom EU.

Rådet väntas också anta slutsatser om sysselsättnings- och socialpolitiska prioriteringar inom ramen för den Europeiska terminen utifrån kommissionens årliga tillväxtrapport, den gemensamma sysselsättningsrapporten och en rapport om den sociala situationen i EU. Slutsatserna handlar bland annat om att arbetslösheten och social utsatthet måste bekämpas, att prioriteringen måste vara att genomföra och följa upp reformer i syfte att öka kvinnor och mäns deltagande samt att medlemsstaternas strukturreformer ska beakta sociala hänsyn och konsekvenser. Rådet väntas även besluta om en allmän riktlinje om förslag till riktlinjer för medlemsländernas sysselsättningspolitik.

På agendan står även en diskussion om en översyn av Europa 2020-strategin.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46 Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54 eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54