Pressmeddelande

Civilutskottet vill förenkla plan- och bygglagen

Publicerat: 13 mars 2014 klockan 11.00

Plan- och bygglagen behöver moderniseras, förenklas och förtydligas. Det handlar om att utveckla kommunernas verktyg och att begränsa administrationen. Det konstaterar civilutskottet och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Utskottet föreslår också ett tillkännagivande om att främja så kallade bokaler med bostad och butik i samma byggnad. Regeringspartierna reserverar sig mot tillkännagivandet om plan- och bygglagen.

Riksdagen gjorde redan våren 2013 ett tillkännagivande om plan- och bygglagen. Riksdagen konstaterade då att det finns behov av en bred reformering av lagen som kan leda till en snabbare och enklare plan- och byggprocess. Detta för att göra det lättare att öka bostadsbyggandet.

Civilutskottet menar att regeringens hantering av reformbehovet hittills snarare tycks ha lett till en splittrad och delvis forcerad beredning. Risken är därför stor att det skapas nya problem för dem som ska tillämpa lagens bestämmelser.

Utskottet anser att det fortfarande finns ett omfattande reformbehov och att lagen behöver moderniseras, förenklas och förtydligas. Det handlar om att utveckla kommunernas verktyg för att påverka utvecklingen av bebyggelsen och att begränsa administrationen. Detaljplaneinstitutet måste utvecklas, och översiktsplaneringen måste bli enklare och mer strategisk. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Regeringspartierna reserverar sig

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot tillkännagivandet om plan- och bygglagen. Partierna konstaterar att det redan pågår en omfattande översyn av lagstiftningen och att flera förslag om ändringar har tagits fram. Allt för att göra reglerna enklare och tydligare samt undanröja eller begränsa problem. Regeringen har också lämnat flera propositioner med en sådan inriktning till riksdagen och förväntas lämna ytterligare propositioner inom den närmaste tiden. Det finns därför inget behov av ett tillkännagivande.

Satsning på bokaler

Utskottet konstaterar att det i miljonprogrammets bostadsområden nästan bara finns bostäder och endast ett fåtal butiker och arbetsplatser. Om fler verksamheter startade skulle det kunna bidra till en positiv utveckling med bättre samhällsservice, nya mötesplatser och ökad trygghet.

Bokal är en form av samlokalisering av bostad och lokal för en näringsidkare i samma byggnad. Det kan vara butiker eller hantverkslokaler som är kopplade till bostäder för lokalernas innehavare. Bokaler har byggts i bland annat Rosengård i Malmö och planeras också i Tensta i Stockholm.

Ett enigt utskott anser att även staten bör främja denna typ av integrerade lösningar. Berörda myndigheter bör få i uppdrag att se över möjligheterna att underlätta lösningar där flera funktioner blandas i en byggnad. Myndigheterna bör också få i uppdrag att informera om dessa möjligheter och ge stöd till intresserade. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Miljöpartiet.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Anders Löfgren, utskottsråd i civilutskottet, telefon 08-786 42 98.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet.

Civilutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 26 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU10 Planering och byggande

Magnus Korkala, informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000